Zákon č. 179/2011 Z. z.Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

Čiastka 58/2011
Platnosť od 22.06.2011
Účinnosť od 15.11.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011 okrem čl. I § 18 ods. 2 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.