Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.04.2021 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení 426/2020 Z. z.
01.04.2021 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
v znení , 426/2020 Z. z.
01.04.2021 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 426/2020 Z. z., 467/2019 Z. z.
01.04.2021 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 82/2021 Z. z.
01.04.2021 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 467/2019 Z. z.
01.04.2021 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 81/2021 Z. z.
01.04.2021 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení , 73/2021 Z. z.
01.04.2021 125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce
v znení , 73/2021 Z. z.
01.04.2021 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 426/2020 Z. z.
01.04.2021 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
v znení , 81/2021 Z. z.
01.04.2021 465/2013 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
v znení , 232/2020 Z. z.
01.04.2021 467/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
v znení , 426/2020 Z. z.
01.04.2021 70/2020 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
v znení , 100/2021 Z. z.
01.04.2021 183/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
v znení , 107/2021 Z. z.
01.04.2021 232/2020 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
01.04.2021 426/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
02.04.2021 144/1998 Z. z. Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste
v znení , 120/2021 Z. z.
02.04.2021 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch
v znení , 120/2021 Z. z.
02.04.2021 138/2010 Z. z. Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli
v znení , 120/2021 Z. z.
02.04.2021 269/2020 Z. z. Nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
v znení , 121/2021 Z. z.
10.04.2021 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 130/2021 Z. z.
13.04.2021 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 133/2021 Z. z.
13.04.2021 577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia
v znení , 133/2021 Z. z.
13.04.2021 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 133/2021 Z. z.
13.04.2021 579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej zdravotnej službe
v znení , 133/2021 Z. z.
13.04.2021 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 133/2021 Z. z.
13.04.2021 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 133/2021 Z. z.
13.04.2021 93/2005 Z. z. Zákon o autoškolách
v znení , 132/2021 Z. z.
13.04.2021 538/2005 Z. z. Zákon o prírodných liečivých vodách, kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách
v znení , 133/2021 Z. z.
13.04.2021 280/2006 Z. z. Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
v znení , 132/2021 Z. z.
13.04.2021 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 133/2021 Z. z.
13.04.2021 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
v znení , 133/2021 Z. z.
13.04.2021 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 132/2021 Z. z.
13.04.2021 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 132/2021 Z. z.
13.04.2021 500/2019 Z. z. Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky
v znení , 134/2021 Z. z.
13.04.2021 69/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva
v znení , 133/2021 Z. z.
15.04.2021 75/2015 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory programu rozvoja vidieka
v znení , 111/2021 Z. z.
15.04.2021 180/2015 Z. z. Vyhláška na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
v znení , 131/2021 Z. z.
18.04.2021 342/2014 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
v znení , 137/2021 Z. z.
21.04.2021 151/2002 Z. z. Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
v znení , 140/2021 Z. z.
21.04.2021 184/2006 Z. z. Zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe
v znení , 140/2021 Z. z.
24.04.2021 102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 155/2021 Z. z.
24.04.2021 103/2020 Z. z. Nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 156/2021 Z. z.
24.04.2021 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 154/2021 Z. z.
28.04.2021 24/2021 Z. z. Vyhláška o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
v znení , 159/2021 Z. z.