Vyhláška č. 220/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019

OBSAH

220

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. júna 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016 Z. z., vyhlášky č. 283/2016 Z. z. a vyhlášky č. 91/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Úvodná veta znie:

„Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:“.

2. V prílohe č. 1 písmeno F. Lasery vrátane nadpisu nad písmenom znie:

Umelé optické žiarenie
F. Lasery4)
KategóriaCharakteristika prác
1.Práce s laserovými zariadeniami triedy 1, 1M alebo 1C.
2.Práce s laserovými zariadeniami triedy 2, 2M alebo 3R.
Práce s laserovými zariadeniami triedy 3B alebo 4, pri ktorých technické zabezpečenie laserového zariadenia vylučuje zásah zamestnanca priamym lúčom alebo odrazeným lúčom.
3.Práce s laserovými zariadeniami triedy 3B alebo 4, pri ktorých technické zabezpečenie laserového zariadenia nevylučuje zásah zamestnanca priamym lúčom alebo odrazeným lúčom.
4.Neurčuje sa.
“.

3. V prílohe č. 1 sa za písmeno F. Lasery vkladá nové písmeno G. Intenzívne pulzné svetlo, ktoré vrátane nadpisu nad písmenom znie:


Umelé optické žiarenie
G. Intenzívne pulzné svetlo4)
KategóriaCharakteristika prác
1.Neurčuje sa.
2.a) Práce so zariadeniami s intenzívnym pulzným svetlom s dávkou ožiarenia do 10 J · cm-2.
b) Práce so zariadeniami s intenzívnym pulzným svetlom, pri ktorých nie sú prekročené limitné hodnoty expozície nekoherentnému žiareniu.4a)
3.a) Práce so zariadeniami s intenzívnym pulzným svetlom s dávkou ožiarenia 10 J · cm-2 alebo viac.
b) Práce so zariadeniami s intenzívnym pulzným svetlom, pri ktorých sú prekročené limitné hodnoty expozície nekoherentnému žiareniu.
4.Neurčuje sa.
“.

Doterajšie písmená G. až O. sa označujú ako písmená H. až P.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Príloha č. 1 tabuľka č. 1.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z. z.“.

4. V prílohe č. 1 písmeno O. Fyzická záťaž znie:


O. Fyzická záťaž podľa § 38 ods. 1 a 2 zákona
KategóriaCharakteristika prác
1.Práce, pri ktorých je predpoklad, že nie sú dosiahnuté kritériá uvedené v kategórii 2.
2.a) Práce prevažne dynamické, vykonávané veľkými svalovými skupinami, pri ktorých
1. zmenový netto energetický výdaj neprekročí priemerné a prípustné hodnoty pre vekové skupiny mužov a žien, ale prekročí 0,85-násobok priemerných a prípustných hodnôt pre vekové skupiny mužov a žien,
2. minútový netto energetický výdaj neprekročí prípustné hodnoty pre vekové skupiny mužov a žien, ale prekročí 0,85-násobok prípustných hodnôt pre vekové skupiny mužov a žien, alebo
3. srdcová frekvencia neprekročí hodnoty priemernej zmenovej srdcovej frekvencie pre vekové skupiny mužov a žien, ale prekročí 0,85-násobok hodnoty priemernej zmenovej srdcovej frekvencie pre vekové skupiny mužov a žien.
b) Práce vykonávané malými svalovými skupinami, pri ktorých
1. nie sú prekročené prípustné zmenové priemerné hodnoty pre prevažne dynamickú prácu a pre prácu so statickými zložkami práce pre mužov a ženy, ale je prekročený 0,7-násobok prípustných zmenových priemerných hodnôt pre prevažne dynamickú prácu a pre prácu so statickými zložkami práce pre mužov a ženy,
2. nie je prekročený počet pohybov za zmenu ani za minútu v závislosti od trvania sťahu a veľkosti vynakladanej sily vyjadrenej percentom Fmax príslušnej svalovej skupiny, ale je prekročený 0,5-násobok počtu pohybov za zmenu alebo za minútu v závislosti od trvania sťahu a veľkosti vynakladanej sily vyjadrenej percentom Fmax príslušnej svalovej skupiny,
3. ani krátkodobo nie sú prekročené prípustné hodnoty krátkodobého zaťaženia svalov prevažne dynamickou prácou, ale je prekročený 0,7-násobok prípustných hodnôt krátkodobého zaťaženia svalov prevažne dynamickou prácou, alebo
4. počet pohybov malých svalových skupín ruky a prstov neprekročí pri celozmenovej vynakladanej sile prípustné hodnoty, ale prekročí 0,5-násobok prípustných hodnôt pri celozmenovej vynakladanej sile.
c) Práce prevažne statické, vykonávané malými svalovými skupinami, pri ktorých priemerná zmenová vynakladaná svalová sila neprekročí prípustné hodnoty, ale prekročí 0,7-násobok prípustných hodnôt.
d) Práce spojené s premiestňovaním bremien,10) pri ktorých hmotnosť ručne premiestňovaných bremien neprekračuje
1. maximálnu celozmenovú hmotnosť, ale prekračuje 0,5-násobok maximálnej celozmenovej hmotnosti,
2. maximálnu hmotnosť bremena, ale prekračuje 0,2-násobok maximálnej hmotnosti bremena stanovenej pre mužov a 0,5-násobok maximálnej hmotnosti bremena stanovenej pre ženy.
e) Práce vykonávané prevažne v základnej pracovnej polohe v sede, v stoj i alebo pri striedaní polôh, pričom sa pri práci pravidelne vyskytujú podmienene prijateľné pracovné polohy alebo neprijateľné pracovné polohy, avšak nie sú prekročené prípustné hodnoty.
3.a) Práce, pri ktorých je prekročené niektoré z kritérií uvedených v kategórii 2. b) Práce spojené s premiestňovaním bremien,10) pri ktorých hmotnosť ručne premiestňovaných bremien neprekračuje smerné hmotnostné hodnoty, ale iné ukazovatele fyzickej záťaže, napríklad energetický výdaj alebo srdcová frekvencia prekračujú kritériá uvedené v kategórii 2. c) Práce vykonávané prevažne v základnej pracovnej polohe v stoj i s obmedzením pohybu dolných končatín a zmien polohy trupu a končatín, s vynúteným tempom práce, d) Práce, pri ktorých nie je prekročené kritérium uvedené v kategórii 2 a pri ktorých sa opakovane vyskytla choroba z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania u zamestnancov vo vzťahu k fyzickej záťaži, najmä z dôvodu poškodenia podporno-pohybovej sústavy a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín.
4.a) Práce, pri ktorých je prekročené niektoré z kritérií uvedených v kategórii 3. b) Práce, pri ktorých nie sú prekročené kritériá uvedené v kategórii 3 písm. a) až c) a pri ktorých sa opakovane vyskytla choroba z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania u zamestnancov vo vzťahu k fyzickej záťaži, najmä z dôvodu poškodenia podporno-pohybovej sústavy a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín, c) Práce, pri ktorých nie sú prekročené kritériá uvedené v kategórii 3, ale pri ktorých naviac pôsobia ďalšie faktory, najmä chlad, vibrácie a vlhkosť, ktoré preukázateľne zhoršujú zdravotné zmeny u zamestnancov spôsobené fyzickou záťažou.

“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.


Andrea Kalavská v. r.