75

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. apríla 2015,

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory podľa osobitného predpisu1) formou platby

a) pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami,

b) v rámci sústavy Natura 2000,

c) na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie,

d) na ekologické poľnohospodárstvo,

e) na dobré životné podmienky zvierat,

f) na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov,

g) na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy.

(2) Týmto nariadením vlády nie sú dotknuté osobitné predpisy o poskytovaní štátnej pomoci.2)

§ 2

Všeobecné podmienky

(1) Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c), d) a f) sa zaväzuje plniť podmienky poskytnutia podpory počas piatich rokov odo dňa začiatku plynutia záväzku. Trvanie záväzku možno predĺžiť podľa osobitného predpisu.3)

(2) Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a), b) a e) sa zaväzuje plniť podmienky poskytnutia podpory počas jedného roka odo dňa začiatku plynutia záväzku. Žiadateľ môže o poskytnutie podpory požiadať opakovane počas trvania programu rozvoja vidieka.

(3) Záväzok vzniká zaradením do niektorého z opatrení podľa § 1 ods. 1 písm. a) až g) na základe žiadosti žiadateľa o poskytnutie podpory a po doručení záväzného vyhlásenia žiadateľa o tom, že bude plniť všetky podmienky na poskytnutie podpory. Žiadosť o poskytnutie podpory a platby sa podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“).

(4) Na akceptovanie výnimky z povinnosti vrátiť ­po­skytnuté platby4) sa za prípad vyššej moci a mimoriadnej okolnosti5) považuje aj rozhodnutie o navrátení pozemku.6) Žiadateľ o poskytnutie podpory je povinný o tom platobnej agentúre zaslať oznámenie v termíne podľa osobitného predpisu7) na tlačive, ktoré platobná agentúra zverejní na svojom webovom sídle.

(5) Počet hektárov, na ktoré sa vzťahuje záväzok operácie podľa § 15 písm. b) a d) a § 35 ods. 1 písm. b), sa môže každoročne meniť.8)

(6) Platbu podľa § 1 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti o vyplatenie platby (ďalej len „žiadosť o platbu“). Platbu podľa § 1 ods. 1 písm. b) na lesný pozemok podľa § 11 až 14 možno poskytnúť na základe žiadosti len žiadateľovi, ktorým je súkromný obhospodarovateľ lesa alebo združenie súkromných obhospodarovateľov lesov s právnou subjektivitou.

(7) Výberové kritériá pre opatrenia podľa § 1 ods. 1 písm. c) až f) a podľa § 11 ods. 1 písm. b) sa uplatnia, ak suma platieb, ktoré sa majú poskytnúť na základe žiadostí o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1, presahuje sumu určenú pre jednotlivé opatrenia. Podpora sa ­po­skytne žiadateľom podľa zaradenia ich žiadostí do bodových pásiem zostupne od prvého bodového pásma na základe kritérií výberu žiadostí pre jednotlivé operácie v rámci opatrenia (ďalej len „výberové kritériá“).

(8) Na poskytovanie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a) až f) sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia podľa osobitného predpisu.9)

(9) Na poskytovanie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a) až c), okrem operácie podľa § 15 písm. i), sa vzťahujú podmienky udržiavania poľnohospodárskej plochy podľa osobitného predpisu.10)

(10) Koeficienty prepočtu zvierat na dobytčie jednotky sú uvedené v prílohe č. 1.

(11) Prevod podniku11) a prevod záväzku12) možno uskutočniť v rámci podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c), d) a f). Na nadobúdateľa podniku sa vzťahuje povinnosť podľa osobitného predpisu.11)

(12) Platbu podľa § 1 ods. 1 písm. a), d) a e) možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý spĺňa požiadavky aktívneho poľnohospodára.13)

(13) Platbu podľa § 1 ods. 1 písm. b) na poľnohospodársky pozemok podľa § 7 až 10 a podporu podľa § 1 ods. 1 písm. a), c) až e) možno poskytnúť len žiadateľovi podľa § 2 ods. 2 písm. a) a d) Obchodného zákonníka.

(14) Podporu podľa § 1 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť pozemkovým spoločenstvám.13a)

(15) Platbu podľa § 1 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť len súkromnému alebo verejnému obhospodarovateľovi lesa alebo združeniu súkromných alebo verejných obhospodarovateľov lesov.

§ 2a

Rozšírenie záväzku

(1) Žiadateľ o poskytnutie podpory môže počas trvania záväzku v rámci opatrenia podľa § 1 ods. 1 písm. c), d) a f) požiadať o rozšírenie záväzku z dôvodu navýšenia pôvodnej operácie13b) alebo pribratia ďalšej operácie do skončenia záväzku; rozšírením záväzku nevzniká nový záväzok.

(2) Žiadosť o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 podáva žiadateľ o poskytnutie podpory do termínu určeného vo výzve zverejnenej na webovom sídle platobnej agentúry najneskôr do 15. mája príslušného roka. Prílohami k žiadosti o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 sú prílohy podľa

a) § 16 ods. 4 alebo ods. 5, ak ide o opatrenie podľa § 1 ods. 1 písm. c),

b) § 32 ods. 3, ak ide o opatrenie podľa § 1 ods. 1 písm. d),

c) § 48 ods. 3 alebo ods. 5, ak ide o opatrenie podľa § 1 ods.1 písm. f).

(3) Rozšírením záväzku na základe žiadosti o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 nie je dotknuté trvanie pôvodného záväzku.

(4) Žiadosť o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 nemožno podať v piatom roku trvania záväzku.

Platba pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami

§ 3

(1) Oblasťou s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami je

a) horská oblasť14) 1 až 4,

b) oblasť čeliaca významným prírodným obmedze­niam15) 1 až 5 alebo A,

c) oblasť postihnutá špecifickými obmedzeniami16) 1 až 3.

(2) Diely pôdnych blokov sa zaraďujú do oblastí uvedených v odseku 1 podľa katastrálneho územia obce. Ak sa diel pôdneho bloku nachádza len sčasti na území zaradenom do oblasti uvedenej v odseku 1, platba ­po­dľa § 1 ods. 1 písm. a) sa poskytne len na túto časť dielu pôdneho bloku.

(3) Zoznam katastrálnych území zaradených do jednotlivých oblastí podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 2.

§ 4

(1) Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a) môže podať žiadateľ o poskytnutie podpory, ktorý

a) vykonáva poľnohospodársku činnosť17) na ploche poľnohospodárskej pôdy s výmerou najmenej 1 ha zaradenej podľa § 3 ods. 2 vedenej v evidencii18) dielov pôdnych blokov,19) pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom o ­po­skytnutie podpory,

b) sa zaviaže čestným vyhlásením vykonávať svoju poľ­nohospodársku činnosť vo vlastnom mene,

c) plní podmienku zaťaženia najmenej 0,3 dobytčích jednotiek,20) ktorými sú polygastrické zvieratá alebo kone registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,21) ktorých držiteľom je žiadateľ o ­po­skytnutie podpory, na 1 ha trvalých trávnych porastov v oblastiach s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami v období od 1. mája do 31. októbra.

(2) Žiadateľ o poskytnutie podpory podáva žiadosť o poskytnutie podpory do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája príslušného roka formou jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu.22)

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory je

a) zoznam dielov pôdnych blokov zaradených do oblastí s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami s uvedením druhu pozemku a výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy,

b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c) vyhlásenie podľa odseku 1 písm. b).

§ 5

(1) Platba podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa poskytuje na diel pôdneho bloku poľnohospodárskej pôdy zaradenej do oblasti podľa § 3 ods. 1 s druhom pozemku orná pôda, chmeľnica, vinica, ovocný sad a trvalý trávny porast na základe žiadosti o platbu žiadateľovi, ktorý dodržiava podmienky podľa § 4 ods. 1.

(2) Platba podľa § 1 ods. 1 písm. a) v plnej čiastke sa poskytuje do celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy 450 ha. Suma platby na ďalšiu výmeru23) sa určuje takto:

a) pri výmere od 450 ha do 900 ha vrátane na 87 % plnej čiastky,

b) pri výmere od 900 ha do 1 800 ha vrátane na 74 % plnej čiastky,

c) pri výmere od 1 800 ha na 64 % plnej čiastky.

(3) Platba podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa poskytuje aj na diel pôdneho bloku poľnohospodárskej pôdy, na ktorý bola poskytnutá podpora podľa osobitného predpisu,24) ale na základe nového vymedzenia oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami už nespĺňajú podmienky.25) Zoznam katastrálnych území vyradených z oblastí je uvedený v prílohe č. 2.

(4) Platba podľa odseku 3 sa poskytne žiadateľovi o poskytnutie podpory najviac počas štyroch rokov od vyradenia katastrálneho územia z oblastí zo zoznamu na základe žiadosti o platbu, ak plní podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b).

(5) Platba podľa odseku 3 sa žiadateľovi poskytuje

a) v prvom roku po vyradení najviac vo výške 80 % platby poskytovanej v roku 2013,

b) v druhom roku po vyradení najviac vo výške 60 % platby poskytovanej v roku 2013,

c) v treťom roku po vyradení najviac vo výške 40 % platby poskytovanej v roku 2013,

d) v štvrtom roku po vyradení najviac vo výške 20 % platby poskytovanej v roku 2013.

(6) Platba podľa odseku 5 sa poskytuje žiadateľovi o poskytnutie podpory vo výške najmenej 25 eur/ha.

(7) Záväzok podľa odseku 1 plynie od 1. januára do 31. decembra v roku, v ktorom žiadateľ o poskytnutie podpory podal žiadosť o platbu.

§ 6

(1) Platba podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa zníži,26) ak sa na základe vykonaných kontrol27) zistia rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú žiadateľ obhospodaruje, a výmerou, ktorú žiadateľ uvie­dol v žiadosti o poskytnutie podpory.

(2) Ak sa na základe vykonaných kontrol zistí, že žiadateľ neplní v príslušnom roku záväzku podmienku podľa § 4 ods. 1

a) písm. a) platba sa zamietne podľa osobitného predpisu,28)

b) písm. b) alebo c) platba sa neposkytne.

(3) Žiadateľ o platbu nie je povinný vrátiť platbu, ak došlo k zrušeniu zaradenia poľnohospodárskych pozemkov do oblastí s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami podľa prílohy č. 2.

(4) Ak žiadateľ o platbu nedodrží podmienku podľa § 4 ods. 1 písm. a) po schválení žiadosti o platbu, je povinný vrátiť poskytnutú platbu.

Platba v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodársky pozemok

§ 7

(1) Platba podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa poskytuje na diel pôdneho bloku poľnohospodárskej pôdy na územiach európskeho významu29) nachádzajúcich sa vo štvrtom a piatom stupni ochrany;30) zoznam území európskeho významu je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Ak sa diel pôdneho bloku nachádza len sčasti na území európskeho významu v štvrtom a piatom stupni ochrany, platba podľa odseku 1 sa poskytne len na túto výmeru časti dielu pôdneho bloku.

§ 8

(1) Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 7 ods. 1 môže podať žiadateľ, ktorý

a) vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche poľ­nohospodárskej pôdy s výmerou najmenej 1 ha nachádzajúcej sa na území európskeho významu vedenej v evidencii dielov pôdnych blokov s druhom pozemku trvalý trávny porast, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov tohto druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej jedným žiadateľom o poskytnutie podpory, a

b) sa zaviaže plniť podmienky podľa § 9 ods. 1 písm. a) a b) počas trvania záväzku.

(2) Žiadateľ podáva žiadosť o poskytnutie podpory do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája formou jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu.22)

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory je

a) zoznam dielov pôdnych blokov v územiach európskeho významu s uvedením druhu pozemku a výmery obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy,

b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c) vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1 písm. b).

§ 9

(1) Platba podľa § 7 ods. 1 sa poskytne žiadateľovi, ktorý

a) neaplikuje na trvalých trávnych porastoch prípravky na ochranu rastlín a hnojivá okrem hnojenia pasúcimi sa zvieratami,

b) neumiestňuje na trvalých trávnych porastoch košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat okrem zariadenia na dočasné košarovanie umiestneného na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody.29)

(2) Operácie na tej istej ploche poľnohospodárskej pôdy možno kombinovať podľa prílohy č. 4.

(3) Záväzok plynie od 1. januára do 31. decembra v roku, v ktorom žiadateľ o poskytnutie podpory podal žiadosť.

§ 10

(1) Platba podľa § 7 ods. 1, ktorá sa má poskytnúť žiadateľovi o platbu, sa upraví podľa osobitného predpisu,26) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu27) zistí rozdiely medzi údajmi uvedenými v žiadosti a skutočným stavom.

(2) Ak žiadateľ neplní podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo § 9 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) platba podľa § 7 ods. 1 sa žiadateľovi neposkytne.

(3) Žiadateľ nie je povinný vrátiť poskytnutú platbu podľa § 7 ods. 1, ak došlo k zrušeniu zaradenia poľnohospodárskej pôdy medzi územia európskeho významu alebo k zmene stupňa ochrany.

Platba v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok

§ 11

(1) Platba podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa poskytuje na lesný pozemok31) vedený v evidencii lesných pozemkov32) a v Informačnom systéme lesného hospodárstva,32a) ktorý sa nachádza v piatom stupni ochrany33)

a) na území európskeho významu,29) alebo

b) mimo území európskeho významu.

(2) Platba podľa odseku 1 sa neposkytuje na lesný pozemok, na ktorý orgán ochrany prírody vydal výnimku na výkon činností podľa osobitného predpisu34) umožňujúcich zásah do lesného porastu a poškodenie pôdneho krytu a vegetačného krytu; tento lesný pozemok už nemôže byť zaradený do podpory do konca programového obdobia.

(3) Zoznam území európskeho významu je uvedený v prílohe č. 5 a zoznam území nachádzajúcich sa mimo území európskeho významu je uvedený v prílohe č. 6.

(4) Ak sa lesný pozemok nachádza len sčasti na území podľa odseku 1 písm. a), platba sa poskytne len na túto časť lesného pozemku.

§ 12

(1) Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 11 ods. 1 môže podať žiadateľ, ktorý obhospodaruje najmenej 1 ha lesného pozemku a zaviaže sa plniť podmienku ­po­dľa § 13 ods. 1 počas trvania záväzku. Žiadosť o poskytnutie platby podľa § 11 ods. 1 spolu s identifikačným listom sa podáva do 15. mája príslušného roka na základe výzvy zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle.

(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 11 ods. 1 je

a) zoznam a výmera obhospodarovaných lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov,

b) potvrdenie orgánu ochrany prírody, že na lesnom pozemku orgán ochrany prírody nevydal výnimku na výkon činností podľa osobitného zákona,34) nie staršie ako tri mesiace,

c) výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom podľa osobitného predpisu,35) nie starší ako tri mesiace,

d) výpis z programu starostlivosti o lesné pozemky podľa písmena a),

e) vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1.

(3) Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 11 ods. 1 na lesné pozemky nachádzajúce sa mimo území európskeho významu v piatom stupni ochrany sa zoradia zostupne podľa výmery lesného pozemku, na ktorú žiadateľ podáva žiadosť o platbu podľa § 11 ods. 1, od najväčšej po najmenšiu výmeru lesného pozemku. Pri rovnakej výmere žiadostí po zoradení má prednosť žiadateľ o poskytnutie podpory, ktorého plocha je väčšia.

§ 13

(1) Platba podľa § 11 ods. 1 sa poskytne na hektár lesného pozemku žiadateľovi o poskytnutie podpory, ktorý nezasahuje do lesného porastu a nepoškodzuje vegetačný a pôdny kryt.

(2) Záväzok plynie od 1. januára do 31. decembra v roku, v ktorom žiadateľ o poskytnutie podpory podal žiadosť.

§ 14

(1) Platba sa neposkytne, ak žiadateľ o poskytnutie podpory nedodržal podmienku podľa § 12 ods. 1 alebo podľa § 13 ods. 1.

(2) Platba sa zníži alebo neposkytne,26) ak platobná agentúra na základe vykonaných kontrol27) zistí rozdiely medzi skutočnou výmerou lesného pozemku, ktorú žiadateľ obhospodaruje, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.

(3) Žiadateľ o poskytnutie podpory poskytnutú platbu nie je povinný vrátiť, ak došlo

a) k zrušeniu zaradenia lesného pozemku medzi územia európskeho významu,

b) k zmene zaradenia lesného pozemku do nižšieho stupňa ochrany.

Platba pri zaradení do agroenvironmentálno-klimatického opatrenia

§ 15

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenia zahŕňajú tieto operácie:

a) integrovaná produkcia v ovocinárstve pri pestovaní druhov ovocia uvedených v § 19 ods. 4,

b) integrovaná produkcia v zeleninárstve,

c) integrovaná produkcia vo vinohradníctve,

d) multifunkčné okraje polí – biopásy na ornej pôde (ďalej len „multifunkčné pásy“),

e) ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov,

f) ochrana biotopu sysľa pasienkového,

g) ochrana biotopu dropa fúzatého,

h) ochrana vodných zdrojov – Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov,

i) chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.

§ 16

(1) Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c) podáva žiadateľ, ktorý sa zaviaže plniť podmienky operácií podľa § 15 počas piatich rokov a

a) vykonáva poľnohospodársku činnosť17) na ploche poľnohospodárskej pôdy s výmerou najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej jedným žiadateľom, ak ide o operácie podľa § 15 písm. a) až h), alebo

b) chová zvieratá patriace k plemenám zvierat podľa § 19 ods. 13 registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat a je ich držiteľom v retenčnom období od 1. mája roku podania žiadosti do 28. februára nasledujúceho roku, ak ide o operáciu podľa § 15 písm. i).

(2) Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa odseku 1 podáva žiadosť o poskytnutie podpory v termíne určenom vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája formou

a) jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu,22) ak ide o operácie podľa § 15 písm. a) až h), alebo

b) samostatnou žiadosťou, ak ide o operáciu podľa § 15 písm. i).

(3) Žiadosť o poskytnutie podpory podľa odseku 1 sa podáva v termíne určenom platobnou agentúrou vo výzve na podávanie žiadostí. Záväzok plynie od

a) 1. januára roka, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie podpory zaradená podľa odseku 1, ak ide o operácie podľa § 15 písm. a) až h),

b) 1. mája roka, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie podpory zaradená podľa odseku 1, ak ide o operáciu podľa § 15 písm. i).

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory na operácie podľa § 15 písm. a) až h) je

a) zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery poľnohospodárskej pôdy,

b) grafická príloha s vyznačením obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c) výpis z registra vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) o registrácii žiadateľa v registri vinohradov, ak ide o operáciu podľa § 15 písm. c); nie starším ako tri mesiace,

d) záväzné vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1, že bude plniť podmienky operácií podľa § 15.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory na operáciu podľa § 15 písm. i) je

a) počet dobytčích jednotiek36) patriacich k plemenám podľa § 19 ods. 13,

b) aktuálne potvrdenie chovateľskej organizácie37) o zápise zvierat do plemennej knihy38) alebo do plemenárskej evidencie,39)

c) zoznam zvierat, ak ide o plemená podľa §19 ods. 13 písm. a) až c), ktorý obsahuje čísla ušných značiek zvierat a identifikáciu individuálneho registra, alebo životné číslo koňa, ak ide o plemená podľa §19 ods. 13 písm. d),

d) záväzné vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1, že bude plniť podmienky operácií podľa § 15.

§ 17

Operácie podľa § 15 možno na tej istej ploche poľnohospodárskej pôdy kombinovať podľa prílohy č. 4.

§ 18

(1) Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 pre operácie podľa § 15 písm. a) až d) sa zaradia do bodových pásiem podľa výberových kritérií uvedených v odsekoch 2 až 6.

(2) Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 pre integrovanú produkciu v ovocinárstve sa zaradia do bodových pásiem takto:

a) do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou ovocného sadu s integrovanou produkciou väčšou ako 80 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

b) do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou ovocného sadu s integrovanou produkciou od 40 ha do 80 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

c) do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou ovocného sadu s integrovanou produkciou od 10 ha do 40 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

d) do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou ovocného sadu s integrovanou produkciou do 10 ha v zostupnom poradí podľa výmery.

(3) Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 pre integrovanú produkciu vo vinohradníctve sa zaradia do bodových pásiem takto:

a) do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou vinohradu s integrovanou produkciou väčšou ako 100 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

b) do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou vinohradu s integrovanou produkciou od 25 ha do 100 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

c) do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou vinohradu s integrovanou produkciou od 5 ha do 25 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

d) do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou vinohradu s integrovanou produkciou do 5 ha v zostupnom poradí podľa výmery.

(4) Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 pre integrovanú produkciu v zeleninárstve sa zaradia do bodových pásiem takto:

a) ak ide o pestovanie zeleniny v integrovanej produkcii

1. do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestuje zelenina v integrovanej produkcii, väčšou ako 100 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

2. do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestuje zelenina v integrovanej produkcii, od 50 ha do 100 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

3. do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestuje zelenina v integrovanej produkcii, od 10 ha do 50 ha v zostupnom poradí,

4. do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestuje zelenina v integrovanej produkcii, do 10 ha v zostupnom poradí,

b) ak ide o pestovanie zemiakov v integrovanej produkcii

1. do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú zemiaky v integrovanej produkcii, väčšou ako 100 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

2. do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú zemiaky v integrovanej produkcii, od 50 ha do 100 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

3. do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú zemiaky v integrovanej produkcii, od 10 ha do 50 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

4. do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú zemiaky v integrovanej produkcii, do 10 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

c) ak ide o pestovanie jahôd v integrovanej produkcii

1. do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú jahody v integrovanej produkcii, väčšou ako 20 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

2. do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú jahody v integrovanej produkcii, od 10 ha do 20 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

3. do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú jahody v integrovanej produkcii, od 5 ha do 10 ha v zostupnom poradí podľa výmery,

4. do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú jahody v integrovanej produkcii, do 5 ha v zostupnom poradí podľa výmery.

(5) Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 na operáciu multifunkčných pásov sa zaradia do bodových pásiem takto:

a) do prvého bodového pásma žiadosti s podielom multifunkčných pásov viac ako 10 % z celkovej výmery ornej pôdy v zostupnom poradí podľa výmery multifunkčných pásov,

b) do druhého bodového pásma žiadosti s podielom multifunkčných pásov od 5 % do 10 % z celkovej výmery ornej pôdy v zostupnom poradí podľa výmery multifunkčných pásov,

c) do tretieho bodového pásma žiadosti s podielom multifunkčných pásov od 1 % do 5 % z celkovej výmery ornej pôdy v zostupnom poradí podľa výmery multifunkčných pásov,

d) do štvrtého bodového pásma žiadosti s podielom multifunkčných pásov do 1 % z celkovej výmery ornej pôdy v zostupnom poradí podľa výmery multifunkčných pásov.

(6) Pri rovnakej výmere po zaradení do bodových pásiem podľa odsekov 2 až 5 má prednosť žiadateľ o ­po­skytnutie podpory v rámci každého bodového pásma, ktorého plocha

a) ovocného sadu s integrovanou produkciou z jeho celkovej plochy ovocných sadov je väčšia,

b) vinohradu s integrovanou produkciou z jeho celkovej plochy vinohradov je väčšia,

c) integrovanej produkcie v zeleninárstve z jeho celkovej rozlohy ornej pôdy je väčšia,

d) s multifunkčnými pásmi sa nachádza na území európskeho významu alebo v chránenom vtáčom území.

§ 19

(1) Operácie podľa § 15 písm. e) až h) možno vykonávať na poľnohospodárskej pôde vedenej v evidencii18) dielov pôdnych blokov19) na výmere najmenej 1 ha. Výmera plochy môže predstavovať aj viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarované jedným žiadateľom o poskytnutie podpory.

(2) Integrovanú produkciu v ovocných sadoch, vo vinohradoch a na ornej pôde pri pestovaní zeleniny možno vykonávať na výmere najmenej 0,5 ha.

(3) Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 a plochy poľnohospodárskej pôdy, na ktoré sa vzťahuje záväzok, musia byť najneskôr do predloženia žiadosti o poskytnutie podpory evidované v registri

a) ovocných sadov, ak ide o integrovanú produkciu v ovocinárstve v produkčných ovocných sadoch alebo v ostatných ovocných sadoch,

b) vinohradov, ak ide o integrovanú produkciu vo vinohradníctve.

(4) Druhmi ovocia, ktoré možno pestovať v integrovanej produkcii v ovocinárstve, sú jabloň domáca, hruška obyčajná, jarabina čierna, jarabina vtáčia, broskyňa obyčajná, marhuľa obyčajná, slivka domáca, čerešňa vtáčia, višňa, mandľa obyčajná, orech kráľovský, gaštan jedlý, lieska obyčajná, ríbezľa, egreš obyčajný, malina, černica, brusnica chocholíkatá, brusnica pravá, jahoda, baza čierna, rakytník rešetliakovitý. Najnižšie počty jedincov rastlín, ktoré možno pestovať v integrovanej produkcii v ovocinárstve, sú uvedené v prílohe č. 7.

(5) Ak žiadateľ pestuje ovocné druhy uvedené v odseku 4 v konvenčnom systéme pestovania a v integrovanej produkcii v ovocinárstve, nesmie týmito spôsobmi pestovať totožné ovocné druhy.

(6) Jahody na účel operácie sú zaradené do integrovanej produkcie v zeleninárstve.

(7) Kritériá výberu prípravkov na ochranu rastlín povolených na hospodárenie podľa § 15 písm. a) až c) sú uvedené v prílohe č. 8.

