Nariadenie vlády č. 198/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala

Platnosť od 26.05.2021
Účinnosť od 01.06.2021
Redakčná poznámka

Dňom účinnosti nariadenia vlády stráca platnosť úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 466/1986-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Temešská skala.

198

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. mája 2021,

ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa chránený areál Temešská skala (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu je územie európskeho významu SKUEV0127 Temešská skala podľa osobitného predpisu.1)

(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Prievidza v katastrálnom území Čavoj a v katastrálnom území Temeš. Celková výmera chráneného areálu je 165,9153 ha.

(3) Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Prievidza.

(4) Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o chránený areál podľa § 54 ods. 5 zákona.

§ 2

Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

(1) V chránenom areáli sa vyhlasujú zóny A, C a D podľa § 30 zákona. Hranice zón chráneného areálu sú vymedzené v prílohe č. 1.

(2) Zóna A má výmeru 58,3393 ha a platí v nej piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.

(3) Zóna C má výmeru 24,8740 ha a platí v nej tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.

(4) Zóna D má výmeru 82,702 ha a platí v nej druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.2)


Eduard Heger v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 198/2021 Z. z.

VYMEDZENIE HRANICE CHRÁNENÉHO AREÁLU

Územie chráneného areálu je vymedzené podľa vektorovej katastrálnej mapy so stavom katastra nehnuteľností k 1. októbru 2020, z ktorej bola hranica chráneného areálu prenesená do digitálnej Základnej mapy Slovenskej republiky (SVM50) v mierke 1 : 50 000.

Popis hranice chráneného areálu

Územie chráneného areálu sa začína na lesnej ceste 680 m juhozápadným smerom od kóty 1019,4, kde sa stáča na sever a po 200 m na severovýchod. Ďalej hranica pretína bezmenný potok, cez vrstevnicu 750 vedie k ďalšiemu bezmennému toku severným smerom a po 180 m sa prudko stáča na juhozápad, kde sa po 260 m stáča na západ až k lesnej ceste. Lesnou cestou vedie 350 m severozápadným smerom, potom sa hranica stáča na severovýchod a po 160 m pretína lesnú cestu. Tu sa stáča na severozápad a lesnou cestou vedie približne 300 m až k obecnej zástavbe obce Čavoj. Ďalej hranica vedie pozdĺž zástavby juhozápadným smerom 600 m, ďalej južným smerom 470 m k bezmennému toku a následne vedie po toku severozápadným smerom 270 m. Ďalej hranica vedie po lesnej ceste južným smerom približne 440 m, východným smerom približne 180 m a ďalej sa hranica stáča na juh. Po 480 m sa hranica prudko stáča na východ, po približne 100 m znovu smeruje na juh a po 470 m sa hranica stáča na východ a južne od kóty 909,7 Temešská skala smeruje východným smerom až do východiskového bodu.

Zóna A

Hranica zóny sa začína približne 980 m juhozápadným smerom od kóty 1019,4, na strete hraníc katastrálnych území Čavoj, Temeš a Nevidzany. Vedie severovýchodným smerom približne 400 m k bezmennému toku a ďalej vedie po toku severozápadným smerom približne 750 m, kde sa stáča na juhozápad až ku katastrálnej hranici Temeš – Čavoj. Odtiaľ vedie smerom južným až juhovýchodným približne 700 m až po hranicu katastrálnych území Temeš a Nevidzany, ktorou pokračuje južne od kóty 909,7 až do východiskového bodu.

Zóna C

Zónu C ohraničuje 100 m pásmo smerom von od hranice zóny A a obvodová hranica územia

Zóna D

Zóna D má dve časti, nadväzuje na zónu C a spolu so zónami A a C vymedzuje vonkajšiu obvodovú hranicu územia

Prvá časť sa začína na lesnej ceste 680 m juhozápadným smerom od kóty 1019,4, kde sa stáča na sever, po 200 m na severovýchod pretína bezmenný potok a cez vrstevnicu 750 m vedie k ďalšiemu bezmennému toku severným smerom. Po 180 m sa prudko stáča na juhozápad, po 260 m sa stáča na západ až k lesnej ceste, ktorou vedie 350 m severozápadným smerom. Potom sa jej hranica stáča na severovýchod, po 160 m pretína lesnú cestu, tu sa stáča na severozápad a lesnou cestou vedie približne 300 m až k obecnej zástavbe obce Čavoj. Ďalej hranica vedie pozdĺž zástavby juhozápadným smerom 600 m a ďalej južným smerom 470 m k bezmennému toku. Následne vedie po toku severozápadným smerom 270 m, potom vedie po lesnej ceste južným smerom približne 440 m a ďalej východným smerom približne 180 m. Ďalej sa hranica stáča na juhovýchod a po približne 110 m prudko na východ, kde sa pripája na hranicu zóny C.

