Vyhláška č. 26/2014 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Čiastka 10/2014
Platnosť od 07.02.2014
Účinnosť od 15.02.2014

OBSAH

26

VYHLÁŠKA

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

z 28. januára 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 75/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 5 znie:

(5) Realizácia súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej predstavuje

a) súbor rovinných súradníc vybraných bodov Štátnej priestorovej siete spracovaných k určitému dátumu, s jednoznačne definovaným vzťahom k realizácii ETRS89 a s primárnym určením na meračské geodetické práce; označuje sa JTSK03,

b) súbor rovinných súradníc bodov Štátnej trigonometrickej siete, záväzný pre súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností, pre preberanie výsledkov geodetických a kartografických prác do štátnej dokumentácie, pre vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 zákona a pre ostatné informačné systémy o území, s jednoznačnou transformáciou do JTSK03, zabezpečenou Rezortnou transformačnou službou zriadenou úradom; označuje sa JTSK.

Realizáciami S-JTSK sú JTSK03 a JTSK.“.

2. V § 2 odsek 9 znie:

(90) Na transformovanie súradníc bodov medzi realizáciou Európskeho terestrického referenčného systému 1989 a realizáciou súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej sa používa globálny transformačný kľúč vyjadrujúci vzťah medzi elipsoidom Geodetického referenčného systému 1980 a Besselovým elipsoidom 1841 a zobrazovacie rovnice Křovákovho konformného kužeľového zobrazenia bodov z Besselovho elipsoidu 1841 do roviny. Globálny transformačný kľúč je platný pre celé územie Slovenska. Na výpočet priestorových súradníc bodov vychádzajúcich z realizácie rovinných súradníc súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej sa používajú aj normálne výšky realizácie Baltského výškového systému po vyrovnaní a digitálny výškový referenčný model. Globálny transformačný kľúč reprezentujúci vzťah medzi realizáciou ETRS89 a JTSK03 predstavuje sedem transformačných parametrov vypočítaných priestorovou podobnostnou transformáciou Burša-Wolfovým modelom. Parametre tohto globálneho transformačného kľúča sú:

Smer transformácie JTSK03 ® (ETRS89)

Translácia v smere osi X: tx = 485,021 m,

Translácia v smere osi Y: ty = 169,465 m,

Translácia v smere osi Z: tz = 483,839 m,

Rotácia osi X: rx = –7,786342",

Rotácia osi Y: ry = –4,397554",

Rotácia osi Z: rz = –4,102655".

Parameter zmeny mierky: m = 0,000000 ppm,

Smer transformácie (ETRS89) ® JTSK03

Translácia v smere osi X: tx = –485,014 m,

Translácia v smere osi Y: ty = –169,474 m,

Translácia v smere osi Z: tz = –483,843 m,

Rotácia osi X: rx = 7,78625453",

Rotácia osi Y: ry = 4,39770887",

Rotácia osi Z: rz = 4,10248899",

Parameter zmeny mierky: m = 0,000000 ppm.“.

3. V § 2 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

(10) Rezortná transformačná služba medzi realizáciami záväzných geodetických systémov ETRS89 a S-JTSK je záväzná pre vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 zákona a je prístupná na webovom sídle úradu.“.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

4. V § 24 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

5. V § 24 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

6. V § 24 odsek 5 znie:

(5) Bod podrobného polohového bodového poľa je bod, ktorý má určené súradnice v realizácii systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej podľa § 2 ods. 5 transformované Rezortnou transformačnou službou do JTSK a zároveň môže mať určenú výšku v Baltskom výškovom systéme po vyrovnaní. Ak sa poloha bodu určuje technológiou globálnych navigačných satelitných systémov, určia sa zároveň priestorové súradnice v realizácii Európskeho terestrického referenčného systému 1989. Zariadenie bodu podrobného polohového bodového poľa tvorí meračská značka.“.

7. V § 24 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.

8. V § 24 ods. 8 poslednej vete sa vypúšťajú slová „č. 1“.

9. V § 30 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Zameranie územia pre projekt stavby sa vykonáva v záväzných geodetických systémoch v súlade s § 2. Realizácia geodetického systému (§ 2 ods. 5), v ktorom bolo zameranie územia vykonané, je záväzná počas všetkých fáz výstavby.“.

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

10. V § 32 ods. 3 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „v platných realizáciách záväzných geodetických systémov“.

11. V § 35 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „definovanej“.

12. V § 40 ods. 1 druhej vete sa za slovom „náležitosti“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „meračských, výpočtových a zobrazovacích prác a dodržanie kvalitatívnych podmienok určených technickými predpismi“.

13. V § 45 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a dodržanie kvalitatívnych podmienok určených technickými predpismi vydanými úradom“.

14. V § 45 ods. 2 uvádzacej vete sa za slovo „preskúma“ vkladá slovo „najmä“.

15. Nadpis deviatej časti znie: „PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.

16. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠47a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. februára 2014

Na podrobné geodetické body zriadené a evidované do 14. februára 2014 sa pri využívaní uplatňujú podmienky ako na body podrobného polohového bodového poľa po 15. februári 2014.“.

17. Slová „príslušná správa katastra“ a slová „správa katastra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

18. Slová „podrobné geodetické body“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „body podrobného polohového bodového poľa“ v príslušnom tvare.

19. Slová „národná realizácia“ a slová „platná národná realizácia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovom „realizácia“ v príslušnom tvare.

20. Prílohy č. 1 až 3 sa nahrádzajú prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k vyhláške č. 300/2009 Z. z.

VYHOTOVENIE A OBSAH VÝSLEDNÉHO OPERÁTU BODOV PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POĽA

príloha


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2014.


Mária Frindrichová v. r.