Vyhláška č. 334/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 118/2009
Platnosť od 27.08.2009
Účinnosť od 01.09.2009

334

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

z 19. augusta 2009,

ktorou sa ustanovujú určujúce znaky a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 7 a § 8 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

V pôsobnosti ministerstva sú zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.

§ 2

(1) Zdravotníckymi zariadeniami ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti ministerstva sú:

a) ambulancia

1. všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,1)

2. špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,2)

b) poliklinika.

(2) Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstva majú určujúce znaky ustanovené osobitným predpisom3) a spĺňajú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení podľa osobitných predpisov;4) to sa nevzťahuje na ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulancie Hasičského a záchranného zboru v špecializačnom odbore urgentná medicína5) (ďalej len „ambulancia Hasičského a záchranného zboru“) a ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulancie Horskej záchrannej služby v špecializačnom odbore urgentná medicína5) (ďalej len „ambulancia Horskej záchrannej služby“).

§ 3

Ambulancia Hasičského a záchranného zboru a ambulancia Horskej záchrannej služby poskytujú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore urgentná medicína v súvislosti s plnením úloh podľa osobitného predpisu.6)

§ 4

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie Hasičského a záchranného zboru a ambulancie Horskej záchrannej služby sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Robert Kaliňák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 334/2009 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

A. Personálne zabezpečenie ambulancie Hasičského a záchranného zboru

Zdravotnú starostlivosť v ambulancii Hasičského a záchranného zboru personálne zabezpečuje zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu7) a vodič, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom.8)

Ak je to potrebné, zásahová skupina konzultuje svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo ním určeným lekárom alebo lekárom operačného strediska.

B. Materiálno-technické vybavenie ambulancie Hasičského a záchranného zboru

Materiálno-technickým vybavením ambulancie Hasičského a záchranného zboru je

a) materiálno-technické vybavenie ustanovené osobitným predpisom8) okrem súpravy na vedenie pôrodu a vybavenia na ošetrenie a transport transplantátu,

b) záchranárske náradie a technické prostriedky

1. PHP CO2 6 kg

2. PHP Pg 6 kg

3. ADP pretlakový

4. vyvádzacie masky k ADP

5. vyslobodzovacie náradie

6. ručné svietidlo s nabíjaním vo vozidle

7. osobné svietidlo s nabíjaním vo vozidle

8. mobilný telefón

9. rádiostanica telekomunikačnej siete SITNO

10. nôž (nožnice) na vyslobodenie z bezpečnostných pásov

11. zdravotnícky batoh

12. ochranná prilba Gallet F2

Príloha č. 2 k vyhláške č. 334/2009 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

A. Personálne zabezpečenie ambulancie Horskej záchrannej služby

Zdravotnú starostlivosť v ambulancii Horskej záchrannej služby personálne zabezpečuje zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár7) s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu.8)

Ak je to potrebné, zásahová skupina konzultuje svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo ním určeným lekárom alebo lekárom operačného strediska.

B. Materiálno-technické vybavenie ambulancie Horskej záchrannej služby

Materiálno-technickým vybavením ambulancie Horskej záchrannej služby je

a) vybavenie na transport

1. vákuový matrac (podľa potreby),

2. transportná prikrývka,

b) vybavenie na znehybnenie končatín a chrbtice

1. súprava na znehybnenie zlomenín kostí,

2. prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice,

3. krátka chrbticová doska (podľa potreby),

c) vybavenie na starostlivosť o dýchacie cesty a dýchanie

1. prenosné tlakové nádoby s kyslíkom s minimálnym množstvom 300 l (pri normálnom tlaku a teplote) s redukčným ventilom a prietokomerom s prietokom minimálne 2 l/min.,

2. ručné kriesiace prístroje s ventilom na regulovaný pozitívny tlak na konci výdychu, s tvárovými maskami a vzduchovodmi pre všetky vekové skupiny,

3. súprava na inhaláciu kyslíka pre všetky vekové skupiny,

4. ručná odsávačka,

d) vybavenie na starostlivosť o krvný obeh

1. infúzne roztoky (krištaloidy, 40 % glukóza, koloidy),

2. kanyly na vstup do žilového systému, striekačky, infúzne súpravy,

3. adhezívny fixačný materiál,

e) vybavenie na základnú diagnostiku

1. tlakomer s manžetami pre rôzne vekové a hmotnostné kategórie pacientov,

2. pulzový oxymeter,

3. fonendoskop,

4. teplomer,

5. glukomer,

f) vybavenie na starostlivosť o život ohrozujúce stavy

automatický externý defibrilátor (poloautomatický defibrilátor),

g) vybavenie liekmi

1. analgetiká,

2. tekutina na výplach očí,

3. dezinfekčný roztok,

h) vybavenie obväzovým materiálom a pomôckami na ošetrenie

1. termofólia,

2. súprava na ošetrenie rán a zastavenie krvácania (mechanické, absorpčné a iné),

3. sterilné jednorazové rukavice,

4. fólia pre zomretých (podľa potreby),

5. preväzové nožnice,

i) vybavenie inými pracovnými prostriedkami

prenosný zdroj svetla.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 660/2005 Z. z.

3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

4) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.).
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie.

5) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 211/2007 Z. z.

6) Napríklad § 3 ods. 1 písm. c) až e), § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 písm. a) a f) zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z.

7) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z. z.

8) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (oznámenie č. 98/2009 Z. z.).