Vyhláška č. 232/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Platnosť od 26.08.2020
Účinnosť od 01.04.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2020 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.

OBSAH

232

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2020,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 317/2017 Z. z. , vyhlášky č. 199/2018 Z. z., vyhlášky č. 104/2019 Z. z., vyhlášky č. 203/2019 Z. z. a vyhlášky č. 88/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Príloha sa dopĺňa bodmi 56, 57, 59 a 60, ktoré znejú:

56. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/360 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa olova v poplatinovaných platinových elektródach používaných na určité merania vodivosti (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).

57. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/361 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre šesťmocný chróm ako protikorózneho činidla chladiarenských systémov z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).

59. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/365 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa olova v spájkach a povrchovej úprave vývodov používaných v určitých ručných prenosných spaľovacích motoroch (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).

60. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/366 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa olova ako tepelného stabilizátora v polyvinylchloride používanom v určitých diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro na analýzu krvi a iných telesných tekutín a telesných plynov (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).“.

2. Príloha sa dopĺňa bodom 58, ktorý znie:

58. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/364 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa používania kadmia v určitých snímacích elektrónkach videokamier odolných voči žiareniu (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2020 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.


Ján Budaj v. r.