Oznámenie č. 192/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o schválení zmeny Príloh I a II k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov

Platnosť od 08.07.2019
Redakčná poznámka

Zmeny príloh nadobudli platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. b). Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2019.

OBSAH

192

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. apríla 2018 v Štokholme schválil Stály výbor Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov zmeny Príloh I a II k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov (oznámenie č. 194/2008 Z. z.).

Zmeny príloh nadobudli platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. b).

Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2019.


PRÍLOHY IA II K DOHOVORU O KONTROLE A OZNAČOVANÍ VÝROBKOV Z DRAHÝCH KOVOV

1. Upravené zmluvnými štátmi dohovoru na základe návrhu, na ktorom sa Stály výbor dohodol na svojom šesťdesiatom siedmom stretnutí v Tel Avive 11. októbra 2010.

Platné od 3. augusta 2011.

2. Upravené zmluvnými štátmi dohovoru na základe návrhu, na ktorom sa Stály výbor dohodol na svojom osemdesiatom druhom stretnutí v Štokholme 20. apríla 2018.

Platné od 1. januára 2019.

príloha i

Definície a technické požiadavky 1. Definície

Na účely tohto dohovoru platia nasledujúce definície:

1.1 Drahé kovy

Drahé kovy sú platina, zlato, paládium a striebro. Platina je najcennejší kov nasledovaný zlatom, paládiom a striebrom.

1.2 Zliatiny drahých kovov

Zliatina drahých kovov je tuhý roztok obsahujúci aspoň jeden drahý kov.

1.3 Výrobok z drahých kovov

Výrobkom z drahých kovov sa rozumie akýkoľvek šperk, zlatnícky, striebornícky alebo hodinársky tovar alebo akýkoľvek iný predmet vyrobený úplne alebo čiastočne z drahých kovov alebo ich zliatin. „Čiastočne" znamená, že výrobok z drahého kovu môže obsahovať:

I. nekovové časti, II. časti z obyčajných kovov z technických a / alebo dekoračných dôvodov (pozri bod 1.5).

1.4 Výrobok z viacerých drahých kovov

Výrobok z viacerých drahých kovov je výrobok obsahujúci dve alebo viac zliatin drahých kovov.

1.5 Výrobok z viacerých kovov

Výrobok z viacerých kovov sa skladá z častí z drahých kovov a častí z iných kovov.

1.6 Rýdzosť

Rýdzosť je obsah uvedeného drahého kovu meraný v tisícinách vyjadrujúcich podiel hmotnosti kovu v zliatine.

1.7 Štandard rýdzosti

Štandardom rýdzosti je minimálny obsah uvedených drahých kovov v tisícinách vyjadrujúcich podiel hmotnosti kovu v zliatine.

1.8 Pokovovanie / plátovanie

Pokovovanie alebo plátovanie je jedna alebo viac vrstiev materiálu, ktoré povoľuje Stály výbor a ktoré sú aplikované na celý výrobok z drahého kovu alebo na jeho časť, napríklad chemickým, elektrochemickým, mechanickým alebo manuálnym procesom.

1.9 Obyčajné kovy

Obyčajné kovy sú všetky kovy okrem platiny, zlata, paládia a striebra.

1.10 Test

Test je kvantitatívna analýza zliatiny drahých kovov metódou definovanou v bode 3.2 Prílohy II.

1.11 Ďalšie definície a podrobnosti

Stály výbor môže rozhodnúť o ďalších definíciách, ako aj o ďalších podrobnostiach.

2. Technické požiadavky

2.1 Výrobky, na ktoré sa nevzťahuje dohovor

Dohovor sa nevzťahuje na

a) výrobky zo zliatin s rýdzosťou, ktorá nie je definovaná Stálym výborom;

b) akýkoľvek výrobok, ktorý je určený na lekárske, zubárske, veterinárne, vedecké alebo technické účely;

c) mince, ktoré sú zákonným platidlom;

d) polotovary alebo ich časti (napríklad kovové časti alebo povrchové vrstvy);

e) surové materiály ako tyče, dosky, drôty alebo rúrky;

f) výrobky z obyčajných kovov potiahnuté drahými kovmi;

g) akýkoľvek iný výrobok, o ktorom rozhodne Stály výbor.

