Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.05.2021 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení 68/2021 Z. z.
01.05.2021 323/1992 Zb. Notársky poriadok
v znení , 68/2021 Z. z.
01.05.2021 139/1998 Z. z. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
v znení , 124/2021 Z. z.
01.05.2021 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 130/2021 Z. z.
01.05.2021 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 392/2020 Z. z.
01.05.2021 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 392/2020 Z. z.
01.05.2021 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 392/2020 Z. z.
01.05.2021 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 106/2021 Z. z.
01.05.2021 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 374/2018 Z. z.
01.05.2021 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
v znení , 68/2021 Z. z.
01.05.2021 302/2016 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR
v znení , 125/2021 Z. z.
01.05.2021 374/2018 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 124/2021 Z. z.
01.05.2021 392/2020 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
01.05.2021 130/2021 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
20.05.2021 225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
v znení , 448/2020 Z. z.
21.05.2021 225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
v znení , 448/2020 Z. z.
21.05.2021 448/2020 Z. z. Novela zákona o bezpečnosti hračiek
25.05.2021 152/1995 Z. z. Zákon o potravinách
v znení , 83/2021 Z. z.
25.05.2021 469/2003 Z. z. Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
v znení , 83/2021 Z. z.
26.05.2021 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 165/2020 Z. z.
26.05.2021 165/2020 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach