Vyhláška č. 202/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny

Platnosť od 10.07.2019
Účinnosť od 15.07.2019

202

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 25. júna 2019,

ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 19 ods. 1 písm. n) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny

(1) Podmienkou účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny (ďalej len „aukcia“) je

a) povolenie na dodávku elektriny1) vydané právnickej osobe uchádzajúcej sa o činnosť výkupcu elektriny (ďalej len „záujemca“) alebo iné oprávnenie, z ktorého podľa práva štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, vyplýva zahraničnému záujemcovi oprávnenie na dodávku elektriny, pričom činnosť na základe tohto povolenia alebo iného oprávnenia záujemca vykonáva najmenej 36 mesiacov,

b) vedenie záujemcu v zozname subjektov zúčtovania podľa osobitného predpisu,2)

c) splnenie požiadaviek na finančné a ekonomické postavenie,

d) splnenie požiadaviek na kreditné riziko,

e) splnenie požiadaviek na dôveryhodnosť.

(2) Záujemca spĺňa požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, ak

a) nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v inom štáte, v ktorom má sídlo, a zdravotná poisťovňa nemá voči nemu pohľadávku poistného na zdravotné poistenie po splatnosti,

b) nemá evidované daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v inom štáte, v ktorom má sídlo, a

c) v posledných 36 mesiacoch pred vyhlásením aukcie nebol na neho vyhlásený konkurz, nebol v likvidácii, nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, ani nebol v reštrukturalizácii.

(3) Záujemca spĺňa požiadavky na kreditné riziko, ak

a) výška jeho obratu v posledných troch účtovných obdobiach pred vyhlásením aukcie, za ktoré sú dostupné údaje o výške obratu v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, najmenej však v poslednom účtovnom období, neklesla pod 10 000 000 eur a

b) výška jeho vlastného imania je aspoň 1 000 000 eur.

(4) Záujemca spĺňa požiadavky na dôveryhodnosť, ak

a) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní v Slovenskej republike alebo v inom štáte, v ktorom má sídlo, a

b) neboli mu v posledných 12 mesiacoch pred vyhlásením aukcie Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenskou obchodnou inšpekciou alebo obdobnou inštitúciou v inom štáte, v ktorom má sídlo, právoplatne uložené pokuty v celkovej výške viac ako 80 000 eur.

(5) Splnenie podmienok účasti v aukcii sa preukazuje podľa

a) odseku 1 písm. a) úradne osvedčenou kópiou povolenia na dodávku alebo úradne preloženým dokladom o oprávnení dodávať elektrinu podľa práva štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

b) odseku 2 písm. a) potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne alebo obdobných inštitúcií v štáte, v ktorom má sídlo, nie staršími ako tri mesiace,

c) odseku 2 písm. b) potvrdením miestne príslušného daňového úradu alebo obdobnej inštitúcie v štáte, v ktorom má záujemca sídlo, nie starším ako tri mesiace,

d) odseku 2 písm. c) potvrdením príslušného súdu alebo obdobnej inštitúcie v štáte, v ktorom má záujemca sídlo, nie starším ako tri mesiace,

e) odseku 3 individuálnou účtovnou závierkou za posledné tri účtovné obdobia uloženou v registri účtovných závierok3) alebo individuálnou účtovnou závierkou záujemcu so sídlom v inom štáte ako v Slovenskej republike za posledné tri účtovné obdobia, najmenej však za posledné účtovné obdobie,

f) odseku 4 písm. a) čestným vyhlásením záujemcu, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní v Slovenskej republike alebo v inom štáte, v ktorom má sídlo,

g) odseku 4 písm. b) čestným vyhlásením záujemcu, že mu neboli v posledných 12 mesiacoch pred vyhlásením aukcie Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenskou obchodnou inšpekciou alebo obdobnou inštitúciou v štáte, v ktorom má sídlo, právoplatne uložené pokuty v celkovej výške viac ako 80 000 eur.

(6) Ak je záujemca právnym nástupcom právnickej osoby, ktorá v období 36 mesiacov pred vyhlásením aukcie zanikla alebo ktorá sa zmenila v dôsledku zlúčenia, splynutia, rozdelenia, vkladu podniku alebo jeho časti alebo zmeny právnej formy právnickej osoby, splnenie podmienok účasti v aukcii je možné preukázať aj dokladmi podľa odseku 5 vzťahujúcimi sa na právneho predchodcu záujemcu. Záujemca sa na účely tejto vyhlášky považuje za právneho nástupcu právnickej osoby, ak na neho prešiel podnik alebo časť podniku právnickej osoby prevádzkujúci činnosť dodávky elektriny.

(7) Na účely preukazovania kreditného rizika sa obrat zistí podľa individuálnej účtovnej závierky ako súčet tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb a tržieb z predaja tovaru.

§ 2

Určenie výšky odmeny výkupcu elektriny

(1) Odmena výkupcu elektriny sa určuje v eurách za kalendárny mesiac ako súčin množstva elektriny dodanej do sústavy výrobcom elektriny s uplatnenou podporou podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona a

a) výšky úhrady za činnosť výkupcu elektriny, ak je výkupca elektriny vybraný aukciou,

b) výšky úhrady za činnosť výkupcu elektriny určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5a ods. 4 zákona, ak nie je výkupca elektriny vybraný aukciou.

(2) Ak je trhová hodnota vykúpenej elektriny vyjadrená ako suma súčinov cien elektriny slovenskej obchodnej oblasti na dennom trhu organizovanom organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a množstva vykúpenej elektriny v jednotlivých hodinách v štvrťhodinovom rozlíšení vyššia ako suma platieb výrobcom elektriny za vykúpenú elektrinu vypočítaná podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona, je odmena výkupcu elektriny nižšia o rozdiel trhovej hodnoty vykúpenej elektriny a sumy platieb výrobcom elektriny za vykúpenú elektrinu vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona.


§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2019.


Peter Žiga v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 37 ods. 6 písm. i) zákona č. 251/2012 Z. z.

3) § 23c zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.