Vyhláška č. 187/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania

Platnosť od 31.05.2016
Účinnosť od 01.06.2016

OBSAH

187

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 25. mája 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 5 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 120/2015 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 1 znie:

(1) Znehodnotenie zbrane sa vykonáva podľa technických špecifikácií podľa osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní (Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2015).“.

Doterajší odkaz „1)“ sa označuje ako odkaz „1a)“.

2. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

3. V § 2 ods. 2, § 3 ods. 3 a § 5 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „autorizovanou na technický predpis1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov.“.

4. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Označovanie znehodnotenej zbrane

(1) Označenie znehodnotenej zbrane sa vykonáva podľa osobitného predpisu.3)

(2) Označenie znehodnotenej zbrane, na ktorej je vyrobený rez kontrolnou znehodnocovacou značkou, musí byť vykonané trvalým a viditeľným spôsobom. Na reze zbrane stačí označenie jednej hlavnej časti kontrolnou znehodnocovacou značkou

Obrázok .“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Čl. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2403.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2016.


Jozef Mihok v. r.