Nariadenie vlády č. 193/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina

Platnosť od 26.05.2021
Účinnosť od 01.06.2021

193

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. mája 2021,

ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa chránený areál Hradná dolina (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu je územie európskeho významu SKUEV0024 Hradná dolina podľa osobitného predpisu.1)

(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Topoľčany v katastrálnom území Bojná. Celková výmera chráneného areálu je 14,3264 ha.

(3) Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Topoľčany.

(4) Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o chránený areál podľa § 54 ods. 5 zákona.

§ 2

Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Na území chráneného areálu platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.


Eduard Heger v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 193/2021 Z. z.

VYMEDZENIE HRANICE CHRÁNENÉHO AREÁLU

Územie chráneného areálu je vymedzené podľa vektorovej katastrálnej mapy so stavom katastra nehnuteľností k 1. októbru 2020, z ktorej bola hranica chráneného areálu prenesená do digitálnej Základnej mapy Slovenskej republiky (SVM50) v mierke 1 : 50 000.

Popis hranice chráneného areálu

Hranica chráneného areálu sa začína v Hradnej doline pri sútoku potoka Bojnianka a Hradného potoka. Hranica chráneného areálu vedie proti toku Hradného potoka po lesnej ceste severozápadným smerom. Po približne 2,7 km pri vtoku bezmenného pravostranného potoka do Hradného potoka sa hranica chráneného areálu stáča juhovýchodným smerom a vedie znovu popri toku Hradného potoka až do východiskového bodu.

Zoznam parciel chráneného areálu

Okres Topoľčany

Katastrálne územie Bojná:

2548, 2549, 2821 – časť, 2860/9 – časť, 2860/1, 2860/10, 2869, 2870/1, 2870/2, 2870/3, 2874/2, 2874/3, 2880/1, 2880/2, 2880/3, 2890/1, 2890/2, 2890/3, 2890/4, 2905/1, 2905/2, 2905/3, 2905/4, 2905/5, 2905/6, 2905/7, 2905/8, 2905/9, 2905/10, 2905/11 (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 1. októbru 2020).

Mapa hranice chráneného areálu (SKUEV0024 Hradná dolina)

Technickým podkladom na zápis priebehu hranice chráneného areálu do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu.

Mapu chráneného areálu možno nájsť v Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme na webovom sídle http://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/65

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 193/2021 Z. z.

PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU

Biotop európskeho významu:
Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (*91E0).

Biotopy druhov živočíchov európskeho významu:
kunka žltobruchá (Bombina variegata) a pásikavec (Cordulegaster=Cordugaster heros).

Poznámky:
Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe.
Prioritný druh je označený symbolom *.
Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Druhy živočíchov európskeho významu sú označené v súlade s prílohami č. 4 a 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.