Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.08.2021 213/2021 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
01.08.2021 261/2021 Z. z. Novela zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
01.08.2021 262/2021 Z. z. Novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
01.08.2021 263/2021 Z. z. Novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
01.08.2021 264/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
01.08.2021 265/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách
01.08.2021 269/2021 Z. z. Novela zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
01.08.2021 270/2021 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
01.08.2021 282/2021 Z. z. Novela zákona o tepelnej energetike
01.08.2021 287/2021 Z. z. Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti
01.08.2021 289/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové
01.08.2021 290/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka
01.08.2021 291/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno
01.08.2021 292/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Laborec
01.08.2021 293/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy
01.08.2021 294/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky
01.08.2021 296/2021 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
01.08.2021 297/2021 Z. z. Novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
02.08.2021 214/2021 Z. z. Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy
05.08.2021 283/2021 Z. z. Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu
05.08.2021 298/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
05.08.2021 299/2021 Z. z. Novela vyhlášky , ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov
05.08.2021 300/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
15.08.2021 308/2021 Z. z. Novela Trestného poriadku
16.08.2021 318/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 441 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
20.08.2021 324/2021 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
23.08.2021 325/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 446 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
25.08.2021 326/2021 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
30.08.2021 328/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 464 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
31.08.2021 316/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
31.08.2021 317/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
31.08.2021 330/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti