Oznámenie č. 237/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

Platnosť od 31.07.2019
Účinnosť od 31.07.2019

237

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na 47. zasadaní Konferencie ministrov Organizácie pre spoluprácu železníc (OSŽD), ktoré sa konalo
4. – 7. júna 2019 v Taškente, boli prijaté zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) (oznámenie č. 1/2015 Z. z., oznámenie č. 153/2015 Z. z., oznámenie č. 214/2016 Z. z. a oznámenie č. 187/2017 Z. z.).

Zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) nadobudli platnosť 1. júla 2019 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2019.

Do textu zmien a doplnkov dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.