Vyhláška č. 419/2013 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení

(v znení č. 188/2017 Z. z.)

Čiastka 99/2013
Platnosť od 12.12.2013
Účinnosť od 15.07.2017 do30.06.2018
Zrušený 157/2018 Z. z.

419

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 26. novembra 2013

o spotrebiteľskom balení

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 9 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na spotrebiteľské balenie výrobkov, ktorého menovitá hmotnosť alebo menovitý objem je

a) rovný hodnote vopred určenej tým, kto výrobok zabalil,

b) vyjadrený v jednotkách hmotnosti alebo objemu a

c) najviac 50 kg alebo 50 l.

(2) Ak ide o potraviny,1) menovitá hmotnosť alebo menovitý objem pri spotrebiteľskom balení výrobku je najmenej 5 g alebo 5 ml; to neplatí, ak ide o koreniny a byliny.

(3) Táto vyhláška sa nevzťahuje na spotrebiteľské balenie, ktoré je označené značkou „e“.

§ 2

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom obsahu spotrebiteľského balenia hmotnosť alebo objem vyznačený na obale, ktorý je množstvom výrobku, ktoré má spotrebiteľské balenie obsahovať,

b) skutočným obsahom spotrebiteľského balenia hmotnosť alebo objem výrobku, ktoré v skutočnosti obsahuje,

c) zápornou chybou obsahu spotrebiteľského balenia množstvo, o ktoré je skutočný obsah spotrebiteľského balenia menší ako menovitá hmotnosť alebo menovitý objem.

§ 3

(1) Spotrebiteľské balenie musí byť vyhotovené tak, aby pri skúške podľa prílohy č. 2 spĺňalo požiadavku, že

a) skutočný obsah nesmie byť v priemere nižší ako menovitá hmotnosť alebo menovitý objem,

b) počet spotrebiteľských balení so zápornou chybou väčšou, ako je dovolená záporná chyba stanovená v prílohe č. 1, musí v dávke spotrebiteľských balení spĺňať požiadavky skúšok špecifikovaných v prílohe č. 2,

c) žiadne spotrebiteľské balenie nesmie mať zápornú chybu väčšiu ako dvojnásobok dovolenej zápornej chyby.

(2) Spotrebiteľské balenie musí mať na obale vyznačené nezmazateľné, za bežných podmienok vystavovania spotrebiteľského balenia ľahko čitateľné a viditeľné označenie obsahujúce menovitú hmotnosť alebo menovitý objem vyjadrené v kilogramoch, gramoch, litroch, centilitroch alebo mililitroch a vyznačené číslicami a za týmto údajom nasleduje symbol jednotky. Ak označenie menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu je vyznačené na dvoch alebo viacerých miestach obalu, musí sa zhodovať.

§ 4

(1) Metrologický dozor nad spotrebiteľským balením sa vykonáva priamo u prevádzkovateľa baliarne alebo v prevádzke dovozcu metódami kontroly podľa prílohy č. 2 a po uvedení spotrebiteľského balenia na trh podľa § 34 zákona, keď žiadne spotrebiteľské balenie nesmie mať zápornú chybu väčšiu ako dvojnásobok dovolenej zápornej chyby.

(2) Pri kontrole množstva výrobku vyjadreného v jednotkách objemu musí byť hodnota skutočného obsahu meraná pri teplote 20 oC alebo korigovaná na teplotu 20 oC bez ohľadu na to, pri akej teplote sa vykonáva balenie alebo kontrola, okrem hlbokozmrazených alebo mrazených výrobkov, ktorých množstvo je vyjadrené v jednotkách objemu.

§ 5

(1) Na spotrebiteľské balenie podľa osobitného predpisu2) sa neuplatňuje príloha č. 1.

(2) Na spotrebiteľské balenie podľa osobitného predpisu2a) sa vzťahujú ustanovenia podľa osobitného predpisu.2b)

§ 6

(1) Výrobky do spotrebiteľského balenia možno baliť do 15. apríla 2014 podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných do 31. decembra 2013.

(2) Výrobky zabalené podľa odseku 1 možno uvádzať na trh do 15. apríla 2014.

(3) Víno a liehoviny zabalené podľa odseku 1 možno uvádzať na trh do 13. decembra 2014.

§ 6a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júla 2017

Výrobky možno baliť do spotrebiteľského balenia a uvádzať na trh podľa doterajších predpisov do 31. augusta 2017.

§ 7

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.3)

§ 7a

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Jozef Mihok v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 419/2013 Z. z.

DOVOLENÁ ZÁPORNÁ CHYBA

Menovitá hmotnosť alebo
menovitý objem obsahu
Qn v g alebo v ml
Dovolená záporná chyba
v % z Qnv g alebo v ml
od          0 do       509
od        50 do      1004,5
od      100 do     2004,5
od      200 do     3009
od      300 do      5003
od      500 do   1 00015
od   1 000 do 10 0001,5
od 10 000 do 15 000150
od 15 000 do 50 0001

Pri použití tejto tabuľky hodnoty dovolených záporných chýb vyjadrené v percentách, prepočítané na jednotky hmotnosti alebo objemu sa zaokrúhľujú na najbližšiu desatinu gramu alebo mililitra pre Qn 1 000 g alebo 1 000 ml a na najbližší gram alebo mililiter pre Qn > 1 000 g alebo 1 000 ml.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 419/2013 Z. z.

REFERENČNÁ METÓDA ŠTATISTICKEJ KONTROLY SKUTOČNÉHO OBSAHU VÝROBKU V SPOTREBITEĽSKÝCH BALENIACH

1. Požiadavky na meranie skutočného obsahu spotrebiteľských balení
Skutočný obsah spotrebiteľských balení možno merať buď priamo vážením, alebo objemovými meradlami,
alebo ak ide o kvapaliny nepriamo, zistením hmotnosti a hustoty baleného výrobku.

Nezávisle od použitej metódy rozšírená kombinovaná štandardná neistota merania (k = 2) skutočného obsahu
spotrebiteľského balenia nesmie byť väčšia ako jedna pätina dovolenej zápornej chyby pre menovitú hmotnosť
alebo menovitý objem spotrebiteľského balenia.

2. Požiadavky na kontrolu dávok spotrebiteľských balení

Kontrola je výberová a pozostáva z kontroly

a) skutočného obsahu každého spotrebiteľského balenia vo výbere,

b) pri ktorej sa zisťuje priemerný skutočný obsah spotrebiteľských balení vo výbere.

Dávka sa považuje za vyhovujúcu vtedy, ak výsledky obidvoch kontrol spĺňajú kritériá jej prijatia.

Pre každú z týchto kontrol sú možné dva varianty skúšania

a) nedeštruktívnou metódou, t. j. metódou bez otvorenia obalu,

b) deštruktívnou metódou, t. j. metódou vyžadujúcou otvorenie alebo porušenie obalu.

Deštruktívna metóda sa používa len vtedy, ak skúšku nemožno vykonať nedeštruktívnou metódou;
spravidla sa nepoužíva pri dávkach menších ako 100 kusov balení.

2.1 Dávky spotrebiteľských balení

2.1.1 Dávka, ktorá má byť kontrolovaná, musí obsahovať všetky spotrebiteľské balenia rovnakej menovitej
hmotnosti alebo menovitého objemu, toho istého typu a z toho istého výrobného cyklu, ktoré boli zabalené
na tom istom mieste. Veľkosť dávky je obmedzená množstvami uvedenými ďalej.

2.1.2 Ak sa spotrebiteľské balenia kontrolujú na konci baliacej linky, počet balení v každej dávke sa musí
rovnať maximálnej hodinovej produkcii linky bez ohľadu na veľkosť dávky. V ostatných prípadoch dávka
môže obsahovať najviac 10 000 kusov.

2.1.3 Ak je v dávke menej ako 100 kusov, pri skúške nedeštruktívnou metódou sa vykoná kontrola všetkých
kusov (stopercentná kontrola).

2.1.4 Skôr, ako sa vykonajú skúšky uvedené v bodoch 2.2 a 2.3, je potrebné náhodne vybrať dostatočný
počet spotrebiteľských balení z dávky tak, aby bolo možné vykonať kontrolu, ktorá vyžaduje väčší rozsah
výberu. Na účely inej kontroly sa potrebný výber uskutoční náhodne z prvého výberu a balenia sa očíslujú.
Očíslovanie spotrebiteľských balení sa musí vykonať pred začiatkom meraní.

2.2 Kontrola najmenšieho prijateľného obsahu spotrebiteľského balenia

Najmenší prijateľný obsah v spotrebiteľskom balení sa vypočíta odčítaním dovolenej zápornej chyby pre
príslušný obsah od menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu spotrebiteľského balenia.

Spotrebiteľské balenia v dávke, ktorých skutočný obsah je menší ako najmenší prijateľný obsah, považujú
sa za chybné.

2.2.1 Nedeštruktívna skúška

Nedeštruktívna skúška sa vykonáva podľa preberacieho plánu s dvoma výbermi uvedenými v tabuľke č. 1.

Počet kontrolovaných balení v prvom kroku sa musí rovnať rozsahu prvého výberu podľa preberacieho plánu.

Ak počet chybných kusov zistených v prvom výbere

a) je menší alebo sa rovná prvému kritériu prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu na účely tejto kontroly,

b) je väčší alebo sa rovná prvému kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne,

c) sa nachádza medzi prvým kritériom prijatia a prvým kritériom zamietnutia, kontroluje sa v druhom kroku
druhý výber, ktorého rozsah je uvedený v preberacom pláne.

Chybné kusy z prvého a druhého výberu sa spočítajú. Ak súčet chybných kusov je

a) menší alebo sa rovná druhému kritériu prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu na účely tejto kontroly,

b) väčší alebo sa rovná druhému kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne.

Dávka je vždy nevyhovujúca, ak nie je splnený predpoklad § 3 ods. 1 písm. c).

Tabuľka č. 1

Počet kusov v dávke VýberyPočet chybných kusov
Poradie, krokPočet kusovSúhrnný počet kusovKritérium
prijatia
Kritérium
zamietnutia
100 – 500 prvý30  3013
druhý30  6045
501 – 3 200 prvý50  5025
druhý5010067
3 201 a viac prvý80  8037
druhý8016089

2.2.2 Deštruktívna skúška

Deštruktívna skúška sa vykonáva podľa preberacieho plánu s jedným výberom a používa sa len pri dávke
100 kusov a viac.

Počet kontrolovaných spotrebiteľských balení je 20.

Ak počet chybných kusov zistených vo výbere je menší alebo sa rovná kritériu prijatia, dávka sa považuje za
vyhovujúcu.

Ak počet chybných kusov zistených vo výbere je väčší alebo sa rovná kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne.

Dávka je vždy nevyhovujúca, ak nie je splnený predpoklad § 3 ods. 1 písm. c).

Počet kusov v dávke Počet kusov vo výbere Počet chybných kusov
Kritérium prijatiaKritérium zamietnutia
akýkoľvek počet (≥ 100)2012

2.3 Kontrola priemerného skutočného obsahu jednotlivých spotrebiteľských balení v dávke

2.3.1 Dávka spotrebiteľských balení sa považuje za vyhovujúcu na účely tejto kontroly, ak výberový priemer

vzorec 01

skutočných obsahov xi celkového počtu n spotrebiteľských balení vo výbere je väčší ako hodnota

vzorec 02,

kde znamená

Qn menovitá hmotnosť alebo menovitý objem obsahu spotrebiteľského balenia,

n počet balení vo výbere určenom na túto kontrolu,

s odhad smerodajnej odchýlky skutočných obsahov v dávke,

t(1 – ) Studentov t-faktor závislý od počtu stupňov voľnosti = n – 1 a pravdepodobnosti (1 – ) = 0,995.

2.3.2 Ak xi je nameraná hodnota skutočného obsahu i-tého kusa výberu rozsahu n, potom výberový priemer
nameraných hodnôt sa vypočíta podľa rovnice

vzorec 03.

Odhad smerodajnej odchýlky s sa vypočíta takto:

a) suma štvorcov nameraných hodnôt:

vzorec 04,

b) štvorec sumy nameraných hodnôt:

vzorec 05,

potom

vzorec 06,

c) korigovaný súčet:

vzorec 07,

d) odhad rozptylu:

vzorec 08,

Odhad smerodajnej odchýlky:

vzorec 09.

2.3.3 Kritériá prijatia alebo zamietnutia dávok spotrebiteľských balení skúšaných pri tejto kontrole

2.3.3.1 Kritériá nedeštruktívneho skúšania:

Počet kusov v dávke Počet kusov vo výbere Kritérium
prijatiazamietnutia
od 100 do 500 vrátane
> 500
30
50
x Qn – 0,503 s
x
Qn – 0,379 s
x‾ < Qn – 0,503 s
x‾ < Qn – 0,379 s

2.3.3.2 Kritériá deštruktívneho skúšania:

Počet kusov v dávke Počet kusov vo výbere Kritérium
prijatiazamietnutia
bez ohľadu na počet (≥ 100)20x Qn – 0,640 sx < Qn – 0,640 s

3. Kritériá porovnania účinnosti použitej kontroly vo vzťahu k referenčnej metóde

3.1 Kritérium kontroly najmenšieho prijateľného obsahu spotrebiteľského balenia

Použitý preberací plán sa považuje za porovnateľný s preberacím plánom uvedeným v tejto prílohe vtedy, ak
súradnica na vodorovnej osi zodpovedajúca bodu 0,1 na zvislej osi operatívnej charakteristiky použitého
plánu (pravdepodobnosť prijatia dávky = 0,10) sa odlišuje o menej než 15 % od súradnice na vodorovnej osi
príslušného bodu operatívnej charakteristiky preberacieho plánu uvedeného v tejto prílohe.

3.1.1 Kritérium kontroly priemerného skutočného obsahu jednotlivých spotrebiteľských balení v dávke

Použitý preberací plán sa považuje za porovnateľný s preberacím plánom uvedeným v tejto prílohe vtedy, ak
súradnica na vodorovnej osi zodpovedajúca bodu 0,1 na zvislej osi operatívnej charakteristiky použitého
plánu (pravdepodobnosť prijatia dávky = 0,10) sa odlišuje o menej než 0,05 od súradnice na vodorovnej osi
príslušného bodu operatívnej charakteristiky preberacieho plánu uvedeného v tejto prílohe, pričom na
vodorovnej osi operatívnej charakteristiky je hodnota [Qn – m]/s, kde m je skutočná stredná hodnota obsahu
spotrebiteľského balenia v dávke.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 419/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2/2014 Z. z. o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia.

2a) Príloha 1 bod 2.3.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. ES L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
Príloha č. 3 druhý bod vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov.

2b) § 4 vyhlášky č. 207/2000 Z. z.

3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.