(8) Operáciu multifunkčné pásy možno vykonávať na výmere najmenej 1 ha ornej pôdy. Platba sa poskytne na výmeru plochy vysiateho biopásu.

(9) Operáciu ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov možno vykonávať na výmere najmenej 1 ha na dieloch pôdnych blokov vedených ako

a) teplo- a suchomilné trvalé trávne porasty,

b) mezofilné trvalé trávne porasty,

c) horské kosné lúky,

d) vlhkomilné porasty nižších polôh,

e) nížinné aluviálne lúky,

f) vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,

g) vysokohorské trávne porasty.

(10) Operáciu ochrana biotopu sysľa pasienkového možno vykonávať na výmere najmenej 1 ha trávnych porastov nachádzajúcich sa na lokalitách uvedených v prílohe č. 9.

(11) Operáciu ochrana biotopu dropa fúzatého možno vykonávať na výmere najmenej 1 ha ornej pôdy nachádzajúcej sa v chránenom vtáčom území Lehnice40) alebo Sysľovské polia.41)

(12) Operáciu ochrana vodných zdrojov v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov možno vykonávať na výmere najmenej 1 ha ornej pôdy nachádzajúcej sa v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov42) okrem plôch, na ktorých je zakázaná43) aplikácia dusíkatých hnojivých látok.

(13) Operáciu chov a udržanie ohrozených druhov zvierat možno vykonávať v chove týchto plemien

a) hovädzieho dobytka: slovenský pinzgauský dobytok,

b) oviec: valaška pôvodná, zošľachtená valaška, cigája a askánske merino,

c) kôz: biela krátkosrstá koza a hnedá krátkosrstá koza,

d) koní: slovenský teplokrvník, Hucul, Furioso, Nonius, slovenský športový pony, Lipican, Shagya-arab a Norik muránskeho typu.

(14) Žiadateľ je povinný absolvovať do konca prvého roka záväzku školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu opatrenia podľa § 16 ods. 1 v rozsahu najmenej 14 hodín alebo splnomocniť osobu, ktorá je u neho v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, aby tento kurz absolvovala.

(15) Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu do 10 pracovných dní odo dňa jeho vydania.

(16) Žiadateľ o poskytnutie podpory je povinný dodržiavať minimálne požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín a minimálne požiadavky používania hnojív podľa prílohy č. 10.

§ 20

(1) Žiadosť o platbu sa podáva každoročne v období trvania záväzku. Prílohou k žiadosti o platbu sú prílohy podľa

a) § 16 ods. 4, ak ide o žiadosť o platbu na operáciu podľa § 15 písm. a) až h),

b) § 16 ods. 5, ak ide o žiadosť o platbu na operáciu podľa § 15 písm. i).

(2) Hospodárske zvieratá podľa § 19 ods. 13 možno nahradiť iným zvieraťom rovnakého druhu a plemena, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.43a) Žiadateľ zasiela platobnej agentúre oznámenie o nahradení zvieraťa do desiatich pracovných dní odo dňa náhrady zvieraťa, ktoré obsahuje číslo identifikačného kódu nahradeného zvieraťa alebo životné číslo nahradeného koňa a číslo identifikačného kódu nového zvieraťa alebo životné číslo nového koňa a dátum náhrady. Náhrada zvierat sa nevyžaduje pri dočasných presunoch zvierat evidovaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat v rozsahu najviac 14 dní.

(3) Platba sa poskytne žiadateľovi, ktorý dodržiava podmienky podľa § 21 až 29.

(4) Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť poskytnuté platby4) za predchádzajúce roky; to neplatí, ak žiadosť o platbu nebola predložená z dôvodu podľa § 2 ods. 4.

§ 21

(1) Žiadateľ o platbu na integrovanú produkciu v ovocinárstve je povinný počas trvania záväzku plniť tieto podmienky:

a) používať pre integrovanú produkciu v ovocinárstve povolené biologické prípravky na ochranu rastlín a povolené chemické prípravky na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu44) s dodržaním ochrannej lehoty; žiadateľ nesmie použiť prípravky na ochranu rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11,

b) použiť najviac osem aplikácií chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa písmena a) za kalendárny rok,

c) predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitných predpisov,44a)

d) zabezpečiť v prvom roku záväzku a štvrtom roku záväzku v akreditovanej inštitúcii rozbor pôdnych vzoriek odobratých z každého dielu pôdneho bloku spôsobom ustanoveným v prílohe č. 12 časti A zameraný na chemické látky uvedené v prílohe č. 12 časti A a zabezpečiť dodržanie ich limitných hodnôt; hodnoty týchto chemických látok nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v prílohe č. 12 časti A,

e) každoročne pred zberom úrody v rodiacich ovocných sadoch zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii rozbor plodov z každého pestovaného druhu ovocia na rizikové látky a dodržanie limitných hodnôt rizikových látok uvedených v prílohe č. 13 a na rezíduá používaných účinných látok; hodnoty týchto látok nesmú prekročiť limity uvedené v osobitnom predpise,45)

f) zabezpečiť celoročne zelený kryt pôdy porastom nekonkurenčných bylinných zmesí alebo trávových zmesí, slamou, senom alebo iným mulčovacím materiálom najmenej v každej druhej uličke ovocného sadu alebo hospodáriť na terasách,

g) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku,

h) viesť a uchovávať všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach sedem rokov od začiatku plynutia záväzku; vzor záznamu je uvedený v prílohe č. 15.

(2) Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa odseku 1 písm. d) a e) do 31. decembra príslušného roku.

§ 22

(1) Žiadateľ o platbu na integrovanú produkciu v zeleninárstve je povinný plniť tieto podmienky:

a) používať na celej výmere plochy poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje záväzok, povolené chemické prípravky na ochranu rastlín45a) a autorizované prípravky na ochranu rastlín zverejňované podľa osobitného predpisu44) s dodržaním ochrannej lehoty;46) žiadateľ nesmie použiť prípravky na ochranu rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11,

b) používať autorizované prípravky na ochranu rastlín v rámci rozsahu ich registrovaného použitia s účinnými látkami, ktoré sú povolené na integrovanú produkciu zeleniny a zverejňované podľa osobitného predpisu,44) na poľnohospodárske plodiny zaradené do operácie a pestované v rámci osevného postupu na ploche,

c) použiť najviac päť aplikácii chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa písmena a) za kalendárny rok,

d) predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitných predpisov,44a)

e) zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt rizikových látok uvedených v prílohe č. 14 a každoročne pred zberom úrody zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii analytický rozbor jednej vzorky

1. z každého pestovaného druhu zeleniny zameraný na chemické prvky, dusičnany a na rezíduá použitých účinných látok;45) ak žiadateľ pestuje zeleninu na ploche menšej ako 5 ha, vzorka sa odoberá z druhu zeleniny, ktorý sa pestuje na prevažnej výmere, na ktorú sa vzťahuje záväzok,

2. zemiakov zameraný na chemické prvky, dusičnany a na rezíduá použitých účinných látok,45)

3. jahôd zameraný na chemické prvky a rezíduá použitých účinných látok,45)

f) zabezpečiť v prvom roku trvania záväzku a štvrtom roku záväzku v akreditovanej inštitúcii rozbor pôdnych vzoriek odobratých z každého dielu pôdneho bloku zaradeného do záväzku spôsobom odberu pôdnych vzoriek ustanoveným v prílohe č. 12 časti A zameraný na rizikové látky uvedené v prílohe č. 12 časti A a zabezpečiť dodržiavanie ich limitných hodnôt; limitné hodnoty týchto rizikových prvkov sú uvedené v prílohe č. 12 časti A,

g) zabezpečiť dvojročný osevný postup rotáciou pestovanej zeleniny46a) a štvorročný osevný postup pri pestovaní zemiakov, pričom zelenina rovnakého rodu uvedená v prílohe č. 15a časti A sa nesmie počas dvojročného osevného postupu pestovať na tej istej ploche dielu pôdneho bloku okrem viacročných druhov zeleniny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 15a časti B; zemiaky sa nesmú na tej istej ploche dielu pôdneho bloku pestovať tri roky,

h) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku,

i) zabezpečiť každoročne zistenie obsahu minerálneho dusíka v pôde pred založením úrody zeleniny,

j) používať štandardné osivo zelenín46) a certifikované sadivo zemiakov,

k) viesť a uchovávať záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach sedem rokov od začiatku plynutia záväzku, vzor záznamu je uvedený v prílohe č. 15.

(2) Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa odseku 1 písm. e) prvého až tretieho bodu a písm. f) do 31. decembra príslušného roku.

§ 23

(1) Žiadateľ o platbu na integrovanú produkciu vo vinohradníctve je povinný plniť tieto podmienky, ak ide o

a) rodiace vinohrady:

1. používať pre integrovanú produkciu vo vinohradníctve povolené biologické prípravky na ochranu rastlín a chemické prípravky na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu44) s dodržaním och­rannej lehoty; žiadateľ nesmie použiť prípravky na ochranu rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11,

2. použiť chemické prípravky podľa prvého bodu za rok najviac

2.1. päťkrát proti peronospóre,

2.2. päťkrát proti múčnatke,

2.3. jednu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín proti plesni sivej po 1. auguste,

3. proti obaľovačom aplikovať len biologické prípravky na ochranu rastlín alebo pomocné prípravky,47)

4. zabezpečiť najmenej v každom druhom medziradí celoročný zelený kryt pôdy bylinným porastom, zazelenením alebo zatrávnením,

5. každoročne pred zberom úrody zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii rozbor plodov zameraný na rezíduá použitých účinných látok, pričom jedna vzorka hrozna sa odoberá z každých aj začatých 20 ha vinohradu, na ktoré sa vzťahuje záväzok; hodnoty týchto látok nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v osobitnom predpise,45)

b) mladé vinohrady v prvom až treťom roku po výsadbe:

1. nepoužívať herbicídy v medziriadkoch vinohradu,

2. nepoužívať akaricídy a insekticídy,

3. v prípade potreby použiť najmenej dva postreky biologickými prípravkami na ochranu rastlín a pomocnými prípravkami proti peronospóre a najmenej dva postreky proti múčnatke viniča za rok,

4. použiť chemické prípravky na ochranu rastlín44) proti múčnatke viniča najviac dvakrát a proti peronospóre najviac trikrát za rok,

5. použiť zelené hnojenie v prvých troch rokoch po výsadbe minimálne jedenkrát vysiatím a zapravením vikovitých rastlín do pôdy najmenej v množstve 80 kg/ha osiva,

6. zabezpečiť do konca tretieho roka po výsadbe v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast zatrávnením alebo zazelenaním alebo zabezpečiť hospodárenie na terasách,

c) rodiace aj mladé vinohrady:

1. použiť najviac 50 kg/ha dusíka ročne vrátane maštaľného hnoja,

2. vykonať jedenkrát za rok mechanickú kultiváciu príkmenného pásu a len v rodiacich vinohradoch použiť najviac 2 aplikácie herbicídov na príkmenný pás,

3. predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitných predpisov,44a)

4. absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku,

5. viesť a uchovávať záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach sedem rokov od začiatku plynutia záväzku; vzor záznamu je uvedený v prílohe č. 15.

(2) Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa odseku 1 písm. a) piateho bodu do 31. decembra príslušného roku.

§ 24

Žiadateľ o platbu na multifunkčné pásy je povinný plniť tieto podmienky:

a) každoročne počas trvania záväzku osiať zmesou osiva48) zloženou podľa prílohy č. 16 najmenej 6 m široké multifunkčné pásy s dĺžkou najmenej 200 m nachádzajúce sa na okraji alebo vo vnútri dielu pôdneho bloku ornej pôdy, pričom plocha osiateho multifunkčného pásu nesmie presiahnuť jednu tretinu výmery pôdneho bloku, na ktorom je multifunkčný pás osiaty,

b) zabezpečiť každoročne výsev multifunkčných pásov podľa písmena a) do konca apríla, pričom ich umiest­nenie sa môže každý rok meniť,

c) nepoužívať na multifunkčných pásoch chemické prípravky na ochranu rastlín ani minerálne hnojivá,

d) nekosiť pásy osiate podľa písmena a) počas celého roka a najneskôr do začiatku vegetačného obdobia nasledujúceho roku ich zapraviť do pôdy,

e) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku.

§ 25

Žiadateľ o platbu na ochranu biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov je povinný plniť tieto podmienky:

a) nepoužívať minerálne hnojivá a hnojovicu,

b) použiť najvyššiu dávku organických hnojív 50 kg/ha dusíka biotopu raz za dva roky na plochy podľa §19 ods. 9 písm. b) a c); exkrementy pasúcich sa zvierat sa do tejto dávky nezapočítavajú,

c) nepoužívať prípravky na ochranu rastlín,

d) prvú kosbu trávnych porastov vykonať najneskôr do 30. júla kalendárneho roka; termín kosenia možno zmeniť so súhlasom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky,

e) kosiť trávne porasty smerom od stredu k okrajom porastu alebo od jednej strany pozemku na druhú stranu

1. najviac dvakrát ročne, ak ide o plochy podľa §19 ods. 9 písm. b) až e),

2. najviac jedenkrát ročne, ak ide o plochy podľa §19 ods. 9 písm. a) a g),

3. ručným kosením a kosením s pomocou ľahkých mechanizmov, ak ide o plochy podľa §19 ods. 9 písm. a), c), f) a g),

f) nepásť hospodárske zvieratá na plochách uvedených v § 19 ods. 9 písm. f),

g) dopásať mládze hospodárskymi zvieratami po prvej kosbe na plochách uvedených v § 19 ods. 9 písm. c) a e), a to najvyšším zaťažením 0,3 dobytčej jednotky/ha,

h) košarovať najviac jednu dobytčiu jednotku na 10 m2 košiara a denne košiar prekladať len na plochách uvedených v § 19 ods. 9 písm. b) a g); pri pasení mladého hovädzieho dobytka je možnosť využívania nočného košiara umiesteného stabilne so súhlasom príslušnej odbornej organizácie Štátnej ochrany prírody,

i) pásť hospodárske zvieratá takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu biotopu, a dodržiavať zaťaženie zvieratami chovanými v poľnohospodárskom podniku najviac 1,9 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní, ktorých je držiteľom a sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,23) na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov, a najmenej 0,3 dobytčej jednotky na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov v období od 1. mája do 31. októbra každého roka záväzku; oplôtkové pasenie možno použiť, ak sa dodrží zaťaženie dobytčími jednotkami, ktoré sa prepočítava na celkovú oplotenú plochu,

j) na plochách trávnych porastov

1. vykonať prísevy len osivom rovnakého druhu tráv podľa typu biotopu,

2. nepoužívať diskovanie, orbu ani odvodňovacie opatrenia,

3. mulčovať na rovnakej ploche možno dvakrát počas trvania záväzku ako doplnkové agrotechnické opatrenie zamerané proti šíreniu náletových drevín,

k) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku.

§ 26

Žiadateľ o platbu na ochranu biotopu sysľa pasienkového je povinný plniť tieto podmienky:

a) nepoužívať hnojivá okrem hnojenia pasúcimi sa zvieratami,

b) nepoužívať prípravky na ochranu rastlín,

c) prvé kosenie trávnych porastov vykonať do 31. mája a ďalšie kosenie vykonať tak, aby priemerná výška trávneho porastu vo vegetačnom období nepresahovala 20 cm,

d) kosiť plochy od ich stredu k ich krajom alebo od jednej strany plochy k jej druhej strane,

e) zabezpečiť začiatok pastvy v apríli, pričom spásané plochy trávnych porastov počas pastevnej sezóny nesmú presiahnuť výšku 20 cm, s možnosťou používať oplôtkové pasenie,

f) nediskovať ani neorať plochy biotopu a neodvodňovať plochy trávnych porastov,

g) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku.

§ 27

Žiadateľ o platbu na ochranu biotopu dropa fúzatého je povinný plniť tieto podmienky:

a) zabezpečiť tento osevný postup:

1. pestovať minimálne štyri druhy hlavných plodín,

2. celkový podiel ozimných obilnín, repky olejnej, viacročných krmovín, tráv na ornej pôde a medziplodín na ploche musí byť spolu najmenej 70 %, z toho

2.1. podiel repky olejnej alebo viacročných krmovín najmenej 15 %,

2.2. podiel tráv na ornej pôde kosených po 15. júli najmenej 5 %,

b) nepoužívať prípravky na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu,44)

c) kosiť a vykonávať žatevné práce vždy od stredu plochy smerom k jej okrajom alebo od jednej strany plochy k jej druhej strane,

d) pri kosení a žatve používať výstražné zariadenia,

e) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku.

§ 28

Žiadateľ o platbu na ochranu vodných zdrojov v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov je povinný plniť tieto podmienky:

a) v prvom roku záväzku v jarnom období zabezpečiť rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou alebo oprávneným laboratóriom, ktoré má zavedený systém kvality podľa osobitných predpisov 48a) (ďalej len „akreditovaná inštitúcia“), na obsah minerálneho dusíka, fosforu, draslíka a pH pôdy a v jesennom období v tom istom roku rozbor pôdnych vzoriek na obsah minerálneho dusíka; miesto odberu vzoriek sa musí zaznamenať globálnym lokalizačným systémom,

b) zabezpečiť v štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch jesenný rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou na obsah minerálneho dusíka; miesto odberu vzoriek sa musí zaznamenať globálnym lokalizačným systémom,

c) odoberať pôdne vzorky podľa písmen a) a b) z každých aj začatých 10 ha poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje záväzok,

d) viesť a uchovávať záznamy a výsledky rozborov najmenej sedem rokov od začatia plynutia záväzku,

e) každoročne vypracovať mapu zásob živín na základe výsledkov z jesenného rozboru pôdnych vzoriek na obsah minerálneho dusíka; na základe zistených údajov každoročne vypracovať plán hnojenia podľa osevného postupu,

f) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku.

§ 29

Žiadateľ o platbu na chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat je povinný

a) preukázať potvrdenie od príslušnej chovateľskej organizácie o zápise zvieraťa do plemennej knihy alebo do plemenárskej evidencie,

b) udržať stav zvierat počas obdobia trvania záväzku,

c) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku.

§ 30

(1) Platba na operáciu podľa § 15 sa zníži o 10 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o platbu porušil podmienku podľa

a) § 21 ods. 1 písm. h),

b) § 22 ods. 1 písm. b), i) a k),

c) § 23 ods. 1 písm. a) tretieho bodu a štvrtého bodu alebo § 23 ods. 1 písm. c) prvého bodu, druhého bodu a piateho bodu,

d) § 25 písm. j) prvého a tretieho bodu,

e) § 26 písm. d),

f) § 27 písm. c) a d) alebo

g) § 28 písm. d).

(2) Platba na operáciu podľa § 15 sa zníži o 10 % , ak žiadateľ o platbu nezaslal platobnej agentúre v ustanovenej lehote oznámenie o náhrade zvieraťa podľa § 20 ods. 2 alebo potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu podľa § 19 ods.15.

(3) Platba na operáciu podľa § 15 sa zníži o 20 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o platbu porušil podmienku podľa

a) § 21 ods. 1 písm. d) až g) alebo § 21 ods. 2,

b) § 22 ods. 1 písm. e) prvého bodu, druhého bodu alebo tretieho bodu, § 22 ods. 1 písm. f) až h) alebo § 22 ods. 2,

c) § 23 ods. 1 písm. a) piateho bodu, § 23 ods. 1 písm. b) prvého až šiesteho bodu, § 23 ods. 1 písm. c) tretieho bodu, § 23 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu alebo § 23 ods. 2,

d) § 24 písm. a) až e),

e) § 25 písm. a), b), d) až h) a k),

f) § 26 písm. c), e) a g),

g) § 27 písm. a), b) a e),

h) § 28 písm. a) až c), e) a f) alebo

i) § 29 písm. c).

(4) Platba na operáciu podľa § 15 sa žiadateľovi neposkytne v kalendárnom roku, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ porušil podmienku podľa

a) § 22 ods. 1 písm. j),

b) § 25 písm. c),

c) § 25 písm. j) druhý bod

d) § 26 písm. a), b) a f),

e) § 29 písm. a).

(5) Platba na operáciu podľa § 15 písm. a), b) alebo c) sa zníži o 20 %, ak boli použité nepovolené chemické prípravky na ochranu rastlín alebo ak nebola dodržaná ochranná lehota podľa § 21 ods. 1 písm. a), § 22 ods. 1 písm. a) alebo § 23 ods. 1 písm. a) prvého bodu.

(6) Platba na operáciu podľa § 15 písm. a), b) alebo c) sa žiadateľovi neposkytne, ak boli použité prípravky na ochranu rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11

(7) Platba na operáciu podľa § 15 písm. a), b) alebo c) sa zníži o

a) 20 %, ak bol prekročený stanovený počet aplikácií chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa § 21 ods. 1 písm. b), § 22 ods. 1 písm. c) alebo § 23 ods. 1 písm. a) druhého bodu,

b) 25 %, ak žiadateľ o platbu nepredložil kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa § 21 ods. 1 písm. c) alebo § 22 ods. 1 písm. d).

(8) Platba na operáciu podľa § 15 písm. e) sa za porušenie podmienky podľa § 25 písm. i) zníži o

a) 0,5 % za každý deň retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie zvierat dosahuje hodnotu najmenej 0,25 dobytčej jednotky/ha a menej ako 0,3 dobytčej jednotky/ha alebo viac ako 1,9 dobytčej jednotky/ha a menej ako 1,95 dobytčej jednotky/ha,

b) 1 % za každý deň z retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie zvierat dosahuje hodnotu 0,2 dobytčej jednotky/ha a viac, ale menej ako 0,25 dobytčej jednotky/ha alebo sa rovná alebo je nad 1,95 dobytčej jednotky/ha, ale menej ako 2,0 dobytčej jednotky/ha.

(9) Platba podľa § 15 písm. e ) sa žiadateľovi v danom roku neposkytne, ak zaťaženie hospodárskymi zvieratami v ktoromkoľvek z dní retenčného obdobia je menšie ako 0,2 dobytčej jednotky/ha alebo ak zaťaženie hospodárskymi zvieratami v ktoromkoľvek z dní retenčného obdobia sa rovná alebo je vyššie ako 2,0 dobytčej jednotky/ha.

(10) Platba na operáciu podľa § 15 sa žiadateľovi neposkytne a platobná agentúra žiadateľa vyradí z opatrenia, ak žiadateľ neabsolvoval školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 najneskôr do konca druhého roka trvania záväzku. Platbu poskytnutú za predchádzajúci rok trvania záväzku je žiadateľ povinný vrátiť.

(11) Platba na operácie podľa § 15 sa žiadateľovi v kalendárnom roku neposkytne, ak žiadateľ porušil niektorú z minimálnych požiadaviek na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín uvedených v prílohe č. 10.

(12) Platba na operáciu podľa § 15 na plochu poľnohospodárskej pôdy alebo na počet hospodárskych zvierat vyjadrený v dobytčích jednotkách sa zníži,26) ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly 27) zistí, že žiadateľ počas trvania zväzku nedodržal výmeru dielov pôdnych blokov, na ktorú sa vzťahuje záväzok, alebo počet dobytčích jednotiek; žiadateľ vráti všetky poskytnuté platby za predchádzajúce roky okrem prípadu, ak rozsah nedodržania výmery plochy poľnohospodárskej pôdy počas trvania záväzku neprevýšil 3 % výmery za rok.

(13) Ak žiadateľ počas trvania záväzku nedodrží výmeru zaradenú do opatrenia alebo počet dobytčích jednotiek, platba sa zníži na nasledujúci rok na určenú plochu alebo na počet určených zvierat 21) prepočítaných na dobytčie jednotky. Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnuté platby vo výške zisteného rozdielu za predchádzajúce roky, ak rozsah nedodržania výmery plochy poľnohospodárskej pôdy počas trvania záväzku prevýšil 3 % výmery za rok.

(14) Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnuté platby, ak písomne oznámil platobnej agentúre, že ukončuje záväzok.

(15) Suma jednotlivých znížení nesmie prevýšiť výšku priznanej platby v príslušnom roku.

Platba na ekologické poľnohospodárstvo

§ 31

(1) Podpora na ekologické poľnohospodárstvo zahŕňa

a) platby na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva (ďalej len „konverzia“),

b) platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva.

(2) Podpora podľa § 1 ods. 1 písm. d) sa neposkytuje na rastlinné komodity pestované v ekologickom poľnohospodárstve na iné ako potravinové účely alebo kŕmne účely, ktorými sú najmä produkcia bioplynu, biopalív, kúrenia a peliet.

(3) Ak počas trvania záväzku v rámci opatrenia podľa § 1 ods. 1 písm. d) dôjde k prispôsobeniu záväzku48b) zmenou druhu pozemku dielu pôdneho bloku vedeného v evidencii pôdnych blokov ako orná pôda na trvalý trávny porast,48c) žiadateľ o platbu je povinný odo dňa doručenia oznámenia platobnej agentúry o tejto skutočnosti plniť podmienky ustanovené v § 37 písm. c) a e) pre druh pozemku trvalý trávny porast; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.48d)

§ 32

(1) Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. d) môže podať žiadateľ, ktorý sa zaviaže plniť podmienky opatrenia a

a) je zaregistrovaný v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby49) počas celého trvania záväzku; žiadateľ musí byť zaregistrovaný najneskôr do 31. januára prvého roku trvania záväzku a mať počas trvania záväzku uzatvorenú zmluvu s inšpekčnou organizáciou,50) pričom v prvom roku najneskôr do 1. marca,

b) vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa § 35 na ploche poľnohospodárskej pôdy s výmerou najmenej 1 ha.

