Nariadenie vlády č. 251/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie

Čiastka 82/2014
Platnosť od 25.09.2014
Účinnosť od 30.09.2014

OBSAH

251

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. augusta 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie sa mení a dopĺňa takto:

V prílohe v definícii veličiny „r“ na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak vek žiadateľa dosiahnutý v celých rokoch ku dňu rozhodujúcemu na výpočet JHOD bude vyšší ako dôchodkový vek žiadateľa, potom r = 0,“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. septembra 2014.


Robert Fico v. r.