Nariadenie vlády č. 111/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Platnosť od 26.03.2021
Účinnosť od 15.04.2021

111

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. marca 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 497/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 sa za slová „orná pôda“ vkladá čiarka a slová „chmeľnica, vinica, ovocný sad“.

2. V § 16 ods. 1 písm. b) sa za slová „je ich držiteľom“ vkladajú slová „v retenčnom období od 1. mája roku podania žiadosti do 28. februára nasledujúceho roku“.

3. V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Náhrada zvierat sa nevyžaduje pri dočasných presunoch zvierat evidovaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat v rozsahu najviac 14 dní.“.

4. V § 32 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

5. V § 34 ods. 1 písmeno d) znie:

d) do štvrtého bodového pásma sa zaradia žiadosti o poskytnutie podpory na časť plochy poľnohospodárskej pôdy registrovanej v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby zostupne.“.

6. V § 34 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) a f).

7. V § 38 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.

8. V § 40 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Náhrada zvierat sa nevyžaduje pri dočasných presunoch zvierat evidovaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat v rozsahu najviac 14 dní.“.

9. § 40 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

(13) Počty dobytčích jednotiek, ak ide o operácie podľa § 39 písm. a) a c), sa určia na základe retenčného obdobia od 1. mája roku podania žiadosti do 28. februára nasledujúceho roku.“.

10. V § 41 odsek 2 znie:

(2) Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice sa zaradí podľa počtu dobytčích jednotiek

a) do prvého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 201 až 500 vrátane dobytčích jednotiek,

b) do druhého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 101 až 200 vrátane dobytčích jednotiek,

c) do tretieho bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 51 až 100 vrátane dobytčích jednotiek,

d) do štvrtého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 10 až 50 vrátane dobytčích jednotiek,

e) do piateho bodového pásma vo vzostupnom poradí, ak ide o viac ako 500 dobytčích jednotiek.“.

11. V § 41 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení sa zaradí podľa počtu dobytčích jednotiek

a) do prvého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 101 až 500 vrátane dobytčích jednotiek,

b) do druhého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 51 až 100 vrátane dobytčích jednotiek,

c) do tretieho bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 11 až 50 vrátane dobytčích jednotiek,

d) do štvrtého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 5 až 10 vrátane dobytčích jednotiek,

e) do piateho bodového pásma vo vzostupnom poradí, ak ide o viac ako 500 dobytčích jednotiek.

(5) Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny sa zaradí podľa počtu dobytčích jednotiek

a) do prvého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 501 až 5000 vrátane dobytčích jednotiek,

b) do druhého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 251 až 500 vrátane dobytčích jednotiek,

c) do tretieho bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide 101 až 250 vrátane dobytčích jednotiek,

d) do štvrtého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 30 až 100 vrátane dobytčích jednotiek,

e) do piateho bodového pásma vo vzostupnom poradí, ak ide o viac ako 5000 dobytčích jednotiek.“.

12. § 41 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Zaradenie do bodových pásiem podľa odsekov 2 až 5 sa vykoná podľa typu regiónu podľa osobitného predpisu.52)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:

52) Čl. 59 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.“.

13. V § 43 odsek 2 znie:

(2) Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. b) eviduje počet výkrmových ošípaných podľa osobitného predpisu55) a zasiela sumárny výkaz o počte odchovaných výkrmových ošípaných podľa prílohy č. 16a platobnej agentúre do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia záväzku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:

55) § 19 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56 sa vypúšťa.

14. V § 46 odsek 1 znie:

(1) Ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly27) zistí rozdiel medzi počtom zvierat uvedených v žiadosti o platbu a skutočným počtom zvierat, platba sa zníži podľa osobitného predpisu.26)“.

15. V § 46 sa vypúšťa odsek 7.

16. Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:

㤠59a

(1) Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c) a d) v prechodnom období podľa osobitného predpisu69a) sa zaväzuje plniť podmienky poskytnutia podpory počas dvoch rokov.

