Oznámenie č. 139/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o platení a zúčtovaní poistného s Národnou poisťovňou a obdobnými poisťovňami a o poskytovaní a zúčtovaní príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie

Čiastka 39/1994
Platnosť od 13.06.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

139

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 9 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

výnos zo 16. mája 1994 č. 4/182/1994 o platení a zúčtovaní poistného s Národnou poisťovňou a obdobnými poisťovňami a o poskytovaní a zúčtovaní príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie.

Vo výnose sa ustanovuje spôsob platenia a zúčtovania poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie s Národnou poisťovňou a obdobnými poisťovňami zriadenými osobitným zákonom a spôsob poskytovania a zúčtovania príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos bol uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 8/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.