Výrobky uvedené v písmenách a) až g) nemožno označiť spoločnou kontrolnou značkou.

2.2 Štandardy rýdzosti používané v rámci dohovoru

Podľa odseku 2 článku 1 dohovoru štandardy rýdzosti používané v rámci dohovoru musia byť tie, ktoré sú definované Stálym výborom.

2.3 Tolerancia

Žiadna negatívna tolerancia nie je povolená vo vzťahu k štandardu rýdzosti uvedenému na výrobku.

2.4 Použitie spájky

2.4.1 Zásady použitia spájky sú:

a) spájka sa môže použiť len na účely spájania;

b) štandard rýdzosti spájky musí byť rovnaký ako štandard rýdzosti výrobku;

c) ak sa použije spájka s nižším štandardom rýdzosti, musí byť celý výrobok v súlade s povoleným štandardom rýdzosti.

2.4.2 Praktické výnimky z týchto zásad a iné metódy spájania definuje Stály výbor.

2.5 Použitie častí z obyčajných kovov a nekovových častí vo výrobkoch z drahých kovov

2.5.1 Časti z obyčajných kovov a nekovové časti sú povolené vo výrobkoch z drahých kovov z dôvodu mechanickej funkcie, pre ktorú nie sú drahé kovy vhodné buď pre ich pevnosť, alebo pre trvanlivosť, za nasledujúcich podmienok:

a) ak sú viditeľné, časti z obyčajného kovu a nekovové časti musia byť jasne odlíšiteľné farbou od drahého kovu;

b) nesmú byť ani pokovované, ani upravené tak, aby vznikol dojem vzhľadu drahého kovu;

c) nesmú sa využívať na účely zosilnenia, zvyšovania hmotnosti alebo vyplnenia;

d) tam, kde je to praktické, musia byť časti z obyčajného kovu označené slovom „METAL".

2.5.2 Stály výbor môže rozhodnúť o ďalších podrobnostiach alebo výnimkách týkajúcich sa častí z obyčajných kovov, ako aj nekovových častí a látok.

2.6 Výrobky z viacerých kovov

2.6.1 Použitie častí z obyčajného kovu a nekovových častí vo výrobkoch z drahých kovov na dekoračné účely je povolené za nasledujúcich podmienok:

a) časti z obyčajných kovov a nekovové časti musia byť zreteľne viditeľné v celom ich rozsahu;

b) musia byť farebne odlíšiteľné od drahého kovu (t. j. nesmú byť pokovované alebo mať upravený vzhľad tak, že pripomínajú vzhľad drahého kovu);

c) diely z obyčajných kovov musia byť označené slovom „METAL".

2.6.2 Stály výbor môže rozhodnúť o ďalších podrobnostiach alebo výnimkách.

2.7 Pokovovanie výrobkov z drahých kovov

Stály výbor rozhoduje o povolenom pokovovaní a výnimkách z technických dôvodov.

PRÍLOHA II

Kontrola autorizovaným puncovým úradom (úradmi) 1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Autorizovaný puncový úrad (ďalej len „puncový úrad") musí spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v odseku 2 článku 5 dohovoru, a to nielen v okamihu oznámenia depozitárovi, ale počas celého obdobia jeho prevádzky.

1.2 Puncový úrad skontroluje, či výrobky z drahých kovov, ktoré sú mu predložené na označenie spoločnou kontrolnou značkou (Common Control Mark), spĺňajú podmienky Prílohy I dohovoru.

1.3 Na kontrolu výrobkov z drahých kovov má mať puncový úrad príslušné skúšobné laboratórium. Laboratórium musí byť v zásade schopné analyzovať tie výrobky z drahých kovov, ktoré majú byť označené spoločnou kontrolnou značkou v súlade so schválenými testovacími metódami (pozri odsek 3.2). Puncový úrad môže poveriť iný subjekt vykonaním testovania. Stály výbor vymedzí podmienky pre poverenie vykonávania testovania. Vydá tiež usmernenie pre požiadavky na posudzovanie skúšobného laboratória.

