Vyhláška č. 349/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadostí a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Platnosť od 28.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

349

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 8. decembra 2017,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadostí a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14a ods. 14 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „žiadateľ“) preukazuje personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby1)

a) pracovnou zmluvou v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii a dokladom zamestnanca o získanom vzdelaní v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii,

b) čestným vyhlásením, že žiadateľ zabezpečí personálne obsadenie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby zamestnancami s požadovaným vzdelaním v pracovnom pomere, alebo

c) čestným vyhlásením budúceho zamestnanca, že v prípade úspešnosti žiadateľa bude v pracovnom pomere vykonávať zdravotnícke povolanie u žiadateľa a dokladom budúceho zamestnanca o získanom vzdelaní v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.

(2) Žiadateľ preukazuje vlastnícke právo alebo iné užívacie právo k materiálno-technickému vybaveniu ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby1) dokladmi v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.

(3) Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je projekt prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „projekt prevádzkovania“), ktorý obsahuje tieto časti:

a) spôsob a postup rozvoja ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na obdobie šiestich rokov,

b) uvedenie dlhodobých a komplexných cieľov,

c) popis poskytovania zdravotnej starostlivosti,

d) ekonomický projekt, súčasťou ktorého je u žiadateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, aj rozbor hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok,

e) uvedenie časovej dostupnosti od najbližšieho poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby,

f) popis systému vnútornej kontroly a kontrolných opatrení na zaistenie kvality pri poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby,

g) definovanie spôsobu zabezpečenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.2)

(4) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby spolu s prílohami žiadateľ predloží zviazanú a zošitú šnúrou; voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú žiadateľ opatrí podpisom a dátumom zviazania.

§ 2

(1) Na základe kritérií hodnotenia podľa 14a ods. 10 zákona pridelí žiadosti predloženej podľa § 1 ods. 4 každý člen komisie najviac 100 bodov, a to v súlade s § 14a ods. 11 zákona. Pridelené body sa sčítavajú. Najvyšší možný počet bodov získaných od jedného člena komisie je 100.

(2) Poradie úspešnosti žiadateľov na konkrétny pevný bod je dané poradím žiadateľov zoradených podľa počtu získaných bodov; prvým v poradí je žiadateľ, ktorý získal najvyšší počet bodov. Ak viacerí žiadatelia získajú rovnaký počet bodov na základe hodnotenia podľa odseku 1, rozhodujúci je počet bodov získaný v hodnotení projektu prevádzkovania.

(3) Ak viacerí žiadatelia získajú rovnaký počet bodov v hodnotení projektu prevádzkovania podľa odseku 2, opätovne každý člen komisie vyhodnotí projekty prevádzkovania tých žiadateľov, ktorí získali rovnaký počet bodov. Vyhodnotenie sa uskutoční tak, že sa hodnotia jednotlivé časti projektov prevádzkovania podľa § 1 ods. 3, pričom za každú hodnotenú časť projektu prevádzkovania môže prideliť každý člen komisie jeden bod tomu projektu prevádzkovania, ktorého časť považuje za najlepšiu. Najvyšší možný počet bodov získaných od jedného člena komisie je 8. Pridelené body sa sčítavajú. Poradie úspešnosti žiadateľov na konkrétny pevný bod je dané poradím žiadateľov zoradených podľa počtu získaných bodov; prvým v poradí je žiadateľ, ktorý získal najvyšší počet bodov.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


v z. Andrea Kalavská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.