Vyhláška č. 276/2019 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 13.09.2019
Účinnosť od 01.10.2019

276

VYHLÁŠKA

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

zo 6. septembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 písm. h) a i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 212/2018 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 75/2011 Z. z. a vyhlášky č. 26/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písmená a) až c) znejú:

a) Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89, kódom EPSG::4927 pre 3D – φ, λ, h, kódom EPSG::4258 pre 3D – X, Y, Z a kódom EPSG::4936 pre 2D – φ, λ,

b) Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej s alfabetickým kódom S-JTSK a kódom EPSG::2065,

c) Baltský výškový systém po vyrovnaní s alfabetickým kódom Bpv a kódom EPSG::8357,“.

2. V § 2 ods. 2 písm. d) sa slovo „výškový“ nahrádza slovom „vertikálny“ a slovo „výškového“ slovom „vertikálneho“.

3. V § 2 ods. 3 tretej vete sa vypúšťa slovo „súradnicových“.

4. V § 2 ods. 4 posledná veta znie: „Národnou realizáciou ETRS89 je realizácia SKTRF09, ktorá zodpovedá ETRF2000 a epoche 2008.5.“ a na konci sa pripája táto veta: „Kód EPSG národnej realizácie ETRS89 pre 3D φ, λ, h je EPSG::4937, pre 2D φ, λ je EPSG::4258 a pre 3D X, Y, Z je EPSG::4936.“.

5. V § 2 odseky 5 až 10 znejú:

(5) Realizácia súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej predstavuje

a) súbor rovinných súradníc bodov Štátnej priestorovej siete s jednoznačne definovaným vzťahom k národnej realizácii ETRS89; označuje sa JTSK03 a má kód EPSG::8352 (základný poludník je Greenwich),

b) súbor rovinných súradníc bodov Štátnej trigonometrickej siete, záväzný pre súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností, pre preberanie výsledkov geodetických a kartografických prác do štátnej dokumentácie, pre vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 zákona a pre ostatné informačné systémy o území, s jednotnou transformáciou do JTSK03, zabezpečenou Rezortnou transformačnou službou zriadenou úradom; označuje sa JTSK a má kód EPSG::2065 (pre základný poludník Ferro) alebo EPSG::5513 (pre základný poludník Greenwich).

Realizáciami S-JTSK sú JTSK03 a JTSK.

(6) Realizácia Baltského výškového systému po vyrovnaní predstavuje súbor normálnych výšok a charakteristík presností bodov Štátnej nivelačnej siete určených vyrovnaním opakovaných nivelačných meraní vzhľadom na jeden základný alebo množinu viacerých základných nivelačných bodov a označuje sa alfanumerickým kódom Bpvyy. Normálna výška základného nivelačného bodu alebo základných nivelačných bodov je určená vo väzbe na medzinárodné vyrovnanie európskych nivelačných sietí k strednej hodnote reprezentujúcej nulu morského vodočtu v Kronštadte. Realizáciou Baltského výškového systému po vyrovnaní je Bpv z roku 1957 a má kód EPSG::8357.

(7) Realizácia Európskeho vertikálneho referenčného systému predstavuje súbor geopotenciálnych kót, normálnych výšok a charakteristík presností bodov Štátnej nivelačnej siete určených vyrovnaním vzhľadom na jeden základný alebo množinu viacerých základných nivelačných bodov určených v rámci medzinárodného vyrovnania vyšších rádov nivelačných sietí európskych štátov. Národnú realizáciu EVRS nazývame Slovenský vertikálny referenčný rámec a označujeme ju alfanumerickým kódom SKVRFyy, pričom SKVRFyy zodpovedá a reprezentuje národné zhustenie konkrétnej realizácie Európskeho vertikálneho referenčného rámca označeného alfanumerickým kódom EVRFyyyy. Realizáciou EVRF je SKVRF05, ktorý zodpovedá EVRF2000 a má kód EPSG::5730.

(8) Realizácia Gravimetrického systému predstavuje súbor tiažových zrýchlení a charakteristík presností vybraných bodov geodetických základov určených z národného vyrovnania absolútnych a relatívnych gravimetrických meraní vykonaných v Štátnej gravimetrickej sieti. Realizácia Gravimetrického systému sa označuje alfanumerickým kódom S-Gryy. Realizáciou Gravimetrického systému je S-Gr95.

(9) Na transformovanie súradníc bodov medzi realizáciou Európskeho terestrického referenčného systému 1989 a realizáciou súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej sa používa globálny transformačný kľúč vyjadrujúci vzťah medzi elipsoidom Geodetického referenčného systému 1980 a Besselovým elipsoidom 1841 a zobrazovacie rovnice Křovákovho konformného kužeľového zobrazenia bodov z Besselovho elipsoidu 1841 do roviny. Globálny transformačný kľúč je platný pre celé územie Slovenska. Globálny transformačný kľúč reprezentujúci vzťah medzi realizáciou ETRF2000 a JTSK03 predstavuje sedem transformačných parametrov vypočítaných priestorovou podobnostnou transformáciou Burša-Wolfovým modelom. Parametre tohto globálneho transformačného kľúča sú

Smer transformácie S-JTSK (JTSK03) → ETRS89 (ETRF2000) s kódom EPSG::8367

Translácia v smere osi X: tx = 485,021 m,

Translácia v smere osi Y: ty = 169,465 m,

Translácia v smere osi Z: tz = 483,839 m,

Rotácia osi X: rx = −7,786342",

Rotácia osi Y: ry = −4,397554",

Rotácia osi Z: rz = −4,102655",

Parameter zmeny mierky: m = 0,000000 ppm.

Smer transformácie ETRS89 (ETRF2000) → S-JTSK (JTSK03) s kódom EPSG::8365

Translácia v smere osi X: tx = –485,014055 m,

Translácia v smere osi Y: ty = –169,473618 m,

Translácia v smere osi Z: tz = –483,842943 m,

Rotácia osi X: rx = 7,78625453",

Rotácia osi Y: ry = 4,39770887",

Rotácia osi Z: rz = 4,10248899",

Parameter zmeny mierky: m = 0,000000 ppm.

(10) Rezortná transformačná služba medzi realizáciami záväzných geodetických systémov ETRS89 a S-JTSK je záväzná pre vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 zákona, ktorých výsledky sa preberajú do informačného systému katastra nehnuteľností, a je dostupná na webovom sídle úradu.“.

6. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Pasívne geodetické základy tvoria geodetické body, ktorých parametre sú určené aspoň v jednom záväznom geodetickom systéme. Parametre geodetických bodov geodetických základov sa určujú v týchto špecializovaných sieťach:

a) Štátna priestorová sieť s alfabetickým kódom ŠPS,

b) Štátna trigonometrická sieť s alfabetickým kódom ŠTS,

c) Štátna nivelačná sieť s alfabetickým kódom ŠNS,

d) Štátna gravimetrická sieť s alfabetickým kódom ŠGS.“.

7. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) SKPOS je referenčná služba na presné určovanie polohy objektov a javov pomocou globálnych navigačných satelitných systémov, umožňujúca korektne pracovať v záväzných geodetických referenčných systémoch ETRS89 a S-JTSK v realizácii JTSK03.“.

8. V § 5 ods. 1 posledná veta znie: „Oznámenie predkladateľ zasiela správcovi geodetických základov.“.

9. V § 7 odsek 5 znie:

(5) Údaje na aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém sa poskytujú podľa § 20a písm. b) a c) zákona.“.

10. V § 8 odsek 1 znie:

(1) Informačný systém geodetických základov tvoria súbory textových, číselných a grafických údajov o bodoch geodetických základov vrátane metaúdajov.“.

11. V § 8 odsek 3 znie:

(3) Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém tvoria

a) referenčné priestorové údaje ZBGIS, definované KTO ZBGIS, vrátane geografického názvoslovia administratívneho členenia a geodetických referenčných bodov,

b) ortofotosnímky,

c) digitálny výškový model územia,

d) ostatné priestorové údaje,

e) generalizované údaje, definované KTO ZBGIS, vrátane geografického názvoslovia a administratívneho členenia,

f) základné štátne mapové dielo podľa § 12 ods. 4,

g) kartografické diela tvorené právnickou osobou zriadenou úradom.“.

12. V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo okresnému úradu, v obvode územnej pôsobnosti ktorej sa činnosti vykonali“.

13. V § 9 odsek 4 znie:

(4) Prevádzkovateľ potvrdí prevzatie výsledného operátu.“.

14. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Evidovanie údajov o rodinnom dome, bytovom dome a byte v bytovom dome

§ 9a

(1) O rodinnom dome, bytovom dome a byte v bytovom dome sa na podklade kolaudačného rozhodnutia a jeho príloh zapisujú údaje o

a) úžitkovej ploche rodinného domu alebo o podlahovej ploche bytu;1) uvádzajú sa v m2 na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania,

b) počte izieb rodinného domu alebo bytu; uvádzajú sa celým číslom od 1,

c) počte podlaží rodinného domu alebo bytového domu; uvádzajú sa celým číslom od 1, ak odsek 4 neustanovuje inak,

d) materiálnej konštrukcii rodinného domu alebo bytového domu; uvádzajú sa numerickým kódom podľa prílohy č. 2,

e) dátume právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia rodinného domu alebo bytového domu; uvádzajú sa v tvare „dd.mm.rrrr“, kde „dd“ je deň, „mm“ je mesiac a „rrrr“ je rok.

