Nariadenie vlády č. 2/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

Čiastka 1/2001
Platnosť od 04.01.2001 do31.12.2001
Účinnosť od 15.01.2001 do31.12.2001

OBSAH

2

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. decembra 2000

o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 nariaďuje:


§ 1

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 sa vykoná od 19. mája 2001 do 10. júna 2001.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. januára 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.