Nariadenie vlády č. 121/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 02.04.2021
Účinnosť od 02.04.2021 do20.05.2021
Zrušený 182/2021 Z. z.

OBSAH

121

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. marca 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády č. 291/2020 Z. z., nariadenia vlády č. 428/2020 Z. z. a nariadenia vlády č. 2/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona príslušným ministerstvám, určeným ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona na zabezpečenie

a) činnosti určených karanténnych zariadení,

b) prednostnej výroby určených zdravotníckych pomôcok alebo liekov,

c) služieb v oblasti prednostného zásobovania zdravotníckych zariadení liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami.“.

2. V § 2 odsek 7 znie:

(7) Na zabezpečenie prednostnej výroby určených zdravotníckych pomôcok alebo liekov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vybrané organizácie ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona. S určeným subjektom hospodárskej mobilizácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uzatvorí zmluvu podľa § 7 ods. 11 zákona a v súlade s osobitným predpisom.3) Potrebnú súčinnosť poskytnú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 2 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Na zabezpečenie služieb v oblasti prednostného zásobovania zdravotníckych zariadení liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vybrané organizácie ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona. So subjektami hospodárskej mobilizácie podľa prvej vety uzatvorí podľa § 7 ods. 11 zákona Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zmluvu v súlade s osobitným predpisom.3) Na účel efektívneho zásobovania zdravotníckych zariadení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky koordinuje použitie a distribúciu liekov alebo zdravotníckych pomôcok s určeným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa prvej vety alebo podľa odseku 7.“.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.