Nariadenie vlády č. 445/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách

Čiastka 166/2010
Platnosť od 20.11.2010
Účinnosť od 01.06.2011 do19.04.2016
Zrušený 145/2016 Z. z.

445

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. novembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 písmeno e) znie:

e) uvedením na trh moment prvého odplatného alebo bezodplatného sprístupnenia meradla určeného pre konečného užívateľa,“.

2. V § 4 písm. f) sa slová „bol určený“ nahrádzajú slovami „je určené“.

3. V § 4 písm. h) sa za slovo „harmonizovanou“ vkladá slovo „európskou“ a slová „je publikovaná“ nahrádzajú slovami „na ktorú je odkaz zverejnený“.

4. V § 4 písm. i) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na ktorý je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C.“.

5. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Ak príslušná príloha vzťahujúca sa na konkrétne meradlo ustanovuje základné požiadavky na čiastkové zostavy, platia pre čiastkové zostavy ustanovenia tohto nariadenia.“.

6. V § 11 ods. 2 druhej vete sa za slovo „harmonizované“ vkladá slovo „európske“.

7. V § 12 písm. d) a písmene e) prvom bode sa slovo „bola“ nahrádza slovom „je“.

8. § 13 vrátane nadpisu znie:

„§13

Harmonizované európske normy a normatívne dokumenty

(1) Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu sa predpokladá pri meradle, ktoré je v zhode so slovenskou technickou normou preberajúcou harmonizovanú európsku normu pre dané meradlo, na ktorú je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C. Ak je meradlo v zhode so slovenskou technickou normou len sčasti, predpokladá sa zhoda len s tými základnými požiadavkami, ktoré zodpovedajú časti slovenskej technickej normy, s ktorou je meradlo v zhode. Úrad zverejňuje odkaz na uvedenú slovenskú technickú normu vo vestníku a na webovom sídle úradu.

(2) Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu sa predpokladá pri meradle, ktoré je v zhode so zodpovedajúcou časťou normatívneho dokumentu a so zoznamom, na ktoré je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C. Ak je meradlo v zhode s normatívnym dokumentom len sčasti, predpokladá sa zhoda len s tými základnými požiadavkami, ktoré zodpovedajú časti normatívneho dokumentu, s ktorou je meradlo v zhode. Úrad zverejňuje odkaz na uvedený normatívny dokument vo vestníku a na webovom sídle úradu.

(3) Výrobca môže použiť akékoľvek technické riešenie vyhovujúce základným požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu. Ak chce výrobca využiť výhodu predpokladu zhody, musí správne použiť riešenie uvedené v slovenskej technickej norme preberajúcej harmonizovanú európsku normu alebo v zodpovedajúcej časti normatívneho dokumentu a v zozname podľa odsekov 1 a 2.

(4) Zhoda so skúškami podľa § 10 ods. 3 písm. i) sa predpokladá, ak sa zodpovedajúci skúšobný program realizoval podľa dokumentov uvedených v odsekoch 1 až 3 a ak výsledky skúšky zaručujú zhodu so základnými požiadavkami.“.

9. V § 14 ods. 1 sa slová „európska harmonizovaná“ nahrádzajú slovami „harmonizovaná európska“.

10. V § 14 ods. 2 prvej vete sa slová „na ktorý boli odkazy zverejnené“ nahrádzajú slovami „na ktorý je odkaz zverejnený“.

11. V § 15 odsek 2 znie:

(2) Doplnková metrologická značka sa skladá z veľkého písmena M a posledného dvojčísla roku jej pripevnenia na meradlo umiestnených v obdĺžniku. Výška obdĺžnika sa rovná výške označenia CE. Doplnková metrologická značka sa umiestni tesne za označenie CE.“.

12. V § 20 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

13. § 21 znie:

㤠21

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.

14. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v znení smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).

2. Smernica Komisie 2009/137/ES z 10. novembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú osobitné prílohy k druhom meradiel MI-001 až MI-005 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES o meradlách, pokiaľ ide o využívanie najväčších dovolených chýb (Ú. v. EÚ L 294, 11. 11. 2009).“.

15. V prílohe D bode 3.3 druhej vete, v prílohe D1 bode 5.3 druhej vete, v prílohe E bode 3.3 druhej vete, v prílohe E1 bode 5.3 druhej vete, v prílohe H bode 3.3 druhej vete a v prílohe H1 bode 3.3 druhej vete sa za slovo „harmonizovanú“ vkladá slovo „európsku“.

16. V prílohe D nadpis nad bodom 4.1, v prílohe D1 nadpis nad bodom 6.1, v prílohe E nadpis nad bodom 4.1, v prílohe E1 nadpis nad bodom 6.1, v prílohe H nadpis nad bodom 4.1 a v prílohe H1 nadpis nad bodom 5.1 znie: „Dohľad vykonávaný notifikovanou osobou“.

17. V prílohe F bode 4.2 druhej vete a bode 5.4 tretej vete a v prílohe F1 bode 6.2 druhej vete a bode 7.4 tretej vete sa slová „po výrobe posledného meradla“ nahrádzajú slovami „po certifikácii meradla“.

18. V prílohe MI-001 sa za bod 6 vkladá nový bod 6.1, ktorý znie:

„6.1 Pri vodomere nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.

19. V prílohe MI-002 časti I bode 2.1 posledná veta znie: „Pri plynomere nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.

20. V prílohe MI-002 časti II ôsmom bode sa na konci pripája táto veta: „Pri prepočítavači objemu plynu nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.

21. V prílohe MI-003 treťom bode sa na konci pripája táto veta: „Pri elektromere nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.

22. V prílohe MI-004 treťom bode sa na konci pripája táto veta: „Pri kompaktnom merači tepla nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.

23. V prílohe MI-005 tabuľka č. 1 znie:

„Tabuľka č. 1

Špecifická meracia zostavaDruh kvapalinyNajmenší pomer Qmax : Qmin
Výdajné stojanykvapalné palivá okrem skvapalnených plynov10:1
skvapalnené plyny5:1
Meracia zostavakryogénne kvapaliny5:1
Meracie zostavy na potrubiach a zostavy na plnenie lodných cisterienvšetky kvapalinypodľa použitia
Všetky ostatné meracie zostavyvšetky kvapaliny4:1

“.

24. V prílohe MI-005 druhom bode sa za bod 2.7 vkladá nový bod 2.8, ktorý znie:

„2.8 Pri meracej zostave nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.

25. V prílohe MI-008 kapitole II časti Definície druhá a tretia veta znejú: „Čiarková nádoba je výčapná nádoba, ktorej menovitý objem Vn je vyznačený čiarkou. Koncová odmerná nádoba je výčapná nádoba, ktorej vnútorný objem Vr sa rovná menovitému objemu.“.

26. V prílohe MI-008 kapitole II tabuľka č. 1 znie:

„Tabuľka č. 1

 Čiarková nádobaKoncová odmerná nádoba
Nádoby na prenášanie  
< 100 ml± 2 ml– 0
+ 4 ml
≥ 100 ml± 3 % Vn– 0
+ 6 % Vr
Nádoby na pitie  
< 200 ml± 5 % Vn– 0
+ 10 % Vr
≥ 200 ml± (5 ml + 2,5 % Vn)– 0
+ 10 ml + 5 % Vr

“.

27. V prílohe MI-008 kapitole II sa za tabuľku č. 1 vkladá poznámka, ktorá znie: „Poznámka: Pre koncové odmerné nádoby znamienko „+“ znamená, že objem nádoby je najmenej Vr a najviac Vr plus najväčšia dovolená chyba.“.

28. V prílohe MI-009 kapitole I prvom bode písm. a) sa slová „v bode 2.3“ nahrádzajú slovami „v bode 2“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2011.


Iveta Radičová v. r.