(2) Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c) je povinný plniť v období podľa odseku 1 všetky podmienky ustanovené v § 16, § 17 a § 19 až 29 s tým, že podmienku podľa

a) § 16 ods. 1 písm. a) a b) sa zaviaže plniť počas dvoch rokov,

b) § 21 ods. 1 písm. d) a § 22 ods. 1 písm. f) je povinný zabezpečiť len v prvom roku,

c) § 22 ods. 1 písm. g) je povinný plniť tak, že zabezpečí dvojročný osevný postup rotáciou pestovanej zeleniny a pestovanie zemiakov na rovnakom diele pôdneho bloku len raz; žiadateľ, ktorý bol v záväzku v programovom období 2014 – 2020, je povinný zabezpečiť, aby sa zelenina rovnakého rodu uvedená v prílohe č. 15a časti A nepestovala dva roky po sebe a zemiaky tri roky na tej istej ploche pôdneho bloku,

d) § 23 ods. 1 písm. b) piateho bodu je povinný zabezpečiť jedenkrát,

e) § 23 ods. 1 písm. b) šiesteho bodu je povinný zabezpečiť do konca druhého roka,

f) § 25 písm. j) tretieho bodu môže realizovať len jedenkrát,

g) § 28 písm. b) je povinný zabezpečiť v druhom roku.

(3) Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. d) je povinný počas obdobia podľa odseku 1 plniť podmienky ustanovené v § 32, § 33, § 35 ods. 1 až 5, ods. 6 prvej a tretej vete a ods. 7, § 36 a 37 s tým, že v prvom roku musí byť zaregistrovaný v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby49) a mať uzavretú zmluvu s inšpekčnou organizáciou50) najneskôr jeden deň pred podaním žiadosti o platbu.

(4) Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c), ktorý neabsolvoval školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 v programovom období 2014 – 2020 a ktorý nezaslal platobnej agentúre potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu podľa § 19 ods. 15, je povinný absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 najneskôr do konca prvého roka a zaslať platobnej agentúre potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu podľa § 19 ods. 15.

(5) Počas trvania záväzku podľa odseku 1 nie je možné záväzok rozšíriť.

(6) Ak počas trvania záväzku podľa odseku 1 dôjde k opakovanému porušeniu niektorej podmienky v rámci opatrení podľa § 1 ods. 1 písm. c) a d), platba sa zníži o dvojnásobok sumy, o ktorú bola platba znížená pri predchádzajúcom porušení rovnakej podmienky, ku ktorému došlo počas trvania záväzku až do 100 % celkovej platby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 69a znie:

69a) Čl. 7 druhý bod a tretí bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022 (Ú. v. EÚ L 437, 28. 12. 2020).“.

17. Za § 60d sa vkladá § 60e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠60e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. apríla 2021

Na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby na operáciu podľa § 39 písm. b), o ktorú žiadateľ o platbu požiadal do 14. apríla 2021, žiadateľ o platbu zasiela platobnej agentúre sumárny výkaz o počte odchovaných výkrmových ošípaných podľa prílohy č. 16a nariadenia vlády v znení účinnom od 15. apríla 2021.“.

18. Za § 61 sa vkladá § 61a, ktorý znie:

㤠61a

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389/2005 Z. z. o správnej farmárskej praxi.“.

19. Príloha č. 11 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

Zoznam zakázaných účinných látok prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú produkciu

1. Vinič

1.Alpha-cypermethrin
2.Bromoxynil
3.Cypermethrin
4.Deltamethrin
5.Dithianon (povolený v prípade klasifikácie prípravku na ochranu rastlín ako Vt5)
6.Lambda-cyhalothrin
7.Metaldehyd
8.Pirimicarb
9.Propyzamide
10.Tau-fluvalinate
11.Zeta-cypermethrin

2. Ovocie

1.Beta-cyfluthrin
2.Bromoxynil
3.Cypermethrin
4.Deltamethrin
5.Lambda-cyhalothrin (povolený pre hrušky a orechy)
6.Metaldehyd
7.Propyzamide
8.Tau-fluvalinate (povolený pre orechy)

3. Zelenina

1.Bromoxynil
2.Malathion
3.Terbuthylazine
4.Ziram

.“.

20. Príloha č. 16a vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 16a k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

Vzor

Sumárny výkaz o počte odchovaných výkrmových ošípaných od 1. mája 20.. do 30. apríla 20..

“.

21. Príloha č. 21 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022 (Ú. v. EÚ L 437, 28. 12. 2020).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2021.


Igor Matovič v. r.