1.4 Na preukázanie svojej spôsobilosti musí byť laboratórium akreditované podľa normy ISO 17025 alebo musí preukázať rovnocennú úroveň spôsobilosti.

1.5 Ekvivalentná úroveň spôsobilosti je dosiahnutá, keď skúšobný úrad prevádzkuje systém riadenia, ktorý spĺňa hlavné požiadavky normy ISO 17025, a úspešne sa zúčastňuje medzinárodnej schémy testovania spôsobilosti skúšania drahých kovov s názvom „Round

Robin". Round Robin je organizovaný Stálym výborom alebo iným subjektom určeným Stálym výborom. Stály výbor určí, ako sa má dosiahnuť a overiť rovnocenná úroveň spôsobilosti. Takisto vydá usmernenia o schéme testovania Round Robin vrátane miery účasti a výkonnostných kritérií.

1.6 Stály výbor poskytne ďalšie usmernenia k požiadavkám, ktoré sú uvedené v odseku 2 článku 5 dohovoru, najmä pokiaľ ide o nezávislosť pracovníkov skúšobného úradu.

2. Testovanie

2.1 Ak puncový úrad zistí, že výrobok je kompletný a ak je v súlade s ustanoveniami Prílohy I tohto dohovoru, puncový úrad na požiadanie označí výrobok značkou puncového úradu a spoločnou kontrolnou značkou. V prípadoch, keď sa použije spoločná kontrolná značka, puncový úrad pred tým, ako výrobok vydá predkladateľovi, zabezpečí, aby boli na výrobku všetky značky v súlade s ustanoveniami nižšie uvedených odsekov.

2.2 Testovanie výrobkov z drahých kovov predložených na označenie spoločnou kontrolnou značkou pozostáva z týchto dvoch krokov:

a) vyhodnotenie homogenity série tovaru a

b) stanovenie rýdzosti zliatiny (skúškou).

2.3 Účelom testovania je posúdenie zhody zliatiny alebo výrobku z drahého kovu.

3. Testovacie metódy a metódy analýzy

3.1 Puncový úrad môže použiť ktorúkoľvek zo skúšobných metód na vyhodnotenie homogenity zmesi podľa definície Stáleho výboru.

3.2 Puncový úrad použije ktorúkoľvek zo schválených analytických metód pre testovanie výrobkov z drahých kovov, ako ich definuje Stály výbor.

4. Vzorkovanie

4.1 Počet kusov odobratých zo série tovaru a počet vzoriek odobratých z týchto kusov na testovanie a analýzu musí byť dostatočný na stanovenie homogenity série a overenie toho, že všetky časti výrobkov kontrolovaných zo série spĺňajú požadovanú úroveň rýdzosti. Usmernenia pre výber vzoriek stanovuje Stály výbor.

5. Označovanie 5.1 Princíp

5.1.1 Výrobky, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v Prílohe I, sa označia spoločnou kontrolnou značkou (CCM), ako je stanovené v bode 5.5, v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto prílohe.

5.1.2 CCM sa aplikuje spolu s ďalšími značkami (niektoré z nich možno skombinovať), ktoré spoločne poskytujú aspoň (minimálne) informácie o

a) Výrobcovi (alebo dovozcovi) výrobku - toto je vyznačené registrovanou zodpovednostnou značkou opísanou v odseku 5.4;

b) kontrole výrobku - toto j e vyznačené značkou puncového úradu;

c) obsahu drahého kovu vo výrobku - toto je vyznačené značkou rýdzosti v arabských čísliciach; a

d) drahom kove, z ktorého je tovar vyrobený - toto je znázornené značkou, symbolom alebo tvarom, ktorý indikuje druh drahého kovu.

5.1.3 Stály výbor určí, ktoré z týchto značiek sa musia aplikovať na výrobky a ktoré sa môžu skombinovať.

5.2 Spôsoby označovania

Razenie a laserové označovanie sú akceptované spôsoby označovania. Stály výbor môže rozhodnúť o iných spôsoboch označovania výrobkov.

5.3 Umiestnenie značiek

Vždy, keď je to možné, musia byť všetky značky umiestnené vo vzájomnej bezprostrednej blízkosti. Ostatné značky (napríklad značka roku), ktoré by sa nemali zamieňať s vyššie uvedenými značkami, sú povolené ako dodatočné značky.

5.4 Register zodpovednostných značiek

Zodpovednostná značka uvedená v písmene a) odseku 5.1.2 musí byť zapísaná v úradnom registri zmluvného štátu a / alebo jedného z jeho puncových úradov, ktorý kontroluje predmetný výrobok.

5.5 Spoločná kontrolná značka (CCM)

5.5.1 Popis

5.5.1.1 CCM je značka zhody, z ktorej vyplýva, že výrobok z drahých kovov bol kontrolovaný v súlade s požiadavkami dohovoru, ako sú uvedené v týchto prílohách a v súbore technických rozhodnutí. Značka musí obsahovať vyobrazenie váh v reliéfe na linajkovanom pozadí obkolesené geometricky variabilným obrysom.

5.5.1.2 CCM môže byť kombinovaná so značkou rýdzosti a označením drahého kovu: v tomto prípade má obrys, ktorý označuje druh drahého kovu a obsahuje arabské číslice, ktoré udávajú štandard rýdzosti výrobku v tisícinách, ako je opísané nižšie (Typ 1).

5.5.1.3 CCM môže byť len značkou zhody - v tomto prípade je obklopená štandardizovaným osemuholníkovým štítom, ako je znázornené nižšie (Typ 2).

5.5.2 Povolené veľkosti značiek

Povolené veľkosti CCM a iných povinných značiek definuje Stály výbor.

5.6 Výrobky pozostávajúce z viac ako jednej zliatiny toho istého drahého kovu

Ak výrobok pozostáva z rôznych zliatin toho istého drahého kovu, použije sa značka rýdzosti a CCM pre najnižšiu rýdzosť, ktorá je prítomná vo výrobku. O výnimkách môže rozhodnúť Stály výbor.

5.7 Výrobky pozostávajúce z častí

Ak sa výrobok skladá z častí, ktoré sú zavesené alebo ľahko oddeliteľné, uvedené značky sa podľa možnosti umiestnia na hlavnú časť. Tam, kde je to možné, sa CCM umiestni aj na menšie časti.

5.8 Výrobky z viacerých drahých kovov

5.8.1 Ak výrobok pozostáva z viacerých zliatin drahých kovov a ak farba a rozsah každej zliatiny sú zreteľne viditeľné, značky uvedené v odseku 5.1.2 sa umiestnia na jednu zliatinu drahého kovu a príslušné CCM (Typ 1) na ostatné zliatiny drahého kovu.

5.8.2 Ak výrobok pozostáva z rôznych zliatin drahých kovov a ak farba a rozsah každej zliatiny nie sú viditeľné, značky uvedené v bode 5.1.2 a zodpovedajúca CCM sa musia použiť na najmenej drahý kov. CCM vzťahujúca sa na drahšie kovy sa nesmie uplatňovať.

5.8.3 O dodatočných pravidlách, ako aj o výnimkách odôvodnených technickými príčinami, rozhoduje Stály výbor.

5.9 Výrobky z viacerých kovov

5.9.1 Značky uvedené v odseku 5.1.2 sa musia vo výrobku z viacerých kovov aplikovať na časť z drahého kovu. Značka „METAL" (alebo jej ekvivalent) sa aplikuje na časť z obyčajného kovu v súlade s odsekom 2.6 Prílohy I k dohovoru.

5.9.2 Stály výbor môže rozhodnúť o ďalších podrobnostiach alebo výnimkách.