Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.06.2021 149/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.06.2021 150/2021 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
01.06.2021 170/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
01.06.2021 177/2021 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku
01.06.2021 187/2021 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
01.06.2021 188/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž
01.06.2021 189/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
01.06.2021 190/2021 Z. z. Vyhláška o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
01.06.2021 191/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti
01.06.2021 192/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania
01.06.2021 193/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina
01.06.2021 194/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň
01.06.2021 195/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská
01.06.2021 196/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina
01.06.2021 197/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava
01.06.2021 198/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala
01.06.2021 206/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
03.06.2021 223/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
03.06.2021 228/2021 Z. z. Novela nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
04.06.2021 230/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná
05.06.2021 231/2021 Z. z. Novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2021
05.06.2021 232/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z.
07.06.2021 229/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 310 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
10.06.2021 235/2021 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
14.06.2021 237/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 327 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
15.06.2021 202/2021 Z. z. Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
15.06.2021 219/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
15.06.2021 220/2021 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
17.06.2021 241/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 347 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
21.06.2021 242/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 346 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu
24.06.2021 245/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
26.06.2021 209/2021 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
26.06.2021 210/2021 Z. z. Novela zákona o kolektívnom investovaní
28.06.2021 366/2020 Z. z. Novela zákona o námornej plavbe
28.06.2021 248/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 361 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
28.06.2021 249/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 362 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu
30.06.2021 252/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve