Vyhláška č. 100/2017 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Platnosť od 04.05.2017
Účinnosť od 15.05.2017 do31.07.2019
Zrušený 161/2019 Z. z.

100

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 25. apríla 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 11, § 7 ods. 9, § 8 ods. 5, § 9 ods. 9, § 10 ods. 8, § 15 ods. 8 a 9, §16 ods. 5, § 18 ods. 4, § 19 ods. 7, § 23 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 33 ods. 9 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky č. 310/2000 Z. z., vyhlášky č. 403/2000 Z. z., vyhlášky č. 9/2001 Z. z., vyhlášky č. 48/2001 Z. z., vyhlášky č. 75/2001 Z. z., vyhlášky č. 133/2001 Z. z., vyhlášky č. 27/2002 Z. z., vyhlášky č. 69/2002 Z. z., vyhlášky č. 427/2003 Z. z., vyhlášky č. 361/2004 Z. z., vyhlášky č. 669/2004 Z. z., vyhlášky č. 187/2005 Z. z., vyhlášky č. 570/2006 Z. z., vyhlášky č. 171/2008 Z. z., vyhlášky č. 13/2009 Z. z., vyhlášky č. 162/2011 Z. z., vyhlášky č. 287/2015 Z. z., vyhlášky č. 315/2015 Z. z. a vyhlášky č. 316/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „ostatné“.

2. V § 1 ods. 1 písm. e) sa slová „je jeho vlastníkom“ nahrádzajú slovami „ho realizuje a uchováva“.

3. V § 1 ods. 2 úvodná veta znie:

„Návrh na schválenie, zmenu a zrušenie národného etalónu, ktorý po ukončení výskumu a vývoja etalónu predkladá Slovenskému metrologickému ústavu (ďalej len „ústav“) iná právnická osoba ako ústav, ktorá etalón realizuje a uchováva, obsahuje v súlade s medzinárodnými dohodami a odporúčaniami najmä“.

4. V § 1 odsek 3 znie:

(3) Ak etalón realizuje a uchováva iná právnická osoba ako ústav, k návrhu sa pripojí kópia zriaďovacej listiny alebo kópia výpisu z obchodného registra a vyhlásenie štatutárneho zástupcu tejto právnickej osoby o splnení podmienok podľa odseku 1.“.

5. V § 1 odseky 5 a 6 znejú:

(5) Podľa odseku 4 sa postupuje aj pri zmene vyhlásenia národného etalónu.

(6) Národný etalón možno schváliť, len ak je ústavom potvrdené splnenie požiadaviek na národný etalón.“.

6. § 1 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

(7) Vyhlásenie národného etalónu sa zruší, ak pri dohľade podľa § 6 ods. 6 zákona ústav zistí, že národný etalón nespĺňa požiadavky podľa odseku 1 alebo ak o zrušenie vyhlásenia národného etalónu požiada právnická osoba, ktorá etalón realizuje a uchováva, alebo ak ide o národný etalón, ktorý realizuje a uchováva ústav.

(8) Národný etalón sa môže používať len na účely, na ktoré je určený. Pri používaní národného etalónu nesmie dôjsť k zhoršeniu jeho metrologických charakteristík alebo technických charakteristík.

(9) Počas dohľadu podľa § 6 ods. 6 zákona sa posudzuje najmä

a) technická realizácia národného etalónu s dokumentáciou o technickej realizácii národného etalónu, za ktorých je národný etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie zmenené,

b) metrologické charakteristiky a technické charakteristiky národného etalónu vrátane schopnosti odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice na meradlá, za ktorých je národný etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie zmenené,

c) prístrojová zostava národného etalónu a etalónových zariadení patriacich k národnému etalónu oproti špecifikácii prístrojovej zostavy národného etalónu a etalónových zariadení patriacich k národnému etalónu, za ktorých je národný etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie zmenené,

d) pravidlá používania a uchovávania národného etalónu, za ktorých je národný etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie zmenené,

e) aktuálnosť dokladov o medzinárodnom porovnaní národného etalónu alebo medzinárodnej ekvivalencii,

f) doklady preukazujúce technické charakteristiky a metrologické charakteristiky národného etalónu, za ktorých je národný etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie zmenené.“.

7. V § 2 ods. 2 písm. l) sa slová „inštrukcie o správnom používaní“ nahrádzajú slovami „návod na používanie“.

8. V § 2 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „označujúci certifikačný orgán,“.

9. V § 2 ods. 3 písm. d) sa slovo „várky“ nahrádza slovami „výrobnej dávky“.

10. V § 2 ods. 5 písm. a) a ods. 8 písm. e) sa slová „štandardnou neistotou“ nahrádzajú slovami „neistotou merania“ v príslušnom tvare.

11. V § 2 ods. 6 sa slovo „spracúva“ nahrádza slovom „vypracuje“.

12. V § 2 ods. 8 písmeno d) znie:

d) názov a kódové číslo certifikovaného referenčného materiálu a číslo výrobnej dávky,“.

13. V § 2 ods. 8 písmeno k) znie:

k) meno, priezvisko a podpis osoby konajúcej v mene ústavu,“.

14. § 2 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

(11) Ústav v návrhu na vyhlásenie certifikovaného referenčného materiálu uvedie

a) opis referenčného materiálu,

b) požiadavky na zloženie referenčného materiálu,

c) účel použitia referenčného materiálu,

d) metódu prípravy referenčného materiálu,

e) požiadavky na homogenitu referenčného materiálu,

f) požiadavky na stabilitu referenčného materiálu a

g) vlastnosti alebo hodnoty referenčného materiálu navrhované na certifikovanie.

(12) Ústav v návrhu na zrušenie vyhlásenia certifikovaného referenčného materiálu uvedie

a) identifikačné údaje vyhláseného certifikovaného referenčného materiálu,

b) dôvod zrušenia a

c) dátum odkedy má byť vyhlásenie certifikovaného referenčného materiálu zrušené.“.

15. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Najväčšia dovolená chyba v používaní sa rovná dvojnásobku najväčšej dovolenej chyby pri overení, ak prílohy č. 6 až 73 neustanovujú inak.“.

16. V § 4 ods. 4 písmeno e) znie:

e) preverí, či na meradlo boli vydané doklady o posúdení zhody podľa osobitného predpisu,1) aby meradlo nemohlo ohroziť život alebo zdravie jeho používateľa alebo životné prostredie,“.

17. V § 4 ods. 5 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) príslušnú neistotu merania,“.

Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená i) až n).

18. V § 6 ods. 3 úvodnej vete sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

19. V § 6 ods. 3 písmená c) a d) znejú:

c) technického stavu meradla,

d) kontroly úplnosti a správnosti predpísaných nápisov a možnosti umiestnenia overovacích značiek.“.

20. V § 6 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

21. V § 6 ods. 4 písm. e) sa za slová „údaj o“ vkladá slovo „rozšírenej“.

22. V § 6 ods. 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) informáciu o použitom etalóne,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

23. V § 7 sa vypúšťajú odseky 8 až 10.

24. V § 8 ods. 1 sa slová „§ 7“ nahrádzajú slovami „§ 6 a 7“.

25. V § 9 ods. 5 sa slová „Značku čiastočného overenia“ nahrádzajú slovami „Národnú značku čiastočného prvotného overenia“.

26. V § 9 ods. 6 sa slová „Overovacie značky“ nahrádzajú slovami „Národné overovacie značky“.

27. V § 9 ods. 7 písm. a) druhom bode sa slovo „orgánu“ nahrádza slovami „zamestnanca, právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa“.

28. V § 9 ods. 7 posledná veta znie:

„Identifikačné číslo ústavu a určenej organizácie je zhodné s evidenčným číslom podľa odseku 2; identifikačné číslo autorizovanej osobe prideľuje úrad v rozhodnutí o autorizácii.“.

29. V § 9 odsek 9 znie:

(9) Grafické znázornenie overovacích značiek podľa odsekov 2 až 5 a 7 je uvedené v prílohe č. 3.“.

30. V § 9 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 až 13, ktoré znejú:

(10) Národné overovacie značky doplnené dátumom overenia môžu byť vyhotovené ako samolepky. Národné overovacie značky, ktoré plnia funkciu zabezpečovacích značiek, sa vyhotovujú ako odtlačky vložiek do plombovacích klieští, odtlačky razidiel alebo ako samolepky. Národné overovacie značky môžu byť nanesené na meradle, ak sa na meradlo umiestňujú počas výroby. Rozmery národných overovacích značiek sú matematickou funkciou priemeru kružnice opísanej okolo značky. Priemery kružníc sú 3,2 mm, 6,3 mm, 8,0 mm a 12,5 mm pre samolepky a razidlá, 8,0 mm pre vložky do plombovacích klieští a 12,0 mm a 40,0 mm pre vypaľovadlá. Pri samolepke je kružnica súčasťou národnej overovacej značky. Rozmery číslic označujúcich posledné dvojčíslo roka, v ktorom sa overenie vykonalo, umiestnených vo štvorci alebo v kruhu sú matematickou funkciou priemeru kružnice opísanej okolo národnej overovacej značky. Pri samolepke môže byť kružnica súčasťou označenia tohto dvojčísla. Celkové rozmery a tvar samolepiek nie sú určené. Odporúčané vyhotovenie samolepiek je uvedené v prílohe č. 3 na obrázkoch č. 8 až 11.

(11) Rozmery značiek prvotného overenia Európskych spoločenstiev sú relatívnymi hodnotami a sú matematickou funkciou priemeru kružnice opísanej okolo značky. Skutočné priemery kružníc sú 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm a 12,5 mm.

(12) Národná overovacia značka vrátane dátumu overenia alebo posledného dvojčísla roka, v ktorom bolo meradlo overené, musí byť nezmazateľne vyznačená alebo pripevnená na určenom mieste na meradle tak, aby sa nedala bez porušenia odstrániť. Národná overovacia značka vrátane dátumu overenia alebo posledného dvojčísla roka, v ktorom bolo meradlo overené, musí byť čitateľná, dobre viditeľná a ľahko prístupná.

(13) Značka prvotného overenia Európskych spoločenstiev vrátane posledného dvojčísla roka, v ktorom bolo meradlo overené, musí byť nezmazateľne vyznačená alebo pripevnená na určenom mieste na meradle tak, aby sa nedala bez porušenia odstrániť. Značka prvotného overenia Európskych spoločenstiev vrátane posledného dvojčísla roka, v ktorom bolo meradlo overené, musí byť čitateľná, dobre viditeľná a ľahko prístupná.“.

Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 14 až 19.

31. V § 9 sa vypúšťajú odseky 14 až 17.

Doterajšie odseky 18 a 19 sa označujú ako odseky 14 a 15.

32. V § 9 odsek 15 znie:

(15) Grafické znázornenie dočasnej zabezpečovacej značky opravára je uvedené v prílohe č. 4.“.

33. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Spôsob počítania času platnosti overenia

Čas platnosti overenia určeného meradla

a) sa počíta odo dňa overenia, ak písmená b) až f) neustanovujú inak,

b) označeného značkou prvotného overenia Európskych spoločenstiev sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku overenia, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia alebo neskôr,

c) označeného značkou prvotného overenia uznanou podľa § 37 ods. 2 zákona sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku overenia, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia alebo neskôr,

d) ktorého posúdenie zhody sa vykonalo podľa prílohy č. 2 osobitného predpisu2c) modulov
B + F, F1 alebo G alebo podľa prílohy č. 2 osobitného predpisu2d) modulov B + F, F1 alebo G, sa počíta odo dňa overenia meradla podľa týchto osobitných predpisov,2e)

e) ktorého posúdenie zhody sa vykonalo podľa osobitných predpisov,2e) inak ako podľa písmena d), sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku umiestnenia doplnkového metrologického označenia na meradle, a od 1. januára nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku umiestnenia doplnkového metrologického označenia na meradle alebo neskôr,

f) ktoré bolo uvedené na trh podľa osobitného predpisu,2f) sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku výroby, a od 1. januára nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku výroby alebo neskôr.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2c až 2f znejú:

2c) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu.

2d) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu.

2e) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z.

2f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 215/2013 Z. z.“.

34. V § 10 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

b) identifikačné číslo organizácie,“.

35. V § 10 odsek 4 znie:

(4) K žiadosti o autorizáciu žiadateľ pripojí

a) kópiu zriaďovacej listiny,3) kópiu výpisu z obchodného registra4) alebo kópiu živnostenského oprávnenia,5)

b) dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie podmienok autorizácie,

c) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa § 23 ods. 2 písm. g) až i) zákona a o tom, že odmeny zodpovedného zástupcu a fyzickej osoby vykonávajúcej činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, nezávisia od výsledkov merania,

d) kópiu poistnej zmluvy podľa § 23 ods. 2 písm. j) zákona,

e) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa § 23 ods. 2 písm. k) zákona,

f) potvrdenie o zaplatení poplatku podľa osobitného predpisu.2)“.

36. V § 10 odsek 5 znie:

(5) K žiadosti o autorizáciu sa pripojí doklad o spôsobilosti zodpovedného zástupcu v oblasti metrológie vydaný podľa § 29 zákona.“.

37. V § 10 ods. 7 druhej vete sa slová „Zamestnanci autorizovanej osoby“ nahrádzajú slovami „Autorizovaná osoba a jej zamestnanci“.

38. V § 10 ods. 8 prvej vete sa slová „§ 23 ods. 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 2 písm. f)“ a sa slová „§ 23 ods. 2 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 2 písm. m)“.

39. V § 10 ods. 8 písmeno b) znie:

b) analýza neistôt pri meraní,“.

40. V § 10 ods. 8 písm. d) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“.

41. V § 10 ods. 9 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

42. V § 10 ods. 11 sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“.

43. V § 11 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

b) identifikačné číslo organizácie,“.

44. V § 11 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

a) kópia zriaďovacej listiny,3) kópia výpisu z obchodného registra4) alebo kópia živnostenského oprávnenia,5)

b) doklad o zaplatení poplatku podľa osobitného predpisu.2)“.

45. V § 11 odsek 3 znie:

(3) K prihláške na registráciu sa pripojí doklad o spôsobilosti zástupcu v oblasti metrológie vydaný podľa § 29 zákona.“.

46. V § 11 ods. 4 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

47. § 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Dokumentovaný systém práce registrovanej osoby podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona obsahuje najmä

a) pracovný postup činnosti, ktorá je predmetom registrácie,

b) opis pravidelných interných kontrol etalónu alebo meradla v období medzi kalibráciami alebo overeniami, ak taký etalón alebo meradlo pri výkone svojej činnosti používa,

c) spôsob riadenia dokumentácie,

d) postup manipulácie s etalónom, meradlom alebo zabezpečovacou značkou, ak ich pri výkone svojej činnosti používa,

e) spôsob kontroly zamestnancov pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie.“.

48. V § 12 ods. 4 sa slová „písm. d), e) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. d), e), g) a h)“.

49. V prílohe č. 1 stĺpci „Prvotné overenie“ sa slová „po oprave14)“ a slová „po vykonanej oprave14)“ nahrádzajú slovom „nie“.

50. V prílohe č. 1 bodoch 2.1, 2.3, 3.1, 6.1 a 8 sa slovo „prvotnému“ nahrádza slovom „následnému“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2017.


Pavol Pavlis v. r.