Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.05.2021 68/2021 Z. z. Novela Civilného mimosporového poriadku
01.05.2021 106/2021 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
01.05.2021 124/2021 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
01.05.2021 125/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
01.05.2021 144/2021 Z. z. Novela zákona o štátnej štatistike
01.05.2021 145/2021 Z. z. Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona o cestnej premávke
01.05.2021 146/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke a zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
01.05.2021 147/2021 Z. z. Novela zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
01.05.2021 151/2021 Z. z. Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
01.05.2021 152/2021 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
01.05.2021 161/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
03.05.2021 163/2021 Z. z. Uznesenie č. 225 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
03.05.2021 164/2021 Z. z. Uznesenie č. 229 k návrhu na aktualizáciu opatrení o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
06.05.2021 141/2021 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní
10.05.2021 171/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 238 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
12.05.2021 172/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu § 3 ods. 2 druhej vety a § 6 ods. 12 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade
14.05.2021 175/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 260 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020
15.05.2021 148/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
15.05.2021 158/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní
15.05.2021 168/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla
15.05.2021 174/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 255 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
15.05.2021 176/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
17.05.2021 173/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 254 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
19.05.2021 178/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
20.05.2021 448/2020 Z. z. Novela zákona o bezpečnosti hračiek
21.05.2021 179/2021 Z. z. Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
21.05.2021 181/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
21.05.2021 182/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny COVID-19
21.05.2021 183/2021 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
22.05.2021 186/2021 Z. z. Novela Colného zákona
24.05.2021 180/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 272 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
25.05.2021 83/2021 Z. z. Novela zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
27.05.2021 201/2021 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
28.05.2021 207/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2020 Z. z.
31.05.2021 208/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 292 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19