Zákon č. 639/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene zákona č. 306/2002 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia

Čiastka 250/2002
Platnosť od 27.11.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

639

ZÁKON

z 15. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene zákona č. 306/2002 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 1 písm. b) sa suma „121 000 Sk" nahrádza sumou „133 100 Sk".

2. V § 21 ods. 1 a 2 sa suma „121 000 Sk" nahrádza sumou „133 100 Sk".

3. V § 25 ods. 1 sa slová „po roku 2003" nahrádzajú slovami „po roku 2004".

4. V § 68 ods. 3 sa slová „rokov 2004 až 2013" nahrádzajú slovami „rokov 2005 až 2014" a slová „Od 1. januára 2013" sa nahrádzajú slovami „Od 1. januára 2014".

5. V § 68 ods. 7 sa slová „pred 1. januárom 1993" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994".

6. V § 68 ods. 8 sa slová „pred rok 1993" nahrádzajú slovami „pred rok 1994".

7. V § 69 odsek 1 znie:

(1) Dôchodková hodnota je 178 Sk.".

8. V § 69 ods. 6 sa slová „po roku 2003" nahrádzajú slovami „po roku 2004".

9. V § 70 odseky 3 až 7 znejú:

(3) Poistenkyni, ktorá vychovala päť detí a viac a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2020 dovŕšila vek 53 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 53 rokov treba pripočítať

a) v roku 2004 štyri kalendárne mesiace,

b) v roku 2005 osem kalendárnych mesiacov,

c) v roku 2006 dvanásť kalendárnych mesiacov,

d) v roku 2007 šestnásť kalendárnych mesiacov,

e) v roku 2008 dvadsať kalendárnych mesiacov,

f) v roku 2009 dvadsaťštyri kalendárnych mesiacov,

g) v roku 2010 dvadsaťdeväť kalendárnych mesiacov,

h) v roku 2011 tridsaťštyri kalendárnych mesiacov,

i) v roku 2012 tridsaťdeväť kalendárnych mesiacov,

j) v roku 2013 štyridsaťštyri kalendárnych mesiacov,

k) v roku 2014 štyridsaťdeväť kalendárnych mesiacov,

l) v roku 2015 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,

m) v roku 2016 päťdesiatdeväť kalendárnych mesiacov,

n) v roku 2017 šesťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,

o) v roku 2018 šesťdesiatdeväť kalendárnych mesiacov,

p) v roku 2019 sedemdesiatštyri kalendárnych mesiacov,

q) v roku 2020 sedemdesiatdeväť kalendárnych mesiacov.

(4) Poistenkyni, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2020 dovŕšila vek 54 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 54 rokov treba pripočítať

a) v roku 2004 štyri kalendárne mesiace,

b) v roku 2005 osem kalendárnych mesiacov,

c) v roku 2006 dvanásť kalendárnych mesiacov,

d) v roku 2007 šestnásť kalendárnych mesiacov,

e) v roku 2008 dvadsať kalendárnych mesiacov,

f) v roku 2009 dvadsaťštyri kalendárnych mesiacov,

g) v roku 2010 dvadsaťosem kalendárnych mesiacov,

h) v roku 2011 tridsaťdva kalendárnych mesiacov,

i) v roku 2012 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,

j) v roku 2013 štyridsať kalendárnych mesiacov,

k) v roku 2014 štyridsaťštyri kalendárnych mesiacov,

l) v roku 2015 štyridsaťosem kalendárnych mesiacov,

m) v roku 2016 päťdesiatdva kalendárnych mesiacov,

n) v roku 2017 päťdesiatšesť kalendárnych mesiacov,

o) v roku 2018 šesťdesiat kalendárnych mesiacov,

p) v roku 2019 šesťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,

q) v roku 2020 šesťdesiatosem kalendárnych mesiacov.

(5) Poistenkyni, ktorá vychovala dve deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2020 dovŕšila vek 55 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 55 rokov treba pripočítať

a) v roku 2004 tri kalendárne mesiace,

b) v roku 2005 šesť kalendárnych mesiacov,

c) v roku 2006 deväť kalendárnych mesiacov,

d) v roku 2007 dvanásť kalendárnych mesiacov,

e) v roku 2008 pätnásť kalendárnych mesiacov,

f) v roku 2009 osemnásť kalendárnych mesiacov,

g) v roku 2010 dvadsaťjeden kalendárnych mesiacov,

h) v roku 2011 dvadsaťštyri kalendárnych mesiacov,

i) v roku 2012 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,

j) v roku 2013 tridsať kalendárnych mesiacov,

k) v roku 2014 tridsaťtri kalendárnych mesiacov,

l) v roku 2015 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,

m) v roku 2016 štyridsať kalendárnych mesiacov,

n) v roku 2017 štyridsaťštyri kalendárnych mesiacov,

o) v roku 2018 štyridsaťosem kalendárnych mesiacov,

p) v roku 2019 päťdesiatdva kalendárnych mesiacov,

q) v roku 2020 päťdesiatšesť kalendárnych mesiacov.

(6) Poistenkyni, ktorá vychovala jedno dieťa a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2020 dovŕšila vek 56 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 56 rokov treba pripočítať

a) v roku 2004 dva kalendárne mesiace,

b) v roku 2005 štyri kalendárne mesiace,

c) v roku 2006 šesť kalendárnych mesiacov,

d) v roku 2007 osem kalendárnych mesiacov,

e) v roku 2008 desať kalendárnych mesiacov,

f) v roku 2009 dvanásť kalendárnych mesiacov,

g) v roku 2010 pätnásť kalendárnych mesiacov,

h) v roku 2011 osemnásť kalendárnych mesiacov,

i) v roku 2012 dvadsaťjeden kalendárnych mesiacov,

j) v roku 2013 dvadsaťštyri kalendárnych mesiacov,

k) v roku 2014 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,

l) v roku 2015 tridsať kalendárnych mesiacov,

m) v roku 2016 tridsaťtri kalendárnych mesiacov,

n) v roku 2017 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,

o) v roku 2018 tridsaťdeväť kalendárnych mesiacov,

p) v roku 2019 štyridsaťdva kalendárnych mesiacov,

q) v roku 2020 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov.

(7) Poistenkyni, ktorá v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2020 dovŕšila vek 57 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 57 rokov treba pripočítať

a) v roku 2004 dva kalendárne mesiace,

b) v roku 2005 štyri kalendárne mesiace,

c) v roku 2006 šesť kalendárnych mesiacov,

d) v roku 2007 osem kalendárnych mesiacov,

e) v roku 2008 desať kalendárnych mesiacov,

f) v roku 2009 dvanásť kalendárnych mesiacov,

g) v roku 2010 štrnásť kalendárnych mesiacov,

h) v roku 2011 šestnásť kalendárnych mesiacov,

i) v roku 2012 osemnásť kalendárnych mesiacov,

j) v roku 2013 dvadsať kalendárnych mesiacov,

k) v roku 2014 dvadsaťdva kalendárnych mesiacov,

l) v roku 2015 dvadsaťštyri kalendárnych mesiacov,

m) v roku 2016 dvadsaťšesť kalendárnych mesiacov,

n) v roku 2017 dvadsaťosem kalendárnych mesiacov,

o) v roku 2018 tridsať kalendárnych mesiacov,

p) v roku 2019 tridsaťdva kalendárnych mesiacov,

q) v roku 2020 tridsaťštyri kalendárnych mesiacov.".

10. V § 87 ods. 2 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004".

11. V § 242 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004".

12. V § 244 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004" a slová „od 1. júla 2003" sa nahrádzajú slovami „od 1. januára 2004".

13. Za § 244 sa vkladá § 244a, ktorý znie:

㤠244a

(1) Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá bola povinne zúčastnená na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení k 31. decembru 2003, je po tomto dni do 30. júna 2004 povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená podľa tohto zákona, ak povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie nezanikne podľa § 21 ods. 3. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu41) a ktorá bola povinne zúčastnená na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení k 31. decembru 2003, je po tomto dni do 30. septembra 2004 povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená podľa tohto zákona, ak povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie nezanikne podľa § 21 ods. 3. Na tieto samostatne zárobkovo činné osoby platí § 222 ods. 3 rovnako.

(2) Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá bola do 31. decembra 2003 povinná platiť príspevok na poistenie v nezamestnanosti a od 1. januára 2004 jej nevzniklo povinné poistenie v nezamestnanosti, je povinná do ôsmich dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona písomne oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne skončenie povinnosti byť odvádzateľom príspevku na poistenie v nezamestnanosti.".

14. V § 245 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004".

15. V § 247 sa v celom texte slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004" a slová „do 30. júna 2003" sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

16. V § 249 v nadpise a texte sa slová „od 1. júla 2003 do 31. decembra 2019" nahrádzajú slovami „od 1. januára 2004 do 31. decembra 2020" a slová „pred 1. júlom 2003" sa nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004".

17. V nadpise nad § 250 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004".

18. V § 250 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004" a slová „do 30. júna 2003" sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

19. V § 251 ods. 1 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004", slová „po 30. júni 2003" sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 2003", slová „k 30. júnu 2003" sa nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2003" a slová „do 30. júna 2003" sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

20. V § 251 ods. 2 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004".

21. V § 252 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004", slová „k 30. júnu 2003" sa nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2003" a slová „do 30. júna 2003" sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

22. V § 253 ods. 1 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004".

23. V § 253 ods. 2 sa slová „do 30. júna 2005" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2005", slová „pred 1. júlom 2003" sa nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004" a slová „po 30. júni 2003" sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 2003".

24. V § 254 ods. 1 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004".

25. V § 254 ods. 2 sa slová „do 30. júna 2003" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003", slová „po 30. júni 2003" sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 2003" a vypúšťajú sa slová „a v roku 2002 sa čiastočný invalidný dôchodok vyplácal šesť mesiacov alebo menej ako šesť mesiacov".

26. V § 254 ods. 6 sa slová „do 30. júna 2003" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

27. V § 255 ods. 1 sa slová „do 30. júna 2003" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003" a slová „po 30. júni 2003" sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 2003".

28. V § 255 ods. 2 sa slová „po 30. júni 2003" nahrádzajú slovami „po 31. decembri 2003", slová „k 1. júlu 2003" sa nahrádzajú slovami „k 1. januáru 2004" a slová „k 30. júnu 2003" sa nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2003".

29. V § 256 sa slová „do 30. júna 2003" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003", slová „pred 1. júlom 2003" sa nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004", slová „po 30. júni 2003" sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 2003" a slová „od 1. júla 2003" sa nahrádzajú slovami „od 1. januára 2004".

30. V § 257 ods. 1 sa slová „do 30. júna 2003" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

31. V § 258 sa slová „k 30. júnu 2003" nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2003" a slová „do 30. júna 2003" sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

32. V § 259 sa slová „k 30. júnu 2003" nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2003" a slová „do 30. júna 2003" sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

33. V § 260 ods. 1 a 2 sa slová „do 30. júna 2003" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003", slová „po 30. júni 2003" sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 2003" a slová „k 30. júnu 2003" sa nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2003".

34. V § 261 sa slová „od 1. júla 2003" nahrádzajú slovami „od 1. januára 2004".

35. V nadpise nad § 262 sa slová „po 30. júni 2003" nahrádzajú slovami „po 31. decembri 2003".

36. V § 262 sa slová „od 1. júla 2003 do 30. júna 2006" nahrádzajú slovami „od 1. januára 2004 do 31. decembra 2006" a slová „do 30. júna 2003" sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

37. V § 263 ods. 2 sa slová „do 30. júna 2003" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

38. V § 264 sa slová „k 30. júnu 2003" nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2003" a slová „do 30. júna 2003" sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

39. V § 265 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004", slová „do 30. júna 2003" sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003" a slová „po 30. júni 2003" sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 2003".

40. Za § 265 sa vkladá § 265a, ktorý znie:

㤠265a

(1) Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby uvedenej v § 244a ods. 1 je vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie a na dôchodkové zabezpečenie do 31. decembra 2003. Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie je najmenej vymeriavací základ uvedený v § 138 ods. 13 a 14.

(2) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej po 31. decembri 2003 vznikne povinné poistenie v nezamestnanosti, je vymeriavací základ podľa odseku 1.".

41. V § 266 ods. 3 sa slová „roky 2003 až 2005" nahrádzajú slovami „roky 2004 a 2005".

42. V § 267 ods. 1 sa slová „k 30. júnu 2003" nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2003" a slová „od 1. júla 2003" sa nahrádzajú slovami „od 1. januára 2004".

43. V § 267 ods. 2 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004" a slová „po 30. júni 2003" sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 2003".

44. V § 268 sa slová „k 30. júnu 2003" nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2003" a slová „od 1. júla 2003" sa nahrádzajú slovami „od 1. januára 2004".

45. V § 270 ods. 1 a 2 sa slová „do 30. júna 2003" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

46. V § 270 ods. 3 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004".

47. V § 271 ods. 2 a 3 sa slová „do 30. júna 2003" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

48. V § 272 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004" a slová „do 30. júna 2003" sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

49. V § 273 sa slová „pred 1. júlom 2003" nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004" a slová „do 30. júna 2003" sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

50. V § 274 ods. 1 sa slová „od 1. júla 2003" nahrádzajú slovami „od 1. januára 2004".

51. V § 274 ods. 2 sa slová „do 30. júna 2003" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003" a slová „po 30. júni 2003" sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 2003".

52. V § 275 sa slová „do 30. júna 2003" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

53. V § 276 ods. 1 sa slová „od 1. júla 2003" nahrádzajú slovami „od 1. januára 2004" a slová „pred 1. júlom 2003" sa nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004".

54. V § 276 ods. 2 sa slová „k 30. júnu 2003" nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2003" a slová „od 1. júla 2003" sa nahrádzajú slovami „od 1. januára 2004".

55. V § 279 sa slová „1. júla 2003" nahrádzajú slovami „1. januára 2004".

Čl. II

Zákon č. 306/2002 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia sa mení takto:

1. V § 2 sa slová „do 30. júna 2003" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".

2. V § 3 ods. 2 sa slová „do 30. júna 2003" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003".


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.