Vyhláška č. 239/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

Platnosť od 31.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019

239

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 9. júla 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) O vydanie alternatívneho autentifikátora môže požiadať aj advokát,1) hosťujúci euroadvokát2) a usadený euroadvokát,3) ktorí nie sú držiteľmi autentifikátora podľa § 21 ods. 1 písm. a) a d) zákona alebo iného autentifikačného prostriedku podľa § 21 zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:

1) § 2 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

2) § 30 písm. b) zákona č. 586/2003 Z. z. v znení zákona č. 339/2013 Z. z.

3) § 30 písm. c) zákona č. 586/2003 Z. z.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Na advokáta a euroadvokáta podľa § 1 ods. 3 sa vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1, ods. 2 písm. a) až e), ods. 3 prvej vety a § 3 a 4. Hosťujúci euroadvokát pri podaní žiadosti predloží svoje oprávnenie vykonávať advokáciu v členskom štáte Európske únie alebo inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore, kde je registrovaný. Advokát a usadený euroadvokát pri podaní žiadosti predloží svoje oprávnenie vykonávať advokáciu na území Slovenskej republiky. Ak je hosťujúci euroadvokát v súvislosti s výkonom advokácie v členskom štáte Európskej únie, kde je registrovaný, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, predloží aj výpis z obdobného registra členského štátu Európskej únie, ako je obchodný register, nie starší ako tri mesiace.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.


Denisa Saková v. r.