Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.05.2021 135/1961 Zb. Cestný zákon
v znení 147/2021 Z. z.
01.05.2021 50/1976 Zb. Stavebný zákon
v znení , 145/2021 Z. z.
01.05.2021 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
v znení , 146/2021 Z. z.
01.05.2021 377/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení , 147/2021 Z. z.
01.05.2021 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení , 151/2021 Z. z.
01.05.2021 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 68/2021 Z. z.
01.05.2021 323/1992 Zb. Notársky poriadok
v znení , 68/2021 Z. z.
01.05.2021 139/1998 Z. z. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
v znení , 124/2021 Z. z.
01.05.2021 540/2001 Z. z. Zákon o štátnej štatistike
v znení , 144/2021 Z. z.
01.05.2021 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 130/2021 Z. z.
01.05.2021 504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov
v znení , 151/2021 Z. z.
01.05.2021 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 392/2020 Z. z.
01.05.2021 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 392/2020 Z. z.
01.05.2021 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 392/2020 Z. z.
01.05.2021 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 106/2021 Z. z.
01.05.2021 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 146/2021 Z. z., 145/2021 Z. z.
01.05.2021 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 374/2018 Z. z.
01.05.2021 552/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
v znení , 152/2021 Z. z.
01.05.2021 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
v znení , 68/2021 Z. z.
01.05.2021 302/2016 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR
v znení , 125/2021 Z. z.
01.05.2021 374/2018 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 124/2021 Z. z.
01.05.2021 102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 155/2021 Z. z.
01.05.2021 392/2020 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
01.05.2021 96/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
v znení , 161/2021 Z. z.
01.05.2021 130/2021 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.05.2021 155/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
06.05.2021 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 141/2021 Z. z.
15.05.2021 42/1994 Z. z. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení , 176/2021 Z. z.
15.05.2021 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 148/2021 Z. z.
15.05.2021 179/2011 Z. z. Zákon o hospodárskej mobilizácii
v znení , 176/2021 Z. z.
15.05.2021 240/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste
v znení , 168/2021 Z. z.
20.05.2021 225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
v znení , 448/2020 Z. z.
21.05.2021 225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
v znení , 448/2020 Z. z.
21.05.2021 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
v znení , 179/2021 Z. z.
21.05.2021 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 181/2021 Z. z.
21.05.2021 448/2020 Z. z. Novela zákona o bezpečnosti hračiek
22.05.2021 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 186/2021 Z. z.
22.05.2021 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 186/2021 Z. z.
25.05.2021 152/1995 Z. z. Zákon o potravinách
v znení , 83/2021 Z. z.
25.05.2021 469/2003 Z. z. Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
v znení , 83/2021 Z. z.
26.05.2021 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 165/2020 Z. z.
26.05.2021 165/2020 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
27.05.2021 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení , 201/2021 Z. z.
28.05.2021 330/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
v znení , 207/2021 Z. z.