Vyhláška č. 131/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.04.2021
Účinnosť od 15.04.2021

OBSAH

131

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 1. apríla 2021

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení vyhlášky č. 174/2018 Z. z. a vyhlášky č. 166/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 až 4 sa slovo „Splnenie“ nahrádza slovami „Ak v odseku 11 nie je uvedené inak, splnenie“.

2. V § 1 odsek 10 znie:

(10) Ak v odseku 11 nie je uvedené inak, splnenie podmienky podľa § 34 ods. 2 zákona sa na účely vydania povolenia preukazuje dokladmi podľa odseku 1 a počas platnosti povolenia účtovnou závierkou uloženou v registri účtovných závierok podľa § 11 ods. 5 a 6 zákona.“.

3. § 1 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Splnenie podmienok podľa odsekov 2 až 4 a 10, ak ide o údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy,4a) je preukázané prostredníctvom príslušných informačných systémov verejnej správy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Napríklad § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 1 zákona proti byrokracii.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2021.


Vladimír Lengvarský v. r.