Nariadenie vlády č. 195/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská

Platnosť od 26.05.2021
Účinnosť od 01.06.2021
Redakčná poznámka

Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť: 1. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 63/1984-32 o vyhlásení chráneného náleziska Záhradská, 2. všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Trenčíne č. 1/2003 z 27. júna 2003.

195

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. mája 2021,

ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská

Vláda Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 1 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Záhradská (ďalej len „prírodná rezervácia“). Súčasťou prírodnej rezervácie je územie európskeho významu SKUEV0374 Záhradská podľa osobitného predpisu.1)

(2) Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Nové Mesto nad Váhom v katastrálnom území Lubina. Celková výmera prírodnej rezervácie je 8,7323 ha.

(3) Hranica prírodnej rezervácie je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica prírodnej rezervácie vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica prírodnej rezervácie, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom.

(4) Ciele starostlivosti o prírodnú rezerváciu, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o prírodnú rezerváciu podľa § 54 ods. 5 zákona.

§ 2

Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany prírodnej rezervácie, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

(1) Na území prírodnej rezervácie platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.

(2) Ochranné pásmo prírodnej rezervácie sa nevyhlasuje a neplatí ani podľa § 17 ods. 7 zákona.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.2)


Eduard Heger v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 195/2021 Z. z.

VYMEDZENIE HRANICE PRÍRODNEJ REZERVÁCIE

Územie prírodnej rezervácie je vymedzené podľa vektorovej katastrálnej mapy so stavom katastra nehnuteľností k 1. októbru 2020, z ktorej bola hranica prírodnej rezervácie prenesená do digitálnej Základnej mapy Slovenskej republiky (SVM50) v mierke 1 : 50 000.

Popis hranice prírodnej rezervácie

Prírodná rezervácia je situovaná severozápadne od obce Lubina, v miestnej časti Záhradská, v údolí potoka Kamečnica. Hranica prírodnej rezervácie sa začína na juhu, od križovatky ciest prechádza severným smerom súbežne s lesnou cestou C50, približne po 250 m odbočuje východným smerom cez lesnú cestu C50 k potoku Kamečnica, jej ľavým brehom pokračuje na sever približne 95 m, stáča sa na východ až k lesnému porastu č. 750. Západnou hranicou porastov č. 750 a č. 749 pokračuje na sever, po 350 m sa stáča západným smerom, prechádza cez Kamečnicu, napája sa na východnú hranicu lesného porastu č. 739 B, prechádza cez lesnú cestu C50 a pokračuje západným smerom východnou a južnou hranicou lesného porastu č. 739 B. Na styku lesných porastov č.739 B a č. 737 B sa stáča na juh a pokračuje súbežne s približovacou cestou a miestnou komunikáciou 100 m, odtiaľ z východu obchádza osadu Záhradská, vracia sa k miestnej komunikácii a pokračuje súbežne s ňou 130 m až k východisku na križovatke miestnej komunikácie a lesnej cesty C5.

Zoznam parciel prírodnej rezervácie

Okres Nové Mesto nad Váhom

Katastrálne územie Lubina 10510/2, 10667/1 – časť, 10688/1 – časť, 10688/2, 10849, 10850/1 – časť, 10850/2, 10850/4, 10850/14, 10850/15, 10850/16, 10889/1 – časť, 10889/2 – časť, 11049/2 (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 1. októbru 2020).

Mapa hranice prírodnej rezervácie (SKUEV0374 Záhradská)

Technickým podkladom na zápis priebehu hranice prírodnej rezervácie do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu.

Mapu prírodnej rezervácie možno nájsť v Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme na webovom sídle http://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/394.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 195/2021 Z. z.

PREDMET OCHRANY PRÍRODNEJ REZERVÁCIE

Biotopy európskeho významu:
Pr3 Penovcové prameniská (*7220), Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (*91E0), Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210), Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430), Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230).

Biotop národného významu:
Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky.

Biotopy druhu rastliny národného významu:
vstavač obyčajný (Orchis morio L.).

Biotopy druhov živočíchov európskeho významu:
pimprlík mokraďný (Vertigo=Vertilla angustior), pimprlík bruškatý (Vertigo moulinsiana), *spriadač kostihojový (Euplagia=Callimorpha quadripunctaria), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), kunka žltobruchá (Bombinavariegata).

Biotopy druhov živočíchov národného významu:
rak riečny (Astacus astacus), mlok horský (Triturus alpestris), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), slepúch lámavý (Anguis fragilis), užovka obojková/užovka obyčajná (Natrix natrix), užovka stromová (Elaphe longissima), dulovnica väčšia (Neomys fodiens).

Poznámky:
Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe. Prioritné biotopy sú označené symbolom*.
Podľa § 2 ods. 2 písm. y) zákona prioritný druh je druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený areál v Európe.
Prioritný druh je označený symbolom*.
Biotopy európskeho a národného významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Druh rastliny národného významu je označený v súlade s prílohami č. 4 a 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Druhy živočíchov európskeho významu a národného významu sú označené v súlade s prílohami č. 4 a 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. v znení neskorších predpisov.

Poznámky pod čiarou

1) Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).

2) Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť:
1. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 63/1984-32 o vyhlásení chráneného náleziska Záhradská,
2. všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Trenčíne č. 1/2003 z 27. júna 2003.