Zákon č. 120/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 02.04.2021
Účinnosť od 02.04.2021

120

ZÁKON

zo 16. marca 2021,

ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 601/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 1 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Kontrolu podľa prvej vety vykonáva aspoň jeden zamestnanec ministerstva.“.

2. Za § 35 sa dopĺňa § 36, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠36

Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Ministerstvo nie je povinné vykonať kontrolu verejného skladu a kontrolu množstva tovaru, na ktorý sú emitované skladiskové záložné listy, počas mimoriadnej situácie,34) núdzového stavu35) alebo výnimočného stavu36) vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34 až 36 znejú:

34) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

35) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

36) Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z. a zákona č. 355/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 60 ods. 1 písm. e) sa v zátvorke za slová „ods. 4“ vkladajú slová „a § 68g ods. 2 písm. a)“.

2. Za § 68f sa vkladá § 68g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠68g

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

(1) Počas mimoriadnej situácie,101) núdzového stavu102) alebo výnimočného stavu103) vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) lehoty na stratu platnosti rozhodnutia o vyňatí a rozhodnutia o obmedzení využívania podľa § 8 ods. 4 písm. b) a c) neplynú.

(2) Ak z dôvodu krízovej situácie nie je možné

a) vykonať obnovu lesa na holine podľa § 20 ods. 4, môže príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti obhospodarovateľa lesa lehotu predĺžiť o jeden rok a to aj opakovane; to sa primerane vzťahuje aj na lehotu na obnovu lesa predĺženú podľa § 20 ods. 4 vrátane lehôt vyplývajúcich z osobitného harmonogramu obnovy lesa na holine,

b) plniť zmluvné záväzky vyplývajúce zo zmluvy o vyhotovení programu starostlivosti uzatvorenej podľa § 41 ods. 5, nie je vyhotovovateľ programu starostlivosti v omeškaní s plnením záväzkov zo zmluvy a nie je povinný uspokojiť nárok na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu; v odôvodnených prípadoch verejný obstarávateľ a vyhotovovateľ programu starostlivosti uzavrú dodatok k zmluve týkajúci sa časového plnenia zmluvných záväzkov,

c) zúčastniť sa školenia držiteľa odborného lesného hospodára podľa § 48 ods. 2 písm. m), lehota piatich rokov na účasť na školení sa považuje za splnenú, ak sa odborný lesný hospodár školenia zúčastní v termíne, ktorý mu oznámi ministerstvo alebo poverená právnická osoba,

d) absolvovať skúšku na splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa § 57, lehota 18 mesiacov na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa považuje za splnenú po zabezpečení postupu na jeho získanie a absolvovaní skúšky [§ 66 písm. l)] po skončení krízovej situácie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 101 až 103 znejú:

101) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

102) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

103) Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z., zákona č. 73/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 182/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 32b sa vkladá § 32c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32c

Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Ak z dôvodu mimoriadnej situácie,20aa) núdzového stavu20ab) alebo výnimočného stavu20ac) vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 nie je možné zúčastniť sa školenia podľa § 18 ods. 2, lehota piatich rokov na účasť na školení sa považuje za splnenú, ak sa držiteľ osvedčenia školenia zúčastní v termíne, ktorý mu oznámi ministerstvo alebo ním poverená osoba na vykonanie školenia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20aa až 20ac znejú:

20aa) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

20ab) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

20ac) Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.