Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.06.2021 135/1961 Zb. Cestný zákon
v znení 149/2021 Z. z.
01.06.2021 50/1976 Zb. Stavebný zákon
v znení , 149/2021 Z. z.
01.06.2021 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 149/2021 Z. z.
01.06.2021 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 187/2021 Z. z.
01.06.2021 465/2002 Z. z. Zákon o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž
v znení , 187/2021 Z. z.
01.06.2021 204/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 187/2021 Z. z.
01.06.2021 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 150/2021 Z. z.
01.06.2021 68/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 187/2021 Z. z.
01.06.2021 165/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
v znení , 187/2021 Z. z.
01.06.2021 237/2010 Z. z. Nariadenie o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní pozemkov
v znení , 206/2021 Z. z.
01.06.2021 422/2011 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku
v znení , 177/2021 Z. z.
01.06.2021 151/2014 Z. z. Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niekorých zákonov
v znení , 187/2021 Z. z.
01.06.2021 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
v znení , 187/2021 Z. z.
01.06.2021 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 187/2021 Z. z.
01.06.2021 125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
v znení , 187/2021 Z. z.
01.06.2021 350/2016 Z. z. Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody porušením práva hospodárskej súťaže
v znení , 187/2021 Z. z.
03.06.2021 199/2004 Z. z. Colný zákon
v znení , 186/2021 Z. z.
03.06.2021 161/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
v znení , 223/2021 Z. z.
03.06.2021 35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe
v znení , 186/2021 Z. z.
03.06.2021 183/2021 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
v znení , 228/2021 Z. z.
03.06.2021 186/2021 Z. z. Novela Colného zákona
05.06.2021 425/2020 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2021
v znení , 231/2021 Z. z.
05.06.2021 96/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
v znení , 232/2021 Z. z.
15.06.2021 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 220/2021 Z. z.
15.06.2021 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 202/2021 Z. z.
15.06.2021 91/2019 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
v znení , 219/2021 Z. z.
23.06.2021 78/2020 Z. z. Vyhláška pre informačné technológie verejnej správy
26.06.2021 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 209/2021 Z. z.
26.06.2021 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 209/2021 Z. z.
26.06.2021 747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom
v znení , 209/2021 Z. z.
26.06.2021 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní
v znení , 210/2021 Z. z.
26.06.2021 371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení , 209/2021 Z. z.
28.06.2021 435/2000 Z. z. Zákon o námornej plavbe
v znení , 366/2020 Z. z.
28.06.2021 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 340/2020 Z. z.
28.06.2021 340/2020 Z. z. Novela zákona o bankách
30.06.2021 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 387/2020 Z. z.
30.06.2021 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 209/2021 Z. z.
30.06.2021 387/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 387/2020 Z. z.
30.06.2021 209/2021 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách