Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
31.07.2019 242/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
31.07.2019 241/2019 Z. z. Novela zákona o registri partnerov verejného sektora
31.07.2019 240/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach
31.07.2019 239/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore
31.07.2019 238/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie.
31.07.2019 237/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
31.07.2019 236/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov
31.07.2019 235/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
31.07.2019 234/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
31.07.2019 233/2019 Z. z. Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní
31.07.2019 232/2019 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
23.07.2019 231/2019 Z. z. Zákon o výkone detencie
23.07.2019 230/2019 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
23.07.2019 229/2019 Z. z. Novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom
23.07.2019 228/2019 Z. z. Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22.07.2019 227/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
22.07.2019 226/2019 Z. z. Novela zákona o prídavku na dieťa
22.07.2019 225/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
22.07.2019 224/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22.07.2019 223/2019 Z. z. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
22.07.2019 222/2019 Z. z. Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
22.07.2019 221/2019 Z. z. Novela zákona proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19.07.2019 220/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia
17.07.2019 219/2019 Z. z. Novela zákona o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
17.07.2019 218/2019 Z. z. Novela zákona o verejných prácach
17.07.2019 217/2019 Z. z. Novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj
17.07.2019 216/2019 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch
17.07.2019 215/2019 Z. z. Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme
17.07.2019 214/2019 Z. z. Novela Trestného zákona
17.07.2019 213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
17.07.2019 212/2019 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
17.07.2019 211/2019 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
16.07.2019 210/2019 Z. z. Novela zákona o fluórovaných skleníkových plynoch a zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd
16.07.2019 209/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
16.07.2019 208/2019 Z. z. Novela zákona o volebnej kampani a zákona o politických stranách a politických hnutiach
12.07.2019 207/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
12.07.2019 206/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
11.07.2019 205/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti
11.07.2019 204/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
10.07.2019 203/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
10.07.2019 202/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny
10.07.2019 201/2019 Z. z. Nariadenie vlády o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
10.07.2019 200/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
10.07.2019 199/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely
09.07.2019 198/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave
08.07.2019 197/2019 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Listiny špecifických záväzkov SR za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe SR do EÚ
08.07.2019 196/2019 Z. z. Oznámenie o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom Kanadou
08.07.2019 195/2019 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
08.07.2019 194/2019 Z. z. Oznámenie o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu
08.07.2019 193/2019 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Brazíliou o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov
08.07.2019 192/2019 Z. z. Oznámenie o schválení zmeny Príloh I a II k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov
08.07.2019 191/2019 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
08.07.2019 190/2019 Z. z. Oznámenie o zmene k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
04.07.2019 189/2019 Z. z. Vyhláška na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu
01.07.2019 188/2019 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice