Vyhláška č. 270/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 59/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a o spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Platnosť od 12.10.2016
Účinnosť od 01.11.2016

OBSAH

270

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 27. septembra 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 59/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a o spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 písm. a) zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 59/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa slová „republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny“.

2. V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Pri vyhodnocovaní žiadostí podľa hodnotiaceho kritéria „C.3“ sa obec bodovo ohodnotí podľa údajov zverejnených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny za posledný štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka.1)“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 3 ods. 3 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V prílohe hodnotiace kritériá „B, C a H“ znejú:

B
Druh
územnoplánovacej
dokumentácie a jej
etapa

žiadosť

B.1

Koncept riešenia územného plánu obce

26

B.2

Koncept riešenia územného plánu zóny

16

B.3

Návrh riešenia územného plánu obce

42

B.4

Návrh riešenia územného plánu zóny

32

B.5

Koncept riešenia územného plánu obce a návrh riešenia územného plánu obce

30

B.6

Koncept riešenia územného plánu zóny a návrh riešenia územného plánu zóny

30

B.7

Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce (ak v roku podania žiadosti alebo v roku predchádzajúcom roku podania žiadosti neobstarávala žiadne iné zmeny a doplnky územného plánu)

16

B.8

Návrh zmien a doplnkov územného plánu zóny (ak v roku podania žiadosti alebo v roku predchádzajúcom roku podania žiadosti neobstarávala žiadne iné zmeny a doplnky územného plánu)

16

C
Aktivity obce
v regionálnom
rozvoji

Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky

C.1

Žiadateľom je obec, ktorá sa nachádza v Registri združení obcí vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

10

C.2

Žiadateľom je obec, na ktorej území sa nachádza marginalizovaná rómska komunita podľa Atlasu rómskych komunít na Slovensku v
a) urbanistickej koncentrácii vo vnútri obce,
b) urbanistickej koncentrácii na okraji obce alebo
c) urbanisticky segregovanej koncentrácii

20

Ústredie
práce,
sociálnych
vecí a rodiny

C.3

Žiadateľom je obec, ktorá sa nachádza v okrese, ktorý je zapísaný
v zozname najmenej rozvinutých okresov

20

H
Rozsah čerpania
dotácií
poskytnutých
žiadateľovi
v predchádzajúcich
troch rokoch

ministerstvo

H.1

Rozsah čerpania dotácie je 90 % a viac, ale menej ako 100 % schválenej dotácie

-5

H.2

Rozsah čerpania dotácie je 80 % a viac, ale menej ako 90 % schválenej dotácie

-10

H.3

Rozsah čerpania dotácie je 70 % a viac, ale menej ako 80 % schválenej dotácie

-15

H.4

Rozsah čerpania dotácie je 60 % a viac, ale menej ako 70 % schválenej dotácie

-20

H.5

Rozsah čerpania dotácie je 30 % a viac, ale menej ako 60 % schválenej dotácie

-40

H.6

Rozsah čerpania dotácie je menej ako 30 % schválenej dotácie

-60

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.


Arpád Érsek v. r.