Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.04.2021 73/2021 Z. z. Novela zákona o inšpekcii práce
01.04.2021 81/2021 Z. z. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
01.04.2021 82/2021 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
01.04.2021 100/2021 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu
01.04.2021 107/2021 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
01.04.2021 116/2021 Z. z. Uznesenie č. 176 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
02.04.2021 120/2021 Z. z. Novela niektorých zákonov v pôsobnosti MPRV SR v súvislosti s ochorením COVID-19
02.04.2021 121/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov
05.04.2021 117/2021 Z. z. Uznesenie č. 173 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
07.04.2021 123/2021 Z. z. Uznesenie na vyslovenie súhlasu s opakovaným predĺžením núdzového stavu v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
10.04.2021 130/2021 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
12.04.2021 129/2021 Z. z. Uznesenie č. 185 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
13.04.2021 132/2021 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s COVID-19 v cestnej doprave
13.04.2021 133/2021 Z. z. Novela zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 v oblasti zdravotníctva
13.04.2021 134/2021 Z. z. Novela Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky
15.04.2021 111/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
15.04.2021 131/2021 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
18.04.2021 137/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
19.04.2021 135/2021 Z. z. Uznesenie č. 199 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
19.04.2021 138/2021 Z. z. Uznesenie č. 203 k návrhu na aktualizáciu opatrení
21.04.2021 140/2021 Z. z. Novela zákona o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
22.04.2021 142/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 214 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
24.04.2021 154/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
24.04.2021 155/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
24.04.2021 156/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s COVID-19
24.04.2021 157/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 146/2021 Z. z.
26.04.2021 143/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 212 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
28.04.2021 159/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
29.04.2021 160/2021 Z. z. Uznesenie č. 215 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu