Zákon č. 236/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

Platnosť od 31.07.2019
Účinnosť od 16.02.2020

236

ZÁKON

z 25. júna 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 440/2010 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. h) sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby“.

2. Slová „medzinárodný dohovor“ a slová „medzinárodná dohoda“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 1 ods. 4 nahrádzajú slovami „medzinárodná zmluva“ v príslušnom tvare.

3. § 2 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) medzinárodnou zmluvou medzinárodný dohovor spolu s jeho povinne uplatňovaným protokolom a kódexom prijatým Medzinárodnou námornou organizáciou, ktorý nadobudol platnosť, rezolúcia alebo obežník Medzinárodnej námornej organizácie, ktorým sa tento dohovor v aktuálnej verzii uvádza do platnosti, a medzinárodný dohovor prijatý Medzinárodnou organizáciou práce v oblasti námornej plavby, ktorým je Slovenská republika viazaná.“.

4. V § 4 ods. 1 písm. b) treťom a štvrtom bode sa slová „A.847 (20)“ nahrádzajú slovami „A.1070 (28)“.

5. V § 4 ods. 2 písm. r) sa za slovo „dohľad“ vkladajú slová „a štátny dozor“, bodkočiarka sa nahrádza slovom „a“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je ustanovené inak, štátny dozor sa vykonáva podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti,1bdaa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1bdaa znie:

1bdaa) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

y) vydáva osvedčenie o námornej práci spolu s vyhlásením o splnení požiadaviek na námornú prácu alebo dočasné osvedčenie o námornej práci podľa vzoru a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bea) podkladom na vydanie osvedčenia je protokol o výsledku kontroly podľa § 5b ods. 2, ktorým sa preukazuje splnenie podmienok podľa tohto zákona a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1bea znie:

1bea) Dohovor o práci v námornej doprave, 2006 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 319/2018 Z. z.).“.

7. V § 5 ods. 2 sa za slovo „ministrom“ vkladajú slová „dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)“.

8. Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5b

Kontrola pracovných a životných podmienok na námornej lodi

(1) Kontrolu dodržiavania povinností v oblasti pracovných a životných podmienok členov lodnej posádky na námornej lodi podľa tohto zákona a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea) vykonávajú poverení zamestnanci ako orgán verejného zdravotníctva1bl) v súčinnosti s inšpektorátmi práce.6e)

(2) Kontrolné orgány uvedené v odseku 1 postupujú pri kontrole okrem osobitných predpisov1bm) aj podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea) Výsledkom kontroly je protokol o výsledku kontroly.

(3) Ak sa zistia závažné nedostatky v dodržiavaní povinností v oblasti pracovných a životných podmienok na námornej lodi podľa odseku 1, ministerstvo môže odňať osvedčenie o námornej práci alebo dočasné osvedčenie o námornej práci.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1bl a 1bm znejú:

1bl) § 3 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1bm) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

4b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 20 ods. 1 písm. bm) sa nad slovo „zmluvami“ umiestňuje odkaz 4d.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:

4d) Napríklad Dohovor o práci v námornej doprave, 2006 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 319/2018 Z. z.), Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (Londýn 1. novembra 1974) v platnom znení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.), Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (Londýn 17. februára 1978) v platnom znení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).“.

11. V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Na námornej lodi okrem námornej jachty musia byť v origináli alebo v kópii uložené tieto lodné dokumenty:

a) pracovné zmluvy členov lodnej posádky,

b) kolektívna zmluva, ak je uzatvorená,

c) medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea) a vnútroštátne predpisy upravujúce námornú plavbu vrátane pracovnoprávnych vzťahov členov lodnej posádky.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

12. § 24 sa dopĺňa písmenami ad) až af), ktoré znejú:

ad) zabezpečiť, aby bol na palube námornej lode na všeobecne prístupnom mieste umiestnený rovnopis protokolu o kontrole a jeho preklad do anglického jazyka; veliteľ námornej lode na požiadanie poskytne členovi lodnej posádky jeho kópiu,

ae) zabezpečiť, aby vnútroštátne predpisy upravujúce námornú plavbu vrátane pracovnoprávnych vzťahov členov lodnej posádky alebo kolektívna zmluva, ak je uzatvorená, boli na palube námornej lode umiestnené na všeobecne prístupnom mieste všetkým členom lodnej posádky,

af) poskytovať vlastníkovi námornej lode štatistické údaje z námornej lode podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)“.

13. V § 28 ods. 5 sa vypúšťajú slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.

14. V nadpise § 31 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri chorobe alebo zranení člena lodnej posádky“.

15. V § 31 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak si choroba alebo zranenie člena lodnej posádky vyžiada liečbu na pevnine, veliteľ námornej lode v prítomnosti dvoch svedkov vykoná súpis všetkého majetku chorého alebo zraneného člena lodnej posádky, ktorý zanechal na námornej lodi, a vykoná opatrenia na úschovu tohto majetku až do jeho vrátenia tomuto členovi lodnej posádky alebo až do jeho odovzdania vlastníkovi námornej lode alebo blízkym osobám chorého alebo zraneného člena lodnej posádky. Súpis majetku sú povinní podpísať okrem veliteľa námornej lode aj obidvaja svedkovia. Veliteľ námornej lode vykoná zápis o vykonaní súpisu podľa prvej vety do lodného denníka.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

16. V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenami u) až x), ktoré znejú:

u) uzatvoriť zmluvu o poistení vlastníka námornej lode na účely krytia nákladov podľa § 50 ods. 1 písm. f) pri začatí prevádzky námornej lode a udržiavať toto poistenie po celý čas jej prevádzky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bea) kópia tejto zmluvy uzatvorenej s každým poskytovateľom poistenia na účely krytia nákladov podľa § 50 ods. 1 písm. f) a jej preklad do anglického jazyka musia byť umiestnené na palube námornej lode na všeobecne prístupnom mieste,

v) oznámiť skončenie platnosti zmluvy podľa písmena u) členovi lodnej posádky najmenej 30 dní vopred,

w) uzatvoriť zmluvu o poistení vlastníka námornej lode na účely krytia nákladov spojených s repatriáciou podľa § 48 pri začatí prevádzky námornej lode a udržiavať toto poistenie po celý čas jej prevádzky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bea) kópia tejto zmluvy uzatvorenej s každým poskytovateľom poistenia na účely krytia nákladov spojených s repatriáciou podľa § 48 a jej preklad do anglického jazyka musia byť umiestnené na palube námornej lode na všeobecne prístupnom mieste,

x) poskytovať ministerstvu štatistické údaje z námornej lode podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)“.

17. V § 40 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Poistenie vyplývajúce zo zmlúv podľa odseku 1 písm. u) alebo w) nezaniká skôr ako uplynutím platnosti týchto zmlúv; to neplatí, ak poskytovateľ poistenia podľa odseku 1 písm. u) alebo w) neoznámi najmenej 30 dní vopred ministerstvu deň skončenia platnosti zmluvy o poistení vlastníka námornej lode na účely krytia nákladov podľa § 50 ods. 1 písm. f) alebo deň skončenia platnosti zmluvy o poistení vlastníka námornej lode na účely krytia nákladov spojených s repatriáciou podľa § 48.

(3) Ak poskytovateľ poistenia podľa odseku 1 písm. w) zabezpečuje repatriáciu člena lodnej posádky, postupuje podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 7.

18. V § 40 sa odsek 5 dopĺňa písmenami e) a f) ktoré znejú:

e) aby k pracovným zmluvám členov lodnej posádky alebo ku kolektívnej zmluve, ak je uzatvorená, bol vyhotovený preklad do anglického jazyka, ak nie sú spísané v anglickom jazyku,

f) aby každý člen lodnej posádky mal k dispozícii kópiu postupu vybavovania sťažností v pracovnoprávnych vzťahoch na námornej lodi vrátane kontaktných údajov osoby, ktorá bola poverená vybavovaním sťažností, osoby, ktorá môže člena lodnej posádky sprevádzať alebo zastupovať počas konania o sťažnosti, ako aj kontaktné údaje ministerstva.“.

19. V § 41 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Na námornej lodi, kde je predpísaný počet členov lodnej posádky menej ako desať a ministerstvo nemôže vzhľadom na počet členov lodnej posádky alebo prevádzkové určenie námornej lode vyžadovať, aby na palube námornej lode bol plne kvalifikovaný kuchár, každý, kto v kuchyni pripravuje stravu, musí byť vyškolený alebo poučený v oblasti potravinovej a osobnej hygieny, ako aj manipulácie s potravinami a ich skladovania na palube námornej lode.14aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14aa znie:

14aa) § 15 ods. 2 písm. c) a § 16 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.“.

20. V § 41 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Na funkciu lodný kuchár možno povoliť výnimku na čas neprekračujúci jeden mesiac alebo do najbližšieho prístavu, v ktorom námorná loď zastaví, za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)“.

21. V § 42 ods. 6 sa slová „vedľajšiu činnosť“ nahrádzajú slovami „pracovný pomer podľa osobitného predpisu14f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14f znie:

14f) § 50 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.“.

22. V § 42 ods. 7 sa slovo „previesť“ nahrádza slovom „preradiť“.

23. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

24. V § 43 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dĺžka trvania služby na námornej lodi nesmie presiahnuť 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.“.

25. V § 44 ods. 1 prvej vete sa za slová „40 hodín týždenne“ vkladajú slová „s jedným dňom odpočinku v priebehu týždňa,“.

26. Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19 znejú:

18) § 76 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

19) § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.“.

27. V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

i) ak vlastník námornej lode neposkytuje členovi lodnej posádky potrebnú starostlivosť podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea) na námornej lodi,

j) ak vlastník námornej lode nevyplatil mzdu uvedenú v pracovnej zmluve členovi lodnej posádky za obdobie minimálne dvoch mesiacov alebo porušil iný svoj záväzok podľa pracovnej zmluvy voči členovi lodnej posádky.“.

28. V § 48 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Nákladmi na repatriáciu sa rozumejú najmä náklady na prepravu člena lodnej posádky a jeho osobnej batožiny, náklady na jeho stravu a ubytovanie počas repatriácie a ďalšie náklady podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea) Prepravu člena lodnej posádky zabezpečuje vlastník námornej lode letecky. Iný spôsob prepravy môže vlastník námornej lode zvoliť, ak čas prepravy nie je neprimerane dlhý alebo ak sa na inom spôsobe prepravy dohodne s členom lodnej posádky.“.

29. V § 48 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Ak vlastník námornej lode zapísanej v námornom registri alebo poskytovateľ poistenia podľa § 40 ods. 1 písm. w) nesplní povinnosť repatriácie člena lodnej posádky, zabezpečí repatriáciu člena lodnej posádky ministerstvo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bea) vlastník námornej lode je povinný uhradiť náklady, ktoré ministerstvo vynaložilo na repatriáciu člena lodnej posádky.

(4) Ministerstvo členovi lodnej posádky bezodkladne poskytne finančné prostriedky potrebné na jeho repatriáciu prostredníctvom prístavného orgánu pobrežného štátu, v ktorom sa člen lodnej posádky vylodí, a to na základe odôvodnenej písomnej žiadosti alebo elektronicky podanej žiadosti s kvalifikovaným elektronickým podpisom člena lodnej posádky alebo jeho splnomocneného zástupcu. Žiadosť musí obsahovať

a) identifikačné údaje člena lodnej posádky v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu,

b) identifikačné údaje vlastníka námornej lode v rozsahu

1. meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak je vlastníkom fyzická osoba,

2. obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak je miesto podnikania odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak je vlastníkom námornej lode fyzická osoba – podnikateľ, alebo

3. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak je vlastníkom námornej lode právnická osoba,

c) identifikačné údaje námornej lode, a to meno, volacia značka, identifikačné číslo námornej lode IMO, názov registračného prístavu,

d) kontaktné údaje osoby, ktorá bola poverená vybavovaním sťažností, a osoby, ktorá môže člena lodnej posádky sprevádzať alebo zastupovať počas konania o sťažnosti,

e) názov a adresa poskytovateľa poistenia na účely krytia nákladov spojených s repatriáciou, jeho potvrdenie, že krytie nákladov spojených s repatriáciou je v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea) a obdobie platnosti zmluvy o poistení vlastníka námornej lode na účely krytia nákladov spojených s repatriáciou.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

30. V § 49 ods. 1 písm. a) sa slová „ubytovanie a stravovanie“ nahrádzajú slovami „stravovanie, ubytovanie a zabezpečiť zariadenia na odpočinok a voľný čas podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea)“.

31. V § 49 ods. 1 písmeno b) znie:

b) zabezpečiť, aby námorná loď bola vybavená vhodnými ubytovacími, prevádzkovými, kancelárskymi a stravovacími priestormi, priestormi a zariadením na skladovanie a chladenie potravín a na prípravu jedál a nápojov, priestormi s vybavením na odpočinok a voľný čas, hygienickým a sanitárnym zariadením alebo osobitnými priestormi pre chorých, a tieto priestory musia byť v dostatočnom počte a veľkosti, vhodne vybavené s ohľadom na ich účel, musia sa dostatočne vetrať, vykurovať, osvetľovať a musí v nich byť udržiavaná čistota podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bea) sociálne zariadenia a poskytované služby na námornej lodi musia byť prístupné všetkým členom lodnej posádky, ak nie sú určené výhradne pre prepravované osoby,“.

32. V § 49 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v dostatočnej kvalite, výživovej hodnote a pestrosti; pri zásobovaní potravinami sa musia zohľadniť náboženské a kultúrne zvyklosti členov lodnej posádky na stravovanie“.

33. V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) platiť mzdu uvedenú v pracovnej zmluve členom lodnej posádky, ktorí sa v dôsledku choroby alebo úrazu stali práceneschopnými v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea) počas služby na námornej lodi; túto povinnosť nemá, ak úraz vznikol inak ako v službe na námornej lodi, úraz alebo choroba boli spôsobené úmyselným konaním, nedodržaním bezpečnostných a iných prevádzkových predpisov alebo nevhodným správaním sa chorého, zraneného alebo zosnulého člena lodnej posádky alebo člen lodnej posádky chorobu alebo zdravotné problémy zámerne utajil v čase, keď uzatváral pracovnú zmluvu.“.

34. V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) hradí náklady zdravotnej starostlivosti poskytovanej členom lodnej posádky počas služby na námornej lodi pri chorobe alebo úraze, náklady na pohreb pri smrti člena lodnej posádky a odškodnenie pri smrti alebo dlhodobej zdravotnej nespôsobilosti člena lodnej posádky spôsobenej pracovným úrazom, chorobou z povolania alebo ohrozením touto chorobou v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)“.

35. V § 50 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak vlastník námornej lode neuhradí náklady podľa odseku 1 písm. f), hradí tieto náklady poskytovateľ poistenia podľa § 40 ods. 1 písm. u) v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

36. Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a) Zákon č. 56/2018 Z. z.“.

37. V § 60 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „ustanovených osobitným predpisom20b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b sa vypúšťa.

38. V § 60 ods. 3 písm. i) sa slová „ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5 a 6 a § 48 ods. 3“.

39. V § 60 ods. 4 písm. f) sa slová „t), ods. 2 a 5“ nahrádzajú slovami „t) až y), ods. 4 a 7, § 49 ods. 1 a 3 a § 50 ods. 1“.

40. V § 60 ods. 5 písm. c) sa slová „až ac)“ nahrádzajú slovami „až ag) a § 49 ods. 3“.

41. Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21) Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

42. V § 63 sa slová „vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní22)“ nahrádzajú slovami „vzťahuje správny poriadok“.

43. Doterajší text § 63 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Ak sa žiadateľovi o vydanie námorníckej knižky, preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti členov lodných posádok, potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov, osvedčenia o splnení požiadaviek podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bca) preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty, preukazu odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel, osvedčenia o námornej práci, dočasného osvedčenia o námornej práci, medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla, registračného listu, dočasného registračného listu, osvedčenia o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou, súvislého prehľadu histórie námornej lode, osvedčenia o poistení zodpovednosti dopravcu podľa vzoru uvedeného v osobitnom predpise1bc) a povolenia na prepravu cestujúcich, o sprístupnenie informácie alebo o poskytnutie výpisu alebo odpisu z námorného registra Slovenskej republiky v plnom rozsahu vyhovie, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydá príslušný doklad, predĺži jeho platnosť, sprístupní informácia alebo poskytne výpis alebo odpis z námorného registra.

(3) V konaní podľa tohto zákona ministerstvo vydáva alebo udeľuje a doručuje výlučne v listinnej podobe22) tieto dokumenty:

a) námornícka knižka podľa § 4 ods. 2 písm. k),

b) preukaz odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti členov lodných posádok, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov, osvedčenie o splnení požiadaviek podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bca) preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty podľa § 4 ods. 2 písm. l),

c) preukaz odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel podľa § 4 ods. 2 písm. n),

d) medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla podľa § 4 ods. 2 písm. o),

e) registračný list, dočasný registračný list podľa § 4 ods. 2 písm. c),

f) osvedčenie o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou a súvislý prehľad histórie námornej lode podľa § 4 ods. 2 písm. e),

g) osvedčenie o poistení zodpovednosti dopravcu podľa vzoru uvedeného v osobitnom predpise,1bc) podľa § 4 ods. 2 písm. g),

h) povolenie na prepravu cestujúcich podľa § 4 ods. 2 písm. i),

i) osvedčenie o námornej práci alebo dočasné osvedčenie o námornej práci podľa § 4 ods. 2 písm. y).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

22) § 17 ods. 1 a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.

44. § 64 sa vypúšťa.

45. Príloha č. 1 sa dopĺňa dvadsiatym prvým bodom, ktorý znie:

21. Smernica Rady (EÚ) 2018/131 z 23. januára 2018, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) na účely zmeny smernice 2009/13/ES v súlade s dodatkami k Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 prijatými v roku 2014 a schválenými Medzinárodnou konferenciou práce 11. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 22, 26. 1. 2018).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 16. februára 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.