Nariadenie vlády č. 137/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

Platnosť od 17.04.2021
Účinnosť od 18.04.2021

137

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. apríla 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 10/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) redistributívna platba,2a)“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Čl. 41 a 42 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.“.

2. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Redistributívna platba

(1) Redistributívna platba sa poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2.

(2) Redistributívna platba sa poskytne žiadateľovi najviac na prvých 28 ha, na ktoré možno poskytnúť podporu.“.

3. V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Po uplynutí lehoty na predloženie žiadosti podľa odseku 1 oznamuje žiadateľ zmeny jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu41a) platobnej agentúre do 31. mája príslušného roka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

41a) Čl. 15 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.“.

4. V § 14 ods. 2 sa za slová „podľa § 7“ vkladajú slová „alebo podľa § 7a“.

5. V § 14 ods. 5 až 7 a 10 sa čiarka za slovami „podľa § 7“ nahrádza slovom „až“.

6. V § 15 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) § 7a určené podľa osobitného predpisu,57a)“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:

57a) Čl. 41 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.“.

7. Za § 17d sa vkladá § 17e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17e

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 18. apríla 2021

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 17. apríla 2021 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 17. apríla 2021.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 18. apríla 2021.


Eduard Heger v. r.