Oznámenie č. 197/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Listiny špecifických záväzkov Slovenskej republiky za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie

Platnosť od 08.07.2019
Redakčná poznámka

Zmena listiny nadobudla platnosť 5. marca 2019 v súlade s článkom 2 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 5. marca 2019.

197

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 2006 bola v Ženeve prijatá zmena Listiny špecifických záväzkov Slovenskej republiky za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmenou listiny uznesením č. 897 z 19. júna 2008.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmenu listiny 17. septembra 2010.

Zmena listiny nadobudla platnosť 5. marca 2019 v súlade s článkom 2 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 5. marca 2019.

Do textu zmeny listiny možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 87 z 28. marca 2019.