(2) Žiadateľ podáva žiadosť podľa odseku 1 do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája formou jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu.22)

(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa má vzťahovať záväzok, s označením plochy, v konverzii s uvedením trvania konverzie,

b) grafická príloha s vyznačením poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c) aktuálna kópia oznámenia o registrácii žiadateľa v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby s uvedením druhu chovaných zvierat k 1. máju prvého roku záväzku,

d) záväzné vyhlásenie žiadateľa, že bude plniť podmienky podľa § 37.

(4) Záväzok plynie od 1. januára roku, v ktorom bola predložená žiadosť podľa odseku 1.

§ 33

Opatrenia podľa § 1 ods. 1 možno na tej istej ploche poľnohospodárskej pôdy kombinovať podľa prílohy č. 4.

§ 34

(1) Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 31 sa zaradia do bodových pásiem podľa týchto výberových kritérií:

a) do prvého bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na celú plochu poľnohospodárskej pôdy registrovanej v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby v zostupnom poradí podľa počtu dobytčích jednotiek chovaných v systéme ekologického poľnohospodárstva k 1. máju roku, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory,

b) do druhého bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na celú plochu poľnohospodárskej pôdy registrovanú v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, ak sa najmenej na 25 % tejto plochy realizuje špecializovaná rastlinná výroba v intenzívnom ovocnom sade, pestovaním viniča vo vinohrade, pestovaním zeleniny, zemiakov, liečivých, aromatických a koreninových rastlín, v zostupnom poradí podľa výmery, na ktorej sa realizuje špecializovaná rastlinná výroba,

c) do tretieho bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na celú plochu poľnohospodárskej pôdy registrovanú v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorá nie je uvedená v písmenách a) a b) v zostupnom poradí podľa výmery,

d) do štvrtého bodového pásma sa zaradia žiadosti o poskytnutie podpory na časť plochy poľnohospodárskej pôdy registrovanej v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby zostupne.

(2) Pri rovnakom počte dobytčích jednotiek alebo pri rovnakej výmere poľnohospodárskej plochy po zaradení do bodových pásiem podľa odseku 1 má prednosť žiadateľ o poskytnutie podpory, ktorého plocha registrovaná v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby

a) sa nachádza na území s vysokou prírodnou hodnotou,

b) je tvorená biotopmi prírodných a poloprírodných trávnych porastov,

c) je na území európskeho významu alebo v chránenom vtáčom území, alebo

d) predstavuje historickú štruktúru poľnohospodárskej krajiny.

(3) Ak žiadosť podľa odseku 1 zároveň plní výberové kritériá na zaradenie do

a) prvého a druhého bodového pásma, zaradí sa do prvého bodového pásma,

b) tretieho a štvrtého bodového pásma, zaradí sa do tretieho bodového pásma.

§ 35

(1) Platba na ekologické poľnohospodárstvo sa ­po­skytuje na

a) poľnohospodársku výrobu na ornej pôde alebo na trvalom trávnom poraste,

b) pestovanie zeleniny, jahôd, liečivých, koreninových a aromatických rastlín alebo zemiakov,

c) pestovanie ovocných rastlín v intenzívne rodiacom ovocnom sade, mladom ovocnom sade alebo v ostatnom ovocnom sade,

d) pestovanie viniča v mladom vinohrade alebo rodiacom vinohrade.

(2) Mladým ovocným sadom je ovocný sad v prvom až treťom roku od jeho výsadby; to sa nevzťahuje na jahody.

(3) Rodiacim ovocným sadom je ovocný sad od štvrtého roku po jeho výsadbe.

(4) Mladým vinohradom je vinohrad v prvom až treťom roku od jeho výsadby.

(5) Rodiacim vinohradom je vinohrad od štvrtého roku po jeho výsadbe.

(6) Obdobie konverzie trvá pri poľnohospodárskej výrobe na ornej pôde alebo na trvalom trávnom poraste a pri pestovaní zeleniny, liečivých, koreninových a aromatických rastlín a jahôd dva roky, pri pestovaní ovocných druhov v ovocnom sade a pestovaní viniča vo vinohrade tri roky. Po skončení obdobia konverzie trvanie záväzku pokračuje do piateho roku trvania záväzku, pričom ho možno predĺžiť o jeden rok. Posledným rokom konverzie je kalendárny rok, počas ktorého sa konverzia vykonávala najneskôr do 30. novembra.

(7) Žiadateľ o poskytnutie podpory môže ponechať ornú pôdu ležať úhorom, ak dodrží všetky podmienky záväzku na ploche zaradenej do záväzku. Platba na ekologické poľnohospodárstvo sa neposkytuje na diel pôdneho bloku v roku, v ktorom bola orná pôda ponechaná úhorom.

§ 36

(1) Žiadosť o platbu podľa § 31 sa každoročne podáva do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle, najneskôr do 15. mája príslušného roka, formou jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu.22)

(2) Prílohou k žiadosti o platbu podľa § 31 je

a) zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery plochy poľnohospodárskej pôdy s označením plochy v konverzii s uvedením trvania konverzie alebo na ktorej sa vykonáva ekologické poľ­nohospodárstvo,

b) grafická príloha s vyznačením obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c) kópia oznámenia o registrácii žiadateľa v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby,

d) čestné vyhlásenie o tom, že nepestuje rastlinné komodity na produkciu bioplynu, biopalív, kúrenia a peliet,

e) výpis z registra vydaný kontrolným ústavom o registrácii žiadateľa v registri vinohradov.

(3) Žiadateľ v žiadosti o platbu podľa § 31 uvedie pri každom diele pôdneho bloku druh pozemku alebo pestovanú kultúru, na ktorú žiada platbu. Platbu možno poskytnúť na

a) ornú pôdu,

b) zeleninu, jahody, liečivé rastliny, koreninové rastliny alebo aromatické rastliny,

c) zemiaky,

d) ovocné sady intenzívne,

1. mladé,

2. rodiace,

e) ovocné sady ostatné,

f) vinohrady,

1. mladé,

2. rodiace,

g) trvalý trávny porast.

(4) Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť poskytnuté platby 4) za predchádzajúce roky; to neplatí, ak žiadosť nebola predložená z dôvodu podľa § 2 ods. 4.

§ 37

Platba podľa § 31 sa poskytne žiadateľovi o platbu v plnej výške, ak žiadateľ o poskytnutie podpory

a) dodržiava najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín a najnižšie požiadavky používania hnojív podľa prílohy č. 10,

b) dodržiava požiadavky podľa osobitného predpisu,51)

c) dodržiava zaťaženie zvieratami v prepočte 0,3 dobytčej jednotky/ha trvalých trávnych porastov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, a najviac 1,9 dobytčej jednotky/ha poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskeho podniku, ktorá je vedená v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, od 1. mája do 31. októbra každého roku trvania záväzku a je držiteľom hospodárskych zvierat registrovaných v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, na ktoré sa vzťahuje záväzok k 1. máju príslušného roka,

d) dodržiava počas celého trvania záväzku najnižší počet jedincov ovocných druhov v ovocnom sade na 1 ha, ktorý je

1. v intenzívnom ovocnom sade 1000 jedincov druhu jadrového ovocia, 600 jedincov broskyne, 600 jedincov marhule, 500 jedincov slivky, 500 jedincov čerešne, 500 jedincov višne, 500 jedincov ringloty, 3 000 jedincov ríbezle, 2 000 jedincov egreša, 5 000 jedincov maliny, 3 000 jedincov černice, 3 000 jedincov čučoriedky, 10 000 jedincov brusnice, 1 000 jedincov rakytníka, 500 jedincov Bazy čiernej, 1 000 jedincov Jarabiny čiernej (Arónie), 1 000 jedincov Ruže jabĺčkovej, 300 jedincov mandle, 150 jedincov orecha, 150 jedincov gaštanu, 300 jedincov liesky,

2. v ostatnom ovocnom sade 400 jedincov jadroviny, 300 jedincov broskyne, 300 jedincov marhule, 300 jedincov slivky, 300 jedincov čerešne, 300 jedincov višne, 300 jedincov ringloty, 2 000 jedincov ríbezle, 1 000 jedincov egreša, 3 000 jedincov maliny, 2 000 jedincov černice, 2 000 jedincov čučoriedky, 5 000 jedincov brusnice, 500 jedincov rakytníka, 300 jedincov Bazy čiernej, 600 jedincov Jarabiny čiernej (Arónie), 600 jedincov Ruže jabĺčkovej, 200 jedincov mandle, 50 jedincov orecha, 50 jedincov gaštanu, 200 jedincov liesky,

e) udržiava trvalý trávny porast v zapojenom stave dosievaním certifikovaným osivom tráv alebo trávnych zmesí,48)

§ 38

(1) Platba podľa § 31 ods. 1 sa zníži o 50 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ nedodržal podmienku podľa § 37 písm. b).

(2) Platba podľa § 31 ods. 1 sa zníži o 20 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ

a) znížil počet jedincov ovocných rastlín podľa § 37 písm. d) o viac ako 10 %,

b) neudržiava trvalý trávny porast v zapojenom stave dosievaním certifikovaným osivom tráv.

(3) Žiadateľovi sa platba podľa § 31 ods. 1 neposkytne a žiadateľ je povinný vrátiť poskytnutú platbu, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ bol počas trvania záväzku vyradený z registra ekologickej poľnohospodárskej výroby.

(4) Žiadateľovi sa platba podľa § 31 ods. 1 v kalendárnom roku neposkytne a žiadateľ je povinný vrátiť poskytnutú platbu, ak porušil podmienku podľa § 31 ods. 2 na ornej pôde.

(5) Platba podľa § 37 písm. c) sa zníži o

a) 0,5 % za každý deň retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie hospodárskymi zvieratami dosahuje hodnotu najmenej 0,25 dobytčej jednotky/ha a menej ako 0,3 dobytčej jednotky/ha alebo viac ako 1,9 dobytčej jednotky/ha a menej ako 1,95 dobytčej jednotky/ha,

b) 1 % za každý deň z retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie zvierat dosahuje hodnotu 0,2 dobytčej jednotky/ha a viac, ale menej ako 0,25 dobytčej jednotky/ha alebo sa rovná alebo je nad 1,95 dobytčej jednotky/ha, ale menej ako 2,0 dobytčej jednotky/ha.

(6) Platba sa žiadateľovi v danom roku neposkytne, ak zaťaženie zvierat v ktoromkoľvek z dní retenčného obdobia je menšie ako 0,2 dobytčej jednotky/ha alebo ak zaťaženie zvierat v ktoromkoľvek z dní retenčného obdobia je najmenej 2,0 dobytčej jednotky/ha.

(7) Platba podľa § 31 ods. 1 sa upraví podľa osobitného predpisu, 26) ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly 27) zistí, že žiadateľ nedodržal výmeru dielov pôdnych blokov, na ktorú sa vzťahuje záväzok. Ak žiadateľ počas trvania vzťahu nedodrží výmeru zaradenú do opatrenia, zníži sa platba na nasledujúci rok na určenú plochu a žiadateľ vráti poskytnuté platby vo výške zisteného rozdielu za predchádzajúce roky, ak rozsah nedodržanej výmery počas trvania záväzku dosiahol 3 % výmery za rok.

(8) Platba podľa § 31 ods. 1 sa žiadateľovi v kalendárnom roku neposkytne, ak žiadateľ porušil niektorú z minimálnych požiadaviek na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín uvedenú v prílohe č. 10.

(9) Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnutú platbu, ak oznámil platobnej agentúre, že ukončuje záväzok.

Platba na dobré životné podmienky zvierat

§ 39

Dobré životné podmienky zvierat zahŕňajú tieto operácie:

a) zlepšenie starostlivosti o dojnice,

b) zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných,

c) zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení,

d) zlepšenie životných podmienok v chove hydiny.

§ 40

(1) Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. e) môže podať žiadateľ, ktorý je držiteľom dojníc, výkrmových ošípaných, prasníc, prasiatok po narodení alebo hydiny a

a) chová zvieratá v prepočte na počet dobytčích jednotiek podľa prílohy č. 1,

b) má hospodárske zvieratá evidované v centrálnom registri hospodárskych zvierat a chov registrovaný na držiteľa zvierat,

c) zaviaže sa dodržiavať podmienky operácie podľa § 39 a podľa § 42 až 45.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) prehľad dobytčích jednotiek hospodárskych zvierat, na ktoré sa vzťahuje záväzok,

b) čestné vyhlásenie žiadateľa o chove dojníc s voľným ustajnením.

(3) Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva do 15. mája príslušného kalendárneho roka samostatnou žiadosťou.

(4) Operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice možno vykonávať len v chove s voľným ustajnením dojníc s najmenej desiatimi dobytčími jednotkami.

(5) Operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných možno vykonávať len v chove ošípaných s najmenej desiatimi dobytčími jednotkami a s prasiatkami pochádzajúcimi z chovu podľa § 39 písm. c).

(6) Operáciu zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení možno vykonávať len v chove s najmenej piatimi dobytčími jednotkami v prepočte s desiatimi prasnicami.

(7) Operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny možno vykonávať len v chove s najmenej 30 dobytčími jednotkami.

(8) Operácie podľa § 39 možno kombinovať podľa prílohy č. 4.

(9) Záväzok plynie od 1. mája roka, v ktorom bola podaná žiadosť podľa odseku 1 do 30. apríla nasledujúceho roka.

(10) Žiadateľ podáva žiadosť podľa odseku 1 spolu so žiadosťou o platbu na operáciu podľa § 39 do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle.

(11) Prílohou žiadosti o platbu na operáciu podľa § 39 je

a) počet dobytčích jednotiek hospodárskych zvierat, na ktoré sa požaduje platba,

b) zoznam dojníc, na ktoré sa požaduje platba, ak ide o operáciu podľa § 39 písm. a) alebo registračné číslo chovu, v ktorom sa nachádzajú hospodárske zvieratá, na ktoré sa požaduje platba, ak ide o operáciu podľa § 39 písm. b) až d).

(12) Dojnicu možno nahradiť inou dojnicou evidovanou v centrálnom registri hospodárskych zvierat, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.43a) Žiadateľ zasiela platobnej agentúre oznámenie o nahradení dojnice do piatich dní odo dňa náhrady; oznámenie obsahuje číslo identifikačného kódu nahradenej dojnice a novej dojnice. Náhrada zvierat sa nevyžaduje pri dočasných presunoch zvierat evidovaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat v rozsahu najviac 14 dní.

(13) Počty dobytčích jednotiek, ak ide o operácie podľa § 39 písm. a) a c), sa určia na základe retenčného obdobia od 1. mája roku podania žiadosti do 28. februára nasledujúceho roku.

§ 41

(1) Žiadosti o poskytnutie podpory na operácie podľa § 39 sa zoradia do bodových pásiem podľa výberových kritérií uvedených v odsekoch 2 až 6.

(2) Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice sa zaradí podľa počtu dobytčích jednotiek

a) do prvého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 201 až 500 vrátane dobytčích jednotiek,

b) do druhého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 101 až 200 vrátane dobytčích jednotiek,

c) do tretieho bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 51 až 100 vrátane dobytčích jednotiek,

d) do štvrtého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 10 až 50 vrátane dobytčích jednotiek,

e) do piateho bodového pásma vo vzostupnom poradí, ak ide o viac ako 500 dobytčích jednotiek.

(3) Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných sa zaradí v zostupnom poradí podľa počtu dobytčích jednotiek

a) do prvého bodového pásma, ak ide o viac ako 900 dobytčích jednotiek,

b) do druhého bodového pásma, ak ide o 401 až 900 vrátane dobytčích jednotiek,

c) do tretieho bodového pásma, ak ide o 101 až 400 vrátane dobytčích jednotiek,

d) do štvrtého bodového pásma, ak ide o 10 až 100 vrátane dobytčích jednotiek.

(4) Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení sa zaradí podľa počtu dobytčích jednotiek

a) do prvého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 101 až 500 vrátane dobytčích jednotiek,

b) do druhého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 51 až 100 vrátane dobytčích jednotiek,

c) do tretieho bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 11 až 50 vrátane dobytčích jednotiek,

d) do štvrtého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 5 až 10 vrátane dobytčích jednotiek,

e) do piateho bodového pásma vo vzostupnom poradí, ak ide o viac ako 500 dobytčích jednotiek.

(5) Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny sa zaradí podľa počtu dobytčích jednotiek

a) do prvého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 501 až 5000 vrátane dobytčích jednotiek,

b) do druhého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 251 až 500 vrátane dobytčích jednotiek,

c) do tretieho bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide 101 až 250 vrátane dobytčích jednotiek,

d) do štvrtého bodového pásma v zostupnom poradí, ak ide o 30 až 100 vrátane dobytčích jednotiek,

e) do piateho bodového pásma vo vzostupnom poradí, ak ide o viac ako 5000 dobytčích jednotiek.

(6) Pri rovnakom počte dobytčích jednotiek po zaradení do bodových pásiem podľa odsekov 2 až 5 má prednosť žiadateľ o poskytnutie podpory v rámci každého bodového pásma,

a) ktorého počet dojníc chovaných v podmienkach operácie podľa § 39 písm. a) z jeho celkového počtu dojníc je vyšší,

b) ktorý prasnice chované v podmienkach operácie podľa § 39 písm. b) chová zároveň v podmienkach operácie podľa § 39 písm. c),

c) ktorého počet prasníc chovaných v podmienkach operácie podľa § 39 písm. c) z jeho celkového počtu prasníc je vyšší,

d) ktorého počet hydiny chovanej v podmienkach operácie podľa § 39 písm. d) z jeho celkového počtu hydiny je vyšší.

(7) Zaradenie do bodových pásiem podľa odsekov 2 až 5 sa vykoná podľa typu regiónu podľa osobitného predpisu.52)

§ 42

Platba na operáciu podľa § 39 písm. a) sa poskytne žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku zväčší ustajňovaciu plochu na každú dojnicu, na ktorú sa vzťahuje záväzok, najmenej o 15 %, pričom dosiahne plochu pri

a) jednoradovom boxe 5,9 m2 na dojnicu,

b) protiľahlom boxe 5,58 m2 na dojnicu,

c) kotercovom ustajnení 7,19 m2 na dojnicu.

§ 43

(1) Platba na operáciu podľa § 39 písm. b) sa poskytne žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku zväčší ustaj­ňovaciu plochu každej výkrmovej ošípanej, na ktorú sa vzťahuje záväzok, minimálne o 10 % ustajňovacej plochy podľa osobitného predpisu,54) pričom dosiahne pri hmotnosti ošípanej

a) 20 – 30 kg plochu 0,33 m2/ošípanú,

b) 30 – 50 kg plochu 0,44 m2/ošípanú,

c) 50 – 85 kg plochu 0,61 m2/ošípanú,

d) 85 – 110 kg plochu 0,72 m2/ošípanú,

e) nad 110 kg plochu 1,1 m2/ošípanú.

(2) Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. b) eviduje počet výkrmových ošípaných podľa osobitného predpisu55) a zasiela sumárny výkaz o počte odchovaných výkrmových ošípaných podľa prílohy č. 16a platobnej agentúre do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia záväzku.

§ 44

(1) Platba na operáciu podľa § 39 písm. c) sa poskytne žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku zväčší ustaj­ňovaciu plochu každej prasnice, na ktorú sa vzťahuje záväzok, minimálne o 10 % ustajňovacej plochy podľa osobitného predpisu,54) pričom dosiahne pri prasniciach ustajnených v skupinovom koterci pre

a) 5 a menej prasníc plochu 2,72 m2 na prasnicu,

b) 6 až 39 prasníc plochu 2,48 m2 na prasnicu,

c) 40 a viac prasníc plochu 2,26 m2 na prasnicu.

(2) Ciciaky musia byť odstavené najmenej 30 a viac dní od narodenia za turnus.

(3) Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. c) je povinný platobnej agentúre zaslať hlásenie o odstave ciciakov podľa prílohy č. 17 do desiatich pracovných dní od skončenia odstavu všetkých ciciakov v turnuse.

§ 45

(1) Platba na operáciu podľa § 39 písm. d) sa poskytne žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku chová hydinu a pre hydinu, na ktorú sa vzťahuje záväzok, zabezpečí

a) zaťaženie podlahovej plochy najviac 30 kg/m2 pri hlbokej podstielke,57)

b) aby doba čistenia, dezinfekcie a prípravy haly na nový turnus nebola kratšia ako 14 dní; počet turnusov nesmie prekročiť šesť opakovaní počas trvania záväzku,

c) aby dĺžka výkrmu nebola kratšia ako 38 dní za jeden turnus, pričom prvým výkrmovým dňom je deň naskladnenia; do výkrmových dní sa neráta deň vyskladnenia.

(2) Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. d) je povinný zaslať platobnej agentúre hlásenie na halovej karte o naskladnení chovného priestoru do piatich pracovných dní odo dňa naskladnenia; hlásenie obsahuje dátum naskladnenia, počet naskladnených kurčiat v kusoch a v dobytčích jednotkách.

(3) Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. d) je povinný zaslať platobnej agentúre hlásenie o vyskladnení chovného priestoru do piatich pracovných dní odo dňa vyskladnenia na halovej karte podľa prílohy č. 18; hlásenie obsahuje dátum vyskladnenia, počet vyskladnených kurčiat v kusoch a v dobytčích jednotkách.

§ 46

(1) Ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly27) zistí rozdiel medzi počtom zvierat uvedených v žiadosti o platbu a skutočným počtom zvierat, platba sa zníži podľa osobitného predpisu.26)

(2) Hospodárske zvieratá, pri ktorých neboli dodržané požiadavky na identifikáciu a registráciu podľa osobitného predpisu,21) sa pri posudzovaní žiadosti o platbu na operáciu podľa § 39 považujú za nezistené.

(3) Platba na operáciu podľa § 39 sa neposkytne, ak žiadateľ o platbu nedodržal podmienku podľa

a) § 42 písm. a), b) alebo c),

b) § 43 ods. 1 písm. a), b), c), d) alebo e),

c) § 44 ods. 1.

(4) Platba na operáciu podľa § 39 sa zníži o 50 %, ak žiadateľ o platbu nedodržal podmienku podľa § 45 ods. 1 písm. a), b) alebo c).

(5) Platba na operáciu podľa § 39 sa zníži o 20 %, ak žiadateľ o platbu nedodržal podmienku podľa

a) § 44 ods. 2 a 3,

b) § 45 ods. 2 a 3.

(6) Platba na operáciu podľa § 39 písm. b) sa

a) zníži o 10 %, ak žiadateľ o platbu zašle platobnej agentúre sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných po uplynutí lehoty podľa § 43 ods. 2,

b) zníži o 20 %, ak žiadateľ o platbu zašle platobnej agentúre sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných až na základe výzvy platobnej agentúry v určenom termíne,

c) neposkytne v príslušnom roku, ak žiadateľ o platbu nezašle platobnej agentúre sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných ani na základe výzvy platobnej agentúry.

Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov

§ 47

(1) Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov zahŕňa tieto operácie:

a) platby na lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach,

b) platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu.

(2) Operácie podľa odseku 1 možno vykonávať na lesných pozemkoch s lesným porastom vedených v evidencii lesných pozemkov32) a v Informačnom systéme lesného hospodárstva.

(3) Operáciu podľa odseku 1 písm. a) možno vykonávať na chránených vtáčích územiach,58) uvedených v prílohe č. 19, na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality týchto druhov vtákov

a) dravce a sovy – Včelár lesný, Haja tmavá, Haja červená, Orliak morský, Hadiar krátkoprstý, Orol krikľavý, Orol kráľovský, Orol skalný, Sokol rároh, Sokol sťahovavý, Výr skalný, Kuvik vrabčí, Sova dlhochvostá, Kuvik kapcavý,

b) brodivce – Bocian čierny,

c) dutinové hniezdiče – Žlna sivá, Ďateľ čierny, Ďateľ prostredný, Ďateľ bielochrbtý, Ďateľ trojprstý, Muchárik červenohrdlý, Muchárik bielokrký,

d) lesné kury – Tetrov hlucháň, Tetrov hôľniak.

(4) Operáciu podľa odseku 1 písm. b) možno vykonávať na územiach európskeho významu29) s tretím a štvrtým stupňom ochrany,59) ktoré sú uvedené v prílohe č. 20.

(5) Pri prekrytí lesného pozemku v chránenom vtáčom území podľa odseku 3 a lesného pozemku nachádzajúceho sa na území európskeho významu podľa odseku 4 je žiadateľ povinný plniť podmienky operácie podľa odseku 1 písm. a).

(6) Ak počas trvania záväzku skončí na lesnom pozemku žiadateľa platnosť programu starostlivosti o lesy a vyhotoví sa nový program starostlivosti o lesy, žiadateľ je povinný požiadať o úpravu záväzku bez zmeny výmery najneskôr do 40 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o schválení programu starostlivosti o lesy.

§ 48

(1) Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. f) môže podať žiadateľ, ktorým je súkromný alebo verejný obhospodarovateľ lesa alebo združenie súkromných alebo verejných obhospodarovateľov lesov, ak

a) obhospodaruje najmenej 1 ha lesa,

b) sa zaviaže plniť podmienky opatrenia uvedené v § 50 ods. 1 alebo § 51 ods. 1,

c) má schválený program starostlivosti o lesy.60)

(2) Žiadosť o poskytnutie podpory podľa odseku 1 sa podáva samostatnou žiadosťou do 15. mája. Záväzok plynie od 1. januára roku, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory podľa odseku 1.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 je

a) zoznam lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, s uvedením ich výmery,

b) výpis z programu starostlivosti o les s plochovou tabuľkou pre lesné pozemky podľa písmena a),

c) vyhlásenie žiadateľa o tom, že sa zaväzuje plniť podmienky podľa § 50 ods. 1 alebo § 51 ods. 1,

d) výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom podľa osobitného predpisu,32) nie starší ako tri mesiace,

e) potvrdenie štátnej ochrany prírody o výskyte hniezdnej lokality druhu vtáka podľa § 47 ods. 3 na dielci jednotky priestorového rozdelenia lesa.

(4) Žiadateľ podáva žiadosť o platbu na operáciu ­po­dľa § 47 ods. 1 každoročne počas trvania záväzku do 15. mája. Prvú žiadosť o platbu na operáciu podľa § 47 ods. 1 žiadateľ podáva spolu so žiadosťou o poskytnutie podpory podľa odseku 1 spolu s identifikačným listom.

(5) Prílohou k žiadosti o platbu podľa odseku 4 je

a) zoznam lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, s uvedením ich výmery,

b) výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom podľa osobitného predpisu, 60a) nie starší ako tri mesiace.

(6) Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť poskytnuté platby4) za predchádzajúce roky; to neplatí, ak žiadosť nebola predložená z dôvodu podľa § 2 ods. 4.

§ 49

(1) Žiadosti o poskytnutie podpory na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. a) sa zaradia do bodových pásiem ­po­dľa týchto výberových kritérií:

a) do prvého bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 100 ha, na ktorom sa prekrýva chránené vtáčie územie a územie európskeho významu, v zostupnom poradí,

b) do druhého bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 50 ha až 100 ha, na ktorom sa prekrýva chránené vtáčie územie a územie európskeho významu, v zostupnom poradí,

c) do tretieho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 10 ha až 50 ha, na ktorom sa prekrýva chránené vtáčie územie a územie európskeho významu, v zostupnom poradí,

d) do štvrtého bodového pásma, ak ide o územie s výmerou do 10 ha, na ktorom sa prekrýva chránené vtáčie územie a územie európskeho významu, v zostupnom poradí,

e) do piateho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 100 ha na chránenom vtáčom území, v zostupnom poradí,

f) do šiesteho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 50 ha až 100 ha na chránenom vtáčom území, v zostupnom poradí,

g) do siedmeho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 10 ha až 50 ha na chránenom vtáčom území, v zostupnom poradí,

h) do ôsmeho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou do 10 ha na chránenom vtáčom území, v zostupnom poradí.

(2) Žiadosti o poskytnutie podpory na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. b) sa zaradia do bodových pásiem ­po­dľa týchto výberových kritérií:

a) do prvého bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, vo štvrtom stupni ochrany s výmerou väčšou ako 100 ha, v zostupnom poradí,

b) do druhého bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, vo štvrtom stupni ochrany s výmerou väčšou ako 50 ha až 100 ha, v zostupnom poradí,

c) do tretieho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, vo štvrtom stupni ochrany s výmerou väčšou ako 10 ha až 50 ha, v zostupnom poradí,

d) do štvrtého bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, vo štvrtom stupni ochrany s výmerou do 10 ha, v zostupnom poradí

e) do piateho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, v treťom stupni ochrany s výmerou väčšou ako 100 ha, v zostupnom poradí,

f) do šiesteho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, v treťom stupni ochrany s výmerou väčšou ako 50 ha až 100 ha, v zostupnom poradí,

g) do siedmeho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, v treťom stupni ochrany s výmerou väčšou ako 10 ha až 50 ha, v zostupnom poradí,

h) do ôsmeho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, v treťom stupni ochrany s výmerou do 10 ha, v zostupnom poradí.

(3) Ak žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. b) zároveň plní podmienky na zaradenie do viacerých bodových pásem podľa odseku 1, zaradí sa do prvého bodového pásma.

(4) Pri rovnakej výmere lesných pozemkov po zaradení do bodových pásiem podľa odsekov 1 až 3 má prednosť žiadateľ o poskytnutie podpory v rámci každého bodového pásma, na ktorého lesných pozemkoch sa podľa potvrdenia štátnej ochrany prírody nachádzajú hniezdne lokality s vyšším počtom druhov vtákov podľa § 47 ods. 3.

§ 50

(1) Platba na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. a) sa poskytne žiadateľovi o platbu, ktorý na plochách, na ktoré sa vzťahuje záväzok,

a) ponechá pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu

1. najmenej päť živých stojacich stromov na 1 ha s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného dielca,

2. v Chránenom vtáčom území Bukovské vrchy, Chránenom vtáčom území Košická kotlina a Chránenom vtáčom území Medzibodrožie najmenej osem živých stojacich stromov na 1 ha s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného dielca; medzi ponechanými živými jedincami stromov nesmú byť jedince Smreka obyčajného,

b) uplatňuje pri obnove lesných porastov len výberkový alebo účelový hospodársky spôsob alebo len maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu s výmerou obnovného prvku najviac do 1,5 ha so zameraním na zvýšenie odolnosti lesného porastu,

c) dosiahne pred dorubom prirodzenú obnovu drevín na minimálne 60 % obnovovanej plochy okrem plôch vzniknutých náhodnými škodlivými činiteľmi,

d) ponechá časť pionierskych drevín na dožitie a neodstráni ich v rámci výchovných zásahov, ak ich zastúpenie nepresiahne 10 %,

e) neaplikuje prípravky na ochranu rastlín,44),

f) používa pri ťažbe biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti ťažbového stroja alebo motorovej píly,

g) využíva sortimentovú metódu pri približovaní dreva,

h) na hniezdnych lokalitách ohrozených druhov vtákov podľa § 47 ods. 3 nevykonáva lesohospodársku činnosť v čase od 16. februára do 31. augusta v trvaní spravidla päť mesiacov podľa jednotlivého druhu.

(2) Žiadateľ o platbu je povinný vykonať počas trvania záväzku, najmenej jednu z činností uvedených v odseku 1 písm. a) až d) v každej jednotke priestorového rozdelenia lesa zaradenej do záväzku.

(3) Žiadateľ o platbu je povinný dodržiavať podmienky podľa odseku 1 písm. e) až h) počas celého trvania záväzku v každej jednotke priestorového rozdelenia lesa zaradenej do záväzku.

(4) Platba na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. a) sa poskytne žiadateľovi o platbu za celú výmeru jednotky priestorového rozdelenia lesa,31) na ktorej boli splnené povinnosti uvedené v odsekoch 2 a 3.

§ 51

(1) Platba na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. b) sa poskytne žiadateľovi o platbu, ktorý na plochách, na ktoré sa vzťahuje záväzok,

a) ponechá pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu najmenej päť živých stojacich stromov na 1 ha s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného dielca; medzi ponechanými živými jedincami stromov nesmú byť jedince Smreka obyčajného,

b) uplatňuje pri obnove lesných porastov len výberkový alebo účelový hospodársky spôsob alebo len maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu s výmerou obnovného prvku najviac do 1,5 ha so zameraním na zvýšenie odolnosti lesného porastu,

c) dosiahne pred dorubom prirodzenú obnovu drevín na najmenej 60 % obnovovanej plochy okrem plôch vzniknutých náhodnými škodlivými činiteľmi,

d) ponechá časť pionierskych drevín na dožitie a neodstráni ich v rámci výchovných zásahov pokiaľ ich zastúpenie nepresiahne 10 %,

e) neaplikuje prípravky na ochranu rastlín,44),

f) pri ťažbe používa biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti ťažbového stroja alebo motorovej píly,

g) pri približovaní dreva využíva sortimentovú metódu.

(2) Žiadateľ o platbu je povinný vykonať počas trvania záväzku, najmenej jednu z činností uvedených v odseku 1 písm. a) až d) v každej jednotke priestorového rozdelenia lesa zaradenej do záväzku.

(3) Žiadateľ o platbu je povinný dodržiavať podmienky podľa odseku 1 písm. e) až g) počas celého trvania záväzku.

(4) Platba na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. b) sa poskytne žiadateľovi o platbu za celú výmeru jednotky priestorového rozdelenia lesa, 31) na ktorej bola splnená povinnosť podľa odsekov 2 a 3.

§ 52

Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa poskytne žiadateľovi o platbu, ktorý spĺňa podmienky podľa § 50 alebo § 51, a vypláca sa každoročne za výmeru lesných pozemkov uvedených v § 48 ods. 3 písm. a).

§ 53

(1) Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa v príslušnom kalendárnom roku zníži o 20 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o platbu nedodržal podmienky podľa § 50 ods. 1 písm. a) až g) alebo podmienky podľa § 51.

(2) Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa v príslušnom kalendárnom roku neposkytne, ak žiadateľ o platbu nedodržal podmienku podľa § 50 ods. 1 písm. h).

(3) Platba sa zníži alebo neposkytne,60b) ak platobná agentúra na základe vykonaných kontrol zistí rozdiely medzi skutočnou výmerou lesného pozemku, ktorú žiadateľ obhospodaruje, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.

(4) Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa nezníži, ak žiadateľ o platbu preukáže, že podmienky podľa § 50 ods. 1 a podľa § 51 ods. 1 nemohol dodržať z dôvodu podľa § 2 ods. 4.

§ 54

Prevod záväzku

(1) Prevod záväzku12) je možný, ak sa celý pozemok, na ktorý sa vzťahuje záväzok, jeho časť alebo celý podnik prevedie na inú osobu11) v období trvania záväzku; potom záväzok môže na zvyšok obdobia prevziať táto osoba.

(2) Ak žiadateľ nie je schopný ďalej plniť prijaté záväzky,61) pretože jeho podnik je predmetom pozemkovej úpravy,62) účinnosť záväzku sa skončí a za obdobie, v ktorom bol záväzok účinný, sa vrátenie poskytnutej platby nevyžaduje.

(3) Nadobúdateľ podniku je povinný predložiť platobnej agentúre originál zmluvy o prevode v lehote do 15 dní od jej podpisu 63) spolu so žiadosťou o platbu.

(4) Ak nadobúdateľ nesplní povinnosť podľa odseku 3, na prevod podniku sa neprihliadne a nadobúdateľovi ani prevodcovi sa platba neposkytne.

(5) Ak sa osoba, na ktorú je prevedený podnik písomne zaviazala plniť podmienky záväzku a počas trvania vzťahu nedodrží výmeru, počet zvierat alebo nesplní podmienky záväzku, platba sa zníži alebo táto osoba vráti platbu aj za obdobie, počas ktorého bol do opatrenia zaradený jej predchodca.

(6) Ak nedôjde k splneniu podmienok záväzku v dôsledku ukončenia poľnohospodárskej činnosti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby bez likvidácie, ktorá je žiadateľom o poskytnutie platby, vrátenie platby sa nevyžaduje, ak sa právny nástupca písomne zaviaže pokračovať v plnení podmienok záväzku v plnom rozsahu na celej ploche zaradenej do záväzku.

Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

§ 55

(1) Podporu na prvé zalesnenie možno poskytnúť podľa osobitného predpisu.64)

(2) Podporu na prvé zalesnenie možno poskytnúť na poľnohospodársku pôdu, ktorá je vedená v evidencii18) dielov pôdnych blokov.19)

§ 56

(1) Žiadosť o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku65) (ďalej len „žiadosť o podporu na udržiavanie“) podáva žiadateľ každoročne počas piatich rokov, počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia do 15. mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.

(2) Žiadosť o podporu na úhradu straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti66) (ďalej len „žiadosť o podporu na úhradu straty“) podáva žiadateľ každoročne počas 15 rokov, počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia do 15. mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.

(3) Žiadateľom o podporu na udržiavanie a o podporu na úhradu straty nemôže byť subjekt podľa osobitného predpisu.67)

§ 57

(1) Podpora na prvé zalesnenie sa poskytne, ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 56 ods. 2 a

a) dodržiava výmeru zalesneného pozemku uvedenú v žiadosti o poskytnutie podpory 15 rokov odo dňa podania žiadosti,

b) zabezpečí, aby v jednotlivých rokoch neklesol počet lesných drevín na zalesnenom pozemku pod 80 % pôvodne vysadených lesných drevín, pričom ich druhové zloženie musí zostať zachované,

c) zabezpečí, aby do konca záväzku bol lesný porast zabezpečený podľa osobitného predpisu68) bez výrazného poškodenia, dostatočne sa prispôsobil podmienkam stanovišťa a mal viditeľný výškový prírastok.

(2) Na žiadateľa o podporu sa vzťahujú pravidlá podľa § 2 ods. 8.

§ 58

(1) Platba sa zníži,26) ak sa zistia na základe vykonaných kontrol27) rozdiely medzi skutočnou výmerou zalesneného pozemku a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.

(2) Ak sa zistí rozdiel medzi výmerou zalesneného pozemku, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti, a skutočnou výmerou a k rozdielu došlo z dôvodu vykonania reštitúcie6) alebo z dôvodu vykonania pozemkových úprav, platby za príslušný kalendárny rok a za ďalšie kalendárne roky trvania platby sa znížia primerane k zistenému rozdielu výmery.

(3) Ak sa zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 57 ods. 1 písm. b) tak, že v druhom až piatom roku po zalesnení počet životaschopných jedincov z vysadených drevín klesne pod

a) 80 %, žiadateľ je povinný vrátiť 20 % poskytnutej podpory na udržiavanie,

b) 70 %, žiadateľ je povinný vrátiť 40 % poskytnutej podpory na udržiavanie,

c) 60 %, žiadateľ je povinný vrátiť už poskytnutú podporu na udržiavanie.

(4) Ak sa zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 57 ods. 1 písm. c), žiadateľ je povinný vrátiť ­po­skytnutú podporu na udržiavanie.

(5) Ak sa zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku podľa § 57 ods. 1 písm. a) v šiestom až pätnástom roku trvania vzťahu, zníži26) sa podpora primerane k zistenému rozdielu výmery. Žiadateľ je súčasne povinný vrátiť rozdiel zníženej platby na úhradu straty. Ďalej sa zníži platba za príslušný kalendárny rok a na ďalšie kalendárne roky trvania vzťahu primerane k zistenému rozdielu výmery.

(6) Platba sa nezníži, ak žiadateľ preukáže, že nedodržanie výmery podľa § 57 ods. 1 písm. a) nesplnil z dôvodu podľa § 2 ods. 4.

Záverečné, spoločné a prechodné ustanovenia

§ 59

(1) Na žiadateľa o platbu, ktorý plní podmienky opatrenia integrovaná produkcia a ekologické poľnohospodárstvo podľa doterajšieho predpisu, sa vzťahuje osobitný predpis.69)

(2) Ak žiadateľ o platbu podľa odseku 1 nepodá žiadosť o zrušenie záväzku, považuje sa na účely ďalšieho trvania záväzku za žiadateľa, ktorý plní podmienky záväzku podľa tohto nariadenia vlády.

(3) Na žiadateľa podľa odseku 2 sa nevzťahuje povinnosť vykonania podmienok ustanovených v prvom roku záväzku príslušnej operácie alebo opatrenia.

(4) Podmienky ustanovené v § 32 ods. 1 písm. a) na účely záväzku plynúceho od 1. januára 2015 spĺňa žiadateľ, ktorý bol najneskôr do 31. januára 2015 zaregistrovaný v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby 49) a mal najneskôr do 1. marca 2015 uzatvorenú zmluvu s inšpekčnou organizáciou. 50)

§ 59a

(1) Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c) a d) v prechodnom období podľa osobitného predpisu69a) sa zaväzuje plniť podmienky poskytnutia podpory počas dvoch rokov.

(2) Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c) je povinný plniť v období podľa odseku 1 všetky podmienky ustanovené v § 16, § 17 a § 19 až 29 s tým, že podmienku podľa

a) § 16 ods. 1 písm. a) a b) sa zaviaže plniť počas dvoch rokov,

b) § 21 ods. 1 písm. d) a § 22 ods. 1 písm. f) je povinný zabezpečiť len v prvom roku,

c) § 22 ods. 1 písm. g) je povinný plniť tak, že zabezpečí dvojročný osevný postup rotáciou pestovanej zeleniny a pestovanie zemiakov na rovnakom diele pôdneho bloku len raz; žiadateľ, ktorý bol v záväzku v programovom období 2014 – 2020, je povinný zabezpečiť, aby sa zelenina rovnakého rodu uvedená v prílohe č. 15a časti A nepestovala dva roky po sebe a zemiaky tri roky na tej istej ploche pôdneho bloku,

d) § 23 ods. 1 písm. b) piateho bodu je povinný zabezpečiť jedenkrát,

e) § 23 ods. 1 písm. b) šiesteho bodu je povinný zabezpečiť do konca druhého roka,

f) § 25 písm. j) tretieho bodu môže realizovať len jedenkrát,

g) § 28 písm. b) je povinný zabezpečiť v druhom roku.

(3) Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. d) je povinný počas obdobia podľa odseku 1 plniť podmienky ustanovené v § 32, § 33, § 35 ods. 1 až 5, ods. 6 prvej a tretej vete a ods. 7, § 36 a 37 s tým, že v prvom roku musí byť zaregistrovaný v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby49) a mať uzavretú zmluvu s inšpekčnou organizáciou50) najneskôr jeden deň pred podaním žiadosti o platbu.

(4) Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c), ktorý neabsolvoval školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 v programovom období 2014 – 2020 a ktorý nezaslal platobnej agentúre potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu podľa § 19 ods. 15, je povinný absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 najneskôr do konca prvého roka a zaslať platobnej agentúre potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu podľa § 19 ods. 15.

(5) Počas trvania záväzku podľa odseku 1 nie je možné záväzok rozšíriť.

(6) Ak počas trvania záväzku podľa odseku 1 dôjde k opakovanému porušeniu niektorej podmienky v rámci opatrení podľa § 1 ods. 1 písm. c) a d), platba sa zníži o dvojnásobok sumy, o ktorú bola platba znížená pri predchádzajúcom porušení rovnakej podmienky, ku ktorému došlo počas trvania záväzku až do 100 % celkovej platby.

§ 60

(1) Na opatrenia podľa § 1 ods. 1 sa uplatňuje integrovaný administratívny a kontrolný systém.70)

(2) Žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 je povinný umožniť platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste podľa osobitného predpisu.71)

(3) Platby na operácie podľa § 1 ods. 1 písm. a) až g) sa upravia podľa osobitného predpisu,72) ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o platbu nedodržal pravidlá krížového plnenia alebo pravidlá udržiavania poľnohospodárskej plochy podľa osobitného predpisu.10)

(4) Žiadateľ o poskytnutie podpory pri kombinovaní opatrení podľa prílohy č. 4 dodržiava prísnejšiu z podmienok, stanovených pre jednu z kombinovaných operácií, na výmere plochy záväzku v kombinovanej operácii.

(5) Platby podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) a f) sa ­po­skytnú žiadateľovi, ktorý na výzvu podľa osobitného pred­pisu73) preukáže vlastnícke právo k poľnohospodárskej ploche alebo právo užívať poľnohospodársku pôdu.

(6) Platby podľa § 1 ods. 1 sa upravia podľa osobitného predpisu,74) ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly podľa osobitného predpisu75) zistí, že žiadateľ o platbu umelo vytvoril podmienky potrebné na poskytnutie platieb.

(7) Sumy platieb podľa § 1 ods. 1 sa oznamujú vo Vest­níku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

(8) Na platbu sa vzťahuje osobitný predpis,69) ak žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 písm. c) až f) neprijme úpravu podmienok, záväzok sa skončí a žiadateľ o platbu nie je povinný vrátiť poskytnuté platby.

(9) Ak počas trvania záväzku dôjde k opakovanému porušeniu niektorej podmienky v rámci opatrení podľa § 1 ods. 1 písm. c), d) a f), platba sa zníži o dvojnásobok sumy, o ktorú bola platba znížená pri porušení rovnakej podmienky, ku ktorému došlo v niektorom z predchádzajúcich rokov trvania záväzku, a to až do 100 % celkovej platby.

(10) Ustanovenia o znížení, neposkytnutí alebo vrátení poskytnutej platby sa nepoužijú, ak k porušeniu podmienky ustanovenej týmto nariadením vlády došlo v dôsledku zásahu vyššej moci.4)

(11) Prílohy k žiadosti podľa § 4 ods. 3 písm. a) a b), § 8 ods. 3 písm. a) a b), § 16 ods. 4 písm. a) a b), § 32 ods. 3 písm. a) a b) a § 36 ods. 2 písm. a) a b) predkladá žiadateľ na elektronickom formulári podľa osobitného predpisu75a) dostupnom prostredníctvom webového sídla platobnej agentúry.

§ 60a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2015

Na poskytovanie platby v rámci opatrení lesnícko-environmentálne platby a agroenvironmentálne platby – podopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat sa vzťahuje osobitný predpis účinný do 14. apríla 2015.

§ 60b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017

Na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby, o ktorú žiadateľ požiadal do 1. apríla 2017, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. marca 2017.

§ 60c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2018

Na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby, o ktorú žiadateľ požiadal do 14. marca 2018, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. marca 2018.

§ 60d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020

Na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby, o ktorú žiadateľ požiadal do 31. januára 2020, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. januára 2020.

§ 60e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. apríla 2021

Na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby na operáciu podľa § 39 písm. b), o ktorú žiadateľ o platbu požiadal do 14. apríla 2021, žiadateľ o platbu zasiela platobnej agentúre sumárny výkaz o počte odchovaných výkrmových ošípaných podľa prílohy č. 16a nariadenia vlády v znení účinnom od 15. apríla 2021.

§ 61

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády č. 121/2009 Z. z., nariadenia vlády č. 128/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 230/2013 Z. z. a nariadenia vlády č. 50/2014 Z. z.

§ 61a

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389/2005 Z. z. o správnej farmárskej praxi.

§ 62

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 21.


§ 63

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2015.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

Koeficienty prepočtu zvierat na dobytčie jednotky

Druhy hospodárskych zvierat

Koeficient
[DJ]

Býky, kravy a iný hovädzí dobytok starší ako dva roky a kone staršie ako šesť mesiacov

1

Hovädzí dobytok vo veku od šesť mesiacov do dvoch rokov

0,6

Hovädzí dobytok vo veku do šiestich mesiacov

0,4

Ovce a kozy

0,15

Chovné prasnice s hmotnosťou viac ako 50 kg

0,5

Ostatné ošípané

0,3

Nosnice

0,014

Ostatná hydina

0,03

Výkrmové kurčatá chované na mäso

0,0046

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

Zoznam katastrálnych území zaradených do jednotlivých oblastí ANC a zoznam katastrálnych území vyradených z jednotlivých oblastí ANC (LFA)

Horské oblasti
OkresKód obceNázov obceKód KÚNázov katastraZaradenie -
horská oblasť [H]
204556581Hubina820041Hubina3
301542806Čierna Lehota809560Čierna Lehota2
301543080Krásna Ves828432Krásna Ves4
301543136Kšinná829692Kšinná2
301543136Kšinná872482Závada pod Čiernym vrchom2
301505056Ľutov834360Ľutov3
301505277Omastiná843776Omastiná2
301505471Slatina nad Bebravou856070Slatina nad Bebravou3
301505480Slatinka nad Bebravou856096Slatinka nad Bebravou3
301505544Šípkov860883Šípkov3
301505595Trebichava864170Trebichava3
301505633Uhrovské Podhradie866407Uhrovské Podhradie2
301505790Zlatníky873501Zlatníky3
302512931Červený Kameň809438Červený Kameň2
302513016Dubnica nad Váhom813141Dubnica nad Váhom4
302513016Dubnica nad Váhom849430Prejta4
302513091Horná Poruba817465Horná Poruba2
302513351Košecké Podhradie826219Kopec3
302513351Košecké Podhradie835552Malé Košecké Podhradie3
302513351Košecké Podhradie868167Veľké Košecké Podhradie3
302557617Krivoklát829153Krivoklát3
302557625Vršatské Podhradie870641Vršatské Podhradie2
302513865Zliechov826910Košecké Rovné1
302513865Zliechov873578Zliechov1
303504866Stará Myjava858196Stará Myjava4
304505994Hôrka nad Váhom817104Hôrka nad Váhom3
304506052Hrádok819018Hrádok3
304506109Kálnica823155Kalnica3
304506206Lúka834106Lúka3
304506249Modrová838098Modrová3
304506303Nová Bošáca841501Nová Bošáca3
304506311Nová Lehota841781Nová Lehota3
304506516Stará Lehota858064Stará Lehota3
304506672Višňové869635Višňové3
304556441Zemianske Podhradie873080Zemianske Podhradie3
306557633Bodiná803294Bodiná3
306512915Brvnište807044Brvnište3
306557561Čelkova Lehota809144Čelkova Lehota2
306512966Dolná Mariková811611Dolná Mariková3
306546640Dolný Lieskov812471Dolný Lieskov3
306546640Dolný Lieskov865532Tŕstie3
306513008Domaniža812595Domaniža3
306513008Domaniža823597Kardošova Vieska3
306557609Ďurďové813907Ďurďové3
306513083Horná Mariková817287Horná Mariková2
306513172Jasenica822281Jasenica3
306513245Kostolec826600Kostolec3
306557579Malé Lednice835617Malé Lednice3
306513466Papradno845337Papradno2
306513474Plevník-Drienové846945Plevník-Drienové4
306558222Počarová847071Počarová3
306580864Podskalie847712Podskalie3
306513563Prečín849391Prečín3
306513563Prečín873039Zemianska Závada3
306513601Pružina806927Briestenné2
306513601Pružina850390Pružina2
306557595Sádočné854310Sádočné2
306513687Stupné859362Stupné3
306513741Udiča850314Prosné3
306513741Udiča866270Udiča3
306513784Vrchteplá870625Vrchteplá2
306513822Záskalie872369Záskalie3
307513911Bystričany807613Bystričany2
307513911Bystričany807630Chalmová2
307513911Bystričany807648Vieska2
307513920Cigeľ808156Cigeľ1
307513938Čavoj808911Čavoj2
307513946Čereňany809241Čereňany2
307513962Diviaky nad Nitricou800694Banky4
307513962Diviaky nad Nitricou810762Diviaky nad Nitricou4
307513962Diviaky nad Nitricou822825Ješkova Ves4
307513962Diviaky nad Nitricou834602Mačov4
307513971Dlžín811165Dlžín3
307513989Dolné Vestenice812188Dolné Vestenice3
307513997Handlová815608Handlová2
307513997Handlová838501Morovno2
307513997Handlová841803Nová Lehota2
307514004Horná Ves817805Horná Ves3
307514012Horné Vestenice818283Horné Vestenice3
307514039Chvojnica821071Chvojnica1
307557714Jalovec821977Jalovec3
307514063Kamenec pod Vtáčnikom823261Kamenec pod Vtáčnikom1
307514071Kanianka823520Kanianka3
307514080Kľačno824011Kľačno1
307514101Kostolná Ves826651Kostolná Ves4
307514136Lehota pod Vtáčnikom831191Lehota pod Vtáčnikom1
307514144Liešťany832081Dobročná3
307514144Liešťany832090Liešťany3
307514144Liešťany832103Lomnica3
307557706Lipník832235Lipník4
307514179Malá Čausa834971Malá Čausa4
307514187Malinová835790Malinová2
307514217Nevidzany839850Nevidzany1
307514225Nitrianske Pravno840670Nitrianske Pravno4
307514225Nitrianske Pravno840688Solka4
307514225Nitrianske Pravno840696Vyšehradné4
307514233Nitrianske Rudno840700Nitrianske Rudno2
307514241Nitrianske Sučany840726Nitrianske Sučany4
307514250Nitrica840742Dvorníky nad Nitricou3
307514250Nitrica840751Račice3
307514292Oslany844489Osľany2
307514306Podhradie847399Podhradie1
307514322Poruba848638Poruba1
307514349Radobica850942Radobica4
307514357Ráztočno851868Ráztočno2
307514365Rudnianska Lehota853437Rudnianska Lehota2
307514381Seč854514Seč2
307514390Šútovce862312Dolné Šútovce3
307514390Šútovce862304Horné Šútovce3
307514403Temeš862711Temeš2
307514411Tužina866148Tužina2
307514420Valaská Belá867195Valaská Belá2
308512940Dohňany811432Dohňany3
308512940Dohňany838535Mostište3
308512940Dohňany872873Zbora3
308513300Lazy pod Makytou830917Dubková2
308513300Lazy pod Makytou830950Lazy pod Makytou2
308513318Lednica831051Lednica3
308513334Lúky834211Lúky3
308513342Lysá pod Makytou834483Lysá pod Makytou3
308513377Mestečko836753Mestečko3
308513407Mojtín838217Mojtín2
308557447Nimnica839884Nimnica3
308557498Vydrná870811Vydrná2
308513814Záriečie872342Záriečie3
308500348Zubák873641Zubák2
309505935Dolná Poruba811726Dolná Poruba2
309505960Drietoma813001Drietoma3
309505978Dubodiel813290Dubodiel2
309506036Horné Srnie818216Horné Srnie3
309506087Chocholná-Velčice820831Chocholná-Velčice3
309506231Mníchova Lehota837873Mníchova Lehota3
309506354Omšenie843792Omšenie3
309581348Petrova Lehota845990Petrova Lehota3
309506478Selec854841Selec3
309506605Trenčianske Mitice864421Trenčianske Mitice4
309506613Trenčianske Teplice864455Trenčianske Teplice3
402502693Pukanec850675Pukanec3
402502898Uhliská866334Uhliská3
406505340Podhradie847372Podhradie3
407500364Jedľové Kostoľany822621Jedľové Kostoľany3
501581984Hlboké nad Váhom816183Hlboké nad Váhom3
501517623Hvozdnica820598Hvozdnica3
501517631Jablonové821772Jablonové3
501517674Kolárovice825506Kolárovice2
501517861Petrovice846121Petrovice1
501517861Petrovice846147Setechov1
501517992Súľov-Hradná859583Súľov-Hradná2
501518018Štiavnik861324Štiavnik2
501518085Veľké Rovné868540Veľké Rovné2
502509132Čadca808393Čadca3
502509132Čadca808512Horelica3
502509159Čierne809624Čierne3
502509167Dlhá nad Kysucou810908Dlhá nad Kysucou2
502509183Dunajov813630Dunajov3
502509213Klokočov824551Klokočov1
502509221Klubina824852Klubina2
502509230Korňa826294Korňa2
502509248Krásno nad Kysucou828483Krásno nad Kysucou3
502509299Makov834858Makov1
502509311Nová Bystrica815802Harvelka1
502509311Nová Bystrica841633Nová Bystrica1
502509311Nová Bystrica852325Riečnica1
502509337Olešná843644Burkov vrch2
502509337Olešná843610Olešná2
502509345Oščadnica844748Oščadnica2
502509361Podvysoká847771Podvysoká4
502509396Radôstka851027Radôstka2
502509400Raková851388Raková4
502509451Skalité855774Skalité2
502509477Stará Bystrica857921Stará Bystrica2
502509485Staškov858633Staškov2
502509493Svrčinovec860018Svrčinovec3
502509507Turzovka866075Turkov2
502509507Turzovka866083Turzovka2
502509515Vysoká nad Kysucou871061Vysoká nad Kysucou2
502509523Zákopčie872253Zákopčie2
502509531Zborov nad Bystricou872903Zborov nad Bystricou2
503580813Bziny807885Bziny2
503509639Dlhá nad Oravou810991Dlhá nad Oravou1
503509540Dolný Kubín802671Beňova Lehota1
503509540Dolný Kubín812315Dolný Kubín1
503509540Dolný Kubín824968Kňažia1
503509540Dolný Kubín812455Kubínska Hoľa1
503509540Dolný Kubín812340Malý Bysterec1
503509540Dolný Kubín812463Medzihradné1
503509540Dolný Kubín838241Mokraď1
503509540Dolný Kubín838250Mokradská Hoľa1
503509540Dolný Kubín857785Srňacie1
503509540Dolný Kubín812331Veľký Bysterec1
503509540Dolný Kubín812404Záskalie1
503509671Horná Lehota817210Horná Lehota1
503509698Chlebnice820679Chlebnice1
503509701Istebné821390Istebné1
503509710Jasenová822345Jasenová1
503509744Kraľovany828220Kraľovany1
503509761Krivá829072Krivá1
503509787Leštiny831484Leštiny1
503509825Malatiná835391Malatiná1
503509833Medzibrodie nad Oravou836613Medzibrodie nad Oravou2
503509922Oravská Poruba844144Poruba-Geceľ4
503509922Oravská Poruba844152Zábrež4
503509957Oravský Podzámok811599Dolná Lehota1
503509957Oravský Podzámok844209Oravský Podzámok1
503509965Osádka844438Osádka1
503509973Párnica845388Párnica1
503509990Pokryváč847861Pokryváč1
503510009Pribiš849715Pribiš2
503510017Pucov850454Pucov2
503510041Sedliacka Dubová854701Sedliacka Dubová1
503510165Veličná867608Revišné1
503510165Veličná867616Veličná1
503510181Vyšný Kubín871541Vyšný Kubín1
503510211Zázrivá872806Zázrivá1
503510254Žaškov874027Žaškov1
504509175Dolný Vadičov812561Dolný Vadičov2
504509205Horný Vadičov818526Horný Vadičov2
504509205Horný Vadičov875236Prostredný Vadičov2
504509256Kysucké Nové Mesto807117Budatínska Lehota3
504509256Kysucké Nové Mesto830283Kysucké Nové Mesto3
504509256Kysucké Nové Mesto844811Oškerda3
504509264Kysucký Lieskovec830381Kysucký Lieskovec3
504509272Lodno832987Lodno2
504509281Lopušné Pažite833126Lopušné Pažite3
504509302Nesluša839728Nesluša2
504509329Ochodnica843229Ochodnica3
504509370Povina849057Povina2
504580791Radoľa850977Radoľa3
504509426Rudina853291Rudina4
504509434Rudinka853305Rudinka4
504509442Rudinská853356Rudinská2
504509469Snežnica856908Snežnica3
505510271Beňadiková802573Beňadiková2
505510319Bobrovček803227Bobrovček1
505510327Bobrovec803235Bobrovec1
505510335Bobrovník803243Bobrovník2
505510351Bukovina807401Bukovina2
505510386Demänovská Dolina810304Demänovská Dolina1
505510408Dúbrava813401Dúbrava1
505510416Galovany814628Galovany2
505510424Gôtovany815250Gôtovany2
505510459Huty820563Huty1
505510467Hybe820610Hybe1
505556807Ižipovce821519Ižipovce1
505510505Jakubovany821900Jakubovany1
505510513Jalovec821969Jalovec1
505510521Jamník822019Jamník1
505507393Konská826138Konská1
505510564Kráľova Lehota828173Kráľova Lehota1
505510572Kvačany830097Dlhá Lúka1
505510572Kvačany830101Kvačany1
505510581Lazisko830895Lazisko1
505510602Liptovská Anna832391Liptovská Anna1
505510611Liptovská Kokava832405Liptovská Kokava1
505558281Liptovská Porúbka832448Liptovská Porúbka1
505510653Liptovská Sielnica832499Liptovská Mara1
505510653Liptovská Sielnica832472Liptovská Sielnica1
505510653Liptovská Sielnica832481Parížovce1
505510653Liptovská Sielnica950092Sestrč1
505510688Liptovské Beharovce832545Liptovské Beharovce1
505510696Liptovské Kľačany832553Liptovské Kľačany1
505510700Liptovské Matiašovce832561Liptovské Matiašovce1
505510726Liptovský Hrádok812714Dovalovo1
505510726Liptovský Hrádok832618Liptovský Hrádok1
505510734Liptovský Ján832677Liptovský Ján1
505510262Liptovský Mikuláš802638Benice1
505510262Liptovský Mikuláš803286Bodice1
505510262Liptovský Mikuláš810282Demänová1
505510262Liptovský Mikuláš821179Iľanovo1
505510262Liptovský Mikuláš832782Liptovská Ondrašová1
505510262Liptovský Mikuláš832707Liptovský Mikuláš1
505510262Liptovský Mikuláš843385Okoličné1
505510262Liptovský Mikuláš832766Palúdzka1
505510262Liptovský Mikuláš847054Ploštín1
505510262Liptovský Mikuláš851892Ráztoky1
505510262Liptovský Mikuláš882011Svätý Štefan1
505510751Liptovský Ondrej832839Liptovský Ondrej1
505580287Liptovský Peter832855Liptovský Peter2
505510777Liptovský Trnovec802727Beňušovce1
505510777Liptovský Trnovec832863Liptovský Trnovec1
505510793Ľubeľa833266Kráľovská Ľubeľa1
505510793Ľubeľa833274Zemianska Ľubeľa1
505510831Malatíny835412Malatíny2
505510840Malé Borové835498Malé Borové1
505510858Malužiná835820Malužiná1
505510874Nižná Boca840785Nižná Boca1
505510904Partizánska Ľupča845400Partizánska Ľupča1
505510912Pavčina Lehota845671Pavčina Lehota1
505510921Pavlova Ves845728Babky1
505510921Pavlova Ves845710Pavlova Ves1
505510947Podtureň847721Podtureň2
505510963Pribylina849774Pribylina1
505510971Prosiek850292Prosiek1
505511013Smrečany856886Smrečany1
505511048Svätý Kríž859656Svätý Kríž2
505511072Trstené865494Trstené2
505511099Uhorská Ves866351Uhorská Ves1
505511099Uhorská Ves866369Vislavce1
505511111Vavrišovo867501Vavrišovo1
505511129Važec867527Važec1
505511137Veľké Borové867969Veľké Borové1
505511145Veterná Poruba869252Veterná Poruba1
505511153Vlachy869821Krmeš2
505511153Vlachy857254Sokolče2
505511153Vlachy869830Vlachy2
505511153Vlachy869848Vlašky2
505511170Východná870862Východná1
505511188Vyšná Boca871184Vyšná Boca1
505511196Závažná Poruba872644Závažná Poruba1
505511200Žiar874353Žiar1
506512052Belá-Dulice802328Belá1
506512052Belá-Dulice813575Dulice1
506512079Blatnica803103Blatnica1
506512133Bystrička807664Bystrička1
506512257Folkušová814369Folkušová1
506512354Kláštor pod Znievom824089Kláštor pod Znievom1
506512354Kláštor pod Znievom830879Lazany1
506512389Krpeľany829412Krpeľany1
506512435Lipovec832341Lipovec1
506512036Martin836168Martin1
506512036Martin849839Priekopa1
506512036Martin836273Tomčany1
506512036Martin872407Záturčie1
506512478Necpaly839400Necpaly1
506512486Nolčovo841218Nolčovo1
506512508Podhradie826154Konské1
506512508Podhradie847381Podhradie nad Váhom1
506512567Ratkovo851787Ratkovo4
506512583Sklabiňa855812Sklabiňa2
506512591Sklabinský Podzámok855847Sklabinský Podzámok1
506512613Slovany856487Slovany1
506512648Sučany859371Sučany1
506512656Šútovo862347Šútovo1
506512664Trebostovo864315Trebostovo1
506512672Trnovo865435Trnovo1
506512681Turany865788Turany1
506512702Turčianska Štiavnička865851Turčianska Štiavnička2
506545961Turčianske Jaseno817988Turčianske Jaseno1
506512711Turčianske Kľačany865869Turčianske Kľačany1
506512753Turčiansky Peter865931Turčiansky Peter2
506512761Valča867250Valča1
506512796Vrícko870633Vrícko1
506557358Vrútky870650Vrútky1
506512818Záborie871672Záborie2
507509558Babín800317Babín1
507509566Beňadovo802590Beňadovo1
507509582Bobrov803219Bobrov2
507509591Breza806404Breza1
507509680Hruštín820024Hruštín1
507509680Hruštín867357Vaňovka1
507509728Klin824364Klin1
507509779Krušetnica829587Krušetnica1
507509809Lokca833011Lokca1
507509817Lomná833053Lomná1
507509850Mútne838837Mútne1
507509868Námestovo839345Námestovo1
507509868Námestovo839361Námestovské Pilsko1
507509868Námestovo839353Slanica1
507509884Novoť842877Novoť1
507509892Oravská Jasenica844047Oravská Jasenica1
507509906Oravská Lesná844110Oravská Lesná1
507509914Oravská Polhora844128Oravská Polhora1
507509931Oravské Veselé844179Oravské Veselé1
507510025Rabča850772Rabča1
507510033Rabčice850811Rabčice1
507510050Sihelné855405Sihelné1
507510092Ťapešovo862509Ťapešovo1
507510149Vasiľov867471Vasiľov1
507510157Vavrečka867489Vavrečka1
507510203Zákamenné871940Zákamenné1
507510246Zubrohlava873683Zubrohlava1
508510301Bešeňová802816Bešeňová2
508510441Hubová820075Hubová1
508507300Ivachnová821403Ivachnová4
508510530Kalameny822981Kalameny1
508510548Komjatná826081Komjatná1
508510599Likavka832171Likavka1
508510629Liptovská Lúžna832413Liptovská Lúžna1
508510637Liptovská Osada832430Liptovská Osada1
508510661Liptovská Štiavnica832502Liptovská Štiavnica1
508510670Liptovská Teplá832511Liptovská Teplá2
508510670Liptovská Teplá832529Madočany2
508510718Liptovské Revúce832596Liptovské Revúce1
508511005Liptovské Sliače856410Liptovské Sliače1
508510742Liptovský Michal832693Liptovský Michal4
508510785Lisková832871Lisková1
508510807Ľubochňa833509Ľubochňa1
508510815Lúčky834017Lúčky1
508510823Ludrová834084Ludrová2
508510866Martinček836338Martinček1
508510955Potok848719Potok2
508510998Ružomberok819221Hrboltová1
508510998Ružomberok853801Ružomberok1
508511030Stankovany857823Stankovany1
508511056Štiavnička861201Štiavnička4
508511064Švošov862444Švošov1
508507407Turík865991Turík1
508511102Valaská Dubová867233Valaská Dubová1
509512044Abramová800091Abramová1
509512044Abramová847909Polerieka1
509512117Brieštie806935Brieštie1
509512125Budiš807222Budiš2
509512141Čremošné809951Čremošné1
509512222Dubové813362Dubové2
509512273Horná Štubňa817708Horná Štubňa1
509512311Jasenovo822396Jasenovo2
509512460Mošovce838578Mošovce1
509512494Ondrašová843822Ondrašová1
509512559Rakša851582Rakša2
509512605Sklené855863Sklené2
509512621Slovenské Pravno856649Slovenské Pravno2
509512699Turček865826Dolný Turček1
509512699Turček865834Horný Turček1
510509604Brezovica806838Brezovica1
510518719Čimhová809870Čimhová1
510509655Habovka815322Habovka1
510509663Hladovka816159Hladovka1
510509795Liesek832022Liesek1
510509876Nižná840777Nižná1
510509876Nižná873004Zemianska Dedina1
510509949Oravský Biely Potok844195Oravský Biely Potok1
510509981Podbiel847101Podbiel1
510510076Suchá Hora859401Suchá Hora1
510510084Štefanov nad Oravou861090Dolný Štefanov1
510510084Štefanov nad Oravou861103Horný Štefanov1
510510106Trstená866571Oravské Hámre1
510510106Trstená866580Osada1
510510106Trstená865478Trstená1
510510106Trstená866563Ústie nad Priehradou1
510510114Tvrdošín828386Krásna Hôrka1
510510114Tvrdošín866172Medvedie pri Tvrdošíne1
510510114Tvrdošín869694Oravice1
510510114Tvrdošín866181Tvrdošín1
510510173Vitanová950106Tichá dolina1
510510173Vitanová869708Vitanová1
510510190Zábiedovo871648Zábiedovo1
510510238Zuberec873659Zuberec1
511517429Belá802336Belá1
511517470Čičmany809519Čičmany1
511517488Divina810835Divina3
511517496Divinka810851Divinka3
511517500Dlhé Pole811041Dlhé Pole2
511517518Dolná Tižina811904Dolná Tižina1
511557986Ďurčiná813851Ďurčiná1
511517542Fačkov814181Fačkov1
511547590Hričovské Podhradie819271Hričovské Podhradie3
511517640Jasenové822388Jasenové2
511517658Kamenná Poruba823449Kamenná Poruba1
511557994Kľače824003Kľače4
511517682Konská826146Konská4
511517704Kotrčiná Lúčka827762Kotrčiná Lúčka3
511517712Krasňany828459Krasňany1
511517721Kunerad829838Kunerad1
511517739Lietava832111Lietava4
511517755Lietavská Svinná-Babkov800376Babkov2
511517755Lietavská Svinná-Babkov832162Lietavská Svinná2
511517763Lutiše834319Lutiše2
511517771Lysica834581Lysica2
511517780Malá Čierna834980Malá Čierna2
511558168Nezbudská Lúčka867438Nezbudská Lúčka1
511547620Paština Závada845647Paština Závada3
511517879Podhorie847356Podhorie2
511557960Porúbka832146Porúbka3
511517917Rajec851221Rajec1
511517925Rajecká Lesná851230Rajecká Lesná1
511517933Rajecké Teplice848123Poluvsie nad Rajčankou1
511517933Rajecké Teplice851256Rajecké Teplice1
511517950Stráňavy858781Stráňavy1
511517968Stránske858838Stránske1
511517976Stráža858862Stráža3
511517984Strečno858943Strečno2
511518000Svederník859681Svederník3
511581712Šuja861804Šuja4
511518042Terchová817783Horná Tižina1
511518042Terchová863041Terchová1
511518051Turie865982Turie1
511518069Varín867446Varín2
511518077Veľká Čierna867667Veľká Čierna4
511518093Višňové869651Višňové1
511518131Zbyňov872989Zbyňov4
601508454Badín800473Badín1
601508471Baláže800619Baláže1
601508438Banská Bystrica801062Banská Bystrica2
601508438Banská Bystrica801453Kostiviarska2
601508438Banská Bystrica801381Kremnička2
601508438Banská Bystrica801283Podlavice2
601508438Banská Bystrica801241Radvaň2
601508438Banská Bystrica801402Šalková2
601508438Banská Bystrica801101Sásová2
601508438Banská Bystrica801411Senica2
601508438Banská Bystrica866423Uľanka2
601508675Brusno819671Brusno1
601508551Dolný Harmanec812251Dolný Harmanec1
601508560Donovaly812641Donovaly1
601508586Dúbravica813443Dúbravica4
601508594Harmanec815799Harmanec1
601508616Hiadeľ816124Hiadeľ1
601508632Horná Mičiná817457Horná Mičiná4
601508641Horné Pršany818160Horné Pršany1
601508659Hrochoť819603Hrochoť1
601508713Kordíky826260Kordíky1
601508721Králiky828084Králiky1
601557277Kynceľová801429Kynceľová4
601508748Ľubietová833339Ľubietová1
601508756Lučatín833657Lučatín3
601580244Malachov801372Malachov2
601508764Medzibrod836605Medzibrod2
601508799Moštenica838586Moštenica1
601508802Motyčky838659Motyčky1
601508781Môlča838306Môlča3
601557285Nemce801437Nemce4
601508837Oravce844021Oravce3
601508861Podkonice847411Podkonice1
601508896Pohronský Bukovec847836Pohronský Bukovec1
601508918Poniky848158Poniky2
601508926Povrazník849073Povrazník1
601508942Priechod849782Priechod3
601508969Riečka852236Riečka1
601508985Selce854794Selce2
601509001Slovenská Ľupča856525Slovenská Ľupča4
601509019Staré Hory858447Staré Hory1
601509027Strelníky859052Strelníky1
601509035Špania Dolina861057Špania Dolina1
601509060Tajov862487Tajov1
601557269Turecká858455Turecká1
602516627Banská Belá801038Banská Belá3
602516643Banská Štiavnica800708Banky2
602516643Banská Štiavnica801470Banská Štiavnica2
602516651Banský Studenec801658Banský Studenec2
602516678Beluj802492Beluj4
602516716Dekýš810231Dekýš3
602516856Ilija821225Ilija2
602516953Kozelník827878Kozelník3
602517071Močiar837989Močiar2
602517160Počúvadlo847089Počúvadlo2
602517143Podhorie847330Teplá2
602517143Podhorie847348Žakýl2
602517178Prenčov849448Prenčov3
602516597Svätý Anton800210Svätý Anton3
602517283Štiavnické Bane861197Štiavnické Bane1
602517372Vysoká870901Vysoká2
603508446Bacúch800384Bacúch1
603508462Beňuš802689Beňuš1
603508489Braväcovo806145Braväcovo1
603508497Brezno806528Brezno1
603557251Bystrá839159Bystrá1
603508527Čierny Balog809713Čierny Balog1
603508535Dolná Lehota811572Dolná Lehota1
603508578Drábsko812722Drábsko1
603508608Heľpa816019Heľpa1
603508624Horná Lehota817201Horná Lehota1
603508667Hronec819662Hronec1
603508691Jarabá822213Jarabá1
603508705Jasenie822302Jasenie1
603508730Lom nad Rimavicou833045Lom nad Rimavicou1
603508772Michalová836907Michalová1
603508811Mýto pod Ďumbierom839175Mýto pod Ďumbierom1
603508829Nemecká839591Nemecká2
603508845Osrblie844519Osrblie1
603508853Podbrezová847216Podbrezová2
603508870Pohorelá847798Pohorelá1
603508888Pohronská Polhora847828Pohronská Polhora1
603508900Polomka848051Polomka1
603508934Predajná849413Predajná1
603508951Ráztoka851884Ráztoka1
603508993Sihla855413Sihla1
603509043Šumiac861871Šumiac1
603509051Telgárt862436Telgárt1
603509086Valaská866792Valaská1
603509094Vaľkovňa867314Vaľkovňa1
603509124Závadka nad Hronom872563Závadka nad Hronom1
604518263Detva810363Detva2
604518271Detvianska Huta810550Detvianska Huta1
604518450Horný Tisovník812552Dolný Tisovník2
604518450Horný Tisovník818453Horný Tisovník2
604518468Hriňová819298Hriňová1
604518492Klokoč824437Klokoč2
604580520Korytárky829081Korytárky4
604511510Látky830747Látky1
604511731Podkriváň847500Podkriváň3
604518794Slatinské Lazy856142Slatinské Lazy4
604518816Stará Huta857971Stará Huta1
604518930Vígľašská Huta-Kalinka869431Vígľašská Huta-Kalinka1
605518751Senohrad855201Senohrad2
605518999Žibritov874558Žibritov4
606511226Ábelová800015Ábelová4
606511226Ábelová834637Madačka4
606511226Ábelová839451Nedelište4
606511277Budiná807176Budiná2
606511358Divín810789Divín3
606511366Dobroč811254Dobroč3
606511374Kotmanová811301Kotmanová3
606511536Lentvora831361Lentvora4
606511641Mýtna839108Mýtna3
606511706Píla846619Píla3
606511757Polichno847968Polichno2
606511862Šiatorská Bukovinka860786Šiatorská Bukovinka3
606511871Šíd860824Šíd3
606511943Tuhár865575Tuhár3
607511315Cinobaňa808211Cinobaňa3
607511315Cinobaňa865974Turíčky3
607511340České Brezovo809462České Brezovo3
607511340České Brezovo867331Vaľkovo3
607557323Ďubákovo813125Ďubákovo1
607511447Hradište818984Hradište3
607511498Kokava nad Rimavicou825298Kokava nad Rimavicou2
607511501Krná829226Krná2
607511595Málinec821357Ipeľský Potok3
607511595Málinec835773Málinec3
607515515Selce854808Selce3
607511889Šoltýska861006Šoltýska1
607580317Utekáč825344Utekáč1
607582051Zlatno809489Zlatno3
608514896Hrlica819468Hrlica3
608525774Chyžné821110Chyžné1
608525791Jelšava822698Jelšava3
608525928Lubeník833291Lubeník3
608525944Magnezitovce834696Kopráš3
608525944Magnezitovce834700Mníšany3
608580384Mokrá Lúka838233Mokrá Lúka2
608525987Muráň838772Muráň1
608525995Muránska Dlhá Lúka838799Muránska Dlhá Lúka2
608526002Muránska Huta838802Muránska Huta1
608526011Muránska Lehota838811Muránska Lehota2
608526029Muránska Zdychava838829Muránska Zdychava1
608526037Nandraž839370Nandraž3
608515302Ploské847020Ploské3
608526118Rákoš851281Rákoš3
608515370Ratková851752Ratková3
608515370Ratková851761Repištia3
608515400Ratkovské Bystré851825Filier1
608515400Ratkovské Bystré851833Ratkovské Bystré1
608526142Revúca852104Revúca1
608526142Revúca852228Revúčka1
608526151Revúcka Lehota852210Revúcka Lehota4
608515507Rybník854166Brusník3
608515507Rybník854182Rybník nad Turcom3
608557820Sása851809Sása3
608526258Sirk855545Sirk3
608526321Turčok865940Turčok3
609514543Blhovce803171Blhovce3
609514667Drňa813052Drňa3
609514764Gemerské Dechtáre814971Gemerské Dechtáre3
609514811Hajnáčka815411Hajnáčka3
609514829Hnúšťa804011Brádno3
609514829Hnúšťa815349Hačava3
609514829Hnúšťa816515Hnúšťa3
609514829Hnúšťa848026Polom3
609514926Hrušovo819999Hrušovo3
609514926Hrušovo820008Ostrany3
609514926Hrušovo820016Striežovce3
609515019Jestice822817Jestice3
609515043Klenovec824224Klenovec1
609515060Konrádovce826120Konrádovce3
609515094Krokava829277Krokava1
609515116Kyjatice830232Kyjatice3
609515124Lehota nad Rimavicou831166Rimavica3
609515124Lehota nad Rimavicou831158Rimavská Lehota3
609515167Lipovec832359Lipovec3
609515299Petrovce846074Petrovce3
609515337Poproč848484Poproč3
609515345Potok848727Potok3
609515388Ratkovská Lehota851795Ratkovská Lehota3
609515396Ratkovská Suchá851817Ratkovská Suchá3
609515426Rimavská Baňa852384Rimavská Baňa3
609515451Rimavské Brezovo852597Rimavské Brezovo3
609557811Rimavské Zalužany852643Príboj3
609515485Rovné852830Ratkovská Zdychava3
609515485Rovné852848Rovné3
609515680Tisovec852406Rimavská Píla1
609515680Tisovec863220Tisovec1
610515931Červeňany809365Červeňany3
610516023Horné Plachtince818143Horné Plachtince3
610516309Pravica849324Pravica3
610516449Šuľa861812Šuľa3
611518361Dubové813371Dubové4
611518476Hronská Breznica819760Hronská Breznica3
611518654Michalková836877Michalková2
611518662Očová843156Očová1
611518689Pliešovce846988Pliešovce2
611518689Pliešovce871915Zaježová2
611518697Podzámčok847780Podzámčok3
611518760Sielnica855391Sielnica2
611518875Tŕnie865311Budička4
611518875Tŕnie865338Kašova Lehôtka4
611518875Tŕnie865346Tŕnie4
611518158Zvolen828157Kráľová4
611518158Zvolen834181Lukové4
611518158Zvolen873845Môťová4
611518158Zvolen873594Zolná4
611518158Zvolen873705Zvolen4
611518972Zvolenská Slatina856088Slatinka4
611518972Zvolenská Slatina873900Zvolenská Slatina4
611518981Železná Breznica874205Železná Breznica2
612581607Brehy806188Brehy3
612516759Hodruša-Hámre801461Banská Hodruša3
612516759Hodruša-Hámre811971Dolné Hámre3
612516759Hodruša-Hámre826189Kopanice3
612516805Horné Hámre817881Horné Hámre3
612516813Hrabičov818763Hrabičov3
612516902Kľak824038Kľak1
612517062Malá Lehota835102Malá Lehota3
612517097Nová Baňa841251Nová Baňa3
612580546Orovnica844411Orovnica3
612517119Ostrý Grúň844624Ostrý Grúň1
612517127Píla846651Píla2
612517232Rudno nad Hronom853534Rudno nad Hronom3
612517291Tekovská Breznica862606Tekovská Breznica3
612517330Veľká Lehota867772Veľká Lehota2
612517348Veľké Pole868248Veľké Pole2
612517356Voznica870170Voznica3
612517381Žarnovica852091Revištské Podzámčie3
612517381Žarnovica874001Žarnovica3
612517381Žarnovica874019Žarnovická Huta3
612517399Župkov875066Župkov3
613516660Bartošova Lehôtka802107Bartošova Lehôtka3
613516708Bzenica807419Bukovina3
613516708Bzenica807761Bzenica3
613516732Dolná Ves811939Dolná Ves3
613581747Horná Ves817830Horná Ves3
613516791Horná Ždaňa817848Horná Ždaňa4
613516821Hronská Dúbrava819786Hronská Dúbrava3
613516848Ihráč821152Ihráč1
613516872Janova Lehota822124Janova Lehota2
613516937Kopernica826227Kopernica2
613516945Kosorín826588Kosorín2
613516961Krahule827932Krahule1
613516970Kremnica828882Kremnica1
613516988Kremnické Bane829021Kremnické Bane1
613516996Kunešov829854Kunešov1
613599328Ladomerská Vieska830518Ladomer3
613599328Ladomerská Vieska877689Vieska3
613517046Lúčky834033Lúčky1
613599336Lutila834262Lutila3
613517089Nevoľné839868Nevoľné1
613517194Prochot850276Prochot1
613517216Repište852031Repište3
613517241Sklené Teplice855871Sklené Teplice3
613517259Slaská856045Slaská2
613517313Trnavá Hora821942Jalná3
613517313Trnavá Hora823996Kľačany3
613517313Trnavá Hora865265Trnavá Hora3
613517364Vyhne870846Vyhne3
701519073Bogliarka803375Bogliarka3
701519111Cigeľka808172Cigeľka2
701519154Frička814385Frička2
701519162Fričkovce814393Fričkovce2
701519171Gaboltov814474Gaboltov4
701519235Hertník816108Hertník1
701519243Hervartov816116Hervartov3
701519260Hrabské818887Hrabské3
701519413Kríže829170Kríže1
701519421Kružlov829625Kružlov3
701519464Kurov829943Kurov4
701519481Lenartov831328Lenartov2
701519502Livov832961Livov1
701519511Livovská Huta832979Livovská Huta1
701519553Lukov834165Lukov2
701519553Lukov834173Venécia2
701519570Malcov835447Malcov4
701519642Nižná Voľa840971Nižná Voľa3
701519669Nižný Tvarožec841196Nižný Tvarožec2
701519693Ortuťová844420Ortuťová3
701519715Petrová845981Petrová2
701519723Poliakovce847917Poliakovce3
701519740Regetovka851949Regetovka2
701519791Snakov856894Snakov2
701519804Stebnícka Huta858684Stebnícka Huta3
701519812Stebník858692Stebník3
701519863Šiba860816Šiba2
701519901Varadka867373Varadka4
701519910Vyšná Polianka871273Vyšná Polianka4
701519952Vyšný Tvarožec871613Vyšný Tvarožec2
701519979Zlaté873349Zlaté4
702520012Adidovce800155Adidovce3
702520063Brestov806218Brestov3
702520152Dedačov810134Dedačov3
702520225Hrabovec nad Laborcom818852Hrabovec nad Laborcom3
702520233Hrubov819859Hrubov3
702520403Koškovce827681Koškovce3
702559652Maškovce871494Maškovce3
702520527Nechválova Polianka839485Nechválova Polianka3
702528951Pakostov844985Pakostov3
702529010Prituľany850250Prituľany3
702529087Ruská Kajňa853615Ruská Kajňa3
702529095Ruská Poruba853631Ruská Poruba3
702520900Turcovce865818Turcovce3
702518638Valaškovce (vojenský obvod)992160Valaškovce-Juh3
702518638Valaškovce (vojenský obvod)879703Valaškovce-Sever3
702518638Valaškovce (vojenský obvod)992151Valaškovce-Stred3
702521019Vyšná Jablonka871206Vyšná Jablonka3
702529249Vyšná Sitnica871303Vyšná Sitnica3
702521027Vyšné Ladičkovce871371Vyšné Ladičkovce3
702529273Závada872466Závada3
702521086Zbudské Dlhé872954Zbudské Dlhé3
702521116Zubné873675Zubné3
703523399Abrahámovce800074Abrahámovce1
703523411Bušovce807478Bušovce2
703523429Červený Kláštor809446Červený Kláštor3
703523461Havka815951Havka1
703523470Holumnica816884Holumnica2
703523500Hradisko818941Hradisko1
703523526Huncovce820385Huncovce2
703523534Ihľany821136Majerka1
703523534Ihľany821144Stotince1
703523569Jezersko822833Jezersko1
703523577Jurské822922Jurské1
703523585Kežmarok823813Kežmarok2
703523607Krížová Ves829196Krížová Ves2
703523615Lechnica831239Lechnica2
703523623Lendak831344Lendak1
703523682Ľubica950122Ľubické Kúpele1
703523682Ľubica833312Ľubica1
703523674Majere834734Majere4
703559938Malá Franková835005Malá Franková1
703581241Malý Slavkov835901Malý Slavkov1
703523712Matiašovce836401Matiašovce2
703523739Mlynčeky837750Mlynčeky2
703523771Osturňa844641Osturňa1
703523780Podhorany847305Podhorany2
703523798Rakúsy851612Rakúsy1
703523801Reľov815373Hágy1
703523801Reľov851973Reľov1
703523810Slovenská Ves856550Slovenská Ves1
703523828Spišská Belá857378Spišská Belá2
703523828Spišská Belá858871Strážky2
703523836Spišská Stará Ves834416Lysá nad Dunajcom4
703523836Spišská Stará Ves857581Spišská Stará Ves4
703523861Spišské Hanušovce857629Spišské Hanušovce1
703523887Stará Lesná858081Stará Lesná1
703523909Stráne pod Tatrami858803Stráne pod Tatrami1
703523976Toporec863998Toporec1
703523984Tvarožná866156Tvarožná1
703523984Tvarožná950131Ruskinovce1
703523992Veľká Franková867705Veľká Franková1
703524000Veľká Lomnica867837Veľká Lomnica2
703524042Vlková869929Vlková1
703524051Vlkovce869937Vlkovce1
703524069Vojňany870048Vojňany1
703524077Vrbov870447Vrbov1
703524085Výborná870765Výborná1
703524115Zálesie872296Zálesie1
703524123Žakovce873951Žakovce1
704526401Bijacovce802930Bijacovce2
704526410Brutovce807028Brutovce1
704526452Dlhé Stráže811149Dlhé Stráže2
704526461Doľany811491Doľany2
704526487Dravce812803Dravce2
704526495Dúbrava813435Dúbrava1
704526525Harakovce815764Harakovce1
704543179Jablonov821713Jablonov2
704543225Klčov824127Klčov2
704581640Korytné847879Korytné3
704543292Levoča831859Levoča2
704543292Levoča872458Závada2
704543292Levoča950165Dvorce2
704543314Lúčka834009Lúčka2
704543390Nižné Repaše841030Nižné Repaše1
704543420Oľšavica843709Oľšavica1
704543446Ordzovany844225Ordzovany1
704543454Pavľany845680Pavľany1
704543462Poľanovce847887Poľanovce1
704543471Pongrácovce848131Pongrácovce2
704543624Spišský Štvrtok857777Spišský Štvrtok2
704543641Studenec859290Studenec2
704543675Torysky864021Torysky1
704543691Uloža866466Uloža1
704526606Vyšné Repaše871435Vyšné Repaše1
704526614Vyšný Slavkov871605Vyšný Slavkov1
705520098Čabalovce808288Čabalovce3
705520128Čertižné809349Čertižné4
705520187Habura815331Habura4
705520314Kalinov823031Kalinov4
705520471Medzilaborce803723Borov3
705520471Medzilaborce836621Medzilaborce3
705520471Medzilaborce836630Vydraň3
705520519Ňagov839248Ňagov3
705520578Oľka843661Krivá Oľka3
705520578Oľka843679Nižná Oľka3
705520586Oľšinkov843741Oľšinkov3
705520616Palota845256Palota4
705520705Repejov852015Repejov3
705559610Rokytovce828785Rokytovce3
705520713Roškovce852775Roškovce3
705520853Sukov859532Sukov3
705520861Svetlice859729Svetlice3
705521001Výrava870871Výrava3
706523402Batizovce802174Batizovce1
706523437Gánovce814652Filice1
706523437Gánovce814661Gánovce1
706523445Gerlachov815098Gerlachov1
706523496Hozelec818721Hozelec1
706523488Hôrka817040Hôrka2
706523518Hranovnica819131Hranovnica1
706523542Jánovce822183Jánovce2
706523542Jánovce822191Machalovce2
706523593Kravany828807Kravany1
706523631Liptovská Teplička832537Liptovská Teplička1
706523658Lučivná833959Lučivná1
706523721Mengusovce836702Mengusovce1
706523747Mlynica837784Mlynica1
706523763Nová Lesná841820Nová Lesná1
706523381Poprad836371Matejovce1
706523381Poprad848174Poprad1
706523381Poprad848221Spišská Sobota1
706523381Poprad848298Stráže pod Tatrami1
706523381Poprad848417Veľká1
706523844Spišská Teplica857599Spišská Teplica1
706523852Spišské Bystré857611Spišské Bystré1
706523879Spišský Štiavnik857751Spišský Štiavnik1
706523925Svit859923Svit1
706559890Štôla836711Štôla1
706523933Štrba861375Štrba1
706524107Šuňava840963Nižná Šuňava1
706524107Šuňava871354Vyšná Šuňava1
706523950Švábovce862371Švábovce2
706580368Tatranská Javorina874108Tatranská Javorina1
706524018Veľký Slavkov869163Veľký Slavkov1
706524026Vernár869228Vernár1
706524034Vikartovce869457Vikartovce1
706524093Vydrník870820Vydrník2
706560103Vysoké Tatry858544Starý Smokovec1
706560103Vysoké Tatry861405Štrbské Pleso1
706560103Vysoké Tatry862568Tatranská Lomnica1
706524131Ždiar874132Ždiar1
707524174Bajerov800554Bajerov3
707524255Brežany806889Brežany3
707524301Červenica809381Červenica4
707524409Fričovce814415Fričovce3
707524450Hendrichovce816051Hendrichovce3
707524468Hermanovce816086Hermanovce4
707524476Hrabkov818801Hrabkov2
707524531Chminianske Jakubovany820784Chminianske Jakubovany3
707524646Klenov824143Klenov2
707524697Krížovany829200Krížovany3
707524701Kvačany830119Kvačany3
707524751Lesíček831409Lesíček2
707524786Lipovce830453Lačnov1
707524786Lipovce832294Lipovce1
707524794Ľubovec833614Ľubovec3
707524794Ľubovec833622Ruské Pekľany3
707524808Lúčina833924Lúčina4
707524867Miklušovce837504Miklušovce4
707524930Okružná843431Okružná4
707524999Ovčie844845Ovčie4
707525031Podhradík847402Podhradík2
707525111Rokycany852741Rokycany3
707525138Ruská Nová Ves853623Ruská Nová Ves2
707525154Sedlice854719Sedlice4
707525251Šindliar860841Šindliar1
707525260Široké860948Široké2
707525278Štefanovce950017Nové2
707525278Štefanovce861120Štefanovce2
707525294Terňa800325Babin Potok2
707525294Terňa818950Hradisko2
707525294Terňa863092Terňa2
707525332Tuhrina865583Tuhrina4
707525413Víťaz869724Víťaz2
707525472Zlatá Baňa873284Zlatá Baňa1
708524182Bajerovce800562Bajerovce1
708524204Bodovce803324Bodovce2
708524239Brezovica806846Brezovica2
708524247Brezovička806862Brezovička2
708524310Ďačov809993Ďačov4
708524344Drienica812901Drienica2
708524379Dubovica813397Dubovica2
708524441Hanigovce815675Hanigovce2
708524557Jakovany821853Jakovany4
708524565Jakubova Voľa821896Jakubova Voľa4
708524611Kamenica823287Kamenica2
708524671Krásna Lúka828394Krásna Lúka2
708524689Krivany829137Krivany4
708524778Lipany832219Lipany4
708524816Lúčka833975Lúčka4
708524824Ľutina834289Ľutina4
708524875Milpoš837636Milpoš2
708524921Nižný Slavkov841188Nižný Slavkov1
708524948Olejníkov843504Olejníkov1
708524956Oľšov843750Oľšov2
708525049Poloma848034Poloma2
708525081Ratvaj851850Ratvaj3
708525103Renčišov852007Renčišov1
708525120Rožkovany852937Rožkovany4
708525219Šarišské Dravce860514Šarišské Dravce4
708525243Šarišské Sokolovce860565Šarišské Sokolovce2
708525308Tichý Potok950157Blažov1
708525308Tichý Potok863190Tichý Potok1
708525316Torysa864005Torysa4
708525367Uzovské Pekľany866661Uzovské Pekľany2
708525375Uzovský Šalgov866679Uzovský Šalgov4
708525421Vysoká870919Vysoká1
709520080Brezovec806820Brezovec3
709520136Čukalovce809969Čukalovce3
709520209Hostovice818704Hostovice3
709520284Jalová821951Jalová3
709520322Kalná Roztoka823147Kalná Roztoka3
709520381Kolbasov825697Kolbasov3
709520551Nová Sedlica841871Nová Sedlica2
709520594Osadné844446Osadné3
709520632Parihuzovce845370Parihuzovce3
709520675Príslop850241Príslop3
709520730Runina853577Runina1
709520748Ruská Volová853666Ruská Volová3
709520764Ruský Potok853763Ruský Potok2
709520829Stakčín810088Dara3
709520829Stakčín844616Ostrožnica3
709520829Stakčín853674Ruské3
709520829Stakčín856835Smolník nad Cirochou3
709520829Stakčín857807Stakčín3
709520829Stakčín858471Starina nad Cirochou3
709520829Stakčín867896Veľká Poľana3
709520829Stakčín873691Zvala3
709520811Stakčínska Roztoka857793Stakčínska Roztoka3
709520845Strihovce859117Strihovce4
709520888Topoľa863530Topoľa3
709520918Ubľa866237Ubľa3
709520934Ulič866440Ulič3
709520942Uličské Krivé866458Uličské Krivé3
709521051Zboj872849Zboj2
710526673Čirč809896Čirč2
710526681Ďurková813923Ďurková4
710526690Forbasy814377Forbasy2
710526703Hajtovka815462Hajtovka2
710526711Haligovce815578Haligovce2
710526720Hniezdne816418Hniezdne2
710526738Hraničné819123Hraničné2
710526746Hromoš819620Hromoš2
710526754Chmeľnica820695Chmeľnica4
710526762Jakubany821870Jakubany1
710526762Jakubany950149Hniezdno1
710526771Jarabina822221Jarabina1
710526789Kamienka823511Kamienka1
710526797Kolačkov825433Kolačkov1
710526801Kremná828874Kremná2
710526819Kyjov830241Kyjov1
710526827Lacková830437Lacková1
710526835Legnava831085Legnava2
710526843Lesnica831425Lesnica2
710526851Litmanová832944Litmanová1
710526860Lomnička833088Lomnička1
710526878Ľubotín833606Ľubotín4
710526886Malý Lipník835897Malý Lipník3
710526894Matysová836478Matysová2
710526908Mníšek nad Popradom837920Mníšek nad Popradom2
710526908Mníšek nad Popradom837938Pilhov2
710526916Nižné Ružbachy841048Nižné Ružbachy2
710526924Nová Ľubovňa841846Nová Ľubovňa2
710526932Obručné843075Obručné1
710526941Orlov844365Orlov3
710526959Plaveč846848Plaveč4
710526967Plavnica846872Plavnica4
710526975Podolínec847674Podolínec1
710526983Pusté Pole850691Pusté Pole2
710526991Ruská Voľa nad Popradom853658Ruská Voľa nad Popradom1
710526665Stará Ľubovňa858099Stará Ľubovňa2
710527009Starina858480Starina2
710527017Stráňany858765Stráňany1
710527025Sulín859541Malý Sulín3
710527025Sulín859559Veľký Sulín3
710527033Šambron860361Šambron1
710527041Šarišské Jastrabie860522Šarišské Jastrabie1
710527050Údol866318Údol2
710527068Veľká Lesná867799Veľká Lesná1
710527076Veľký Lipník869139Veľký Lipník1
710527084Vislanka869589Vislanka2
710527092Vyšné Ružbachy871451Vyšné Ružbachy1
711527173Brusnica807001Brusnica3
711527203Bžany807923Bžany3
711527203Bžany875333Valkov3
711527297Havaj815942Havaj3
711527343Jakušovce821934Jakušovce3
711527386Kolbovce825701Kolbovce3
711527408Korunková826545Korunková3
711527416Kožuchovce827916Kožuchovce3
711527467Krišľovce829048Krišľovce3
711527793Kručov853755Kručov3
711527530Malá Poľana835188Malá Poľana3
711527572Miková837512Miková4
711527581Miňovce837644Miňovce3
711527611Mrázovce838683Mrázovce3
711527921Tokajík863432Tokajík3
711528005Vladiča869775Driečna3
711528005Vladiča869791Suchá3
711528005Vladiča869783Vladiča3
711528013Vojtovce870099Vojtovce3
711560073Vyšný Hrabovec865800Vyšný Hrabovec3
712527149Bodružal803341Bodružal3
712527238Dlhoňa811157Dlhoňa3
712527301Havranec815969Havranec3
712527327Hunkovce820393Hunkovce3
712519332Kobylnice824984Kobylnice3
712527394Korejovce826278Korejovce3
712527424Krajná Bystrá827941Krajná Bystrá3
712527432Krajná Poľana827959Krajná Poľana3
712527441Krajná Porúbka827967Krajná Porúbka3
712527459Krajné Čierno828041Krajné Čierno3
712527556Medvedie836516Medvedie3
712519596Mičakovce836770Mičakovce3
712527599Miroľa837687Miroľa3
712527653Nižný Komárnik841137Nižný Komárnik3
712527734Príkra850233Príkra3
712527742Pstriná850411Pstriná3
712527874Šarbov860441Šarbov3
712527963Vápeník867365Vápeník3
712528056Vyšná Pisaná871257Vyšná Pisaná3
712528064Vyšný Komárnik871524Vyšný Komárnik4
713544078Banské801640Banské4
713544167Detrík810355Detrík3
713544205Girovce815144Girovce3
713544221Hermanovce nad Topľou816094Hermanovce nad Topľou2
713528749Jasenovce822353Jasenovce3
713528765Juskova Voľa822931Juskova Voľa3
713528854Matiaška836397Matiaška3
713528986Petrovce846091Petrovce3
713528994Piskorovce846686Piskorovce3
713529052Remeniny851981Remeniny3
713529079Rudlov853381Rudlov4
713529109Ruská Voľa853640Ruská Voľa3
713529214Vavrinec867497Vavrinec3
713529231Vlača869767Vlača3
713529265Zámutov872326Zámutov4
801526509Gelnica814741Gelnica2
801526541Helcmanovce816001Helcmanovce2
801526550Henclová816035Henclová1
801543144Hrišovce819441Hrišovce2
801543187Jaklovce821845Jaklovce3
801543233Kluknava824895Kluknava3
801543241Kojšov825166Kojšov1
801543322Margecany836044Margecany3
801543322Margecany836052Rolova Huta3
801543365Mníšek nad Hnilcom837890Mníšek nad Hnilcom2
801543373Nálepkovo839299Nálepkovo1
801543497Prakovce849120Prakovce1
801543501Richnava852350Richnava3
801543551Smolnícka Huta856819Smolnícka Huta1
801543560Smolník856851Smolník1
801543632Stará Voda858366Stará Voda4
801543659Švedlár862401Švedlár1
801543683Úhorná866342Úhorná1
801543705Veľký Folkmar868973Veľký Folkmar3
801526631Závadka872547Závadka1
801526649Žakarovce873942Žakarovce2
806521396Hačava815365Hačava2
806521469Hýľov820636Hýľov2
806521540Kecerovský Lipovec823741Kecerovský Lipovec2
806521574Košická Belá827606Košická Belá3
806521574Košická Belá875309Košické Hámre3
806521574Košická Belá875317Malý Folkmar3
806521639Kysak830259Kysak3
806521663Malá Lodina835137Malá Lodina3
806521663Malá Lodina875414Ružín3
806521671Medzev836567Medzev3
806521701Mudrovce838730Mudrovce2
806521833Opátka843857Opátka2
806521892Poproč848506Poproč2
806521981Skároš855791Skároš3
806522031Sokoľ857220Sokoľ3
806522074Štós861359Štós2
806522155Veľká Lodina867811Veľká Lodina3
806522210Vyšný Klátov871516Vyšný Klátov2
806582093Vyšný Medzev836583Vyšný Medzev3
806559881Zádiel871711Zádiel3
806522244Zlatá Idka873322Zlatá Idka1
808525545Betliar802841Betliar1
808525561Bôrka803715Bôrka2
808525570Brdárka806161Brdárka2
808525596Čierna Lehota809586Čierna Lehota1
808560031Čučma853178Čučma1
808525618Dedinky810185Dedinky1
808525634Dobšiná811378Dobšiná1
808525642Drnava813061Drnava2
808525669Gemerská Poloma814938Gemerská Poloma1
808525693Gočaltovo815179Gočaltovo3
808525707Gočovo815187Gočovo3
808525715Hanková815713Hanková1
808525723Henckovce816027Henckovce3
808525731Honce816892Honce3
808525839Kobeliarovo824976Kobeliarovo2
808525847Koceľovce825018Koceľovce3
808525855Kováčová827797Kováčová1
808560065Kružná829650Kružná3
808525910Lipovník832383Lipovník4
808525936Lúčka833991Lúčka2
808525952Markuška836095Markuška3
808526045Nižná Slaná840912Nižná Slaná3
808526053Ochtiná843261Ochtiná3
808526061Pača844934Pača1
808526070Pašková845639Pašková3
808526088Petrovo846155Petrovo3
808526126Rakovnica851558Rakovnica3
808526134Rejdová851965Rejdová1
808526177Rochovce852732Rochovce3
808526185Roštár852791Roštár4
808526193Rozložná852902Rozložná3
808525529Rožňava853151Nadabula2
808525529Rožňava852945Rožňava2
808526207Rožňavské Bystré853275Rožňavské Bystré3
808526215Rudná853402Rudná2
808526240Silická Jablonica855511Silická Jablonica3
808526266Slavec856177Slavec3
808526266Slavec856185Vidová3
808526274Slavoška856231Slavoška3
808526282Slavošovce856258Slavošovce2
808526291Stratená858854Stratená1
808526312Štítnik861341Štítnik3
808526339Vlachovo869813Vlachovo1
808526347Vyšná Slaná871311Vyšná Slaná2
809522317Beňatina802603Beňatina3
809522520Inovce821284Inovce3
809522970Priekopa849847Priekopa4
809523003Remetské Hámre851990Remetské Hámre2
809523011Ruská Bystrá853607Ruská Bystrá3
809523038Ruský Hrabovec853739Ruský Hrabovec3
809523305Vyšná Rybnica871290Vyšná Rybnica2
810526398Betlanovce802824Betlanovce1
810526444Danišovce810053Danišovce4
810526576Hnilčík816434Hnilčík1
810526584Hnilec816477Hnilec1
810526592Hrabušice818909Hrabušice1
810543152Chrasť nad Hornádom820938Chrasť nad Hornádom3
810543209Kaľava822990Kaľava3
810543250Kolinovce825760Kolinovce3
810543268Krompachy829307Krompachy2
810543284Letanovce831514Letanovce1
810543349Matejovce nad Hornádom836389Matejovce nad Hornádom3
810543357Mlynky837814Mlynky1
810543411Olcnava843466Olcnava2
810543438Oľšavka843725Oľšavka4
810543489Poráč848557Poráč1
810543519Rudňany853411Rudňany2
810543527Slatvina856169Slatvina2
810543535Slovinky856665Nižné Slovinky1
810543535Slovinky856681Vyšné Slovinky1
810560154Smižany856754Smižany1
810526355Spišská Nová Ves857386Spišská Nová Ves1
810543586Spišské Tomášovce857670Spišské Tomášovce2
810543594Spišské Vlachy857696Spišské Vlachy4
810543667Teplička862738Šafárka4
810543667Teplička862720Teplička4
810543713Vítkovce869759Vítkovce3
810543721Vojkovce870030Vojkovce1
811528315Dargov810096Dargov4
Oblasti s prírodnými obmedzeniami
OkresKód obceNázov obceKód KÚNázov katastra

Zaradenie -
oblasť čeliaca významným
prírodným obmedzeniam [BK]

103529346Bratislava-Nové Mesto804690Nové Mesto2
103529346Bratislava-Nové Mesto804380Vinohrady2
103529354Bratislava-Rača805866Rača2
104529401Bratislava-Devín805301Devín2
106507831Borinka803693BorinkaA
106507831Borinka803707VačkováA
106508021Kuchyňa829773Kuchyňa2
106508039Láb830399LábA
106508055Lozorno833231LozornoA
106504874Studienka859303Studienka3
106500267Záhorie (vojenský obvod)991970Bažantnica3
106500267Záhorie (vojenský obvod)991988Červený Kríž3
106500267Záhorie (vojenský obvod)991945Nivky3
106500267Záhorie (vojenský obvod)991953Obora3
106500267Záhorie (vojenský obvod)991996Riadok3
106500267Záhorie (vojenský obvod)991961Šranek3
106500267Záhorie (vojenský obvod)992003Turecký vrch3
106500267Záhorie (vojenský obvod)871788Záhorie3
106504980Závod872679Závod3
107507857Častá808814Častá2
107507873Doľany811483DoľanyA
107507881Dubová813303Dubová2
107508101Modra838039ModraA
107508179Pezinok839019Grinava2
107508179Pezinok846163Pezinok2
107507989Svätý Jur822892NeštichA
107507989Svätý Jur822884Svätý JurA
107508314Vinosady869571Malé TŕnieA
107508314Vinosady869554Veľké TŕnieA
201501514Čakany808644Čakany2
201501620Hubice820032Hubice2
201501913Štvrtok na Ostrove861791Štvrtok na Ostrove2
204507466Prašník849251PrašníkA
205504211Bílkove Humence802948Bílkove Humence3
205504238Borský Mikuláš803804Borský Mikuláš3
205504238Borský Mikuláš803821Borský Peter3
205504220Borský Svätý Jur803766Borský Svätý Jur3
205504319Čáry808806ČáryA
205504327Častkov808831ČastkovA
205504572Moravský Svätý Ján838489Moravský Svätý JánA
205504653Podbranč847178PodbrančA
205504700Prietrž849987PrietržA
205556114Sekule854778SekuleA
205504840Sobotište857165SobotišteA
206504271Brodské806960BrodskéA
206504483Koválovec827835KoválovecA
207556599Dlhá810878DlháA
207506915Dobrá Voda811220Dobrá Voda1
207506940Dolné Orešany812099Dolné Orešany2
301542920Horné Naštice818046Horné Naštice1
302512885Bolešov803600BolešovA
302513024Dulov813583DulovA
302513156Ilava821187IlavaA
302513156Ilava824402KlobušiceA
302557404Kameničany823350Kameničany2
302513253Košeca826880Košeca2
302513296Ladce830488Ladce2
302513385Mikušovce837539Mikušovce pri Pruskom2
302513725Tuchyňa865605Tuchyňa2
303504254Brestovec806277Brestovec2
303504262Brezová pod Bradlom806749Brezová pod Bradlom2
303506079Hrašné819158HrašnéA
303504408Chvojnica821063ChvojnicaA
303504424Jablonka821632Jablonka1
303506141Kostolné826693KostolnéA
303504467Košariská826821KošariskáA
303506150Krajné827975KrajnéA
303504581Myjava838926MyjavaA
303504581Myjava865702Turá LúkaA
303506419Podkylava847526PodkylavaA
303504661Polianka847950PoliankaA
303504688Poriadie848590Poriadie1
303504696Priepasné849901PriepasnéA
303504793Rudník853461RudníkA
303504971Vrbovce870587VrbovceA
304505846Beckov802255Beckov2
304505871Bošáca803863BošácaA
304556424Haluzice803871Haluzice2
304506061Hrachovište819042HrachovišteA
304506184Lubina833398LubinaA
304506524Stará Turá858251Stará TuráA
304506630Vaďovce866687Vaďovce2
306557510Hatné815926Hatné2
306580856Horný Lieskov818402Horný Lieskov2
306557552Klieština824348Klieština2
306512842Považská Bystrica812501Dolný MoštenecA
306512842Považská Bystrica818411Horný MoštenecA
306512842Považská Bystrica837571MilochovA
306512842Považská Bystrica844373OrlovéA
306512842Považská Bystrica847615PodmanínA
306512842Považská Bystrica847763PodvažieA
306512842Považská Bystrica848832Považská BystricaA
306512842Považská Bystrica849006Považská TepláA
306512842Považská Bystrica849022Považské PodhradieA
306512842Považská Bystrica849367PraznovA
306512842Považská Bystrica860719ŠebešťanováA
306512842Považská Bystrica873101Zemiansky KvašovA
306557480Slopná856479Slopná2
306518913Sverepec859702SverepecA
307514021Chrenovec-Brusno820989BrusnoA
307514021Chrenovec-Brusno820997ChrenovecA
307514098Kocurany825051KocuranyA
307514314Poluvsie848115Poluvsie1
307514438Veľká Čausa867659Veľká ČausaA
308512958Dolná Breznica811521Dolná Breznica2
308557692Horná Breznica817163Horná Breznica2
308513121Horovce818551HorovceA
308557501Kvašov830151Kvašov5
308513326Lednické Rovne817007Horenice2
308513326Lednické Rovne817023Hôrka2
308513326Lednické Rovne831077Lednické Rovne2
308513326Lednické Rovne817015Medné2
308513610Púchov850501Horné Kočkovce2
308513610Púchov818712Hoštiná2
308513610Púchov821161Ihrište2
308513610Púchov841234Nosice2
308513610Púchov850462Púchov2
308513610Púchov850560Vieska-Bezdedov2
308557471Streženice859095Streženice2
309506010Horná Súča817627Horná Súča5
309506168Krivosúd-Bodovka829161Krivosúd-BodovkaA
309506273Motešice838608Dolné Motešice1
309506273Motešice838616Horné Motešice1
309506273Motešice845957Peťovka1
309506290Neporadza839663Bošianska Neporadza1
309506290Neporadza839671Rožňová Neporadza1
309506532Svinná859907Svinná1
309506591Trenčianske Jastrabie864412Trenčianske Jastrabie1
309506648Veľká Hradná867713Veľká Hradná1
402580937Bohunice803448Bohunice1
402502090Bory803855Bory1
402502103Brhlovce806897Dolné BrhlovceA
402502103Brhlovce806901Horné BrhlovceA
402502111Čajkov808571ČajkovA
402502154Demandice810240Demandice1
402502162Devičany810606Dolné Devičany1
402502162Devičany810614Horné Devičany1
402502219Drženice813109Drženice1
402502219Drženice802247Kmeťovce1
402545350Hontianske Trsťany862673Hontianske TrsťanyA
402502367Ipeľské Úľany821306Ipeľské Úľany2
402502383Jabloňovce821730Dolné JabloňovceA
402502383Jabloňovce821748Horné JabloňovceA
402502588Nová Dedina815209Gondovo1
402502588Nová Dedina841706Opatová1
402502588Nová Dedina841722Tekovská Nová Ves1
402502642Plášťovce846759PlášťovceA
402502707Rybník854158RybníkA
402502715Santovka854379MalinovecA
402502715Santovka854387SantovkaA
402502740Slatina856053SlatinaA
402502871Tupá865630ChorvaticeA
402502871Tupá865648TupáA
402502995Žemberovce874311Dolné Žemberovce1
402502995Žemberovce874329Horné Žemberovce1
403545635Horné Lefantovce817996Horné LefantovceA
403555851Malý Lapáš830623Malý Lapáš1
403500682Pohranice847810Pohranice1
405504165Vlčany869872Vlčany1
406505617Tvrdomestice866164Tvrdomestice1
407500429Kostoľany pod Tribečom826596Kostoľany pod Tribečom2
407500721Skýcov855901Skýcov2
407517305Tekovské Nemce862665Tekovské NemceA
407500976Zlatno873519ZlatnoA
501517461Bytča807711Hliník nad VáhomA
501517461Bytča818836HrabovéA
501517461Bytča807729Malá BytčaA
501517461Bytča807737MikšováA
501517461Bytča850420PšurnoviceA
501517461Bytča807745Veľká BytčaA
501517691Kotešová827746KotešováA
501517798Maršová-Rašov836141MaršováA
501517895Predmier849421PredmierA
506512061Benice802654BeniceA
506512168Diaková810690Diaková1
506512206Dolný Kalník812307Dolný KalníkA
506512290Horný Kalník818399Horný Kalník2
506512346Karlová823601Karlová2
506512371Košťany nad Turcom827711Košťany nad TurcomA
506512397Laskár830658Laskár1
506512397Laskár867268Valentová1
506512419Ležiachov831972LežiachovA
506512541Rakovo851574RakovoA
506512737Turčiansky Ďur865907Turčiansky Ďur2
506512834Žabokreky873926ŽabokrekyA
509512095Bodorová803308BodorováA
509512095Bodorová803316KeviceA
509512109Borcová803669BorcováA
509512265Háj815381HájA
509512303Ivančiná813982Dvorec nad TurcomA
509512303Ivančiná821411IvančináA
509512320Jazernica822566Jazernica2
509512338Kaľamenová822973Kaľamenová1
509512443Malý Čepčín835846Malý ČepčínA
509512788Veľký Čepčín868922Veľký Čepčín1
511547522Bitarová803014Bitarová1
511547557Brezany806412Brezany1
511517526Dolný Hričov812277Dolný Hričov2
511517526Dolný Hričov845892Peklina2
511517551Gbeľany814679GbeľanyA
511517593Horný Hričov818381Horný HričovA
511517577Hôrky817139Hôrky1
511557935Lietavská Lúčka832138Lietavská LúčkaA
511517828Nededza839442Nededza2
511547611Ovčiarsko844837OvčiarskoA
511517402Žilina800759BánováA
511517402Žilina806951BrodnoA
511517402Žilina874825BudatínA
511517402Žilina807753BytčicaA
511517402Žilina838195Mojšova LúčkaA
511517402Žilina849031Považský ChlmecA
511517402Žilina858897StrážovA
511517402Žilina865371TrnovéA
511517402Žilina870307VranieA
511517402Žilina871737ZádubnieA
511517402Žilina872377ZástranieA
511517402Žilina874876ZávodieA
511517402Žilina874604ŽilinaA
511517402Žilina874906Žilinská LehotaA
601508519Čerín808334ČačínA
601508519Čerín809284ČerínA
601508543Dolná Mičiná811718Dolná Mičiná2
602516601Baďan800465Baďan2
602516601Baďan824062Klastava2
604518379Dúbravy813478Dúbravy1
604518549Kriváň829099KriváňA
604518824Stožok858757Stožok1
604518921Vígľaš869350Vígľaš1
605518212Bzovík807893BzovíkA
605518239Cerovo808032Cerovo2
605518247Čabradský Vrbovok808318Čabradský Vrbovok1
605518255Čekovce809047Čekovce4
605518280Devičie810622Devičie2
605518301Dolné Mladonice812056Dolné Mladonice2
605518310Dolný Badín812226Dolný Badín1
605518336Domaníky812587Domaníky1
605518344Drážovce812871DrážovceA
605518352Drienovo812943DrienovoA
605518417Hontianske Nemce816931Hontianske Nemce1
605518417Hontianske Nemce816957Rakovec1
605518417Hontianske Nemce855588Sitnianska Lehôtka1
605518425Hontianske Tesáre800457BáčovceA
605518425Hontianske Tesáre860875Dolné ŠipiceA
605518425Hontianske Tesáre814083DvorníkyA
605518425Hontianske Tesáre816973Hontianske TesáreA
605518425Hontianske Tesáre860867Horné ŠipiceA
605518433Horné Mladonice818011Horné Mladonice4
605518441Horný Badín818321Horný Badín1
605518484Jalšovík822001Jalšovík2
605518514Kozí Vrbovok827886Kozí Vrbovok2
605518531Kráľovce-Krnišov828246Kráľovce2
605518531Kráľovce-Krnišov828254Krnišov2
605518557Krupina829498Krupina2
605518565Lackov830429Lackov2
605518573Ladzany830551Ladzany2
605518611Litava832928Litava2
605518646Medovarce836486Medovarce1
605518701Rykynčice854191Dolné RykynčiceA
605518701Rykynčice854204Horné RykynčiceA
605518735Sebechleby854506Sebechleby1
605518743Selce854832Selce1
605518841Súdovce859397SúdovceA
605518883Trpín865451TrpínA
605518905Uňatín866482UňatínA
605518956Zemiansky Vrbovok873136Zemiansky Vrbovok4
606511293Buzitka807508Buzitka1
606511323Čakanovce808601ČakanovceA
606557331Gregorova Vieska815276Gregorova Vieska1
606511421Halič815501Halič1
606511439Holiša816850Holiša1
606511463Jelšovec822736Jelšovec1
606511480Kalonda823171KalondaA
606511528Lehôtka831204Lehôtka1
606511544Lipovany832286LipovanyA
606511552Lovinobaňa833215LovinobaňaA
606511552Lovinobaňa866261UderináA
606511561Ľuboreč833541Ľuboreč2
606511579Lupoč834254Lupoč1
606511609Mašková836362Mašková1
606580309Mikušovce833797Mikušovce1
606511625Mučín838691Mučín1
606511676Nové Hony842010Nové Hony1
606511692Panické Dravce845299Panické Dravce1
606511714Pinciná846660Pinciná1
606511722Pleš846899PlešA
606511749Podrečany847682Podrečany1
606511773Praha849111Praha2
606511781Prša850322Prša1
606511803Rapovce851655Rapovce1
606511811Ratka851728RatkaA
606511838Ružiná853780RužináA
606511846Stará Halič857939Stará Halič1
606511854Šávoľ860697ŠávoľA
606511901Točnica863424TočnicaA
606511927Trebeľovce838764MuľkaA
606511927Trebeľovce864161TrebeľovceA
606557340Trenč864358Trenč1
606511994Veľká nad Ipľom867632Veľká nad Ipľom1
606557307Vidiná869261Vidiná1
607511269Breznička806480Breznička1
607514900Hrnčiarska Ves819514Pondelok1
607514900Hrnčiarska Ves819531Veľká Suchá1
607514918Hrnčiarske Zalužany819549Hrnčiarske Zalužany1
607511471Kalinovo823058Hrabovo1
607511471Kalinovo823066Kalinovo1
607511617Mládzovo837695MládzovoA
607511684Ozdín807656Bystrička1
607511684Ozdín844853Ozdín1
607511765Poltár848077Poltár1
607511765Poltár848093Slaná Lehota1
607511765Poltár848107Zelené1
607511820Rovňany852821Rovňany1
607511978Uhorské866377Uhorské1
607512001Veľká Ves867900Veľká Ves1
608514675Držkovce813117Držkovce1
608514756Gemerská Ves814954Gemerská Ves1
608525677Gemerské Teplice814997Gemerský Milhosť1
608525677Gemerské Teplice815004Jelšavská Teplica1
608525685Gemerský Sad815039Mikolčany2
608525685Gemerský Sad815047Nováčany2
608525766Hucín820091HucínA
608514977Chvalová821055Chvalová1
608525812Kameňany823252KameňanyA
608515574Leváre859044StrelniceA
608515159Levkuška831841LevkuškaA
608525901Licince831999LicinceA
608515256Otročok844829OtročokA
608515311Polina847984Polina1
608526100Prihradzany850225Prihradzany1
608515361Rašice851698RašiceA
608515523Skerešovo855804Skerešovo1
608526304Šivetice860981Šivetice1
608515761Višňové869643VišňovéA
608515833Žiar874361Žiar1
609557757Abovce800040Abovce1
609514489Babinec800350Babinec1
609514501Barca801691BarcaA
609514519Bátka802191Bátka1
609514535Belín802433BelínA
609514551Bottovo803961Bottovo1
609514586Budikovany807141Budikovany1
609514594Cakov807982Cakov1
609514632Dolné Zahorany812196Dolné ZahoranyA
609514641Dražice812811Dražice1
609514659Drienčany812889Drienčany1
609514659Drienčany812897Papča1
609514691Dubovec813389DubovecA
609557919Dulovo802204Dulovo1
609514853Horné Zahorany818291Horné Zahorany1
609514861Hostice818615HosticeA
609514870Hostišovce818658Hostišovce1
609514888Hrachovo819051Hrachovo1
609514942Husiná820491HusináA
609514985Ivanice821420Ivanice1
609515027Kaloša823180KalošaA
609515051Kociha825026Kociha1
609515078Kráľ828076KráľA
609515086Kraskovo828378Kraskovo1
609515108Kružno829676Kružno1
609515175Lukovištia834203Lukovištia1
609515183Martinová836346MartinováA
609515205Neporadza839680NeporadzaA
609557790Nižný Skálnik868647Nižný Skálnik1
609515230Nová Bašta841447Nová BaštaA
609515248Orávka844039Orávka1
609515264Ožďany844918Ožďany1
609515272Padarovce844969Padarovce1
609515281Pavlovce845736Pavlovce1
609515353Radnovce850900Radnovce1
609514462Rimavská Sobota800601Bakta1
609514462Rimavská Sobota813940Dúžava1
609514462Rimavská Sobota838161Mojín1
609514462Rimavská Sobota840874Nižná Pokoradz1
609514462Rimavská Sobota852422Rimavská Sobota1
609514462Rimavská Sobota852473Tomášová1
609514462Rimavská Sobota871265Vyšná Pokoradz1
609515469Rimavské Janovce852635Rimavské JanovceA
609557811Rimavské Zalužany852651Rimavské Zalužany1
609515531Slizké856461SlizkéA
609515566Stránska858811StránskaA
609515604Sútor859621SútorA
609515647Španie Pole861065Španie Pole2
609515671Teplý Vrch862771Teplý VrchA
609515795Valice841056Nižné ValiceA
609515752Vieska nad Blhom869309Vieska nad Blhom1
609557901Vyšné Valice871460GregorovceA
609557901Vyšné Valice871478Vyšné ValiceA
609515809Vyšný Skálnik871591Vyšný Skálnik1
609515817Zádor871729Zádor1
609557927Zacharovce871851ZacharovceA
609515841Žíp874914ŽípA
610515868Balog nad Ipľom800635Balog nad Ipľom1
610515884Brusník807010Brusník2
610515906Čebovce808971ČebovceA
610515922Čelovce809161ČelovceA
610515949Dačov Lom810037Dolný Dačov Lom2
610515949Dačov Lom810002Horný Dačov Lom2
610515965Dolná Strehová811785Dolná Strehová1
610515981Dolné Strháre812153Dolné Strháre1
610515981Dolné Strháre854816Selce1
610515990Ďurkovce813931Ďurkovce1
610516015Horná Strehová817597Horná Strehová1
610516031Horné Strháre818232Horné StrháreA
610516040Hrušov819883Hrušov2
610516058Chrastince820946Chrastince1
610516066Chrťany821012Chrťany2
610516074Ipeľské Predmostie821292Ipeľské Predmostie1
610516091Kiarov823945KiarovA
610516104Kleňany824135KleňanyA
610516121Kosihovce826561KosihovceA
610516139Kosihy nad Ipľom826570Kosihy nad Ipľom1
610516155Lesenice831395Lesenice1
610516163Ľuboriečka833568Ľuboriečka1
610516171Malá Čalomija834963Malá Čalomija1
610516210Modrý Kameň838128Modrý Kameň2
610516228Muľa838756MuľaA
610516244Nová Ves841927Nová VesA
610516287Opava843962Opava4
610516295Pôtor848751PôtorA
610516295Pôtor848786ŽihľavaA
610516317Príbelce849634Dolné PríbelceA
610516317Príbelce849642Horné PríbelceA
610516368Senné849723PríbojA
610516368Senné855162SennéA
610516384Slovenské Ďarmoty856592Slovenské Ďarmoty1
610516414Sucháň859478Sucháň2
610516422Suché Brezovo859508Suché Brezovo2
610516431Širákov860913ŠirákovA
610516457Trebušovce864323TrebušovceA
610516465Veľká Čalomija867641Veľká Čalomija1
610516473Veľká Ves nad Ipľom867918Veľká Ves nad Ipľom1
610515850Veľký Krtíš869058Veľký Krtíš1
610516503Veľký Lom869147Veľký Lom2
610516511Vieska869295Vieska1
610516554Závada872440Závada2
611518166Babiná800333BabináA
611518174Bacúrov800392Bacúrov1
611518191Breziny806447BrezinyA
611518204Budča807125Budča1
611518221Bzovská Lehôtka807915Bzovská LehôtkaA
611518298Dobrá Niva811190Dobrá Niva1
611518506Kováčová827771Kováčová1
611518581Lešť (vojenský obvod)831441Lažteky2
611518581Lešť (vojenský obvod)831433Lešť I2
611518581Lešť (vojenský obvod)991911Lešť II2
611518581Lešť (vojenský obvod)831450Podjavorie I2
611518581Lešť (vojenský obvod)991929Podjavorie II2
611518581Lešť (vojenský obvod)831468Vidov Vrch2
611558133Lieskovec832057Lieskovec1
611558087Lukavica834131LukavicaA
611518671Ostrá Lúka844527Ostrá LúkaA
611518727Sása854417Sása1
611518808Sliač856291Hájniky1
611518808Sliač856304Rybáre1
611518808Sliač854361Sampor1
611518891Turová866024TurováA
611581585Veľká Lúka867845Veľká Lúka1
612516830Hronský Beňadik819816Hronský BeňadikA
612516830Hronský Beňadik850403PsiareA
613516741Dolná Ždaňa811947Dolná Ždaňa1
613516881Jastrabá822485Jastrabá2
613517020Lovča833169Lovča1
613517038Lovčica-Trubín833177LovčicaA
613517038Lovčica-Trubín865567TrubínA
613517135Pitelová846724Pitelová2
613517186Prestavlky817791Horná Trnávka1
613517186Prestavlky849499Prestavlky1
613517267Stará Kremnička858048Stará Kremnička2
613516589Žiar nad Hronom874515Horné OpatovceA
613516589Žiar nad Hronom860654Šášovské PodhradieA
613516589Žiar nad Hronom874370Žiar nad HronomA
701519014Abrahámovce800066Abrahámovce1
701519022Andrejová800201Andrejová1
701519006Bardejov801712BardejovA
701519006Bardejov802077Bardejovská Nová VesA
701519006Bardejov810886Dlhá LúkaA
701519049Bartošovce802115Bartošovce1
701519057Becherov802298Becherov4
701519065Beloveža802484Beloveža2
701519081Brezov806731Brezov1
701519090Brezovka806871Brezovka2
701519103Buclovany807061Buclovany1
701519138Dubinné813133Dubinné2
701519189Gerlachov815071Gerlachov2
701519201Hankovce815721Hankovce1
701519219Harhaj815772Harhaj1
701519227Hažlín815985Hažlín1
701519251Hrabovec818844HrabovecA
701519278Hutka820539Hutka2
701519286Chmeľová820725Chmeľová4
701519294Janovce822167Janovce2
701519308Jedlinka822574Jedlinka4
701519324Kľušov824925KľušovA
701519341Kobyly824992Kobyly2
701519359Kochanovce825115Kochanovce1
701519367Komárov826031Komárov1
701519375Koprivnica826251Koprivnica1
701519383Kožany827894Kožany1
701519405Krivé829145Krivé2
701519430Kučín829757Kučín1
701519456Kurima829919Kurima1
701519472Lascov830640LascovA
701519499Lipová832260Lipová2
701519529Lopúchov833118Lopúchov1
701519545Lukavica834149Lukavica2
701519588Marhaň836061MarhaňA
701519600Mikulášová837521Mikulášová2
701519618Mokroluh838276Mokroluh2
701519626Nemcovce839493Nemcovce1
701519634Nižná Polianka840882Nižná Polianka2
701519677Oľšavce843695Oľšavce1
701519685Ondavka843806Ondavka2
701519707Osikov844454Osikov1
701519731Porúbka848654PorúbkaA
701519936Raslavice841021Nižné Raslavice1
701519936Raslavice871419Vyšné Raslavice1
701519758Rešov852066Rešov2
701519766Richvald852376Richvald2
701519774Rokytov852759Rokytov2
701519782Smilno856703Smilno1
701519821Stuľany859311Stuľany1
701519839Sveržov859711Sveržov2
701519847Šarišské Čierne860506Šarišské Čierne2
701519855Šašová860638Šašová2
701519871Tarnov862517Tarnov1
701519880Tročany865443Tročany4
701518964Vaniškovce867349Vaniškovce1
701519928Vyšná Voľa871362Vyšná Voľa2
701519944Vyšný Kručov871532Vyšný Kručov2
701519961Zborov872881Zborov2
702520021Baškovce802140Baškovce2
702520055Brekov806196BrekovA
702520110Černina809322Černina2
702559644Gruzovce856568Gruzovce5
702520195Hankovce815730Hankovce2
702559598Hažín nad Cirochou823317Hažín nad CirochouA
702520241Hudcovce820105Hudcovce1
702520004Humenné820121Humenné1
702520268Chlmec820687Chlmec2
702520276Jabloň821551Jabloň1
702520292Jankovce822086Jankovce1
702559547Jasenov822329JasenovA
702520331Kamenica nad Cirochou823325Kamenica nad CirochouA
702520349Kamienka823503KamienkaA
702520357Karná823627Karná1
702520373Kochanovce825123Kochanovce nad Laborcom1
702528803Košarovce826871KošarovceA
702582140Lackovce830445LackovceA
702520446Lieskovec832065Lieskovec1
702520454Ľubiša833495Ľubiša1
702520462Lukačovce834122Lukačovce1
702520497Modra nad Cirochou838063Modra nad Cirochou1
702520535Nižná Jablonka840807Nižná Jablonka2
702528897Nižná Sitnica840904Nižná Sitnica1
702520543Nižné Ladičkovce840980Nižné LadičkovceA
702520560Ohradzany843199Ohradzany1
702520624Papín845311Papín1
702520667Porúbka848662Porúbka2
702520683Ptičie850438Ptičie1
702529061Rohožník852724Rohožník1
702520250Rokytov pri Humennom820369Humenský Rokytov1
702520250Rokytov pri Humennom872962Zbudský Rokytov1
702520721Rovné852856Rovné1
702520772Slovenská Volová856576Slovenská VolováA
702520781Slovenské Krivé856614Slovenské Krivé2
702559636Sopkovce843202Sopkovce2
702520896Topoľovka863971Topoľovka1
702520926Udavské866253UdavskéA
702520977Veľopolie869201VeľopolieA
702520985Víťazovce869732Víťazovce1
702521035Vyšný Hrušov871508Vyšný Hrušov1
702521043Závadka872491Závadka1
704526371Baldovce800627Baldovce1
704526380Beharovce802263Beharovce2
704526428Buglovce807290BuglovceA
704526479Domaňovce812625DomaňovceA
704526517Granč-Petrovce815268Granč-Petrovce2
704543276Kurimany829927Kurimany2
704543381Nemešany839621Nemešany1
704543578Spišské Podhradie823660KatúňA
704543578Spišské Podhradie857645Spišské PodhradieA
705520071Brestov nad Laborcom806234Brestov nad Laborcom2
705520101Čabiny808300Čabiny2
705520411Krásny Brod828769Krásny Brod1
705520691Radvaň nad Laborcom851167Radvaň nad Laborcom1
705520951Valentovce867276Valentovce5
705520993Volica870137Volica1
705521060Zbojné872857Zbojné1
705521078Zbudská Belá872946Zbudská Belá2
707524158Abranovce800112Abranovce1
707524191Bertotovce802743Bertotovce2
707524212Brestov806226Brestov1
707524221Bretejovce806382Bretejovce1
707524263Bzenov807788BzenovA
707524271Čelovce809187ČelovceA
707524336Demjata810347Demjata4
707524352Drienov812927Drienov1
707524361Drienovská Nová Ves812960Drienovská Nová Ves1
707524387Dulova Ves813591Dulova Ves1
707524395Fintice814351FinticeA
707524417Fulianka814423Fulianka1
707524425Geraltov815055Geraltov2
707524425Geraltov874035Žatkovce2
707524425Geraltov872512Závadka2
707524433Gregorovce815284Gregorovce1
707524506Chmeľov820709Chmeľov2
707524514Chmeľovec820733ChmeľovecA
707524549Chmiňany820750Chmiňany1
707524522Chminianska Nová Ves820776Chminianska Nová Ves1
707524581Janov822108Janov2
707524590Janovík822205Janovík1
707524620Kapušany823571Kapušany1
707524638Kendice823775KendiceA
707524654Kojatice825131Kojatice1
707524654Kojatice860549Šarišské Lužianky1
707524727Lada830461Lada1
707524735Lažany831042Lažany1
707524743Lemešany831298Chabžany1
707524743Lemešany831301Lemešany1
707524760Ličartovce832006Ličartovce2
707559971Lipníky860468Lipníky1
707518590Ľubotice833584Ľubotice1
707524832Malý Slivník835919Malý Slivník2
707524841Malý Šariš835943Malý Šariš1
707524883Mirkovce837661Mirkovce1
707524905Mošurov838594MošurovA
707524913Nemcovce839507Nemcovce1
707524964Ondrašovce843831Ondrašovce2
707525014Petrovany846040Močarmany1
707525014Petrovany846058Petrovany1
707525022Podhorany847313PodhoranyA
707524140Prešov840955Nižná Šebastová1
707524140Prešov849502Prešov1
707524140Prešov860328Šalgovík1
707524140Prešov857301Solivar1
707525057Proč850268PročA
707525065Pušovce850748Pušovce2
707525073Radatice850861RadaticeA
707525162Seniakovce854972Seniakovce1
707559989Suchá Dolina854727Suchá Dolina2
707525171Svinia859851Svinia1
707525189Šarišská Poruba860476Šarišská Poruba1
707525197Šarišská Trstená860484Šarišská Trstená4
707525201Šarišské Bohdanovce860492Šarišské Bohdanovce1
707525286Teriakovce863084Teriakovce1
707525324Trnkov865354TrnkovA
707525341Tulčík865613TulčíkA
707525383Varhaňovce867411Varhaňovce1
707525391Veľký Slivník869171Veľký SlivníkA
707525405Veľký Šariš869198Veľký ŠarišA
707525430Vyšná Šebastová871346Vyšná Šebastová1
707525456Záhradné871834ZáhradnéA
707525499Žehňa874159Žehňa1
707525502Žipov874922Žipov2
707525511Župčany875015Župčany1
708524280Červená Voda809357Červená Voda2
708524298Červenica pri Sabinove809403Červenica pri Sabinove2
708524328Daletice810045Daletice1
708524492Hubošovce820059Hubošovce2
708524573Jakubovany821926Jakubovany2
708524603Jarovnice822272JarovniceA
708524603Jarovnice838004MočidľanyA
708524981Ostrovany844608Ostrovany1
708525006Pečovská Nová Ves845876Pečovská Nová Ves2
708525090Ražňany851914Ražňany1
708525146Sabinov844349OrkucanyA
708525146Sabinov854212SabinovA
708525146Sabinov854298ZálesieA
708525359Uzovce866598Uzovce2
709520039Belá nad Cirochou802395Belá nad Cirochou1
709520161Dlhé nad Cirochou811033Dlhé nad Cirochou1
709520179Dúbrava813427Dúbrava1
709520365Klenová824151Klenová1
709520390Kolonica825778Kolonica2
709520438Ladomirov830526Ladomirov1
709520489Michajlov836800Michajlov1
709520641Pčoliné845817Pčoliné1
709520659Pichne846546Pichne1
709520802Snina856941Snina1
709520870Šmigovec860999Šmigovec1
709521108Zemplínske Hámre873225Zemplínske Hámre1
711527157Breznica806463Breznica1
711527165Breznička806510Breznička1
711527181Bukovce807320Bukovce2
711527190Bystrá807567Bystrá2
711527262Duplín813842Duplín1
711527289Gribov815292Gribov2
711527335Chotča820873Chotča1
711527475Krušinec829595Krušinec1
711527513Lomné833061Lomné1
711527521Makovce834955Makovce2
711527637Nižná Olšava840858Nižná OlšavaA
711527700Oľšavka843733Oľšavka2
711527726Potoky848735PotokyA
711527718Potôčky848701Potôčky2
711527815Soľník857327Soľník2
711527823Staškovce858676Staškovce2
711527840Stropkov859249Bokša1
711527840Stropkov859133Stropkov1
711527866Šandal860433ŠandalA
711527912Tisinec863211Tisinec1
711527939Turany nad Ondavou865796Turany nad Ondavou2
711527971Varechovce867381Varechovce1
711527980Veľkrop868841Veľkrop1
711527998Vislava869597Vislava2
711528021Vyškovce871141Vyškovce1
711528048Vyšná Olšava871249Vyšná Olšava1
712527122Belejovce802425Belejovce4
712527131Beňadikovce802581Beňadikovce1
712527211Cernina808008Cernina1
712527220Cigla808199Cigla2
712527246Dobroslava811351Dobroslava1
712527254Dubová813311Dubová1
712580601Dukovce813567Dukovce1
712527271Fijaš814237Fijaš2
712519197Giraltovce815136GiraltovceA
712519197Giraltovce950033Stredná horaA
712527319Hrabovčík818828Hrabovčík1
712527351Jurkova Voľa822906Jurkova Voľa1
712519316Kalnište823163Kalnište1
712527360Kapišová823546Kapišová1
712527378Kečkovce823759Kečkovce2
712519391Kračúnovce827924KračúnovceA
712527483Kružlová829641Kružlová1
712519448Kuková829790Kuková1
712527491Kurimka829935Kurimka1
712527505Ladomirová830542Ladomirová1
712519537Lúčka833967Lúčka1
712519561Lužany pri Topli834386Lužany pri TopliA
712527548Matovce836427Matovce1
712527564Mestisko836761Mestisko1
712527602Mlynárovce837741Mlynárovce2
712527629Nižná Jedľová840815Nižná Jedľová1
712527645Nižná Pisaná840866Nižná Pisaná2
712527661Nižný Mirošov841161Nižný Mirošov2
712527670Nižný Orlík841170Nižný Orlík1
712527688Nová Polianka841862Nová Polianka2
712527696Okrúhle843415Okrúhle1
712527696Okrúhle843423Šapinec1
712527751Radoma850993Radoma1
712527769Rakovčík851515Rakovčík1
712527777Rovné852864Rovné2
712527785Roztoky852911Roztoky2
712527807Soboš857114Soboš2
712527831Stročín859125Stročín1
712527858Svidnička859737Svidnička5
712527106Svidník859745Svidník1
712527882Šarišský Štiavnik860573Šarišský Štiavnik1
712527891Šemetkovce860743Šemetkovce2
712527904Štefurov861171Štefurov1
712527947Vagrinec866695Vagrinec1
712527955Valkovce867284Valkovce1
712528030Vyšná Jedľová871214Vyšná Jedľová1
712528072Vyšný Mirošov871575Vyšný Mirošov2
712528081Vyšný Orlík871583Vyšný Orlík2
712519987Železník874213ŽelezníkA
712519995Želmanovce874281ŽelmanovceA
713544060Babie800309Babie5
713544086Benkovce802662Benkovce1
713544094Bystré807591Bystré1
713544108Cabov807974Cabov1
713544116Čaklov808661Čaklov1
713544124Čičava809501Čičava2
713544132Čierne nad Topľou809691Čierne nad Topľou1
713544141Ďapalovce810070Ďapalovce1
713544159Davidov810100Davidov1
713544183Ďurďoš813877Ďurďoš2
713544191Giglovce815101Giglovce1
713544213Hanušovce nad Topľou815748Hanušovce nad Topľou1
713544230Hlinné816221Hlinné1
713528731Holčíkovce816591Holčíkovce1
713528757Jastrabie nad Topľou822493Jastrabie nad Topľou1
713528773Kamenná Poruba823457Kamenná Poruba1
713528781Kladzany824020Kladzany1
713528790Komárany825794KomáranyA
713528811Kučín829765Kučín nad Ondavou1
713528820Kvakovce830127Kvakovce1
713528838Majerovce834742MajerovceA
713528846Malá Domaša834998Malá Domaša1
713528862Medzianky836591Medzianky5
713528871Merník836737Merník1
713528889Michalok836893Michalok2
713528901Nižný Hrabovec841072Nižný Hrabovec1
713528919Nižný Hrušov841099Nižný Hrušov1
713528935Nová Kelča841765Nová Kelča2
713528943Ondavské Matiašovce843814Ondavské MatiašovceA
713528960Pavlovce845744Pavlovce1
713528978Petkovce845949Petkovce2
713529028Prosačov850284Prosačov2
713529036Radvanovce851175Radvanovce5
713529044Rafajovce851205Rafajovce2
713529125Sačurov854301Sačurov1
713529133Sečovská Polianka854697Sečovská Polianka1
713529141Sedliská854743Sedliská1
713529150Skrabské855898Skrabské2
713529168Slovenská Kajňa856495Slovenská Kajňa1
713529176Soľ857271Soľ1
713529184Štefanovce861138ŠtefanovceA
713529192Tovarné864030TovarnéA
713529206Tovarnianska Polianka864048Tovarnianska Polianka1
713529222Vechec867578Vechec1
713529117Vyšný Kazimír853747Vyšný Kazimír2
713529281Zlatník873471Zlatník1
713529290Žalobín873969ŽalobínA
802598119Košice-Kavečany823678Kavečany4
802598151Košice-Sever827274Čermeľ2
802598151Košice-Sever827444Kamenné2
802598151Košice-Sever826961Severné Mesto2
802599875Košice-Sídlisko Ťahanovce881171Nové Ťahanovce2
802598127Košice-Ťahanovce827452Ťahanovce2
803598194Košice-Lorinčík833134Lorinčík1
803599972Košice-Luník IX827142Luník2
803598216Košice-Myslava827428Myslava2
803598208Košice-Pereš827401Pereš1
803599859Košice-Poľov827495Poľov1
803599883Košice-Sídlisko KVP881228Grunt2
803599841Košice-Šaca827509Šaca1
803599841Košice-Šaca878049Železiarne1
803598224Košice-Západ827207Terasa2
804599018Košice-Košická Nová Ves827347Košická Nová Ves2
805599093Košice-Barca827380Barca1
805599824Košice-Juh827118Južné Mesto1
805599824Košice-Juh881317Skladná1
805599794Košice-Krásna828416Krásna1
805599816Košice-Nad jazerom877999Jazero1
805599786Košice-Šebastovce860701Šebastovce1
805599913Košice-Vyšné Opátske881406Nižná Úvrať2
805599913Košice-Vyšné Opátske827088Vyšné Opátske2
806521141Bačkovík800431Bačkovík1
806521159Baška802123Baška2
806521167Belža802565BelžaA
806521175Beniakovce802611Beniakovce1
806521183Bidovce802875Bidovce1
806521191Blažice803111Blažice1
806559831Bočiar820547Bočiar1
806521205Bohdanovce803413Bohdanovce1
806521213Boliarov803626Boliarov1
806521221Budimír807150Budimír1
806521248Bukovec807389Bukovec4
806521256Bunetice807435Bunetice4
806521264Buzica807486Buzica1
806521272Cestice808113Cestice1
806521281Čakanovce808636Čakanovce1
806521299Čaňa808750Čaňa2
806521302Čečejovce809004Čečejovce1
806521311Čižatice809934Čižatice1
806521329Debraď810118Debraď2
806521337Drienovec812935DrienovecA
806521345Družstevná pri Hornáde813087Malá Vieska1
806521345Družstevná pri Hornáde813095Tepličany1
806521353Ďurďošík813893Ďurďošík1
806521361Ďurkov813915Ďurkov1
806559873Dvorníky-Včeláre871699DvorníkyA
806559873Dvorníky-Včeláre871702VčeláreA
806521370Geča814733GečaA
806521388Gyňov815306Gyňov1
806518123Háj866008Háj4
806521400Haniska815691Haniska1
806521418Herľany816060Herľany1
806521418Herľany816078Žírovce1
806521426Hodkovce816574HodkovceA
806521442Hrašovík819212Hrašovík1
806521477Chrastné820954Chrastné1
806521485Janík822043Janík1
806521493Jasov822434Jasov2
806521507Kalša823210Kalša1
806521523Kecerovce823708Kecerovské Kostoľany1
806521523Kecerovce823732Kecerovské Pekľany1
806559687Kechnec819085Kechnec1
806521566Komárovce826049Komárovce1
806521582Košická Polianka827622Košická Polianka1
806521591Košické Oľšany827631Nižný Olčvár1
806521591Košické Oľšany827649Vyšný Olčvár1
806521604Košický Klečenov827673Košický Klečenov1
806521612Kráľovce828238Kráľovce1
806521655Malá Ida835030Malá Ida2
806580252Milhosť819107Milhosť1
806521680Mokrance838268Mokrance1
806521698Moldava nad Bodvou807281Budulov1
806521698Moldava nad Bodvou838322Moldava nad Bodvou1
806518140Nižná Hutka840793Nižná HutkaA
806521728Nižná Kamenica840823Nižná Kamenica1
806521744Nižný Čaj841064Nižný Čaj1
806521752Nižný Klátov841129Nižný Klátov4
806521761Nižný Lánec841153Nižný Lánec1
806521795Nová Polhora841854Nová Polhora1
806521787Nováčany841978Nováčany4
806521809Nový Salaš842915Nový Salaš1
806521817Obišovce843041ObišovceA
806521825Olšovany843768Olšovany1
806521841Opiná843997Opiná2
806521850Paňovce845302PaňovceA
806521876Perín-Chym845914Chym1
806521876Perín-Chym845922Perín1
806521876Perín-Chym871559Vyšný Lánec1
806521884Ploské847046Ploské1
806521906Rákoš851272Rákoš1
806521914Rankovce851639Rankovce1
806521922Rešica852058Rešica1
806521931Rozhanovce852899Rozhanovce1
806521949Rudník853518Rudník4
806521957Ruskov853691Ruskov1
806521965Sady nad Torysou854328Byster1
806521965Sady nad Torysou854344Zdoba1
806521973Seňa854921Seňa1
806518115Slančík855987SlančíkA
806522007Slanec856002Slanec1
806522015Slanská Huta856011Slanská Huta2
806522023Slanské Nové Mesto856037Slanské Nové Mesto1
806559865Sokoľany820555Sokoľany1
806522040Svinica859877Svinica1
806522066Šemša860751ŠemšaA
806522091Trsťany865460Trsťany1
806522104Trstené pri Hornáde865508Trstené pri Hornáde1
806559784Turňa nad Bodvou866016Turňa nad BodvouA
806522121Vajkovce866717Vajkovce1
806522139Valaliky866725ValalikyA
806522147Veľká Ida867748Veľká Ida1
806522163Vtáčkovce870749Vtáčkovce4
806522171Vyšná Hutka871192Vyšná Hutka1
806522180Vyšná Kamenica871222Vyšná KamenicaA
806522201Vyšný Čaj871486Vyšný Čaj1
806522252Žarnov873977ŽarnovA
806522261Ždaňa874060Ždaňa1
807522287Bajany800490Bajany1
807522368Bracovce804002Bracovce1
807513857Budince853585Budince1
807522392Čečehov808997Čečehov1
807528277Čičarovce809497Čičarovce1
807528307Čierne Pole809705Čierne Pole1
807528331Drahňov812757Drahňov1
807522406Dúbravka813451Dúbravka1
807522414Falkušovce814199Falkušovce1
807522431Hatalov815918Hatalov1
807522449Hažín815977Hažín1
807522465Hnojné816507Hnojné1
807522511Iňačovce821276Iňačovce1
807522546Jastrabie pri Michalovciach822507Jastrabie pri Michalovciach1
807522562Jovsa822850Jovsa1
807522571Kačanov822957Kačanov1
807522589Kaluža823228Kaluža2
807528404Kapušianske Kľačany823589Kapušianske Kľačany1
807522597Klokočov824844Klokočov2
807522651Krásnovce828751Krásnovce1
807528463Krišovská Liesková829056Krišovská Liesková1
807522686Kusín829951Kusín4
807522741Lúčky834041Lúčky1
807522759Malčice835455Hradištská Moľva1
807522759Malčice835463Malčice1
807522767Malé Raškovce835668Malé RaškovceA
807528579Maťovské Vojkovce836435Kapušianske Vojkovce1
807528579Maťovské Vojkovce836443Maťovce1
807522279Michalovce836915Michalovce1
807522279Michalovce837318Močarany1
807522279Michalovce837075Stráňany1
807522279Michalovce837431Topoľany1
807522279Michalovce837156Vrbovec1
807522791Moravany838411MoravanyA
807522805Nacina Ves839205Nacina Ves1
807528633Oborín843059Kucany1
807528633Oborín843067Oborín1
807522848Oreské844322Oreské1
807522872Pavlovce nad Uhom845787Pavlovce nad Uhom1
807522881Petrikovce845965Petrikovce1
807522902Petrovce nad Laborcom846112Petrovce nad Laborcom1
807522945Poruba pod Vihorlatom848646Poruba pod Vihorlatom1
807528692Ptrukša850446Ptrukša1
807522988Pusté Čemerné850683Pusté Čemerné1
807522996Rakovec nad Ondavou851523Rakovec nad Ondavou1
807528714Ruská853593Ruská1
807523054Senné855171Senné1
807523062Slavkovce856193SlavkovceA
807523071Sliepkovce856444Sliepkovce1
807523097Staré858374Staré1
807523101Strážske858935StrážskeA
807523119Stretava859061Stretava1
807523127Stretavka859079Stretavka1
807523135Suché859494Suché1
807523151Šamudovce860417Šamudovce1
807523186Trhovište864757Trhovište1
807523194Trnava pri Laborci865273Trnava pri Laborci1
807523208Tušice866121Tušice1
807523216Tušická Nová Ves866130Tušická Nová Ves1
807543853Veľké Kapušany868043Veľké Kapušany1
807543870Veľké Raškovce868256Veľké RaškovceA
807543888Veľké Slemence868582Veľké Slemence1
807543942Vojany869970Vojany1
807523275Voľa870129Voľa1
807523283Vrbnica870439Vrbnica1
807523291Vysoká nad Uhom871117Vysoká nad Uhom1
807523241Zalužice868779Zalužice1
807523348Závadka872504Závadka1
807523356Zbudza872971Zbudza1
807523364Zemplínska Široká873209Zemplínska Široká1
807522635Zemplínske Kopčany826201Zemplínske KopčanyA
807523372Žbince874051Žbince1
808525537Ardovo800252ArdovoA
808525553Bohúňovo803464Bohúňovo2
808525553Bohúňovo803472Tiba2
808514578Bretka806391Bretka2
808560022Brzotín807052Brzotín1
808525600Čoltovo809942ČoltovoA
808525626Dlhá Ves811017Dlhá Ves1
808525651Gemerská Hôrka814903Gemerská Hôrka1
808514748Gemerská Panica814911Gemerská Panica