Vyhláška č. 240/2019 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z.

Platnosť od 31.07.2019
Účinnosť od 01.10.2019

OBSAH

240

VYHLÁŠKA

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

z 1. júla 2019,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 53 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 1 ods. 6 sa za slová „služieb do“ vkladajú slová „anglického jazyka alebo do“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.


Richard Messinger v. r.