Vyhláška č. 206/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi

Platnosť od 12.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019

206

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 1. júla 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 66 písm. g) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v doklade o absolvovaní praxe vydanom štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo zodpovednou osobou sa uvádza dĺžka pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu, počas ktorého žiadateľ v hlavnej činnosti zamestnania vykonával lesnícku prax,“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Žiadosť o vykonanie skúšky, ktorú žiadateľ predkladá do piatich rokov od predloženia predchádzajúcej žiadosti o vykonanie skúšky žiadateľa, ktorému ministerstvo oznámilo splnenie predpokladov podľa odseku 3 a ktorý sa skúšky nezúčastnil z dôvodu na jeho strane alebo skúške nevyhovel, obsahuje len doklad podľa odseku 2 písm. c); na podanie žiadosti sa primerane vzťahuje odsek 1.“.

3. V § 2 ods. 2 písm. c) sa slová „lesných hospodárskych plánov“ nahrádzajú slovami „programov starostlivosti o lesy“.

4. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Za predsedu komisie a člena komisie možno po prerokovaní so Slovenskou lesníckou komorou vymenovať osobu s vysokoškolským vzdelaním lesníckeho zamerania druhého stupňa, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „osvedčenie“) alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie programu starostlivosti o lesy, alebo držiteľa dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon štátnej správy lesného hospodárstva. Predseda komisie je štátny zamestnanec ministerstva.“.

5. V § 4 ods. 3 a § 5 ods. 1 prvej vete sa slová „krajskému lesnému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu v sídle kraja“.

6. V § 5 ods. 1 prvej vete sa za slovo „osvedčenia“ vkladajú slová „a zápis do registra odborných lesných hospodárov (ďalej len „register“)“.

7. V § 5 ods. 2 prvá veta znie: „Osvedčenie sa žiadateľovi vydá na základe protokolu podľa § 4 ods. 3, oznámenia ministerstva o odpustení vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach alebo dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon štátnej správy lesného hospodárstva.“.

8. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

(1) Žiadosť o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach sa podáva ministerstvu; vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 4.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je doklad o

a) vzdelaní,

b) štátnych skúškach z oblastí podľa § 2 ods. 2 a

c) odbornej praxi v rámci štúdia potvrdený vysokou školou, na ktorej žiadateľ absolvoval štátne skúšky a odbornú prax.

(3) Porovnanie rozsahu štátnej skúšky podľa odseku 2 písm. b) s rozsahom skúšky podľa § 2 ods. 2 sa vykoná v spolupráci s vysokou školou, na ktorej žiadateľ absolvoval štátnu skúšku.

(4) Vykonanie skúšky možno odpustiť, ak žiadateľ absolvoval štátne skúšky podľa odseku 2 písm. b) s hodnotením v klasifikačnom stupni A – výborne.3)

(5) Absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach možno odpustiť žiadateľovi, ktorý absolvoval odbornú prax vo vysokoškolskom lesníckom podniku4) v rámci vysokoškolského štúdia druhého stupňa v rozsahu najmenej 200 hodín, pričom odborná prax v každej oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) a e) je v rozsahu najmenej 40 hodín.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

3) § 6 ods. 3 písm. a) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov.

4) § 38 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

9. V § 6 sa slovo „Odňatie“ nahrádza slovami „Zánik platnosti“.

10. V § 7 písm. a) sa vypúšťa čiarka za slovom „narodenia“ a slová „číslo občianskeho preukazu a miesto“ sa nahrádzajú slovami „a adresa“.

11. V § 7 písmená b) až e) znejú:

b) číslo osvedčenia, dátum zápisu do registra, miesto a dátum vydania osvedčenia a orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý osvedčenie vydal,

c) záznam o porušení povinností hospodára a orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý porušenie zistil a zaznamenal,

d) dátum a dôvod zániku platnosti osvedčenia, a ak platnosť zaniká rozhodnutím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, aj číslo rozhodnutia o zániku platnosti osvedčenia a dobu, na ktorú platnosť osvedčenia zaniká, a orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal,

e) dátum vyčiarknutia z registra a“.

12. § 7 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) dátum účasti hospodára na školení.“.

13. Prílohy č. 1 až 3 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára

Príloha č. 2 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára a zápis do registra odborných lesných hospodárov

Príloha č. 3 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.

VZOR

OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ODBORNÉHO LESNÉHO HOSPODÁRA

“.

14. Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.


Gabriela Matečná v. r.