Po jej vonkajšom okraji severne a východne obchádza zónu A až po juhovýchodný okraj hranice zóny C a potom pokračuje 200 m východne do východiskového bodu.

Druhá časť sa nachádza západne od kóty 909,7 Temešská skala, jej hranica sa pripája na zónu C, vedie južným smerom a po 280 m smeruje 150 m na juhovýchod. Potom pokračuje 30 m severovýchodne k hranici zóny C a po jej vonkajšom okraji sa vracia do východiskového bodu.

Zoznam parciel chráneného areálu

Zóna A

Okres Prievidza, katastrálne územie Čavoj

810/1 – časť, 814 (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom 1. októbru 2020).

Okres Prievidza, katastrálne územie Temeš

327, 342/1, 342/2, 342/3, 343, 344 (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 1. októbru 2020).

Zóna C

Okres Prievidza, katastrálne územie Čavoj

810/1 – časť, 810/6 – časť, 812 – časť, 976 – časť, 977 – časť, 978 – časť, 979 – časť, 980 – časť, 981 – časť, 982 – časť, 983/2 – časť, 984/1, 984/2, 985, 986 – časť, 987, 989, 990/1, 990/2, 991/1, 991/2, 992/1 – časť, 992/2 – časť, 993 – časť, 1090 – časť, 1094 – časť, 1096 – časť, 1103, 1104 – časť, 1119/1 – časť, 1119/2 – časť, 1128/2 – časť, 3094/2 – časť, 3095 – časť, 3096, 3098/2 – časť, 3126 – časť, 3127 – časť, 3159/4 – časť (podľa registra C katastra nehnuteľností so stavom k 1. októbru 2020).

Okres Prievidza, katastrálne územie Temeš

322 – časť, 337 – časť, 340/1 – časť (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 1. októbru 2020).

Zóna D

Okres Prievidza, katastrálne územie Čavoj

63, 64, 65, 810/1 – časť, 810/6 – časť, 812 – časť, 874, 883, 896, 927/1, 928/1, 928/2, 929/1, 929/2, 930, 931, 937, 938, 940, 941, 942/1, 942/2, 943/1, 943/2, 944/1, 944/2, 950, 951, 954, 960, 961/1, 973, 976 – časť, 977 – časť, 978 – časť, 979 – časť, 980 – časť, 981 – časť, 982 – časť, 983/1, 983/2 – časť, 986 – časť, 992/1 – časť, 992/2 – časť, 993 – časť, 994, 995/1, 995/2, 996, 997, 998, 1002/1, 1002/2, 1003, 1004, 1063, 1064, 1067/1, 1067/2, 1067/3, 1067/4, 1067/5, 1067/6, 1067/7, 1067/8, 1067/9, 1067/10, 1067/11, 1067/12, 1067/13, 1067/14, 1074/2, 1075, 1090 – časť, 1094 – časť, 1096 – časť, 1104 – časť, 1105, 1119/1 – časť, 1119/2 – časť, 1128/2 – časť, 1142/1, 3078, 3079, 3080/2, 3084/2, 3094/2 – časť, 3095 – časť, 3097, 3098/2 – časť, 3126 – časť, 3127 – časť, 3128/1, 3128/2, 3131, 3159/4 – časť (podľa registra C katastra nehnuteľností so stavom k 1. októbru 2020).

Okres Prievidza, katastrálne územie Temeš

322 – časť, 337 – časť, 340/1 – časť (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 1. októbru 2020).

Mapa hranice chráneného areálu (SKUEV0127 Temešská skala)

Technickým podkladom na zápis priebehu hranice chráneného areálu do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu.

Mapu chráneného areálu možno nájsť v Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme na webovom sídle http://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/155.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 198/2021 Z. z.

PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU

Biotopy európskeho významu:
Tr1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae (*6210), Tr5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty (6190), Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Sk1 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Sk6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni (*8160), Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150).

Biotopy druhu rastliny európskeho významu:
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. Moravica Holub).

Biotopy druhov živočíchov európskeho významu:
*fuzáč alpský (Rosalia alpina), netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár krpatý/podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), jasoň červenooký (Parnassius apollo).

Poznámky:
Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe. Prioritné biotopy sú označené symbolom *.
Podľa § 2 ods. 2 písm. y) zákona prioritný druh je druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený areál v Európe.
Prioritný druh je označený symbolom *.
Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť B k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Druh rastliny európskeho významu je označený v súlade s prílohami č. 4 a 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Druhy živočíchov európskeho významu sú označené v súlade s prílohami č. 4 a 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Poznámky pod čiarou

1) Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).

2) Dňom účinnosti nariadenia vlády stráca platnosť úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 466/1986-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Temešská skala.