(2) Úžitková plocha rodinného domu je súčet všetkých podlahových plôch obytných miestností a príslušenstva rodinného domu1a) bez plochy balkónov, lodžií a terás.

(3) Izbou v rodinnom dome alebo byte v bytovom dome sa rozumie obytná miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie.1aa)

(4) Viacpodlažný byt v bytovom dome sa označí slovom „mezonet“. Ak ide o podlažie, ktoré má aspoň jednu tretinu podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujú na šikmú strešnú alebo stropnú konštrukciu, sa označí slovom „podkrovie“. Byt na medziposchodí sa označí slovom „mezanín“.

(5) Údaje a ich zmena sa zapíše v deň ich vzniku alebo v deň, kedy zmena nastala.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1aa znejú:

1) § 2 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

1a) § 43b ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2002 Z. z.

1aa) § 43b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2002 Z. z.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1ab a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1ab.

15. V § 10 odsek 1 znie:

(1) Údaje z informačného systému geodetických základov poskytuje prevádzkovateľ

a) prostredníctvom internetového portálu,

b) prostredníctvom webových služieb,

c) vo forme geodetických údajov,

d) vo forme zoznamov súradníc, výšok a tiažového zrýchlenia geodetických bodov.“.

16. V § 12 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Základné štátne mapové dielo vytvorené v mierke väčšej ako 1: 5 000 je základné štátne mapové dielo s veľkou mierkou.

(4) Obsah základného štátneho mapového diela v mierke 1: 5 000 a menšej je daný rozsahom objektov katalógu tried objektov kartografického modelu pre príslušnú mierku.“.

17. V § 19 písm. b) sa za slovo „polohopisu“ vkladajú slová „a výškopisu“.

18. V § 19 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená c) až i).

19. V § 20 odsek 2 znie:

(2) Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav predstavuje zameranie skutočného stavu prvkov polohopisu a druhov pozemkov v teréne so zistením zmien druhov pozemkov medzi skutočným a evidovaným stavom v katastri nehnuteľností a zameranie aktuálneho výškopisu.“.

20. V § 20 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

21. V § 20 ods. 3 sa za slovom „opatrení“ vypúšťa čiarka a slová „návrh nových pozemkov a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém“ sa nahrádzajú slovami „a návrh nových pozemkov“.

22. V § 24 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

23. V § 40 ods. 1 sa slovo „technickými“ nahrádza slovami „všeobecne záväznými právnymi“.

24. V § 40 ods. 2 sa za slovo „operátu“ vkladá čiarka a slová „ak spĺňajú náležitosti podľa odseku 1,“.

25. V § 40 odsek 5 znie:

(5) Znalec v odbore geodézie a kartografie podľa osobitného predpisu,9) ak je ustanovený za znalca v súdnom konaní, vykoná autorizačné overenie na všetkých prvopisoch výsledného operátu vybraných geodetických a kartografických činností doložkou. Doložka obsahuje údaj o tom, že náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom, meno, priezvisko, číslo osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti vydaného úradom, podpis, číslo spisu, pod ktorým je súdne konanie vedené na súde, dátum a odtlačok pečiatky znalca.“.

26. V § 42 sa slová „§ 19 písm. a) až j)“ nahrádzajú slovami „§ 19 písm. a) až h)“.

27. V § 44 ods. 1 sa slová „Geometrický plán“ nahrádzajú slovami „Výsledný elaborát geometrického plánu“.

28. Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:

㤠46a

Vzor žiadosti o vydanie preukazu geodeta je uvedený v prílohe č. 3.“.

29. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1.

30. Dopĺňajú sa prílohy č. 2 a 3, ktoré znejú:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 300/2009 Z. z.

Konštrukcia rodinného domu alebo bytového domu

1 Iná konštrukcia

2 Betónová konštrukcia

3 Oceľová konštrukcia

4 Spriahnutá oceľobetónová konštrukcia

5 Drevená konštrukcia

6 Murovaná konštrukcia

7 Geotechnická konštrukcia

8 Konštrukcia odolná proti zemetraseniu

9 Hliníková konštrukcia

Príloha č. 3 k vyhláške č. 300/2009 Z. z.

Vzor

Žiadosť o vydanie preukaz u geodeta

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.


Mária Frindrichová v. r.