Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.07.2021 396/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
01.07.2021 126/2021 Z. z. Novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
01.07.2021 169/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z.
01.07.2021 203/2021 Z. z. Opatrenie, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry
01.07.2021 211/2021 Z. z. Novela zákona o upomínacom konaní
01.07.2021 212/2021 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
01.07.2021 217/2021 Z. z. Novela zákona o obetiach trestných činov zákona o Policajnom zbore
01.07.2021 218/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
01.07.2021 221/2021 Z. z. Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
01.07.2021 222/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
01.07.2021 236/2021 Z. z. Novela Trestného zákona
01.07.2021 238/2021 Z. z. Novela vyhlášky o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
01.07.2021 243/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave
01.07.2021 244/2021 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima
01.07.2021 254/2021 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
01.07.2021 255/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
03.07.2021 257/2021 Z. z. Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zákona o dani z príjmov
03.07.2021 258/2021 Z. z. Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja
05.07.2021 256/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 392 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
09.07.2021 268/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
10.07.2021 273/2021 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
12.07.2021 266/2021 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
12.07.2021 267/2021 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach SR
13.07.2021 274/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru
15.07.2021 279/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
15.07.2021 280/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 7/2021 zo 7. júla 2021 vo veci vyslovenia nesúladu predmetu referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky iniciovaného petíciou občanov doručenou prezidentke Slovenskej republiky 3. mája 2021
15.07.2021 281/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 26/2019 z 26. mája 2021 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 17 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v číslovke „50“, teda v časti zmeny tohto ustanovenia vykonanej č. IV bodom 1 zákona č. 413/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, na základe ktorého «v § 17 sa číslovka „14“ nahrádza číslovkou „50“» s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 26 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
16.07.2021 259/2021 Z. z. Novela zákona o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
19.07.2021 284/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 418 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
21.07.2021 286/2021 Z. z. Novela zákona o diaľničnej známke
27.07.2021 301/2021 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
27.07.2021 302/2021 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu SR o súlade vyhlášky č. 226/2021 V. v. s Ústavou Slovenskej republiky
27.07.2021 303/2021 Z. z. Uznesenie o zastavení konania o súlade § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z s Ústavou SR a ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z.
28.07.2021 304/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28.07.2021 305/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
31.07.2021 307/2021 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-55 z 27. júla 2021 v znení opravného uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-82 z 29. júla 2021 o pozastavení účinnosti § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdrav