Vyhláška č. 159/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.04.2021
Účinnosť od 28.04.2021

OBSAH

159

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 27. apríla 2021,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 9/2021 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení vyhlášky č. 91/2021 Z. z. a vyhlášky č. 108/2021 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Okrem vecí podľa odseku 1 sa v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia aj v ostatných veciach s výnimkou vecí, ktoré znesú odklad.“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia podľa odsekov 1 a 2 sa v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vykonávajú len v takom rozsahu, aby bol zabezpečený dostatočný časový odstup medzi nariadenými pojednávaniami, hlavnými pojednávania a verejnými zasadnutiami, aby bolo možné zabezpečiť vetranie pojednávacej miestnosti a aby sa predišlo zhromažďovaniu osôb pred pojednávacou miestnosťou.“.

3. V § 2 sa vypúšťajú slová „a stráca účinnosť uplynutím 30. apríla 2021“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mária Kolíková v. r.