Zákon č. 132/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave

Platnosť od 13.04.2021
Účinnosť od 13.04.2021

132

ZÁKON

z 30. marca 2021,

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 81/2008 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z. a zákona č. 90/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) môže poskytnúť príspevok na podporu prevádzkovateľov autoškôl v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.“.

2. § 22d sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Lehota trvania vodičského kurzu počas krízovej situácie neplynie.“.

3. Za § 22d sa vkladá § 22e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠22e

Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov pandémie COVID-19

(1) Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku najneskôr do 31. decembra 2021 poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok podľa § 12 ods. 1 písm. j) na podporu prevádzkovateľov autoškôl v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.

(2) Príspevok podľa § 12 ods. 1 písm. j) možno poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe prevádzkujúcej autoškolu na základe schémy štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu.17)

(3) Poskytnutie príspevku podľa § 12 ods. 1 písm. j) musí byť v súlade s podmienkami poskytovania štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci ustanovenými osobitnými predpismi.18)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 18 znejú:

17) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

18) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.“.

Čl. II

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z. a zákona č. 90/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11a sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) môže poskytnúť príspevok na podporu prevádzkovateľov školiacich stredísk v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.“.

2. Doterajší text § 13e sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Počas krízovej situácie možno rozsah vyučovacích hodín výučby teórie v riadnych kurzoch základnej kvalifikácie podľa prílohy č. 1 oddielu 2, rozsah vyučovacích hodín výučby teórie v kurzoch zrýchlenej základnej kvalifikácie podľa prílohy č. 1 oddielu 3 a rozsah vyučovacích hodín výučby teórie v kurzoch pravidelného výcviku podľa prílohy č. 1 oddielu 4 nahradiť v rozsahu 100 % individuálne s lektorom školiaceho strediska dištančnou formou alebo e-learningom.“.

3. Za § 13e sa vkladá § 13f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13f

Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov pandémie COVID-19

(1) Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku najneskôr do 31. decembra 2021 poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok podľa § 11a ods. 1 písm. f) na podporu prevádzkovateľov školiacich stredísk v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.

(2) Príspevok podľa § 11a ods. 1 písm. f) možno poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe prevádzkujúcej školiace stredisko na základe schémy štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu.7a)

(3) Poskytnutie príspevku podľa § 11a ods. 1 písm. f) musí byť v súlade s podmienkami poskytovania štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci ustanovenými osobitnými predpismi.7b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

7a) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

7b) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.“.

4. V prílohe č. 1 oddiele 2 až 4 sa medzi doterajší štvrtý a piaty odsek vkladá nový piaty odsek, ktorý znie:

„Výučba teórie dištančnou formou v rozsahu 100 % podľa § 13e ods. 2 sa realizuje formou audio a video prenosu medzi lektorom školiaceho strediska a účastníkom kurzu a zaznamenáva sa v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave.5c) Prevádzkovateľ školiaceho strediska alebo lektor školiaceho strediska je povinný pred začatím hodiny výučby teórie dištančnou formou zverejniť v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave5c) odkaz na zdroj prenosu a tento odkaz počas prebiehajúcej hodiny výučby teórie dištančnou formou bezplatne sprístupniť štátnemu odbornému dozoru. Bez zverejnenia odkazu na zdroj prenosu v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave,5c) cez ktorý má byť realizovaná hodina výučby teórie dištančnou formou a bez umožnenia prístupu štátnemu odbornému dozoru na prebiehajúcu hodinu výučby teórie prostredníctvom tohto odkazu, nie je možné hodinu výučby teórie dištančnou formou manuálne vyznačiť v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave5c) a následne ju uznať.“.

Čl. III

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 473/2019 Z. z. a zákona č. 90/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

z) môže poskytnúť príspevok na podporu prevádzkovateľov taxislužby, prevádzkovateľov osobnej dopravy alebo prevádzkovateľov nákladnej cestnej dopravy v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID- 19.“.

2. § 56h sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Počas krízovej situácie je dopravný správny orgán oprávnený na základe žiadosti dopravcu alebo na základe opatrenia alebo rozhodnutia orgánu krízového riadenia68) pozastaviť v cestovnom poriadku konkrétny spoj alebo všetky spoje autobusovej linky v medzinárodnej pravidelnej doprave, ako aj tieto spoje opätovne obnoviť.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:

68) § 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.“.

3. Za § 56h sa vkladá § 56i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠56i

Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov pandémie COVID-19

(1) Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku najneskôr do 31. decembra 2021 poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok podľa § 41 ods. 1 písm. z) na podporu prevádzkovateľov taxislužby, prevádzkovateľov osobnej dopravy alebo prevádzkovateľov nákladnej cestnej dopravy v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.

(2) Príspevok podľa § 41 ods. 1 písm. z) možno poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe prevádzkujúcej taxislužbu, osobnú dopravu alebo nákladnú cestnú dopravu na základe schémy štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu.69)

(3) Poskytnutie príspevku podľa § 41 ods. 1 písm. z) musí byť v súlade s podmienkami poskytovania štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci ustanovenými osobitnými predpismi.70)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 69 a 70 znejú:

69) Zákon č. 358/2015 Z. z.

70) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 257/2020 Z. z. a zákona č. 418/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 170 ods. 18 celom texte sa slovo „mája“ nahrádza slovom „novembra“.

2. V § 170b ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Platnosť osvedčenia podľa prvej vety, ktorá uplynie do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov.“.

3. V § 170b ods. 7 a 8 sa na konci pripája táto veta: „Platnosť povolenia podľa prvej vety, ktorá uplynie do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov.“.

4. V § 170b ods. 11 sa za číslo „2019“ vkladajú slová „a z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek110) po 26. júli 2020“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 110 znie:

110) Predpis OSN č. 118 – Jednotné technické predpisy o správaní materiálov používaných v konštrukcii určitých kategórií motorových vozidiel pri horení a/alebo ich schopnosti odpudzovať palivo alebo mazivo [2020/241] (Ú. v. EÚ L 48, 21. 2. 2020).“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.