Zákon č. 277/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany

Čiastka 96/2009
Platnosť od 10.07.2009
Účinnosť od 01.09.2009

OBSAH

277

ZÁKON

z 19. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:

d) uzatvára v rámci svojej pôsobnosti dohody o vzájomnej spolupráci a dohody o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b) alebo pripravuje návrhy týchto dohôd,“.

2. V § 6 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „dvojstranných“.

3. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Úrad na základe žiadosti odberateľa produktu (ďalej len „odberateľ“) o vykonanie štátneho overovania kvality môže požiadať o štátne overovanie kvality príslušný orgán členského štátu aliancie alebo na základe dohody o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality príslušný orgán iného štátu, ak sa produkt vyrába alebo poskytuje na jeho území.“.

4. V § 15 odsek 5 znie:

(5) Úrad na základe žiadosti podľa odseku 3 spracuje analýzu rizík produktu, analýzu rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a

a) rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality, alebo

b) žiadosť zamietne, najmä ak žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 3, ak štátne overovanie kvality nie je potrebné podľa analýzy rizík vykonať alebo ak je výsledok analýzy rizík nevyhovujúci; dôvody zamietnutia žiadosti úrad uvedie v rozhodnutí.“.

5. V § 15 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Ak sa produkt vyrába alebo poskytuje na území iného štátu, úrad na základe žiadosti podľa odseku 3 spracuje analýzu rizík podľa odseku 5 a požiada príslušný orgán tohto štátu o vykonanie štátneho overovania kvality alebo rozhodne podľa odseku 5 písm. b); o požiadaní príslušného orgánu iného štátu úrad upovedomí odberateľa.

(7) Úrad po oznámení výsledkov konania príslušného dožiadaného orgánu iného štátu

a) vydá osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu podľa § 16 ods. 2 a rozhodnutie nevydá, alebo

b) zamietne žiadosť podľa odseku 5 písm. b) a dôvody zamietnutia uvedie v rozhodnutí.“.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 12.

6. V § 15 ods. 8 v tretej vete sa slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5 a odseku 7 písm. b)“.

7. V § 17 ods. 1 sa slovo „Úrad“ nahrádza slovami „Zástupca pre štátne overovanie kvality“.

8. V § 17 ods. 4 písm. b) sa slová „podľa § 15 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 3 písm. d)“.

9. V § 20 ods. 1 sa za slová „dozoru nad kvalitou“ vkladajú slová „a o autorizácii právnickej osoby na vykonávanie auditu kvality“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.