Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
31.05.2019 148/2019 Z. z. Oznámenie o Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom Kanadou
31.05.2019 147/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
30.05.2019 146/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej doprave
30.05.2019 145/2019 Z. z. Novela zákona o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
29.05.2019 144/2019 Z. z. Oznámenie o podpísaní Protokolu o zmene Zmluvy o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS)
29.05.2019 143/2019 Z. z. Opatrenie o sumách náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách
29.05.2019 142/2019 Z. z. Vyhláška na technické zariadenia a systémy pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier
29.05.2019 141/2019 Z. z. Novela zákona o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
29.05.2019 140/2019 Z. z. Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania
29.05.2019 139/2019 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
29.05.2019 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
27.05.2019 137/2019 Z. z. Novela Civilného mimosporového poriadku
24.05.2019 136/2019 Z. z. Novela zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
24.05.2019 135/2019 Z. z. Novela vyhlášky,ktorou sa určujú sídla krajských, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla staníc
24.05.2019 134/2019 Z. z. Vyhláška o hazardných hrách
24.05.2019 133/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019
24.05.2019 132/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
17.05.2019 131/2019 Z. z. Oznámenie o oprave chyby č. 128/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
17.05.2019 130/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z.
17.05.2019 129/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
15.05.2019 128/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
15.05.2019 127/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny
14.05.2019 126/2019 Z. z. Novela zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky
10.05.2019 125/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Fidžijskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
10.05.2019 124/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii
10.05.2019 123/2019 Z. z. Novela vyhláška o kreditovom systéme štúdia
07.05.2019 122/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
07.05.2019 121/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
07.05.2019 120/2019 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
03.05.2019 119/2019 Z. z. Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
01.05.2019 118/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných
01.05.2019 117/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi
01.05.2019 116/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici med
01.05.2019 115/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážk