Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
18.06.2019 171/2019 Z. z. Novela vyhlášky o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva
17.06.2019 170/2019 Z. z. Oznámenie, o vzore formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
17.06.2019 169/2019 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty príslušníka finančnej správy
17.06.2019 168/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe
14.06.2019 167/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
12.06.2019 166/2019 Z. z. Novela vyhlášky na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
12.06.2019 165/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
12.06.2019 164/2019 Z. z. Oznámenie zmene výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
12.06.2019 163/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
12.06.2019 162/2019 Z. z. Novela vyhlášky o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej služby
12.06.2019 161/2019 Z. z. Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole
11.06.2019 160/2019 Z. z. Oznámenie o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
06.06.2019 159/2019 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
06.06.2019 158/2019 Z. z. Novela zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
05.06.2019 157/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
05.06.2019 156/2019 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
05.06.2019 155/2019 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
05.06.2019 154/2019 Z. z. Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
03.06.2019 153/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
03.06.2019 152/2019 Z. z. Novela zákona o poštových službách
03.06.2019 151/2019 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
03.06.2019 150/2019 Z. z. Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
03.06.2019 149/2019 Z. z. Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií