Vyhláška č. 205/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti

Platnosť od 11.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019

205

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 1. júla 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 11a ods. 10 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti sa mení takto:

1. § 5 znie:

㤠5

(1) Prípravu odborne spôsobilých osôb, ktoré vykonávajú osobitnú odbornú prípravu žiadateľov, a prípravu žiadateľov zabezpečuje školiace stredisko asociácie podľa vzdelávacieho projektu, ktorý schvaľuje predsedníctvo asociácie.

(2) Vzdelávací projekt musí byť v súlade

a) so štandardom Medzinárodnej federácie združení horských vodcov a

b) s požiadavkami ochrany zdravia a bezpečnosti príjemcov služieb horských vodcov.“.

2. Prílohy č. 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 570/2007 Z. z.

MINIMÁLNY ROZSAH HORSKÝCH AKTIVÍT

A. Horolezecké výstupy, pri ktorých žiadateľ liezol ako prvý na lane alebo bol striedaný

Absolvovanie 30 horolezeckých výstupov vo vysokohorskom teréne

a) 15 výstupov v skale s prevýšením minimálne 300 metrov v klasifikácii minimálne VI UIAA pomocou vlastného istenia,

b) 15 výstupov v skale, snehu a ľade s prevýšením minimálne 300 metrov, pričom aspoň 5 výstupov s prevýšením minimálne 800 metrov, v klasifikácii D+ (IFAS – International French adjectival system).

B. Športové lezenie na skale a v ľade, pri ktorom žiadateľ liezol ako prvý na lane

a) 10 viacdĺžkových výstupov v klasifikácii obťažnosti aspoň VI+ UIAA,

b) 10 výstupov v ľade v klasifikácii obťažnosti aspoň WI 4 (Water Ice numerická stupnica).

C. Skialpinizmus

Absolvovanie 25 skialpinistických túr s prevýšením minimálne 1 000 m, z toho aspoň 10 túr v ľadovcovom teréne s prevýšením minimálne 1 400 m vo výstupe.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 570/2007 Z. z.

OBSAH TÉM A ROZSAH VSTUPNÉHO TESTU

TémaRozsah (v hodinách)ObťažnosťHodnotí saPoznámka
Športové lezenie na skale8min. VII UIAAistota a plynulosť pohybuv lezeckých topánkach
Lezenie na skalemin. V+ UIAAistota a plynulosť pohybuvo vibramkách
Lezenie na snehu, ľade a firne8nad 50 stup. sklonutechnika a istotas jedným horolezeckým čakanom a batohom
Technika chôdze v mačkáchvýstup, zostup, traverztechnika a istotas jedným turistickým čakanom
Športové lezenie na ľademin. WI 4 (Water Ice numerická
stupnica)
istota a plynulosť pohybus dvomi horolezeckými čakanmi
Horolezectvo v kombinácii
snehu a skaly
8min. III – IV UIAA
orientácia, taktika a istota
Telesná kondícia a zjazdové lyžovanie na skialpinistickej túre8upravený a neupravený terénabsolvovanie túry v časovom limite,
technika a istota
lyžovania
skialpinistický
výstroj
Znalosť horstiev
(Nízke Tatry, Vysoké Tatry a Západné Tatry), horolezecká terminológia
2úroveň vedomostípísomný test

Príloha č. 3 k vyhláške č. 570/2007 Z. z.

OBSAH TÉM A ROZSAH OSOBITNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON HORSKEJ VODCOVSKEJ ČINNOSTI

Téma 1.rok počet hodín 2. rok počet hodín 3. rok počet hodín 4. rok počet hodín
teória prax teória prax teória prax teória prax
Kurz č. 1 Športové lezenie 10 40
Kurz č. 2 Športové lezenie 2 8 32
Teoretický blok č. 1 Prvá pomoc 14
Ochrana prírody, flóra a fauna, geológia a glaciológia 4
Orientácia v teréne 6
Meteorológia 8
Kurz č. 3 Vodenie klientov a záchrana klientov na skalnatom teréne v letnom období (Vysoké Tatry) 8 62
Hodnotenie Kurz č. 3 2 8
Kurz č. 4 Technika lyžovania v neupravenom teréne, záchrana na lyžiarskej túre a lavíny 6 54
Hodnotenie Kurz č. 4 4 6
Kurz č. 5 Vodenie a záchrana klientov na skialpinistickej túre a záchrana v lavíne (Vysoké Tatry) 6 54
Hodnotenie Kurz č. 5 2 8
Kurz č. 6 Vodenie a záchrana klientov na lyžiarskej a skialpinistickej túre a záchrana na ľadovci (Alpy) 16 64
Hodnotenie Kurz č. 6 2 8
Teoretický blok č. 2 Treking a expedície 4
Vysokohorská medicína 6
Právna úprava horskej vodcovskej činnosti 4
Psychológia vodenia klientov 8
Organizácia a vodenie klientov vzhľadom na vznik a posudzovanie rizika 5
História horských vodcov a etika 2
Regenerácia horského vodcu 3
Kurz č. 7 Lezenie ľadopádu, záchrana na ľadopáde 10 40
Hodnotenie Kurz č. 7 2 8
Kurz č. 8 Horolezectvo v zimnom období (Vysoké Tatry) 6 24
Hodnotenie Kurz č. 8 2 8
Kurz č. 9 Vodenie klientov a záchrana na ľadovci (Alpy) 8 52
Hodnotenie Kurz č. 9 2 8
Hodnotenie Spôsobilosť žiadateľa na výkon individuálneho výcviku vodenia klientov pod dohľadom odborne spôsobilej osoby 2 8
Individuálny výcvik Vodenie klientov pod dohľadom školiteľa 112
Kurz č. 10 Vodenie klientov na skalnatom teréne v letnom období (Alpy) 14 56
Kurz č. 11 Skialpinistický prechod 3 27
Kurz č. 12 Vodenie klientov a záchrana na ľadovci II (Alpy) 8 32
Skúška Kurzy č. 1 až 12 a teoretické bloky č. 1 a 2 (výber) 6 24

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.


Denisa Saková v. r.