Nariadenie vlády č. 70/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

(v znení č. 261/2020 Z. z., 100/2021 Z. z.)

Platnosť od 08.04.2020
Účinnosť od 01.04.2021

OBSAH

70

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. apríla 2020,

ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 78e zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 66/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Výška finančného príspevku ustanovená v prílohe č. 4a zákona na jedno miesto v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) uvedenom v § 25 až 27 a 29 zákona na mesiac a na rozpočtový rok sa uplatňuje s odchýlkami ustanovenými v § 2.

(2) V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude ukončená krízová situácia, sa ustanovenia štvrtej časti štvrtej hlavy zákona uplatňujú s odchýlkami ustanovenými v § 3.

§ 2

Výška finančného príspevku poskytovaného obci podľa § 71 ods. 7 zákona na poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 25 až 27 a 29 zákona a výška finančného príspevku poskytovaného neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby podľa § 78aa zákona na poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 25 zákona na jedno miesto pre príslušný druh sociálnej služby na

a) mesiac, ktorým je apríl až december rozpočtového roka 2021, je 250 eur,

b) rozpočtový rok 2021 sa určí ako súčet výšky tohto finančného príspevku na

1. mesiace január až marec rozpočtového roka 2021 vo výške 150 eur na jedno miesto na mesiac a

2. mesiace apríl až december rozpočtového roka 2021 vo výške 250 eur na jedno miesto na mesiac.“.

§ 3

(1) Ustanovenie § 78d ods. 12 zákona sa neuplatňuje na miesta, na ktorých sa ku dňu vyhlásenia krízovej situácie poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

(2) Ustanovenie § 78d ods. 13 zákona sa neuplatňuje na miesta, na ktorých sa ku dňu vyhlásenia krízovej situácie poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou formou sociálnej služby (ďalej len „ambulantná sociálna služba“) prostredníctvom svojich zamestnancov poskytuje sociálnu službu v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby alebo poskytuje týmito zamestnancami sociálne poradenstvo, pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb alebo pomoc pri nevyhnutných úkonoch sebaobsluhy fyzickým osobám, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) a fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.

(3) Povinnosť ustanovená v § 78d ods. 16 zákona pre miesta v zariadení podľa odsekov 1 a 2 sa na účely poskytovania finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona (ďalej len „finančný príspevok“) považuje za splnenú.

(4) Na účel § 78d ods. 3 písm. c) zákona pre vyplatenie finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok sa povinnosť ustanovená v § 78d ods. 17 zákona

a) neuplatňuje, ak k poslednému dňu príslušného štvrťroka, za ktorý sa posudzuje nárok na finančný príspevok podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona, podiel miest v zariadení, ktoré nie sú miestami podľa odsekov 1 a 2 a neposkytuje sa na nich sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, z celkového počtu miest v zariadení, pre ktoré je k tomuto dňu finančný príspevok určený, nepresiahne 15 %,

b) uplatňuje v rozsahu polovice sumy pomernej časti finančného príspevku určenej podľa § 78d ods. 18 písm. b) zákona, ak k poslednému dňu príslušného štvrťroka, za ktorý sa posudzuje nárok na finančný príspevok podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona, podiel miest v zariadení, ktoré nie sú miestami podľa odsekov 1 a 2 a neposkytuje sa na nich sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, z celkového počtu miest v zariadení, pre ktoré je k tomuto dňu finančný príspevok určený, presiahne 15 % a nepresiahne 25 %.

(5) Ak sa posledný deň kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je ukončená krízová situácia, nezhoduje s posledným dňom príslušného štvrťroka, za ktorý sa posudzuje nárok na finančný príspevok podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona na účel posúdenia podmienky podľa § 78d ods. 3 písm. c) zákona pre vyplatenie finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok, nárok na finančný príspevok podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona sa v príslušnom štvrťroku posudzuje za obdobie

a) do posledného dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je ukončená krízová situácia, podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 1, 2 a 4,

b) od prvého dňa bezprostredne nasledujúceho po dni podľa písmena a) do posledného dňa príslušného štvrťroka podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona.

(6) Údaj o podiele miest v zariadení podľa odseku 4 sa doručuje spolu s dokladmi, ktoré sa podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na príslušný rozpočtový rok doručujú na účel posúdenia podmienky podľa § 78d ods. 3 písm. c) zákona pre vyplatenie finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok; tento údaj sa na účel odseku 5 písm. a) zisťuje k poslednému dňu kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je ukončená krízová situácia.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

2) § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.