Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
27.06.2019 187/2019 Z. z. Novela vyhlášky o označovaní balení kontrolných známok spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
26.06.2019 186/2019 Z. z. Novela nariadenia o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a prípojných vozidiel
26.06.2019 185/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore
25.06.2019 184/2019 Z. z. Vyhláška zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom
20.06.2019 183/2019 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima
20.06.2019 182/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
20.06.2019 181/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
20.06.2019 180/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny
20.06.2019 179/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení
20.06.2019 178/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
19.06.2019 177/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia , ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien pre vnútroštátny poštový styk
19.06.2019 176/2019 Z. z. Opatrenie o sumách stravného
19.06.2019 175/2019 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2020
19.06.2019 174/2019 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie
19.06.2019 173/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
19.06.2019 172/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a na opatrovanie
18.06.2019 171/2019 Z. z. Novela vyhlášky o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva
17.06.2019 170/2019 Z. z. Oznámenie, o vzore formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
17.06.2019 169/2019 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty príslušníka finančnej správy
17.06.2019 168/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe
14.06.2019 167/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
12.06.2019 166/2019 Z. z. Novela vyhlášky na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
12.06.2019 165/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
12.06.2019 164/2019 Z. z. Oznámenie zmene výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
12.06.2019 163/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
12.06.2019 162/2019 Z. z. Novela vyhlášky o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej služby
12.06.2019 161/2019 Z. z. Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole
11.06.2019 160/2019 Z. z. Oznámenie o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
06.06.2019 159/2019 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
06.06.2019 158/2019 Z. z. Novela zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
05.06.2019 157/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
05.06.2019 156/2019 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
05.06.2019 155/2019 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
05.06.2019 154/2019 Z. z. Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
03.06.2019 153/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
03.06.2019 152/2019 Z. z. Novela zákona o poštových službách
03.06.2019 151/2019 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
03.06.2019 150/2019 Z. z. Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
03.06.2019 149/2019 Z. z. Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií