226

OPATRENIE

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

z 29. apríla 2010

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu, ktorými na účely tohto opatrenia sú

a) katastrálne úrady,

b) Geodetický a kartografický ústav Bratislava,

c) Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľného majetku štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]

Povinnosť správcov uvedených v § 1 vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa vzťahuje na hnuteľný majetok štátu, ktorého cena vedená v účtovníctve1) presahuje 1660 eur za jednotlivú vec, ak neuplynulo viac ako päť rokov od jeho prvého užívania, s výnimkou prevodu na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.

§ 3

Prevod správy hnuteľného majetku štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 prevádzajú hnuteľný majetok štátu uvedený v § 2 do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľného majetku štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 zamieňajú správu hnuteľného majetku štátu uvedeného v § 2 s iným správcom, ako je uvedený v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľného majetku štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnuteľného majetku štátu, sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 prevádzajú vlastníctvo hnuteľného majetku štátu uvedeného v § 2.

§ 6

Výmena hnuteľného majetku štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 výmenou dávajú hnuteľný majetok štátu uvedený v § 2.

§ 7

Nájom hnuteľného majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona)

Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 prenechávajú do nájmu hnuteľný majetok štátu uvedený v § 2 iným nájomcom, ako sú právnické osoby uvedené v § 1 ods.1 písm. a) zákona, na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení § 1 prenechávajú do výpožičky nehnuteľný majetok štátu osobám uvedeným v § 13 ods. 8 písm. a) a d) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 prenechávajú do výpožičky hnuteľný majetok štátu uvedený v § 2 iným osobám, ako sú uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.


§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 425/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2010.


Štefan Moyzes v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.